Quyết định 92/2002/QĐ-BNN-BVTV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định 92/2002/QĐ-BNN-BVTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 92/2002/QĐ-BNN-BVTV về việc đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung và đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 92/2002/QĐ-BNN-BVTV

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 92/2002/Q -BNN-BVTV Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 92/2002/Q -BNN-BVTV NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2002 V VI C ĂNG KÝ CHÍNH TH C, ĂNG KÝ B SUNG VÀ ĂNG KÝ C CÁCH M T S LO I THU C B O V TH C V T VÀO DANH M C Ư C PHÉP S D NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c i u 5, 28 và 29, Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 08/08/2001; Xét ngh c a ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, ông C c trư ng C c B o v th c v t. QUY T NNH i u 1: a. Cho ăng ký chính th c 05 lo i thu c (g m 03 lo i thu c tr c , 02 lo i ch t i u hoà sinh trư ng cây tr ng) vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). b. Cho ăng ký b sung 116 lo i thu c (g m 51 lo i thu c tr sâu, 44 lo i thu c tr b nh h i cây tr ng, 19 lo i thu c tr c , 01 lo i thu c tr chu t, 01 lo i thu c tr c bươu vàng) vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). c. Cho ăng ký c cách 11 lo i thu c (g m 06 lo i thu c tr sâu, 04 lo i thu c tr b nh h i cây tr ng, 01 lo i thu c tr c ) vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). i u 2: Vi c xu t khNu, nh p khNu các lo i thu c b o v th c v t ban hành kèm theo quy t nh này ư c th c hi n theo Thông tư 62/2001/TT-BNN ngày 05 tháng 6 năm 2001 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p theo Quy t nh 46/2001/Q -TTg ngày 04/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t khNu, nh p khNu hàng hoá th i kỳ 2001-2005.
 2. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. C c B o v th c v t ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t cách s d ng an toàn và hi u qu các thu c b o v th c v t k trên. i u 4: Ông Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c công ngh và CLSP, Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý, s n xu t, kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Bùi Bá B ng ( ã ký) CÁC THU C B O V TH C V T Ư C ĂNG KÝ CHÍNH TH C VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 92/2002/Q -BNN-BVTV ngày 21 tháng 10 năm 2002 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) TT Tên ho t ch t xin Tên thương m i M c ích xin Tên t ch c ăng ký chính xin ăng ký chính ăng ký th c th c Thu c tr c 1 Acetochlor Dibstar 50EC -C h i u Công ty TNHH tương nông dư c i n Bàn 2 Mefenacet Mafa annong - C h i lúa Công ty TNHH An 50WP gieo th ng Nông 3 Tebuthiuron Tebusan 500SC - C h i mía Dow AgroSciences Thu c i u hoà sinh trư ng cây tr ng 1 Paclobutrazol Paclo 15WP - c ch sinh Cty thu c Sát trùng trư ng s u Vi t Nam riêng 2 ATCA 5.0% + Samino 5.1DD - Kích thích Cty thu c tr sâu Folic acid 0.1% sinh trư ng lúa Sài Gòn CÁC THU C B O V TH C V T Ư C ĂNG KÝ B SUNG VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 92/2002/Q -BNN-BVTV ngày 21 tháng 10 năm 2002 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNN)
