Quyết định 830/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định 830/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 830/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Vụ Quan hệ quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 830/QĐ-KTNN

 1. KI M TOÁN NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 830/Q -KTNN Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A V QUAN H QU C T T NG KI M TOÁN NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ki m toán nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 c a U ban Thư ng v Qu c h i khoá 11 v cơ c u t ch c c a Ki m toán Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 596/Q -KTNN ngày 02/8/2006 c a T ng Ki m toán Nhà nư c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a V Quan h qu c t ; Căn c Quy t nh s 1570/Q -KTNN ngày 30/12/2008 c a T ng Ki m toán Nhà nư c v vi c thành l p các phòng tr c thu c V Quan h qu c t ; Căn c Quy t nh s 555/Q -KTNN ngày 11/7/2006 c a T ng Ki m toán Nhà nư c ban hành Quy ch làm vi c c a Ki m toán Nhà nư c; Xét ngh c a V trư ng V quan h qu c t và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a V Quan h qu c t . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 54/Q - KTNN ngày 19/01/2007 c a T ng Ki m toán Nhà nư c ban hành Quy ch làm vi c c a V Quan h qu c t . i u 3. V trư ng V Quan h qu c t , V trư ng V Pháp ch , cán b , công ch c và ngư i lao ng thu c V Quan h qu c t và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG KI M TOÁN NHÀ NƯ C Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o KTNN; - ng u KTNN; - Văn phòng ng - oàn th KTNN; - Lưu: VT, PC, QHQT(03). Vương ình Hu
 2. QUY CH LÀM VI C C A V QUAN H QU C T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 830 /Q -KTNN ngày 16/ 7 /2009 c a T ng Ki m toán Nhà nư c) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v nguyên t c, trách nhi m và ph m vi gi i quy t công vi c, ch công tác, l l i làm vi c, trình t gi i quy t công vi c và m i quan h công tác thu c ch c năng, nhi m v c a V Quan h qu c t . i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cán b , công ch c và ngư i lao ng thu c V Quan h qu c t ; 2. Các t ch c, cá nhân có quan h làm vi c v i V Quan h qu c t . i u 3. Nguyên t c làm vi c 1. V Quan h qu c t làm vi c theo ch th trư ng và m b o nguyên t c t p trung dân ch . M i ho t ng c a V Quan h qu c t u ph i tuân th quy nh c a pháp lu t và c c quy nh c a Ki m toán Nhà nư c. Cán b , công ch c và ngư i lao ng thu c V Quan h qu c t ph i x lý và gi i quy t công vi c úng ph m vi trách nhi m, thNm quy n. 2. Trong phân công công vi c, m i vi c ch ư c giao cho m t phòng ho c m t ngư i ph trách và ph i ch u trách nhi m chính i v i công vi c ư c giao. Công vi c ã ư c giao cho phòng nào thì Trư ng phòng ó ph i ch u trách nhi m trư c lãnh o V v công vi c ư c giao. 3. Tuân th trình t , th t c và th i h n gi i quy t công vi c theo quy nh c a pháp lu t và T ng Ki m toán Nhà nư c, tr trư ng h p t xu t ho c có yêu c u c a c p trên. 4. B o m phát huy năng l c, s trư ng c a công ch c và ngư i lao ng trong ơn v ; phát huy tinh th n ph i h p, trao i thông tin trong công tác hoàn thành nhi m v ư c giao. 5. B o m dân ch , rõ ràng, công khai, minh b ch và hi u qu trong m i ho t ng. Chương II TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C
 3. i u 4. Trách nhi m và ph m vi gi i quy t công vi c c a V trư ng V Quan h qu c t 1. Trách nhi m gi i quy t công vi c a) Ch o, i u hành m i ho t ng c a V Quan h qu c t theo ch c năng, nhi m v ư c giao và ch u trách nhi m trư c T ng Ki m toán Nhà nư c v toàn b ho t ng c a V Quan h qu c t ; b) Ch o, hư ng d n, ki m tra ho t ng c a V Quan h qu c t trong vi c th c hi n pháp lu t, nhi m v ã phân công thu c lĩnh v c qu n lý c a t ng cán b , công ch c; c) Tr c ti p ph trách m t s m t công tác c a V Quan h qu c t ; phân công cho các Phó V trư ng ph trách m t s lĩnh v c công tác c a ơn v . Trong th i gian i v ng V trư ng ch nh m t Phó V trư ng thay m t gi i quy t các công vi c c a V . 2. Ph m vi gi i quy t công vi c a) i u hành ho t ng c a V Quan h qu c t theo nhi m v , quy n h n quy nh t i Quy t nh s 596 /Q - KTNN ngày 02 / 8 /2006 c a T ng Ki m toán Nhà nư c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a V Quan h qu c t ; Quy t nh s 1570/Q -KTNN ngày 30/12/2008 c a T ng Ki m toán Nhà nư c v vi c thành l p các phòng tr c thu c V Quan h qu c t ; Quy ch làm vi c c a V Quan h qu c; Chương trình, k ho ch công tác ã ư c lãnh o Ki m toán Nhà nư c phê duy t và nh ng quy nh t i kho n 1 i u này; b) Tr c ti p gi i quy t m t s công vi c ã giao cho Phó V trư ng, khi th y n i dung v n c p bách ho c theo ngh c a Phó V trư ng, ho c Phó V trư ng i v ng; nh ng vi c liên quan n các Phó V trư ng khi có ý ki n khác nhau; c) T ch c th o lu n t p th lãnh o V Quan h qu c t nh ng công vi c quan tr ng thu c ch c năng, nhi m v c a V và nh ng công vi c quan tr ng khác ư c T ng Ki m toán Nhà nư c giao. Sau khi các Phó V trư ng ã có ý ki n, V trư ng là ngư i ưa ra quy t nh cu i cùng và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình; d) T ng h p, báo cáo tình hình k t qu công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm và nh ng chuyên công tác t xu t do T ng Ki m toán Nhà nư c giao; ) Duy trì, ki m tra th c hi n k lu t lao ng, xu t vi c th c hi n các ch , chính sách i v i cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c V Quan h qu c t (quy ho ch, b nhi m, nâng lương, ào t o, b i dư ng, khen thư ng, k lu t); e) Ch ng ph i h p v i các ơn v khác trong toàn ngành gi i quy t công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a V Quan h qu c t ; g) Các v n vư t quá thNm quy n gi i quy t c a V trư ng ph i trình lãnh o Ki m toán Nhà nư c tr c ti p ph trách. Khi trình ph i có căn c , tài li u liên quan lãnh o Ki m toán Nhà nư c xem xét, quy t nh;
 4. h) Ký các văn b n thu c thNm quy n và ư c ký m t s văn b n theo u quy n c a T ng Ki m toán Nhà nư c. i u 5. Trách nhi m và ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó V trư ng V Quan h qu c t 1. Trách nhi m gi i quy t công vi c a) Phó V trư ng là ngư i giúp V trư ng, ư c V trư ng phân công tr c ti p ph trách m t s m t công tác c a V và ph i ch u trách nhi m trư c V trư ng v k t qu và ch t lư ng c a nh ng m t công tác ó; b) Khi V trư ng i u ch nh s phân công công vi c gi a các Phó V trư ng, các Phó V trư ng ph i bàn giao n i dung công vi c, tài li u liên quan cho nhau và báo cáo V trư ng. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c a) Ch ng gi i quy t công vi c ư c phân công theo chương trình, k ho ch ã ra, báo cáo k t qu th c hi n v i V trư ng; b) Trong khi th c hi n nhi m v , trư ng h p ph i v n d ng ho c vư t quá thNm quy n quy nh ph i báo cáo xin ý ki n V trư ng; c) Phó V trư ng ư c u quy n i u hành gi i quy t công vi c c a V trư ng trong th i gian V trư ng i v ng, ph i báo cáo tình hình, k t qu gi i quy t công vi c v i V trư ng khi V trư ng tr l i làm vi c và ch u trách nhi m v nh ng vi c mà mình ã gi i quy t; d) Trong th i gian Phó V trư ng i v ng, V trư ng ho c m t Phó V trư ng khác ư c ch nh gi i quy t các công vi c thu c ph m vi gi i quy t c a Phó V trư ng i v ng và thông báo l i nh ng ph n vi c ã, ang gi i quy t cho Phó V trư ng ó bi t khi tr l i làm vi c; ) Phó V trư ng ph trách lĩnh v c công tác ký thay V trư ng m t s văn b n theo lĩnh v c ư c V trư ng phân công ph trách. i u 6. Trách nhi m và ph m vi gi i quy t công vi c c a Trư ng phòng, Phó trư ng phòng V Quan h qu c t Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c lãnh o V v toàn b công tác c a phòng theo quy nh v ch c năng, nhi m v ư c giao. Trư ng phòng ch u trách nhi m qu n lý, theo dõi và t ch c phân công công vi c, ôn c ki m tra vi c th c hi n i v i t ng cán b , công ch c trong phòng, ng th i báo cáo v i lãnh o V ph trách tr c ti p bi t. Trong th i gian i v ng, Trư ng phòng ch nh m t Phó trư ng phòng ph trách phòng thay m t Trư ng phòng gi i quy t các công vi c c a Trư ng phòng và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng v công vi c ư c y quy n.
