Quyết định số 01/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
57
lượt xem
8
download

Quyết định số 01/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 327 : 2004 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2005/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 01/2005/QĐ-BXD Hà N i, ngày 06 tháng 1 năm 2005 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B XÂY D NG (V vi c ban hành TCXDVN 327 : 2004 "K t c u bê tông và bê tông c t thép - Yêu c u b o v ch ng ăn mòn trong môi trư ng bi n ") B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét đ ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này 01 Tiêu chu n xây d ng Vi t Nam : TCXDVN 327 : 2004 " K t c u bê tông và bê tông c t thép - Yêu c u b o v ch ng ăn mòn trong môi trư ng bi n ". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Đi u 3. Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. Nơi nh n: B TRƯ NG B XÂY D NG - Như đi u 3 - VP Chính Ph - Công báo - B Tư pháp - V Pháp ch - Lưu VP&V KHCN Nguy n H ng Quân TCXDVN TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXDVN 327 : 2004 Xu t b n l n 1 K T C U BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG C T THÉP YÊU C U B O V CH NG ĂN MÒN TRONG MÔI TRƯ NG BI N CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE STRUCTURES REQUIREMENTS OF PROTECTION FROM CORROSION IN MARINE ENVIRONMENT HÀ N I - 2004 L i nói đ u TCXDVN 327 : 2004 “ K t c u bê tông và bê tông c t thép – Yêu c u b o v ch ng ăn mòn trong môi trư ng bi n “ quy đ nh các yêu c u v thi t k , thi công và s d ng v t li u nh m đ m b o kh năng ch ng ăn mòn cho các k t c u bê tông và bê tông c t thép xây d ng vùng bi n. TCXDVN 327 : 2004 đư c B Xây d ng ban hành theo Quy t đ nh s 01/2005/QĐ-BXD ngày 6 tháng 1 năm 2005 Xu t b n l n 1 K t c u bê tông và bê tông c t thép-Yêu c u b o v ch ng ăn mòn trong môi trư ng bi n
  2. Concrete and Reinforced Concrete Structures-Requirements of Protection from Corrosion in Marine Environment 1 Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này quy đ nh các yêu c u b t bu c áp d ng v thi t k , v t li u và thi công nh m đ m b o kh năng ch ng ăn mòn cho các k t c u bê tông, bê tông c t thép (thông thư ng và ng su t trư c) xây d ng vùng bi n v i niên h n s d ng công trình t i 50 năm. Tiêu chu n này đư c s d ng k t h p cùng các tiêu chu n hi n hành khác v thi t k , yêu c u v t li u và thi công bê tông và bê tông c t thép. 2 Tiêu chu n vi n d n TCVN 5574:1991 : K t c u bê tông c t thép. Tiêu chu n thi t k . TCVN 2737:1995 : T i tr ng và tác đ ng. Tiêu chu n thi t k . TCVN 4116:1985 : K t c u bê tông và bê tông c t thép th y công. Tiêu chu n thi t k . TCVN 2682:1999 : Xi măng pooclăng. Yêu c u k thu t. TCVN 6260:1997 : Xi măng pooclăng h n h p. Yêu c u k thu t. TCVN 6067:1997 : Xi măng pooclăng b n sunfat. Yêu c u k thu t. TCVN 1770:1986 : Cát xây d ng. Yêu c u k thu t. TCVN 1771:1987 : Đá dăm, s i và s i dăm dùng trong xây d ng. Yêu c u k thu t. TCVN 4506:1987 : Nư c cho bê tông và v a. Yêu c u k thu t. TCVN 1681:1985 : Thép c t bê tông cán nóng. TCVN 6284:1997 : Thép c t bê tông d ng l c. Ph n 1 - Yêu c u chung. TCVN 6284:1997 : Thép c t bê tông d ng l c. Ph n 