Quyết định 34/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định 34/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 34/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 34/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh sè 34/2001/Q§-BTc ngµy 18 th¸ng 04 n¨m 2001 vÒ viÖc söa ®æi thuÕ suÊt cña mét sè nhãm mÆt hµng trong biÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i Bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø khung thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ- UBTVQH10 ngµy 10/10/1998 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi kho¸ X; C¨n cø §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; C¨n cø §iÒu 2 - QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§-TTg ngµy 04/04/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc qu¶n lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ thêi kú 2001 - 2005; Sau khi tham kh¶o ý kiÕn tham gia cña c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan vµ theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Söa ®æi møc thuÕ suÊt cña mét sè nhãm mÆt hµng quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§/BTC ngµy 11/12/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ c¸c danh môc söa ®æi, bæ sung tªn vµ møc thuÕ suÊt cña mét sè nhãm mÆt hµng trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo: QuyÕt ®Þnh sè 38/1999/Q§/BTC ngµy 03/04/1999; QuyÕt ®Þnh sè 139/1999/Q§/BTC ngµy 11/11/1999; QuyÕt ®Þnh sè 91/2000/Q§/BTC ngµy 02/06/2000; QuyÕt ®Þnh sè 193/2000/Q§/BTC ngµy 05/12/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh thµnh møc thuÕ suÊt míi quy ®Þnh t¹i danh môc söa ®æi thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu mét sè mÆt hµng cña BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i thuéc Phô lôc I, Phô lôc II ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 2. Møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i Phô lôc I cña QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng nhËp khÈu ®· nép cho c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu tõ ngµy 01/05/2001.
  2. 2 Møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i Phô lôc II cña QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng nhËp khÈu ®· nép cho c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01/2002. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. Phô lôc I Danh môc söa ®æi thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu mét sè mÆt hµng cña biÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 34/2001/Q§-BTC ngµy 18 th¸ng 04 n¨m 2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) M· sè M« t¶ nhãm mÆt hµng ThuÕ suÊt (%) Nhãm Ph©n nhãm 2208 Cån ª-ti-lÝch cha bÞ lµm biÕn tÝnh cã nång ®é cån díi 80%; rîu m¹nh, rîu mïi vµ ®å uèng cã rîu kh¸c. 2208 20 - Rîu m¹nh cÊt tõ rîu vang nho hoÆc tõ rîu b· nho 2208 20 10 -- Cèt rîu 100 2208 20 90 -- Lo¹i kh¸c 120 2208 30 - Whisky: 2208 30 10 -- Cèt rîu 100 2208 30 90 -- Lo¹i kh¸c 120 2208 40 - Rîu rum vµ rîu rum cÊt tõ mËt mÝa: 2208 40 10 -- Cèt rîu 100 2208 40 90 -- Lo¹i kh¸c 120 2208 50 - Rîu gin vµ rîu cèi: 2208 50 10 -- Cèt rîu 100 2208 50 90 -- Lo¹i kh¸c 120 2208 60 - Rîu Vodka: 2208 60 10 -- Cèt rîu 100 2208 60 90 -- Lo¹i kh¸c 120 2208 70 - Rîu mïi vµ rîu bæ: 2208 70 10 -- Cèt rîu 100 2208 70 90 -- Lo¹i kh¸c 120 2208 90 - Lo¹i kh¸c: -- Rîu m¹nh kh¸c 2208 90 11 ---- Cèt rîu 100 2208 90 19 --- Lo¹i kh¸c 120 2208 90 90 -- §å uèng cã chøa rîu m¹nh kh¸c 120 2523 Xi m¨ng poãc-l¨ng, xi m¨ng cã phÌn, xi m¨ng xØ (xèp), xi m¨ng xØ sun ph¸t vµ xi m¨ng ®«ng cøng trong níc t¬ng tù, ®· hoÆc cha nhuém mµu hoÆc ë d¹ng cê-lanh-ke (clinker) 2523 10 00 - Cê-lanh-ke 40
  3. 3 - Xi-m¨ng poãc-l¨ng 2523 21 00 -- Xi m¨ng tr¾ng, ®· hoÆc cha nhuém mµu nh©n 40 t¹o 2523 29 -- Lo¹i kh¸c 2523 29 10 --- Xi m¨ng ®en 40 2523 29 90 --- Lo¹i kh¸c 40 2523 30 00 - Xi m¨ng cã phÌn 40 2523 90 00 - Xi m¨ng ®«ng cøng trong níc kh¸c 40 4801 00 00 GiÊy in b¸o, d¹ng cuén hoÆc tê 40 4802 GiÊy vµ b×a giÊy kh«ng tr¸ng, dïng ®Ó in, viÕt hoÆc dïng cho c¸c môc ®Ých Ên lo¸t kh¸c, giÊy lµm thÎ, b¨ng ®ôc lç, d¹ng cuéc hoÆc tê, trõ giÊy thuéc nhãm 4801 hoÆc nhãm 4803; giÊy hoÆc b×a giÊy, s¶n xuÊt thñ c«ng 4802 10 00 - GiÊy vµ b×a giÊy, s¶n xuÊt thñ c«ng 40 4802 20 00 - GiÊy vµ b×a giÊy sö dông lµm giÊy ¶nh, giÊy 5 hoÆc b×a giÊy nhËy nhiÖt hoÆc nhËy ®iÖn 4802 30 00 - GiÊy lµm nÒn s¶n xuÊt giÊy c¸c bon 5 4802 40 00 - GiÊy lµm nÒn s¶n xuÊt giÊy båi têng 10 - GiÊy vµ b×a giÊy kh¸c, kh«ng chøa lo¹i sîi thu ®îc tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¬ häc hoÆc cã tû träng kh«ng qu¸ 10% trong tæng lîng sîi lµ lo¹i sîi nµy 4802 51 -- Träng lîng díi 40g/m2: 4802 51 10 --- GiÊy in, viÕt, photocopy 50 4802 51 20 --- GiÊy lµm nÒn s¶n xuÊt giÊy nh«m 5 4802 51 90 --- Lo¹i kh¸c 40 4802 52 -- Träng lîng 40g/m2 trë lªn nhng kh«ng qu¸ 150g/ m2: 4802 52 10 --- GiÊy in, viÕt, photocopy 50 4802 52 90 --- Lo¹i kh¸c 40 4802 53 00 -- Träng lîng trªn 150g/m2 40 4802 60 - Lo¹i giÊy vµ b×a kh¸c, cã tû träng trªn 10% trong tæng lîng sîi thu ®îc tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¬ häc: 4802 60 10 -- GiÊy in, viÕt, photocopy 50 4802 60 20 -- GiÊy lµm nÒn s¶n xuÊt giÊy nh«m 5 4802 60 90 -- Lo¹i kh¸c 40 4823 GiÊy b×a, giÊy nØ xenlulo vµ giÊy nØ máng b»ng sîi xenlulo kh¸c, ®· c¾t theo kÝch cì hoÆc mÉu; c¸c vËt phÈm kh¸c b»ng bét giÊy, giÊy hoÆc b×a giÊy, giÊy nØ xenlulo hoÆc giÊy nØ máng b»ng sîi xenlulo - GiÊy ®· quÐt hå hoÆc chÊt dÝnh, d¹ng d¶i hoÆc d¹ng cuén: 4823 11 00 -- Tù dÝnh 20 4823 19 00 -- Lo¹i kh¸c 20 4823 20 00 - GiÊy vµ b×a giÊy läc 10 4823 40 - Lo¹i cuén, tê, ®Üa sè ®· in dïng cho m¸y tù ghi: 20
  4. 4