 3. TT Tên thương m i Tên ho t ch t ã Lý do xin ăng ký Tên t ch c xin ăng ký có trong danh xin ăng m c Thu c tr sâu 1 Ace 5EC Alpha - - t tên Cty TNHH TM- Cypermethrin DV Thanh Sơn - Sâu phao h i lúa Hoá Nông 2 Actara 25 WG Thiamethoxam - R p h i rau c i, r p Syngenta h i dưa chu t, b Vietnam Ltd ph n h i cà chua, r y h i xoài, r p h i mía, b cánh c ng h i d a. 3 Alpha 10EC Alpha- - i hàm lư ng ho t Map Pacific PTE Cypermethrin ch t Ltd - Sâu khoang h i l c 4 Ammate 150SC Indoxacarb - Sâu xanh da láng Du Pont Far East h i u tương Inc 5 Anba 50EC Fenobucarb - t tên Cty TNHH SX- TM & DV Ng c - R y nâu h i lúa Tùng 6 Andoril 250 EC Cypermethrin - B xít h i lúa Công ty TNHH- TM Hoàng Ân 7 Antricis 15EC Dimethoate 10% - H n h p 3 ho t ch t Công ty TNHH- + Fenvalerate 3% TM Hoàng Ân + Cypermethrin - B xít h i lúa 2% 8 Apashuang 18 Nereistoxin - t tên Công ty TNHH- SL (Dimehypo) TM Thái Nông - Sâu c thân h i lúa --------------------- ------------------- Apashuang 95WP - t tên - Sâu c thân h i lúa 9 Appendelta Deltamethrin - t tên Detlef Von 2.8EC Appen - Sau phao h i lúa 10 Bestox 5EC Alpha - - B xít h i lúa FMC Asia Cypermetthrin Pacific Inc-HK
 4. 11 Binhdan 18SL Nereistoxin - R p h i mía Jiangyin (Dimehypo) Jianglian Ind, trade Co., Ltd 12 Binhtox 1.8EC Abamectin - t tên Jiangying Jianglian Ind. - Sâu tơ h i c i b p Trade Co., Ltd 13 Butal 10 WP Buproin - B ph n h i t, r y Jiangyin ch ng cánh h i cam, Jianglian Ind r p sáp h i xoài Trade Co,Ltd 14 Cartaprone 5EC Phlorfluazuron - t tên Cty TNHH TM - DV Thanh Sơn - Sâu xanh h i l c Hoá Nông 15 Cobittox 5G Dimethoate 3% + - H n h p 2 ho t ch t Công ty Trichlorfon 2% VTBVTV 1 - Sâu c thân h i lúa 16 Crymax 35WP Bacillus - t tên Cali-Parimex, Thuringiensis Inc var.kurstali - Sâu tơ h i c i b p 17 Cyfitox 300EC Dimethoate 280 - Sâu cu n lá h i lúa Cty c ph n VT g/l + Alpha - BVTV Hoà Bình Cypermethrin 20 g/l 18 Cyrux 10 EC Cypermethrin - i hàm lư ng ho t United ch t Phosphorus Ltd --------------------- - Cyrux 5EC - Sâu tơ h i c i b p, b xít h i lúa, r p sáp h i cà phê ------------------- - i hàm lư ng ho t ch t - Sâu xanh h i u xanh, b xít h i lúa 19 Dantox 5EC Alpha - - t tên Công ty TNHH Cypermethrin Nông dư c i n - B trĩ h i lúa Bàn 20 ch Bách Trùng Trichlorfon - B xít h i v i, sâu Cty TNHH Vi t 90 SP (chlorophos) khoang h i u tương Th ng, B c Giang 21 Dimenat 40EC Dimethoate - B xít h i lúa Cty thu c tr sâu