 5. Phó trư ng phòng giúp Trư ng phòng i u hành và th c hi n công vi c c a phòng ư c phân công và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng v nhi m v công tác ư c phân công. i u 7. Trách nhi m và ph m vi gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c và ngư i lao ng theo ch h p ng thu c V Quan h qu c t Trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c phân công, cán b , công ch c và ngư i lao ng thu c V th c hi n và gi i quy t công vi c úng ch c năng, nhi m v , quy n h n và trách nhi m; Th c hi n các quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c, Lu t Ki m toán nhà nư c, các quy nh c a Ki m toán Nhà nư c và c a V Quan h qu c t . Chương III CH CÔNG TÁC VÀ TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C i u 8. Ch l p chương trình và k ho ch công tác 1. Căn c vào chương trình, k ho ch công tác chung c a ngành, hàng tháng, hàng quý và năm V trư ng V Quan h qu c t ch ng ch o xây d ng và th c hi n chương trình k ho ch công tác c a V b o m th ng nh t v i chương trình, k ho ch công tác chung c a toàn ngành, k c các công vi c thư ng xuyên và t xu t khác. K ho ch công tác tháng, quý, năm ph i báo cáo b ng văn b n v i lãnh o Ki m toán Nhà nư c ph trách V . 2. Căn c vào chương trình, k ho ch công tác c a V Quan h qu c t , Trư ng phòng ph i xây d ng chương trình, k ho ch công tác hàng tháng, quý, năm c a phòng theo úng th i gian quy nh và báo cáo lãnh o V tr c ti p ph trách t ch c th c hi n. 3. Cán b , công ch c và ngư i lao ng thu c V Quan h qu c t căn c vào chương trình, k ho ch công tác c a phòng và nhi m v ư c giao ch ng xây d ng và th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a mình cho phù h p. Khi th c hi n nhi m v công tác m i cán b , công ch c và ngư i lao ng ph i ch u s phân công c a lãnh o và th c hi n s ph i h p v i các b ph n và cá nhân có liên quan hoàn thành nhi m v ư c giao. i u 9. Trình t gi i quy t công vi c 1. Khi gi i quy t công vi c thư ng xuyên ho c t xu t thu c nhi m v công tác c a V Quan h qu c t , V trư ng giao cho lãnh o V ph trách căn c vào ch c năng, nhi m v c a các phòng chuyên môn phân công nhi m v . Các phòng chuyên môn ph i có ý ki n tham mưu i v i các văn b n, n i dung công vi c ó trình lãnh o V xem xét, quy t nh. Trư ng h p lãnh o V ph trách i v ng, phòng chuyên môn trình V trư ng gi i quy t công vi c, ng th i có trách nhi m báo cáo l i lãnh o V ph trách bi t.
