Quyết định 83/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
79
lượt xem
7
download

Quyết định 83/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 83/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 83/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé tµi chÝnh Sè 83/2000/Q§/BTC ngµy 29 th¸ng 5 n¨m 2000 Ban hµnh møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc; C¨n cø LuËt doanh nghiÖp Nhµ níc, LuËt doanh nghiÖp, NghÞ ®Þnh sè 02/2000/N§-CP ngµy 3/2/2000 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký kinh doanh; NghÞ ®Þnh sè 103/1999/N§-CP ngµy 10/9/1999 cña ChÝnh phñ vÒ giao, b¸n, kho¸n kinh doanh , cho thuª doanh nghiÖp. Sau khi thèng nhÊt víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc Trëng Tæng côc ThuÕ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Hé kinh doanh c¸ thÓ, doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty hîp danh, doanh nghiÖp Nhµ níc khi ®îc c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ph¶i nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh nµy; Trõ trêng hîp ®¨ng ký kinh doanh lÇn ®Çu cña doanh nghiÖp giao, b¸n, cho thuª h×nh thµnh tõ chuyÓn ®æi doanh nghiÖp Nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 103/1999/N§-CP ngµy 10/9/1999 cña ChÝnh phñ vÒ giao, b¸n, kho¸n kinh doanh, cho thuª doanh nghiÖp Nhµ níc vµ c«ng ty cæ phÇn ®îc h×nh thµnh tõ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc (c¸c lÇn ®¨ng ký l¹i, thay ®æi néi dung ®¨ng ký kinh doanh vµ cung cÊp th«ng tin ®Òu ph¶i nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh). §iÒu 2: Møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng lý kinh doanh quy ®Þnh nh sau: 1. Hé kinh doanh c¸ thÓ: 30.000 (ba m¬i ngh×n) ®ång 1 lÇn cÊp; 2. Doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty hîp danh: 100.000 (mét tr¨m ngh×n)®ång 1 lÇn cÊp; 3. C«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp Nhµ n- íc: 200.00 (hai tr¨m ngh×n) ®ång 1 lÇn cÊp;
  2. 2 4. Chøng nhËn ®¨ng ký thay ®æi néi dung ®¨ng ký kinh doanh: 20.000 (hai m¬i ngh×n) ®ång 1 lÇn thay ®æi; 5. Cung cÊp th«ng tin vÒ néi dung ®¨ng ký kinh doanh: 10.000 (mêi ngh×n) ®ång 1 lÇn cung cÊp. Riªng viÖc cung cÊp th«ng tin vÒ néi dung ®¨ng ký kinh doanh cho c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc møc lÖ phÝ: 0 ®ång. 6. CÊp b¶n sao giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, giÊy chøng nhËn thay ®æi ®¨ng ký kinh doanh hoÆc b¶n trÝch lôc néi dung ®¨ng ký kinh doanh; 2.000 (hai ngh×n) ®ång 1 b¶n. §iÒu 3: C¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®¨ng ký kinh doanh quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 02/2000/N§-CP ngµy 3/2/2000 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký kinh doanh cã nhiÖm vô tæ chøc thu lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña QuyÕt ®Þnh nµy (díi ®©y gäi chung lµ c¬ quan thu). C¬ quan thu lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ®îc trÝch 10% (mêi phÇn tr¨m) sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc ®Ó chi phÝ cho viÖc tæ chøc thu lÖ phÝ: Sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc cßn l¹i (90%) ph¶i nép NSNN. C¬ quan thu cã tr¸ch nhiÖm thu, nép ng©n s¸ch vµ qu¶n lý sö dông tiÒn lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo ®óng Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 4: C¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i c¬ quan thu lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn thu lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo ®óng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy vµ Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc Ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 5: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký; Thay thÕ Th«ng t sè 62 TC/TCT ngµy 26/10/1992 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thu lÖ phÝ cÊp ®¨ng ký kinh doanh, Th«ng t sè 47 TC/TCT ngµy 18/7/1997 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp kinh doanh theo NghÞ ®Þnh sè 66/H§BT ngµy 3/2/1992 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ ), Th«ng t sè 31/1998/TT-BTC ngµy 17/3/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi Th«ng t sè 47TC/TCT nªu trªn vµ c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ phÝ, lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 6: Tæ chøc thuéc ®èi tîng nép lÖ phÝ ®¨ng ký kinh doanh, c¬ quan ®îc giao nhiÖm vô tæ chøc thu lÖ phÝ ®¨ng ký kinh doanh vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản