intTypePromotion=1

Quyết định 66/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
91
lượt xem
2
download

Quyết định 66/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 66/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nưóc láng giềng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 66/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 66/2001/Q§/BTC ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2001 VÒ viÖc ban hµnh møc thu lÖ phÝ qua l¹i biªn giíi trªn ®Êt liÒn gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c níc l¸ng giÒng Bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n cø HiÖp ®Þnh t¹m thêi gi÷a ChÝnh phñ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ Céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa vÒ viÖc gi¶i quyÕt c«ng viÖc trªn vïng biªn giíi ngµy 7/11/1991; HiÖp ®Þnh vÒ qui chÕ biªn giíi quèc gia gi÷a Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo ngµy 1/3/1990; HiÖp ®Þnh vÒ qui chÕ biªn giíi gi÷a níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ níc Céng hoµ nh©n d©n Campuchia ngµy 20/7/1983; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc Trëng Tæng côc ThuÕ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: C d©n ViÖt Nam ®îc phÐp qua cöa khÈu biªn giíi trªn ®Êt liÒn víi c¸c níc Céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa (Trung Quèc), Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo (Lµo) vµ V¬ng quèc C¨mpuchia (C¨mpuchia) th× ph¶i nép lÖ phÝ (díi ®©y gäi chung lµ lÖ phÝ qua l¹i biªn giíi), trõ trÎ em tõ 15 tuæi trë xuèng kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ, theo møc thu quy ®Þnh sau ®©y: 1. §i tõ cöa khÈu biªn giíi ViÖt Nam sang Trung Quèc: 3.000 ®ång/ngêi/ lît. 2. §i tõ cöa khÈu biªn giíi ViÖt Nam sang Lµo, C¨mpuchia: 2.000 ®ång/ngêi/lît. §iÒu 2: Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã biªn giíi víi c¸c níc Trung Quèc, Lµo, C¨mpuchia thùc hiÖn chØ ®¹o, giao nhiÖm vô cho c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ níc ®èi víi viÖc qua l¹i biªn giíi tæ chøc thu lÖ phÝ qua biªn giíi theo ®óng møc thu quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy (gäi chung lµ c¬ quan thu). C¬ quan thu lÖ phÝ qua biªn giíi ®îc t¹m trÝch 10% (mêi phÇn tr¨m) tæng sè tiÒn lÖ phÝ thùc thu ®îc tríc khi nép ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi phÝ
  2. 2 cho c«ng t¸c tæ chøc thu lÖ phÝ. Tæng sè lÖ phÝ thu ®îc sau khi trõ sè ®îc trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn ®©y, sè cßn l¹i (90%) ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc vµ ®îc ®iÒu tiÕt 100% cho ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. §iÒu 3: C¬ quan thu lÖ phÝ qua biªn giíi cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ biªn giíi víi c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i thu lÖ phÝ theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 vµ Th«ng t sè 21/2001/TT-BTC ngµy 3/4/2001 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn NghÞ sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. C¸c quy ®Þnh vÒ lÖ phÝ qua biªn giíi tr¸i víi quyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 5: C¬ quan thu phÝ, ®èi tîng nép lÖ phÝ vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2