2 - Dây kéo ngu i. TCVN 6284:1997 : Thép c t bê tông d ng l c. Ph n 3 - Dây tôi và ram. TCVN 6284:1997 : Thép c t bê tông d ng l c. Ph n 4 - D nh. TCVN 4453:1995 : K t c u bê tông và bê tông c t thép toàn kh i. Quy ph m thi công và nghi m thu. TCVN 5592:1991 : Bê tông n ng. Yêu c u b o dư ng m t nhiên. TCXDVN 262: 2001: Bê tông n ng - Phương pháp xác đ nh hàm lư ng clorua trong c t li u và trong bê tông. TCXD 238: 1999: C t li u bê tông – Phương pháp hoá h c xác đ nh kh năng ph n ng ki m –silic. 3 Phân vùng xâm th c trong môi trư ng bi n 3.1 Căn c vào tính ch t và m c đ xâm th c c a môi trư ng bi n đ i v i k t c u bê tông và bê tông c t thép, môi trư ng bi n đư c phân thành các vùng xâm th c theo v trí k t c u như sau: 3.1.1 Vùng ng p nư c: V trí các k t c u n m ng p hoàn toàn trong nư c bi n, nư c l ; 3.1.2 Vùng nư c lên xu ng: V trí các k t c u n m gi a m c nư c lên cao nh t và xu ng th p nh t c a th y tri u, k c các khu v c b sóng táp; 3.1.3 Vùng khí quy n: V trí các k t c u n m trong không khí, chia thành các ti u vùng: 3.1.3.1 Khí quy n trên m t nư c bi n ho c nư c l : V trí các k t c u n m trên m t nư c bi n ho c nư c l ; 3.1.3.2 Khí quy n trên b : V trí các k t c u n m trên b trong ph m vi nh hơn ho c b ng 1km cách mép nư c; 3.1.3.3 Khí quy n g n b : V trí các k t c u n m trên b trong ph m vi 1 ÷ 30 km cách mép nư c. 3.2 Tuỳ thu c vào v trí k t c u vùng xâm th c nào mà l a ch n bi n pháp b o v ch ng ăn mòn tương thích. Đ i v i m t k t c u l n n m đ ng th i nhi u vùng khác nhau c n phân đo n k t c u theo t ng vùng xâm th c đ ch n bi n pháp b o v . Đ i v i k t c u nh đ ng th i n m nhi u vùng khác nhau, ch n vùng có tính xâm th c m nh hơn đ l p bi n pháp b o v . Đ i v i các k t c u n m vùng c a sông ch u tác đ ng xâm th c c a nư c l , ph i áp d ng các bi n pháp b o v tương t như k t c u n m tr c ti p trong và trên m t nư c bi n.
  3. Chú thích: Vùng nư c lên xu ng và sóng táp là vùng có tính xâm th c m nh nh t đ i v i bê tông và bê tông c t thép. Vùng ng p nư c bi n ch y u gây ăn mòn bê tông. Vùng khí quy n bi n ch y u gây ăn mòn c t thép trong bê tông v i m c đ y u d n theo c ly t mép nư c vào b . 4 Yêu c u thi t k Tính toán k t c u ngoài vi c đư c th c hi n theo các tiêu chu n thi t k hi n hành: TCVN 5574:1991, TCVN 4116:1985, TCVN 2737:1995 ho c các tiêu chu n quy ph m chuyên ngành khác, đ ng th i ph i áp d ng b sung các bi n pháp ch ng ăn mòn quy đ nh đi u 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 và 4.6 c a tiêu chu n này. 4.1 Yêu c u t i thi u v mác bê tông, đ ch ng th m c a bê tông, chi u dày l p bê tông b o v c t thép, b r ng khe n t gi i h n và c u t o ki n trúc b m t c a k t c u công trình đư c quy đ nh b ng 1. 4.2 Các k t c u thi công b ng phương pháp đ bê tông dư i nư c (c c nh i, đài móng) ph i tăng 20 mm chi u dày b o v so v i yêu c u t i thi u ghi b ng 1. M i n i hàn các c c đóng c n đư c b o v b ng 3 l p bitum nóng mác III ho c IV. 4.3 Đ i v i các k t c u khó c u t o đư c chi u dày l p b o v c t thép theo yêu c u b ng 1 thì có th dùng chi u dày nh hơn k t h p áp d ng m t trong các bi n pháp b o v h tr như sau: B o v thêm m t ngoài k t c u b ng m t l p bê tông phun khô ho c m t l p v