Quyết định 4210/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định 4210/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4210/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4210/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 4210/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N GI I QUY T C A BAN QU N LÝ Đ U TƯ - XÂY D NG KHU ĐÔ TH M I TH THIÊM, THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t đ nh s 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Đ án Đơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007 - 2010; Căn c Quy t đ nh s 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n Đ án Đơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007 - 2010; Th c hi n ch đ o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c th m quy n gi i quy t c a các s , ban, ngành trên đ a bàn thành ph H Chí Minh t i Công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét đ ngh c a Ban Qu n lý Đ u tư - Xây d ng Khu đô th m i Th Thiêm t i T trình s 41/TTr-BQL-VP ngày 10 tháng 8 năm 2009 và c a T công tác th c hi n Đ án 30 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh t i T trình s 19/TTr-ĐA30 ngày 19 tháng 8 năm 2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này b th t c hành chính thu c th m quy n gi i quy t c a Ban Qu n lý Đ u tư - Xây d ng Khu đô th m i Th Thiêm, thành ph H Chí Minh. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t đ nh này đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n s a đ i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t đ nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i đư c ban hành thì áp d ng đúng quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và ph i c p nh t đ công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành nhưng chưa đư c công b t i Quy t đ nh này ho c có s khác bi t gi a n i dung th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành và th t c hành chính đư c công b t i Quy t đ nh này thì đư c áp d ng theo đúng quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và ph i c p nh t đ công b . Đi u 2. Ban Qu n lý Đ u tư - Xây d ng Khu đô th m i Th Thiêm có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T công tác th c hi n Đ án 30 c a y ban nhân dân thành ph thư ng xuyên c p nh t đ trình y ban nhân dân thành ph công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 Đi u 1 Quy t đ nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày, k t ngày văn b n quy đ nh th t c hành chính có hi u l c thi hành. Đ i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 Đi u 1 Quy t đ nh này, Ban Qu n lý Đ u tư - Xây d ng Khu đô th m i Th Thiêm có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T công tác th c hi n Đ án 30 trình y ban nhân dân thành ph công b trong th i h n không quá 10 ngày, k t ngày phát hi n có s khác bi t gi a n i dung th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành và th t c hành chính đư c công b t i Quy t đ nh này ho c th t c hành chính chưa đư c công b . Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban Qu n lý Đ u tư - Xây d ng Khu đô th m i Th Thiêm thành ph H Chí Minh, Th trư ng các s , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N
  2. Thu tuc hanh chinh
Đồng bộ tài khoản