 6. 2. Các văn b n, h sơ, tài li u thu c các lĩnh v c công tác c a V do các phòng chuyên môn so n th o th c hi n ch c năng tham mưu cho lãnh o Ki m toán Nhà nư c ph i do lãnh o V ph trách tr c ti p ho c V trư ng ký trình. 3. H sơ gi i quy t công vi c g m: a) T trình lãnh o Ki m toán Nhà nư c do V trư ng ký ho c Phó v trư ng ư c V trư ng phân công ph trách công vi c ký thay; b) Công văn ho c ý ki n giao nhi m v c a Lãnh o Ki m toán Nhà nư c; c) Các văn b n quy ph m pháp lu t làm cơ s cho vi c gi i quy t công vi c; d) D th o văn b n gi i quy t công vi c; ) Các tài li u khác (n u có). Trong h sơ trình lãnh o V c n lưu y các văn b n tham mưu c a các phòng, ý ki n ch o c a lãnh o V . i u 10. Ch xây d ng văn b n, th m nh văn b n 1. Khi ư c Lãnh o Ki m toán Nhà nư c phân công so n th o ho c thNm nh d th o văn b n, lãnh o V Quan h qu c t có trách nhi m t ch c vi c so n th o ho c thNm nh d th o văn b n ư c giao. 2. Các phòng ư c giao nhi m v so n th o, thNm nh d th o văn b n th c hi n vi c so n th o, thNm nh theo quy nh c a pháp lu t và c a Ki m toán Nhà nư c; ph i ch u trách nhi m trư c lãnh o V v th i h n, th th c và ch t lư ng văn b n. i v i nh ng văn b n quan tr ng ho c nh ng v n ph c t p các phòng c n ph i h p so n th o, góp ý, thNm nh tranh th ý ki n t p th b o m ch t lư ng văn b n. i u 11. Ch qu n lý văn b n n, văn b n i Qu n lý văn b n n a) Các văn b n chuy n n (bao g m các hình th c như văn b n n qua ư ng hành chính; n u là thư i n t ư c in ra và d ch tiêu , trích y u) V Quan h qu c t u ph i ăng ký vào S công văn n c a ơn v theo dõi, qu n lý; b) Sau khi vào S công văn, văn thư V có trách nhi m trình lãnh o V cho ý ki n x lý và văn thư V chuy n giao cho các phòng có liên quan; c) Các phòng chuyên môn ti p nh n công văn theo ý ki n ch o c a lãnh o V , phân công cán b , công ch c th c hi n, l p và trình lãnh o V h sơ gi i quy t công vi c theo quy nh t i kho n 3 i u 9 c a Quy ch này. 2. Qu n lý văn b n i
 7. a) T t c các văn b n i c a V Quan h qu c t u ph i qua văn thư V và vào s công văn i. H sơ gi i quy t công vi c ph i ư c lưu t p trung và y thu n ti n cho vi c tra c u khi c n thi t; b) i v i các văn b n trình Lãnh o Ki m toán Nhà nư c ký ban hành, ph i ư c soát xét k theo quy trình c a V , sau khi ư c lãnh o V ký trình, văn thư V chuy n h sơ gi i quy t công vi c n Phòng Thư ký - T ng h p thu c Văn phòng Ki m toán Nhà nư c (tr m t s văn b n ư c lãnh o V ho c ngư i ư c lãnh o V u quy n trình tr c ti p n Lãnh o Ki m toán Nhà nư c). Sau khi ư c Lãnh o Ki m toán Nhà nư c ký ban hành, văn thư V chuy n n Phòng Hành chính thu c Văn phòng Ki m toán Nhà nư c phát hành; c) i v i các văn b n lãnh o V ký th a l nh T ng Ki m toán Nhà nư c, văn thư V chuy n h sơ gi i quy t công vi c n Phòng Thư ký - T ng h p. Sau khi nh n ư c ý ki n ch o c a T ng Ki m toán Nhà nư c giao cho lãnh o V Quan h qu c t ký th a l nh, văn thư V chuy n lãnh o V ký ban hành và chuy n sang Phòng Hành chính thu c Văn phòng Ki m toán Nhà nư c phát hành; các văn b n do Phó V trư ng ký u quy n, công ch c th lý công vi c ph i báo cáo V trư ng trư c khi trình lãnh o Ki m toán Nhà nư c; d) i v i các văn b n do lãnh o V ký ban hành trong n i b V Quan h qu c t , văn thư V chuy n n các ơn v , cá nhân có liên quan theo a ch nơi nh n. i u 12. Th c hi n công tác qu n lý, theo dõi, n m tình hình quan h qu c t v i Ki m toán Nhà nư c các nư c và các t ch c qu c t 1. Lãnh o V có trách nhi m giúp Lãnh o Ki m toán