  5. 5 Phô lôc II Danh môc söa ®æi thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu mét sè mÆt hµng cña biÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 34/2001/Q§-BTC ngµy 18 th¸ng 04 n¨m 2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) M· sè M« t¶ nhãm mÆt hµng ThuÕ suÊt (%) Nhãm Ph©n nhãm 1507 DÇu ®Ëu t¬ng vµ c¸c thµnh phÇn cña dÇu ®Ëu t- ¬ng, ®· hoÆc cha tinh chÕ nhng cha thay ®æi thµnh phÇn ho¸ häc 1507 10 00 - DÇu th« ®· hoÆc cha khö chÊt nhùa 5 1507 90 - Lo¹i kh¸c: 1507 90 10 -- DÇu ®· tinh chÕ 50 1507 90 20 -- Thµnh phÇn cña dÇu ®Ëu t¬ng cha tinh chÕ 5 1507 90 90 -- Lo¹i kh¸c: 50 1508 DÇu l¹c vµ c¸c thµnh phÇn cña dÇu l¹c ®· hoÆc cha tinh chÕ nhng cha thay ®æi thµnh phÇn ho¸ häc 1508 10 00 - DÇu th« 5 1508 90 - Lo¹i kh¸c: 1508 90 10 -- DÇu ®· tinh chÕ 50 1508 90 20 -- Thµnh phÇn cña dÇu l¹c cha tinh chÕ 5 1508 90 90 -- Lo¹i kh¸c: 50 1511 DÇu cä vµ c¸c thµnh phÇn cña dÇu cä ®· hoÆc cha tinh chÕ nhng cha thay ®æi thµnh phÇn ho¸ häc 1511 10 - DÇu th«: 1511 10 10 -- DÇu cä 5 1511 10 90 -- Lo¹i kh¸c 5 1511 90 - Lo¹i kh¸c: 1511 90 10 -- Palm stearin d¹ng ®«ng ®Æc 30 1511 90 90 -- Lo¹i kh¸c: 50 1515 Mì vµ dÇu thùc vËt ®«ng ®Æc kh¸c (kÓ c¶ dÇu Jojoba) vµ c¸c thµnh phÇn cña chóng ®· hoÆc cha tinh chÕ, nhng cha thay ®æi thµnh phÇn ho¸ häc - DÇu h¹t lanh vµ thµnh phÇn cña nã: 1515 11 00 -- DÇu th« 5 1515 19 00 -- Lo¹i kh¸c 10 - DÇu h¹t ng« vµ c¸c thµnh phÇn cña nã 1515 21 00 -- DÇu th« 5 1515 29 -- Lo¹i kh¸c: 1515 29 10 --- Thµnh phÇn cña dÇu h¹t ng« cha tinh chÕ 5 1515 29 90 --- Lo¹i kh¸c: 40 1515 30 - DÇu thÇu dÇu vµ c¸c thµnh phÇn cña nã:
  6. 6 1515 30 10 -- DÇu th« 5 1515 30 90 -- Lo¹i kh¸c: 10 1515 40 - DÇu trÈu (tung) vµ c¸c thµnh phÇn cña nã: 1515 40 10 -- DÇu th« 5 1515 40 20 -- Thµnh phÇn cña dÇu trÈu cha tinh chÕ 5 1515 40 90 -- Lo¹i kh¸c 10 1515 50 - DÇu h¹t võng vµ thµnh phÇn cña nã: 1515 50 10 -- DÇu th« 5 1515 50 20 -- Thµnh phÇn cña dÇu h¹t võng cha tinh chÕ 5 1515 50 90 -- Lo¹i kh¸c 50 1515 60 - DÇu Jojoba vµ c¸c thµnh phÇn cña nã: 1515 60 10 -- DÇu th« 5 1515 60 20 -- Thµnh phÇn cña dÇu Jojoba cha tinh chÕ 5 1515 60 90 -- Lo¹i kh¸c 40 1515 90 - Lo¹i kh¸c 40 1515 90 10 -- DÇu th« 5 1515 90 20 -- Thµnh phÇn cña dÇu tinh chÕ 5 1515 90 90 -- Lo¹i kh¸c 40 1516 Mì dÇu ®éng vËt hoÆc thùc vËt vµ c¸c thµnh phÇn cña chøng ®· qua hy-®ê-r« (hydro) ho¸, Ðt-te (este) ho¸ liªn hîp, t¸i Ðt-te (este) ho¸ hoÆc eledin ho¸ toµn bé hoÆc tõng phÇn, ®· hoÆc cha tinh chÕ, nhng cha chÕ biÕn thªm 1516 10 00 - Mì, dÇu ®éng vËt vµ c¸c thµnh phÇn cña chóng 40 1516 20 00 - Mì, dÇu thùc vËt vµ c¸c thµnh phÇn cña chóng 50 1517 Margarin, c¸c hçn hîp vµ chÕ phÈm dïng ®Ó ¨n lµm tõ mì hoÆc dÇu ®éng thùc vËt hoÆc c¸c thµnh phÇn cña c¸c lo¹i mì hoÆc dÇu kh¸c nhau thuéc ch- ¬ng nµy, trõ mì hoÆc dÇu ¨n ®îc, hoÆc c¸c thµnh phÇn cña chóng thuéc nhãm 1516 1517 10 00 - Margarin, trõ margarin d¹ng láng 40 1517 90 - Lo¹i kh¸c: 1517 90 10 -- Shortening 30 1517 90 90 -- Lo¹i kh¸c 50 7005 Thuû tinh bät vµ thuû tinh ®· mµi hoÆc ®¸nh bãng bÒ mÆt, ë d¹ng tÊm, ®· hoÆc cha tr¸ng líp hÊp thô, líp ph¶n chiÕu hoÆc kh«ng ph¶n chiÕu nhng cha gia c«ng c¸ch kh¸c 7005 10 - Thuû tinh kh«ng cã cèt thÐp, cã tr¸ng líp hÊp thô, líp ph¶n chiÕu hoÆc kh«ng ph¶n chiÕu: 7005 10 10 -- Thuû tinh dïng lµm kÝnh ®eo 0 7005 10 90 -- Lo¹i kh¸c 30 - Thñy tinh kh«ng cã cèt thÐp kh¸c: 7005 21 -- Cã phñ mµu toµn bé, mê, s¸ng hoÆc chØ mµi bÒ mÆt: 7005 21 10 --- Thuû tinh dïng lµm kÝnh ®eo 0
  7. 7 7005 21 90 --- Lo¹i kh¸c 40
Đồng bộ tài khoản