 5. Sài Gòn 22 Dip 80SP Trichlorfon - Dòi c lá h i u Công ty VT tương BVTV 1 23 Dizorin 35 EC Dimethoate 300 - Sâu keo h i lúa, r p Cty TNHH - TM g/l + h i u tương Tân Thành Cypermethrin 50 g/l 24 Gà nòi 4G Cartap - i d ng Cty thu c tr sâu Sài Gòn - Sâu c thân h i lúa 25 Lancer 4G Acephate - i d ng United Phosphorus Ltd - Sâu c thân h i mía, lúa 26 Lorsban 75WG Chlorpyrifos - i d ng, hàm Dow Ethyl lư ng ho t ch t AgroSciences - Sâu c thân h i lúa 27 Mace 75 SP Acephate - Sâu khoang h i Map Pacific Pte thu c lá Ltd 28 Malate 73 EC Malathion - Dòi c qu xoài Cty thu c tr sâu Sài Gòn 29 Malvate 21 EC Malathion 15% + - B trĩ h i dưa h u Cty thu c tr sâu Fenvalerate 6% Sài Gòn 30 Meta 2,5 EC Deltamethrin - Sâu v bùa h i cam, Cty TNHH - TM sâu c qu h i u Tân Thành xanh 31 Mospilan 20SP Acetamiprid - i d ng thu c Nippon Soda Co., Ltd ......................... - R y h i xoài Mospilan 3 EC ............................... - B cánh c ng h i d a 32 Mytoxin 40 SC Acephate - i d ng Cty TNHH TM- DV Thanh Sơn ........................... - Sâu c thân h i lúa Hoá Nông Mytox 5H ............................... - Sâu c thân h i lúa
 6. 33 Netoxin 90 WP Nereistoxin - Sâu c thân h i lúa Cty thu c tr sâu Sài Gòn (Dimehypo) 34 Nockout 1.8EC Abamectin - t tên Cty TNHH TM- DV Thanh Sơn - Sâu tơ h i c i b p Hoá Nông 35 Sapen_Alpha 5 Alpha- - Sâu cu n lá h i lúa Cty thu c tr sâu EC Cypermethrin Sài Gòn 36 Regent 800 WG Fipronil - B trĩ h i dưa h u, Aventis Crop nho Science Vietnam 37 Secure 10 EC Chlorfenapyr - B trĩ h i dưa h u, BASF dòi c lá h i rau Singgapore Pte Ltd 38 Shaling shuang Nereistoxin - i d ng Cty c ph n VT 18SL BVTV Hoà Bình - Sâu c thân h i lúa --------------------- ............................... Shaling shuang 95WP - Sâu keo h i lúa, sâu cu n lá h i lúa 39 Southsher 25 EC Cypermethrin - i hàm lư ng ho t Cty TNHH TM- ch t DV Thanh Sơn Hoá Nông --------------------- - Sâu khoang h i l c - - Sâu khoang h i l c Southsher 5 EC 40 Shertox 5 EC Cypermethrin - R p v y h i cà phê Cty TNHH An Nông 41 Subaru 40 EC Diarinon - i d ng Cty TNHH TM- DV Thanh Sơn - Sâu c thân h i lúa Hoá Nông 42 Subside 505 EC Chlopyrifos 459 - H n h p 2 ho t ch t Cty TNHH-TM g/l + ACP Cypermethrin - B trĩ h i lúa 45.9 g/l 43 Superrin 25 EC Cypermethrin - i hàm lư ng ho t Cty c ph n VT ch t BVTV Hoà Bình ............................ - Sâu khoang h i l c Superrin 5EC .............................
 7. - B trĩ h i lúa 44 Sumo 2.5 EC Lambda- - t tên Forward cyhalothrin International Ltd - B trĩ h i lúa 45 Taginon 18SL Nereistoxin - Sâu cu n lá h i lúa, Cty TNHH - TM (Dimehypo) r y h i xoài Tân Thành -------------------- ................................... Taginon 95WP - Sâu cu n lá h i lúa, sâu v bùa h i cam 46 Wofacis 2.5 EC Deltamethrin - t tên Cty c ph n VT BVTV Hoà Bình - Sâu c thân h i lúa 47 Toxiny 40EC Trichlorfon - t tên Cty TNHH SX- TM & DV Ng c - Sâu keo h i lúa Y n 48 Tungsong 95WP Nereistoxin - i d ng Cty TNHH TM & DV Ng c (Dimehypo) - Sâu cu n lá h i lúa Tùng 49 Vibamec 1.8 EC Abamectin - t tên Cty thu c sát trùng Vi t Nam - Dòi c lá h i cà chua 50 Vicol 80 EC Petroleum spray - t tên Cty TNHH