Nhà nư c qu n lý, theo dõi, n m tình hình quan h qu c t v i Ki m toán Nhà nư c các nư c và các t ch c qu c t ; ph n ánh k p th i tham mưu cho Lãnh o Ki m toán Nhà nư c bi n pháp gi i quy t nh ng v n có liên quan. 2. Các phòng có cán b , công ch c ư c giao nhi m v theo dõi tình hình quan h qu c t v i Ki m toán Nhà nư c các nư c và các t ch c qu c t , trong năm có trách nhi m xây d ng k ho ch n m b t tình hình, thông tin liên quan trình lãnh o V phê duy t; ph i h p ch t ch v i lãnh o các ơn v ư c phân công theo dõi ch ng n m tình hình và báo cáo k p th i nh ng v n có liên quan v quan h qu c t c a các i tác v i lãnh o V theo nh kỳ hàng quý, sáu tháng, m t năm ho c t xu t. i u 13. Ch h i h p, thông tin báo cáo 1. V trư ng th c hi n t ch c h p giao ban V nh kỳ ho c t xu t, c th như sau: a) Hàng tu n t ch c giao ban lãnh o V và lãnh o phòng vào th hai; b) Hàng quý t ch c h p giao ban toàn V vào cu i quý; c) Các cu c h p t xu t do yêu c u công vi c (thành ph n, th i gian cu c h p do V trư ng quy t nh).
 8. 2. T ch c th c hi n sơ k t công tác 6 tháng, t ng k t công tác năm c a V Quan h qu c t và báo cáo T ng Ki m toán Nhà nư c. Theo nh kỳ, V trư ng ch o l p báo cáo 6 tháng, báo cáo năm c a Ki m toán Nhà nư c v lĩnh v c quan h qu c t ho c báo cáo t xu t khác theo ch o c a T ng Ki m toán Nhà nư c. Các phòng có trách nhi m báo cáo hàng tháng lãnh o V ( b ng văn b n qua Phòng L tân) trư c ngày 22 hàng tháng. Phòng L tân có trách nhi m t ng h p, l p báo cáo tháng c a V báo cáo lãnh o KTNN ph trách (qua Phòng Thư ký – T ng h p). 3. V trư ng có trách nhi m thông báo b ng nh ng hình th c thích h p, thu n ti n các cán b , công ch c và ngư i lao ng n m b t ư c nh ng thông tin sau: a) Ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c và c a Ki m toán Nhà nư c liên quan n công vi c c a V và c a ngành; b) Chương trình công tác c a V ; c) Tuy n d ng, i h c, khen thư ng, k lu t, nâng b c lương, nâng ng ch lương và vi c b nhi m cán b , công ch c; d) Văn b n k t lu n v vi c gi i quy t khi u n i, t cáo trong ơn v ; ) Các v n khác theo quy nh. i u 14. Ch qu n lý cán b , k lu t lao ng 1. Th i gian làm vi c, ngh ngơi c a cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c V Quan h qu c t th c hi n theo quy nh c a ng, Nhà nư c và c a Ki m toán Nhà nư c v qu n lý cán b , công ch c ch p hành k lu t lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng. Cán b , công ch c, nhân viên ph i ch p hành nghiêm ch nh k lu t lao ng, có tác phong và thái làm vi c nghiêm túc. 2. M i cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c V ph i ch p hành nghiêm túc ư ng l i chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c; Quy ch làm vi c c a Ki m toán Nhà nư c và c a V Quan h qu c t ; gi gìn oàn k t n i b và bí m t công tác theo quy nh c a Nhà nư c và c a ngành. 3. Cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c V i công tác, ngh hàng năm, ngh vi c riêng ph i th c hi n theo quy nh c a Ki m toán Nhà nư c và quy nh sau ây: a) V trư ng i công tác ph i báo cáo và ư c s ng ý c a lãnh o Ki m toán Nhà nư c tr c ti p ph trách; Phó V trư ng ph i báo cáo và ư c s ng ý c a V trư ng; khi k t thúc công vi c V trư ng báo cáo k t qu công tác v i lãnh o Ki m toán Nhà nư c tr c ti p ph trách; Phó V trư ng báo cáo v i V trư ng. - Trư ng phòng, Phó trư ng phòng khi i công tác ph i ư c lãnh o V ph trách ng ý và ph i m b o hoàn thành chương trình, nhi m v công tác c a phòng ư c phân công.
