Quyết định 972/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định 972/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 972/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Lịch và ông Đỗ Văn Dũng, ở đội 5, thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 972/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH QU NG NGÃI c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 972/Q -UBND Qu ng Ngãi, ngày 25 tháng 04 năm 2006 QUY T NNH V VI C GI I QUY T KHI U N I C A BÀ PH M THN LNCH VÀ ÔNG VĂN DŨNG, I 5, THÔN V N TƯ NG, XÃ BÌNH H I, HUY N BÌNH SƠN, T NH QU NG NGÃI CH T CH U BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Khi u n i, t cáo năm 1998, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2004 và Ngh nh s 53/2005/N -CP ngày19/4/2005 c a Chính ph v vi c Qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Căn c Lu t t ai năm 2003 và Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t t ai 2003; Xét ơn khi u n i c a Bà Ph m Th L ch, 73 tu i, hi n nay thư ng trú t i i 5, thôn V n Tư ng, xã Bình H i, huy n Bình Sơn và ông Văn Dũng là con ru t c a bà Ph m Th L ch, khi u n i òi quy n s d ng i v i các th a t mang s hi u 121, 122 và 123, t b n s 20, B n 2001 xã Bình H i (s hi u theo B n 299 là 239, t b n s 5) và cho r ng: + Năm 1958, v ch ng Bà ư c chính quy n ch cũ c p m t th a vư n t i thôn V n Tư ng, xã Bình H i. Trong quá trình s d ng có tr ng cây lâu năm và ào 01 gi ng nư c, sau năm 1975, Ch t ch UBND xã Bình H i lúc b y gi là ông Huỳnh Toàn ( ã ch t) thu toàn b di n tích th a vư n c a bà. n năm 1976, UBND xã giao cho ông Cao M m t ph n th a vư n s d ng làm nhà . Cu i năm 1976, ông Huỳnh Toàn và gia ình bà ã th ng nh t giao ph n di n tích th a vư n còn l i (t c ph n t vư n còn l i sau khi giao cho ông M ) cho gia ình bà s d ng, i l i gia ình bà giao cho UBND xã 3 th a ru ng (di n tích c y ư c ư c kho ng 7 ang gi ng m ). + n năm 1977, UBND xã Bình H i xây d ng HTX mua bán trên m t ph n di n tích th a vư n nêu trên, bà L ch c n tr thì b chính quy n a phương b t giam t i thôn Phư c Thi n, xã Bình H i nên t ó bà không dám c n tr . Năm 1989, ông Nguy n Hi p, là Bí thư ng y xã Bình H i lúc b y gi ã m i gia ình bà n tr s UBND xã tr l i s cây lâu năm có trên di n tích t hi n nay ang tranh ch p cho gia ình bà thu ho ch. Năm 2001, gia ình bà xây rào chung quanh th a vư n (ph n t tranh ch p) thì UBND xã n l p biên b n ình ch . Sau ó gi i quy t không tr l i t cho gia ình bà.
  2. Theo Báo cáo s 1605/BC-TNMT ngày 19/12/2005 c a S Tài nguyên-Môi trư ng t nh Qu ng Ngãi và ý ki n k t lu n c a H i ng tư v n x lý hành chính t nh t i cu c h p ngày 09/3/2006, cho th y quá trình qu n lý, s d ng t cũng di n bi n v khi u n i như sau: - Kho ng năm 1960, ch ng bà L ch là ông D n, là c nh sát ch cũ ã l i d ng ch c quy n chi m m t s di n tích t xây d ng nhà và tr ng hoa màu (khi xác l pB n 299 thì di n tích t ông D n chi m vào năm 1960 thu c các th a 239, 240, 241, t b n s 5 xã Bình H i). n năm 1971, chính quy n ch cũ s d ng th a 239 và 240 làm khu d n dân, th a 241 gia ình bà L ch v n ti p t c s d ng. Sau năm 1975, chính quy n Cách m ng qu n lý và b trí s d ng các th a t nêu trên như sau: + Gia ình bà Ph m Th L ch ư c b trí ti p t c qu n lý và s d ng th a t mang s hi u 241 và ã ư c UBND huy n Bình Sơn