TM- oil (Paraffinic DV Thành Sơn petroleum bit) - R p sáp h i cà phê Hoá Nông 51 Viraat 23 EC Cypermethrin - R p sáp h i cà phê, United 3% + Quinalphos sâu c qu h i u Phosphorus Ltd 20% xanh Thu c tr b nh h i cây tr ng 1 Acodyl 35 WP Metalaxyl - t tên Công ty TNHH Thái Nông - Sương mai h i cà chua 2 Adavin 500 FL Carbendazim - t tên Công ty TNHH- TM Hoàng Ân - B nh khô v n h i lúa 3 Afumin 45 EC Iprobenfos 30% - H n h p 2 ho t ch t Công ty TNHH- + 15% TM Hoàng Ân
 8. Tsoprothiolane - B nh o ôn h i lúa 4 Aliette 800 WG Fosetyl- - B nh sương mai h i Aventis Cro Aluminium v i Science Vietnaaam 5 Annongvin 45 Hexaconazole - i hàm lư ng ho t Công ty TNHH SC ch t An Nông - B nh lem lép h t lúa 6 Antyl S 80WP Fosetyl- - t tên Công ty TNHH Aluminium An Hưng Phát - Sương mai h i cà chua 7 Arin 25 SC Carbendazim - i hàm lư ng ho t Cty TNHH - TM ch t & DV Ng c Tùng - B nh vàng lá h i lúa 8 Belkute 40WP Iminoctadine - Ph n tr ng h i hoa Dainippon Ink h ng, nho; thán thư Chemical, Tnc h i xoài; vàng lá h i lúa 9 Binhnavil 50 SC Carbendazim - B nh o ôn h i Jiangyin lúa, thán thư h i cà Jianglian Ind phê Trade Co.,Ltd 10 Binhnomyl Benomyl - B nh thán thư h i Jiangyin 50WP xoài Jianglian Ind Trade Co., Ltd 11 Bisomin 6WP Kasugamycin - t tên Jiangyin Jianglian Ind - B nh o ôn h i lúa Trade Co., Ltd 12 BordoCop Super Copper Sulfate - i hàm lư ng ho t Công ty Tân 12.5 WP ch t Quy - Sương mai h i v i 13 Coping M 70 Thiophanaic - t tên Cty TNHHTM- WP Methyl DV Thanh Sơn - Lem lép h i h t lúa Hoá Nông 14 Cozol 250 EC Propiconazole - B nh lem lép h t, Công ty v t tư vàng lá h i lúa BVTV 15 Daconil 75WP Chlorothalounil - o ôn, khô v n h i SDS Biotech
 9. lúa K.K Japan .......................... .............................. Daconil 500SC - o ôn, khô v n h i lúa 16 Dibavit 50 FL Carbendazim - t tên Công ty TNHH nông dư c i n - B nh khô v n h i Bàn lúa 17 Difusan40EC Edifinphos 20% - H n h p 2 lo i ch t Công ty VT + Loprothiodane BVTV 1 30% - B nh o ôn h i lúa 18 Dizeb M-45 80 Manecozeb - B nh th i qu h i Jiangyin WP nho Jianglian Ind Trade Co, Ltd 19 Dojione 40 EC Hexaconazole - t tên Công ty TNHH 5% + Th nh Hưng Carbendazim - B nh o ôn h i lúa 20% 20 Do One 250 SC Folpei - H n h p 2 ho t ch t Cty THNN Thương m i - B nh lem lép h i ng Xanh h t lúa 21 Folpan 50 SC Metalaxyl - B nh o ôn h i lúa Makhteshim Chem. Ltd 22 Foraxyl 35 WP Tebuconazole - i hàm lư ng ho t Forward Int Ltd ch t - Sương mai h i dưa h u, thán thư h i t 23 Fortil 258C Isoprothiolane - t tên Công ty TNHH Thái Nông - B nh khô v n h i lúa 24 Fucl 40EC Eugenol - t tên Cty TNHH TM- DV Thanh Sơn - B nh o ôn h i lúa Hoá Nông 25 Genol 0.3 DD Hexaconazole - t tên Hoa Vi t Trade Corp. Lid, - B nh gi sương mai Guangxi, china h i dưa chu t