 9. - Cán b i công tác t 02 ngày tr lên ph i có n i dung, k ho ch báo cáo lãnh o V ng ý. Sau khi i công tác v ph i báo cáo k t qu v i lãnh o V ph trách tr c ti p. Trư ng phòng ư c c cán b c a phòng i công tác trong ngày. b) Cán b , công ch c V Quan h qu c t ngh hàng năm, ngh vi c riêng ư c th c hi n theo Hư ng d n s 82/HD-KTNN ngày 09/02/2009 c a T ng Ki m toán Nhà nư c v th t c gi i quy t ngh hàng năm, ngh vi c riêng, ngh không hư ng lương, ngh m au, thai s n, ngh ra nư c ngoài i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng Ki m toán Nhà nư c. i u 15. Ch qu n lý, s d ng tài s n 1. Cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c V có trách nhi m qu n lý, s d ng tài s n, trang thi t b làm vi c úng m c ích, nh m c và có hi u qu . Trư ng phòng ch u trách nhi m qu n lý chung toàn b tài s n, trang thi t b c a phòng. Cá nhân, t p th nào s d ng lãng phí, làm hư h ng, m t mát tài s n thì tuỳ theo tính ch t, m c ph i ch u trách nhi m k lu t và b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t và c a Ki m toán Nhà nư c. 2. Cán b , công ch c và ngư i lao ng thu c V có trách nhi m th c hi n nghiêm túc Chương trình hành ng c a Ki m toán Nhà nư c v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ban hành kèm theo Quy t nh s 531/Q -KTNN ngày 06/7/2006 c a T ng Ki m toán Nhà nư c và các quy nh khác có liên quan. i u 16. Qu n lý, s d ng tài li u Cán b , công ch c và ngư i lao ng thu c V ph i th c hi n ch qu n lý, khai thác, s d ng và b o m t các tài li u c a cơ quan theo úng quy nh c a Nhà nư c và c a Ki m toán Nhà nư c. i u 17. Ch h ct p Cán b , công ch c và ngư i lao ng thu c V Quan h qu c t ph i t giác h c t p và rèn luy n, không ng ng nâng cao phNm ch t và năng l c chuyên môn hoàn thành nhi m v ư c giao. i u 18. Thi ua khen thư ng Cu i năm, t ng cá nhân và t ng t p th phòng, lãnh o V Quan h qu c t ki m i m và ánh giá k t qu công tác theo các quy nh c a Nhà nư c và Ki m toán Nhà nư c làm căn c bình xét thi ua, khen thư ng. Chương IV QUAN H CÔNG TÁC i u 19. Quan h gi a lãnh o V Quan h qu c t v i Lãnh o Ki m toán Nhà nư c
 10. 1. V trư ng V Quan h qu c t có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v thư ng xuyên theo chương trình, k ho ch và các nhi m v t xu t theo ý ki n ch o c a Lãnh o Ki m toán Nhà nư c; ki n ngh , xu t các gi i pháp th c hi n nhi m v ư c Lãnh o Ki m toán Nhà nư c giao; th c hi n báo cáo k t qu công tác v i Lãnh o Ki m toán Nhà nư c theo quy nh. 2. V trư ng V Quan h qu c t thay m t Lãnh o Ki m toán Nhà nư c tham d m t s cu c h p t i các ơn v trong và ngoài Ki m toán Nhà nư c khi ư c u quy n; tham d các phiên h p có n i dung liên quan n công tác h p tác qu c t c a Lãnh o Ki m toán Nhà nư c; có trách nhi m chuNn b các n i dung, chương trình, k ho ch, án có liên quan trình Lãnh o Ki m toán Nhà nư c t i phiên h p, ng th i thông báo và t ch c th c hi n các ý ki n ch o, k t lu n c a Lãnh o Ki m toán Nhà nư c v công tác quan h qu c t n các ơn v tr c thu c th c hi n. i u 20. Quan h gi a V Quan h qu c t v i các ơn v trong và ngoài Ki m toán Nhà nư c 1. Quan h công tác gi a V Quan h qu c t v i các ơn v trong và ngoài Ki m toán Nhà nư c ư c th c hi n thông qua lãnh o V . Căn c yêu c u nhi m v , V trư ng phân công cho Phó V trư ng ho c các phòng chuyên môn trong V th c hi n theo ch c năng, nhi m v và Quy ch làm vi c c a V Quan h qu c t . 