c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t vào năm 1998. + Giao cho ông Cao M qu n lý và s d ng th a t s 240 (năm 1982, ông M ch t l i cho em ru t là bà Cao Th Mén s d ng cho n nay). + i v i th a t mang s hi u 239, năm 1976, UBND xã s d ng xây d ng Trư ng ti u h c Bình H i và sân bóng á cho thanh niên. Năm 1978, Trư ng ti u h c ư c chuy n i nơi khác. Cũng trong năm 1978, UBND xã s d ng m t ph n th a t này xây d ng C a hàng mua bán, ph n còn l i tr ng hoa màu. n năm 1988, C a hàng không còn ho t ng. Sau th i gian này, do a phương không qu n lý ch t ch nên bà L ch ã chi m l i di n tích có v trí phía Nam khu nhà c a hàng (t c ph n làm sân bóng trư c ây) tr ng cây lâu năm, làm chu ng bò cho n nay. n năm 2002, gia ình bà L ch xây rào chung quanh khuôn viên C a hàng mua bán cũ, UBND xã Bình H i ã ti n hành l p biên b n ình ch và m i bà Ph m Th L ch và ông Văn Dũng n gi i quy t nhưng không thành; v vi c ư c các ngành ch c năng c a huy n Bình Sơn ti n hành thNm tra, xác minh tham mưu Ch t ch UBND huy n Bình Sơn ban hành Quy t nh s 1330/Q -CT ngày 17/9/2004 v vi c gi i quy t tranh ch p t gi a bà Ph m Th L ch, ông Văn Dũng v i UBND xã Bình H i, có n i dung: Không công nh n n i dung ơn yêu c u c a bà Ph m Th L ch và ông Văn Dũng òi quy n s d ng di n tích 1570 m2 thu c th a 239 t b n s 5 xã Bình H i vì nguyên di n tích t này do Nhà nư c qu n lý giao cho HTX mua bán Bình H i s d ng và ăng ký. Bà Ph m Th L ch và ông Văn Dũng có trách nhi m tháo d tài s n, v t ki n trúc trên th a 239, tr l i nguyên hi n tr ng m t b ng cho UBND xã Bình H i qu n lý. - Qua o c và ki m tra hi n tr ng t th c t hi n nay thì th a t mang s hi u 239, t b n s 5, B n 299 xã Bình H i (b n 2001 thành các th a 121, 122 và 2 123, t b n s 20), có t ng di n tích là 1.661 m , trong ó: + Th a t s 121, di n tích 31m2, trên ó gia ình bà L ch ã ào 01 gi ng nư c trư c năm 1975 và làm n n gi ng, nhà t m vào năm 1998.
  3. + Th a t s 122, di n tích 504 m2, trên ó có nhà và khuôn viên C a hàng mua bán (hi n t i khu nhà này không s d ng); b rào phía ông có 4 cây d a ang cho qu , gia ình bà L ch ang thu ho ch. + Th a t s 123, di n tích 1.126 m2, gia ình bà L ch ang tr ng cây lâu năm như d a, mít, i … và chu ng bò ư c xây d ng vào năm 1996. Theo h sơ 299/TTg thì th a t mang s hi u 239 (hi n nay là các th a 121, 122, 123) do HTX mua bán Bình H i ăng ký quy n s d ng. Năm 1996, UBND xã Bình H i ã th c hi n vi c kê khai, ăng ký quy n s d ng t theo Ch th 245/TTg. T di n bi n nêu trên cho th y: - Vi c bà L ch, ông Dũng cho r ng vào năm 1976 gia ình bà có i cho UBND xã Bình H i 03 th a ru ng l y di n tích t nêu trên là thi u căn c và không có trong th c t , vì: Qua làm vi c và yêu c u nhi u l n nhưng Bà L ch, ông Dũng không ưa ra ư c các b ng chúng v gi y t i t; ng th i cũng không n m rõ di n tích t ng th a ru ng và t c hô x ng c a các th a ru ng ó. - Di n tích t có tranh ch p gi a bà Ph m Th L ch v i UBND xã Bình H i, nguyên ngu n g c không ph i c a gia ình bà L ch lưu h hay mua bán mà là t công i n do ch ng bà là ông D n c nh sát ch cũ ã l i d ng ch c quy n chi m t công mà có, nên sau gi i phóng, chính quy n Cách m ng qu n lý di n tích này ph c v cho công c ng và c p cho h dân nghèo là phù h p v i qui nh t i m c I.2 Quy t nh s 188/CP ngày 25/9/1976 c a H i ng Chính ph . Trong th c t , t năm 1976 n nay UBND xã Bình H i qu n lý, s d ng di n tích t này xây d ng trư ng ti u h c, xây d ng C a hàng mua bán, kê khai ăng ký theo Ch th 299/TTg và Ch th 245/TTg c a Th tư ng Chính Ph . Vì v y, bà Ph m Th L ch, ông Văn Dũng tranh ch p òi quy n s d ng di n tích t thu c các th a 121, 122, 123 là không có cơ s . - Vi c chính quy n a phương qu n lý di n tích t vư n c a gia ình bà L ch vào năm 1975 là phù h p v i chính sách t ai lúc b y gi . Tuy nhiên, quá trình qu n lý là chưa ch t ch , cho gia ình bà L ch chi m l i m t ph n tr ng cây lâu năm (s cây tr ng sau năm 1988) nhưng chính quy n a phương không l p biên b n x lý hành vi chi m t c a bà L ch d n n khó khăn cho vi c x lý v sau, trách nhi m thu c v UBND xã Bình H i. Tuy nhiên, qua xác minh kh ng nh 8 cây d a ang cho qu n m trên b ranh t tranh ch p và gi ng nư c là do gia ình bà L ch tr ng, ào t trư c năm 1975, nhưng khi UBND xã Bình H i qu n lý t chưa gi i quy t d t i m s cây và gi ng này, vì v y, nay ph i xem xét b i thư ng cho bà Ph m Th L ch theo quy nh hi n hành. T nh ng căn c nêu trên và theo qui nh c a pháp lu t, QUY T NNH: i u 1. 1- Bác ơn khi u n i c a bà Ph m Th L ch và ông Văn Dũng yêu c u gi i quy t công nh n quy n s d ng th a t mang s hi u 239, t b n s 5, B n 299 xã
  4. Bình H i (nay là các th a 121, 122, 123, t b n s 20, b n xã Bình H i o v năm 2001). Bà Ph m Th L ch và ông Văn Dũng ph i t giác tháo d toàn b các công trình ã xây d ng trái phép và thu d n cây c i có trên th a t nêu trên. 2- Công nh n Quy t nh s 1330/Q -CT ngày 17/9/2004 c a Ch t ch UBND huy n Bình Sơn v vi c gi i quy t ơn yêu c u c a bà Ph m Th L ch và ông Văn Dũng là úng pháp lu t. i u 2. 1- Ch t ch UBND huy n Bình Sơn có trách nhi m công khai và t ng t Quy t nh này t i nơi cư trú c a bà Ph m Th L ch, ông Văn Dũng; ng th i th c hi n m t s nhi m v sau: - Trư ng h p bà L ch, ông Dũng không ch p hành tháo d công trình xây d ng trái phép, thu d n hoa màu trên di n tích t nêu trên thì Ch t ch y ban nhân dân t nh y quy n cho Ch t ch UBND huy n Bình Sơn ti n hành xác l p y các th t c và th c hi n vi c cư ng ch theo qui nh c a pháp lu t. - Ch o Ch t ch UBND xã Bình H i có trách nhi m: Qu n lý và b trí s d ng có hi u qu , úng m c ích i v i di n tích t thu c các th a 121, 122 và 123 t b n s 20 xã Bình H i theo úng qui nh c a pháp lu t t ai; Tính toán b i thư ng 08 cây d a và 01 gi ng nư c có trên các th a 121, 122 và 123 t b n s 20 xã Bình H i cho bà Ph m Th L ch, ông Văn Dũng theo úng qui nh hi n hành; ti n hành trao Gi y ch ng nh n quy n s d ng t s 00149 QSD /58/Q -UB cho bà Ph m Th L ch; Ki m i m rút kinh nghi m trong vi c buông l ng công tác qu n lý t ai trong th i gian qua. - Báo cáo y ban nhân dân t nh, ng g i Thanh tra t nh k t qu t ch c th c hi n Quy t nh này. 2- Chánh Thanh tra t nh ch u trách nhi m theo dõi, ki m tra, ôn c vi c t ch c th c hi n và t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh k t qu th c hi n Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Chánh Thanh tra t nh, Giám c S Tài nguyên-Môi trư ng, Ch t ch UBND huy n Bình Sơn, Ch t ch UBND xã Bình H i, Th trư ng các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan và bà Ph m Th L ch, ông Văn Dũng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./. CH T CH
  5. Nguy n Kim Hi u
Đồng bộ tài khoản