 10. 26 Hexin 58C Carbendazim - t tên Helm AG - B nh khô v n h i lúa - R s t h i cà phê 27 Kacpenvil 500 Copper - i d ng Công ty TNHH SC Hydrocide An Nông - Lem lép h i h t lúa 28 Kocide * 53,8 Tricyclazole - m vòng h i c i Griffin DF b p Corporation 29 Lany 75WP Tricyclazole - t tên Cty TNHH SX- TM Ng c Y n - B nh o ôn h i lúa 30 Lim 20 WP Tricyclazole - t tên Cty TNHH TM- DV Thanh Sơn - B nh o ôn h i lúa Hoá Nông 31 Man 80 WP Maancozeb - B nh vàng lá h i Map Pacific PTE lúa Ltd 32 Maanthane M46 Mancozeb - i d ng, i hàm Cty TNHH TM- 37 SC lư ng ho t ch t DV Thanh Sơn, Hoá Nông - Sương mai h i cà chua 33 Opus 75 EC Epoxiconazole - i d ng BASF Singapore Pte Ltd - Lem lép h i h t lúa - B nh m lá h i l c 34 Plant 50 WP Benomyl - B nh vàng lá h i Map Pacific PTE lúa Ltd 35 Prota Iprodione - B nh vàng lá h i Cty TNHH-TM lúa Tân Thành - Th i g c h i dưa h u 36 Ridomit Gold 68 Metalaxyl M M c sương h i c i Syngenta WP 40g/kg + b p; th i nõn, th i r Vietnam Ltd Mancozeb 640 h i d a; sương mai g/kg h i v i, thu c lá; thán thư, gi sương mai h i dưa chu t; m c sương h i nho
 11. 37 Rothanil 75 WP Chlorothaionil - t tên Hoa Vi t Trade Corp. Ltd, - B nh r s t h i l c Guangxi, China 38 Rovannong 50 Iprodione - t tên Công ty TNHH WP An Nông - B nh khô v n h i lúa 39 Ticarben 50 SC Carbendazim - i d ng Công ty TNHH Thái Phong - B nh vàng lá, lem lép h t, khô v n h i lúa 40 Vacin 3DD Validamycin - t tên Cty TNHH TM - DV Thanh Sơn - B nh khô v n h i Hoá Nông lúa 41 Vicuron 250SC Pencycuron - i d ng Cty Thu c sát trùng Vi t Nam - B nh khô v n h i lúa 42 Vieteam 45WP Sulfur 40% + - H n h p 2 ho t ch t Công ty TNHH Tricyclazole 5% Vi t Trung - B nh o ôn h i lúa 43 Vigangmycin Validamycin - i hàm lư ng ho t Cty TNHH Vi t 5SC ch t Th ng, B c Giang ............................ - Khô v n h i lúa Vigangmycin - Ch t o h i rau c i 5Wp= ............................... - i d ng - Khô v n h i lúa 44 Zin 80 WP Zineb - B nh lem lép h i Cty Thu c tr h t lúa sâu Sài Gòn Thu c tr c 1 Agcare Biotech Glyphosate IPA - t tên Agcare Biotech glyphosate 600 Salt PTY Ltd AS - C h i cao su 2 Agri up 480 SL Glyphosate IPA - t tên Công ty TNHH Salt Thái Nông
 12. - C h i t không tr ng tr t 3 Aloha 25 WP Acetochlor 21% - H n h p 2 ho t ch t Công ty TNHH + Bensulfuron nông dư c i n Methyl 4% - C h i lúa c y, lúa Bàn s 4 Amigo 10WP Pyrazosulfuron- - t tên Công ty TNHH- ethyl TM ACP - C h i lúa gieo th ng 5 Binhoxa 25 EC Oxadiazon -C h il c Jiangyin Jianglian -C h i u tương Ind.Trade Co.,Ltd 6 Clear off 480 Glyphosate IPA - t tên Công ty TNHH DD Salt Nông Phát - C h i t chưa tr ng tr t 7 Cow 36 WP Bensulfunzon - H n h p 2 ho t ch t Cty TNHH TM- Methyl 3% + DV Thanh Sơn Quinclorac 33% - C h i lúa gieo Hoá Nông th ng 8 Dana-hope 720 Metolachlor - t tên Công ty TNHH EC nông dư c i n -C h il c Bàn 9 Ekilt 37 WDG Quinclorac - i d ng, hàm Map Pacific PTE lư ng ho t ch t Ltd - C h i lúa gieo th ng 10 Farus 25SC Quinclorac - t tên Jiangyin Jianglian Ind. - C h i lúa gieo Trade Co., Ltd th ng 11 Fony 25SC Quinclorac - t tên Công ty TNHH SX TM Ng c - C h i lúa gieo Y n th ng 12 Lasso 48EC Alachlor - C h i mía, s n Monsanto Thailand Ltd 13 Piupannong Glyphosate IPA - i d ng Cty TNHH An 41SL Salt Nông