2. V trư ng V Quan h qu c t có trách nhi m tham gia ý ki n và thNm nh các báo cáo, t trình v công tác quan h qu c t ho c n i dung khác có liên quan do các t ch c nư c ngoài ho c các ơn v tr c thu c g i n trư c khi trình Lãnh o Ki m toán Nhà nư c. 3. V trư ng V Quan h qu c t có trách nhi m ph i h p v i Ki m toán nhà nư c các nư c có quan h v i Ki m toán Nhà nư c Vi t Nam trong và ngoài h th ng ASOSAI; INTOSAI và các t ch c qu c t t ch c th c hi n công tác quan h qu c t theo phân công, phân c p c a T ng Ki m toán Nhà nư c ho c các nhi m v khác khi ư c T ng Ki m toán Nhà nư c u quy n. N u có v n chưa th ng nh t gi a V Quan h qu c t v i các ơn v ó, V trư ng V Quan h qu c t có trách nhi m báo cáo Lãnh o Ki m toán Nhà nư c xem xét, gi i quy t. i u 21. Quan h gi a lãnh o V Quan h qu c t v i ng u Ki m toán Nhà nư c, các c p u ng trong các ơn v tr c thu c và các oàn th trong toàn ngành V trư ng V Quan h qu c t có trách nhi m ph i h p v i ng u Ki m toán Nhà nư c, các c p u ng trong các ơn v tr c thu c và các oàn th trong toàn ngành th c hi n nh ng nhi m v có liên quan. Khi th c hi n nhi m v ư c giao, n u có v n vư ng m c ho c vư t quá thNm quy n ph i k p th i báo cáo và xin ý ki n c a Lãnh o Ki m toán Nhà nư c. i u 22. Quan h gi a lãnh o V Quan h qu c t v i các t ch c oàn th trong ơn v
 11. V trư ng V Quan h qu c t thư ng xuyên gi m i quan h v i c p u và ban ch p hành các t ch c oàn th trong ơn v cùng ph i h p ng viên cán b , công ch c và nhân viên trong V hoàn thành t t nhi m v . i u 23. Quan h gi a V trư ng v i các Phó V trư ng 1. V trư ng nh kỳ ho c t xu t t ch c h p tri n khai, ch o công vi c c a V . Khi nhi m v phát sinh lĩnh v c công tác do Phó V trư ng nào ph trách thì V trư ng phân công công vi c cho Phó V trư ng ph trách lĩnh v c ó th c hi n. 2. Phó V trư ng ư c phân công công vi c có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v theo ý ki n ch o c a V trư ng và báo cáo V trư ng khi công vi c hoàn thành ho c khi có khó khăn, vư ng m c. i u 24. Quan h gi a các Phó V trư ng 1. Các Phó V trư ng có trách nhi m ph i h p v i nhau th c hi n các nhi m v có liên quan n ch c năng, nhi m v do mình ph trách. 2. Khi phát sinh công vi c c n ph i h p th c hi n, Phó V trư ng ư c giao nhi m v ch trì ch ng trao i v i Phó V trư ng ph trách lĩnh v c khác có liên quan ph i h p th c hi n. Phó V trư ng ư c giao nhi m v ch trì có trách nhi m t ng h p, ti p thu ý ki n và ch u trách nhi m v n i dung, k t qu ph i h p. 3. Trong trư ng h p c n thi t, các Phó V trư ng có th làm vi c v i cán b , công ch c c a phòng không thu c lĩnh v c ph trách nhưng ph i trao i v i lãnh o V ph trách. Lãnh o V ph trách ph i thông báo cho lãnh o phòng c a cán b , công ch c ó bi t và ch o ph i h p th c hi n. i u 25. Quan h gi a lãnh o V Quan h qu c t v i lãnh o các phòng thu c V Quan h qu c t 1. V trư ng và Phó V trư ng ph trách nh kỳ ho c t xu t làm vi c v i lãnh o phòng n m b t tình hình công vi c, quán tri t và ch o vi c th c hi n nhi m v . 2. Lãnh o phòng có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v thư ng xuyên, t xu t theo ý ki n ch o c a lãnh o V , báo cáo lãnh o V ph trách khi hoàn thành công vi c ho c khi có khó khăn, vư ng m c. i u 26. Quan h gi a các Trư ng phòng thu c V Quan h qu c t 1. Các Trư ng phòng có trách nhi m ph i h p v i nhau th c hi n các nhi m v có liên quan n ch c năng, nhi m v c a phòng mình. 2. Khi phát sinh công vi c c n ph i h p th c hi n v i các phòng khác thu c V , Trư ng phòng ư c giao nhi m v ch trì ch ng trao i v i Trư ng phòng khác có liên quan tranh th ý ki n chuyên môn nh m hoàn thành t t công vi c ư c giao.
 12. Trư ng phòng ư c giao nhi m v ch trì có trách nhi m t ng h p, ti p thu ý ki n và ch u trách nhi m v n i dung, k t qu ph i h p. i u 27. Quan h gi a lãnh o V Quan h qu c t v i cán b , công ch c, nhân viên thu c V 1. Lãnh o V t o i u ki n thu n l i cho cán b , công ch c và ngư i lao ng trong ơn v làm vi c, h c t p và nâng cao trình chính tr , chuyên môn, nghi p v ; b o m th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng cơ quan, xây d ng n n n p văn hoá công s và k lu t, k cương hành chính. 2. Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c V trư ng và lãnh o V tr c ti p ph trách lĩnh v c công tác c a phòng v các m t công tác c a Phòng; qu n lý, giáo d c chính tr , tư tư ng c a công ch c, ngư i lao ng trong ơn v mình. Khi phát sinh nhi m v vư t quá thNm quy n c a Phòng ph i k p th i báo cáo lãnh o V ph trách xem xét gi i quy t. 3. Trong quá trình t ch c th c hi n nhi m v công ch c ngư i lao ng trong V có trách nhi m h p tác, ph i h p giúp l n nhau, t o i u ki n thu n l i m b o hoàn thành nhi m v ư c giao úng th i h n, ch t lư ng và hi u qu . N u có khó khăn, vư ng m c không t gi i quy t ư c ho c vư t quá thNm quy n ph i k p th i xu t, báo cáo v i lãnh o Phòng k p th i xem xét, gi i quy t. 4. Trong ho t ng c a V Quan h qu c t , công ch c, ngư i lao ng trong V có th ăng ký g p lãnh o V trình bày tâm tư, nguy n v ng và xu t sáng ki n, bi n pháp gi i quy t công vi c. i u 28. Quan h công tác khác 1. Trong quá trình th c hi n nhi m v công tác, gi a các phòng, cán b , công ch c trong phòng ph i h p tác, ph i h p gi i quy t t t các công vi c liên quan. Các trư ng h p vư t quá ph m vi và thNm quy n thì Trư ng phòng có trách nhi m báo cáo và xin ý ki n ch o c a lãnh o V th c hi n. 2. Các phòng ch c năng có trách nhi m ti p và làm vi c v i các t ch c, cá nhân bên ngoài n quan h công tác theo úng ch c năng, nhi m v ư c giao. N u có nh ng n i dung công vi c vư t quá thNm quy n ho c c n có s ph i h p v i các phòng ch c năng khác có liên quan thì trư ng phòng ó ph i báo cáo và xin ý ki n ch o c a lãnh o V . Chương V T CH C TH C HI N i u 29. X lý vi ph m Cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c V Quan h qu c t và các t ch c, ơn v , cá nhân có liên quan không th c hi n úng nh ng quy nh t i Quy ch này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.
 13. i u 30. Trách nhi m thi hành 1. Lãnh o V Quan h qu c t , cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c V Quan h qu c t và các cá nhân, t ch c có quan h công tác v i V Quan h qu c t ch u trách nhi m th c hi n Quy ch này. 2. Căn c vào Quy ch này các phòng thu c V Quan h qu c t xây d ng Quy ch làm vi c c a phòng mình. 3. Trong quá trình th c hi n n u có v n m i phát sinh ho c có vư ng m c thì V trư ng V Quan h qu c t ph i k p th i báo cáo T ng Ki m toán Nhà nư c xem xét b sung, s a i cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản