intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quyết định 83/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Kevin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

104
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 83/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về giá khí ẩm mỏ Bạch Hổ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 83/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 83/2007/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Giá khí ẩm mỏ Bạch Hổ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, Tổng công ty Khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải nộp Ngân sách Nhà nước tiền khí ẩm mỏ Bạch Hổ theo giá 12 UScent/m3. Mức giá này được tính qui đổi và nộp vào Ngân sách Nhà nước bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm kê khai nộp Ngân sách Nhà nước. Điều 2. Căn cứ vào mức giá qui định tại Điều 1, Tổng công ty thực hiện kê khai nộp Ngân sách Nhà nước như sau: - Từ tháng 10 năm 2007 kê khai nộp Ngân sách Nhà nước hàng tháng theo chế độ qui định. - Đối với sản lượng khí 9 tháng đầu năm 2007 đã tính nộp Ngân sách Nhà nước và hạch toán kết quả kinh doanh theo giá là 2UScent/m3 thực hiện kê khai nộp bổ sung vào Ngân sách Nhà nước số chênh lệch giữa giá 12 UScent/m3 với giá 2 UScent/m3 trừ (-) số thuế thu nhập doanh nghiệp 28%. (Số phải nộp = sản lượng khí 9 tháng nhân (x) 10UScent/m3 nhân (x) 72%) Nguồn nộp từ thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2007. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Cục trưởng Cục Quản lý Giá, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Chính phủ ; - Bộ Công thương; - Kiểm toán Nhà nước; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Công báo; (đã ký) - Các đơn vị thuộc BTC (Cục TCDN,Vụ Ngân sách, Vụ Pháp chế,Cục QLG); - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  2. - Tập đoàn dầu khí Việt Nam; - Tổng công ty khí; - Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; - Lưu: VT, TCT (VT, KK (3b)).Thuý Trương Chí Trung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2