 13. - C trên t chưa tr ng tr t 14 Gramoxone Paraquat - C h i cam, nhãn, Syngenta 20SL v i, s n, mía, cao su, Vietnam Ltd cà phê, dưa h u, chè, u tương, i u, d a, xoài, khoai lang, t không tr ng tr t 15 Saco 60EC Butachlr - t tên Cty c ph n VT BVTV Hoà Bình - C h i lúa gieo th ng 16 Sirius 70WDG Pyrazosulfuron - i d ng, hàm Nissan Chem. Ethyl lư ng ho t ch t Ind Ltd - C h i lúa c y, lúa gieo th ng 17 Sunrius 10WD Pyrazosulfuron - t tên Cty c ph n VT Ethyl BVTV Hoà Bình - C h i lúa gieo th ng 18 Sonic 300 EC Pretilachlor - t tên Công ty TNHH nông dư c i n - C h i lúa gieo Bàn th ng 19 Super 480 AS Glyphosate - t tên Công ty TNHH TM ACP Isopropylamine - C h i cao su salt Thu c tr chu t 1 Racumin 0.0375 Coumatetralyl - i hàm lư ng ho t Bayer Agritech paste ch t, i d ng Sài Gòn Racumin 0.75TP - Chu t h i ru ng lúa, nhà kho, trang tr i - Chu t h i kho Thu c tr c bươu 1 Helix 500WP Metaldehyde - t tên Cty TNHH TM Tân Thành - c bươu vàng h i
 14. lúa CÁC THU C B O V TH C V T Ư C ĂNG KÝ C CÁCH VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 92/2002/Q -BNN-BVTV ngày 21 tháng 10 năm 2002 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) TT Tên thương m i Tên ho t ch t ã Lý do xin ăng ký Tên t ch c xin có trong danh ăng ký xin ăng ký m c Thu c tr sâu 1 Butyl 40 WDG, Buprofezin R y nâu h i lúa, Công ty Thu c tr 400 SC r y bông h i xoài sâu Sài Gòn 2 BTH 107 bào Bacillus Sâu tơ h i rau h Tr ng Hùng, t /mg d ng b t thuringiensis var. th p t 80 Bùi Th Xuân, không tan osmosisiensis àL t 3 Jasper 0.3EC azadirachtins Sâu cu n lá h i lúa, Công ty TNHH sâu tơ h i rau h Nông dư c i n th p t , nh n h i Bàn cây có múi, r y bông h i nho, r p h i thu c lá; R y xanh h i chè 4 Song Mã 24.5EC (D u khoáng và Sâu tơ h i rau h Vi n Di truy n D u hoa tiêu) th p t ; R y xanh, Nông nghi p 24.3% b cánh tơ h i chè +Abamectin 0.2% 5 Vi-BT 16000WP Bacillus Sâu ăn lá h i rau, Công ty Thu c sát thuringiensis sâu cu n lá h i lúa trùng Vi t Nam Vi-BT 32000WP var.kurstaki Sâu tơ h i b p c i, sâu xanh da láng h i u 6 Vironone 2EC Rotenon Sâu tơ h i rau h Công ty Thu c sát th p t trùng Vi t Nam Thu c tr b nh h i cây tr ng 1 PN - Linhcide Eugenol B nh khô v n h i Công ty TNHH 1.2 EW lúa; m c sương h i Phương Nam, Vi t cà chua; ph n tr ng Nam h i dưa chu t; m nâu, m xám h i chè; ph n tr ng h i
 15. hoa h ng 2 PN - balacide 22 Streptomycin B nh b c lá, m Công ty TNHH WP sulfate s c vi khuNn h i Phương Nam, Vi t 2%+Copper lúa Nam oxycholoride 10%+Zinc sulfate 10% 3 TP - Zep 18EC D u th o m c N m mu i en Công ty TNHH (Capnodium sp) h i Thành Phương nhãn; b nh o ôn, b c lá h i lúa 4 Trizole 75WP, Tricyclazole B nh o ôn h i Công ty Thu c tr 75WDG lúa sâu Sài Gòn Thu c tr c 1 Huy t r ng Pirazosulfuron C h i lúa Công ty Thu c tr 600WDG Ethyl sâu Sài Gòn
Đồng bộ tài khoản