a trát ch ng th m (ho c k t h p c 2 l p) có mác tương đương mác bê tông k t c u và chi u dày b ng t ng chi u dày bê tông b o v còn thi u; B o v thêm c t thép b ng l p sơn ph ch ng ăn mòn, s d ng ch t c ch ăn mòn k t h p sơn ch ng th m m t ngoài k t c u, ho c b ng phương pháp cat t. Các phương pháp b o v này đư c áp d ng theo ch d n riêng. Trong m i trư ng h p không thi t k chi u dày l p bê tông b o v nh hơn 30 mm đ i v i k t c u b m t tr c di n v i hơi nư c bi n ho c nư c bi n và nh hơn 20 mm đ i v i k t c u n m trong nhà. B ng 1 - Các yêu c u t i thi u v thi t k b o v k t c u ch ng ăn mòn trong môi trư ng bi n K t c u làm vi c trong vùng S Khí quy n Yêu c u T Ng p Nư c lên Trên m t nư c Trên b , G nb , thi t k (4) T nư c xu ng 0÷1 km cách mép 1÷30 km cách nư c mép nư c (1) 1 Mác bê tông , Mpa 30 40 40 50 30 40 50 25 30 40 25 30 40 2 Đ ch ng th m nư c, 8 10 10 12 8 10 12 6 8 10 6 8 10 (2) at 3 Chi u dày l p bê tông b o 50 40 70 60 60 50 40 50 40 30 40 30 25 (3) v c t thép, mm 40 30 60 50 50 40 30 40 30 25 30 25 20 - K t c u ngoài tr i - K t c u trong nhà - Nư c bi n - Nư c l c a sông 4 B r ng khe n t gi i h n , ≤ 0,1 ≤ 0,05 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 (5) mm - - ≤ 0,1 ≤ 0,15 ≤ 0,15 - K t c u ngoài tr i - K t c u trong nhà 5 C u t o ki n trúc - B m t k t c u ph ng, không gây đ ng nư c, không gây tích t m và b i, - H n ch s d ng k t c u BTCT d ng thanh m nh (ch p, lan can chăn n ng), - Có kh năng ti p c n t i m i v trí đ ki m tra, s a ch a. Chú thích:
  4. (1) Đ i v i k t c u bê tông không có c t thép vùng khí quy n bi n không b t bu c th c hi n yêu c u v mác bê tông theo b ng 1; (2) Đ i v i k t c u bê tông không có c t thép vùng khí quy n bi n không b t bu c th c hi n yêu c u v đ ch ng th m nư c theo b ng 1. (3) Chi u dày l p bê tông b o v c t thép đư c tính b ng kho ng cách g n nh t t m t ngoài k t c u t i m t ngoài c t thép đai. (4) K t c u trong đ t vùng ng p nư c và vùng nư c lên xu ng đư c b o v tương t như k t c u trong vùng ng p nư c. (5) B r ng khe n t gi i h n cho trong b ng ng v i tác d ng c a toàn b t i tr ng, k c dài h n và ng n h n. Đ i v i k t c u bê tông c t thép ng su t trư c không cho phép xu t hi n v t n t. 4.4 Đ i v i cáp ng su t trư c đ t trong k t c u, ngoài vi c đư c b o v b ng l p bê tông theo quy đ nh b ng 1, c n ph i bơm chèn v a xi măng không co ngót và không tách nư c v i mác t i thi u 40 MPa vào trong ng lu n cáp. Cáp ng su t trư c đ t ngoài k t c u đư c b o v b ng d u trong ng lu n cáp theo ch d n riêng. 4.5 Đ i v i các k t c u trong vùng ng p nư c và nư c lên xu ng có yêu c u niên h n s d ng trên 50 năm (t i100 năm) thi ngoài vi c ph i th c hi n quy đ nh b ng 1 còn ph i áp d ng thêm m t trong các bi n pháp b o v h tr v i m c t i thi u như sau: Tăng mác bê tông thêm 10 MPa, tăng đ ch ng th m thêm m t c p (2 at) và tăng thêm 20 mm chi u dày l p bê tông b o v so v i quy đ nh b ng 1; Tăng cư ng b o v m t ngoài k t c u b ng m t l p bê tông phun khô có mác b ng bê tông k t c u dày 30 mm ho c m t l p bê tông phun khô có mác cao hơn bê tông k t c u 10 MPa v i chi u dày t i thi u 20 mm; Tăng cư ng b o v tr c ti p c t thép b ng phương pháp catot (theo ch d n riêng). 4.6 Đ i v i các k t c u trong vùng khí quy n trên m t nư c, trên b và g n b có yêu c u niên h n s d ng trên trên 50 năm (t i100 năm) thi ngoài vi c ph i th c hi n quy đ nh b ng 1 còn ph i áp d ng thêm m t trong các bi n pháp b o v h tr như sau: Tăng mác bê tông thêm 10 Mpa và đ ch ng th m thêm m t c p ho c tăng chi u dày l p bê tông b o v thêm 20 mm; Tăng cư ng b o v m t ngoài k t c u b ng m t l p bê tông phun khô có mác b ng bê tông k t c u dày t i thi u 15 mm; Tăng cư ng thêm l p sơn ch ng ăn mòn ph m t c t thép trư c khi đ bê tông (ch t li u và quy trình sơn ph c t thép theo quy đ nh riêng); Quét sơn ch ng th m b m t k t c u, dùng ch t c ch ăn mòn c t thép ho c b o v tr c ti p c t thép b ng phương pháp catot (theo ch d n riêng). 5 Yêu c u v t li u 5.1 V t li u đ ch t o bê tông ch ng ăn mòn c n ph i đ m b o yêu c u k thu t theo các TCVN hi n hành và m t s yêu c u b sung quy đ nh b ng 2. 5.2 Đ đ m b o đ ng th i mác bê tông theo cư ng đ nén và đ ch ng th m nư c b ng 1, thành ph n bê tông c n đư c thi t k theo "Ch d n k thu t ch n thành ph n bê tông các lo i" ban hành theo quy t đ nh 778/1998/QĐ - BXD ngày 5/9/1998. Ngoài ra còn ph i đ m b o m t s yêu c u k thu t sau đây: 3 Hàm lư ng xi măng t i thi u trong 1m bê tông trong vùng khí quy n và vùng ng p nư c là 3 3 350kg/m , trong vùng nư c thay đ i là 400 kg/m . Hàm lư ng xi măng t i đa không vư t quá 500 3 kg/m ; H n h p bê tông dùng lo i có đ s t th p và không quá 8 cm. Trư ng h p ph i dùng h n h p bê tông có đ s t cao đ th c hi n công ngh thi công đ c bi t (bơm bê tông, đ c c nh i...) thì s d ng k t h p v i ph gia d o hóa ho c siêu d o. 5.3 Đ i v i k t c u có yêu c u niên h n s d ng trên 50 năm (t i100 năm) n m trong vùng ng p nư c và nư c lên xu ng, bê tông c n dùng xi măng pooclăng b n sunfat thư ng ho c xi măng pooclăng thư ng k t h p cùng các lo i ph gia khoáng ho t tính cao ( silicafume, tro tr u....) B ng 2 - Yêu c u k thu t đ i v i v t li u làm bê tông và bê tông c t thép đ t tính năng ch ng ăn mòn trong môi trư ng bi n
  5. TT Tên v t li u Yêu c u k thu t 1 Xi măng 1.1 K t c u trong vùng khí quy n: - Pooclăng thư ng theo TCVN 2682:1999; - Pooclăng h n h p theo TCVN 6260:1997. 1.2 K t c u trong vùng nư c thay đ i: - Pooclăng b n sunphat thư ng theo TCVN 6067:1995; - Pooclăng h n h p theo TCVN 6260:1997 (C3A clinke nên nh hơn ho c b ng 10%); - Pooclăng thư ng theo TCVN 2682:1999 (C3A clinke nên nh hơn ho c b ng 10%); 1.3 K t c u trong vùng ng p nư c: - Pooclăng b n sunphat thư ng theo TCVN 6067:1995; - Pooclăng h n h p theo TCVN 6260:1997 (C3A clinke nên nh hơn ho c b ng 10%); - Pooclăng thư ng theo TCVN 2682:1999 (C3A clinke nên nh hơn ho c b ng 10%); 2 Cát - Modun đ l n l n hơn ho c b ng 2,0; - Không gây ph n ng ki m – silic, th theo TCXDVN 238:1999; - - Lư ng Cl hoà tan nh hơn ho c b ng 0,05% kh i lư ng cát cho bê tông c t thép thư ng, nh hơn ho c b ng 0,01% cho bê tông c t thép ng su t trư c, th theo TCXDVN 262:2001; - Các ch tiêu khác theo TCVN 1770:1986. 3 Đá (s i) - Đư ng kính h t l n nh t (Dmax ) nh hơn ho c b ng 40 mm cho bê tông có chi u dày l p b o v l n hơn 40 mm; - Dmax nh hơn ho c b ng 20 mm cho bê tông có chi u dày l p b o v nh hơn ho c b ng 40 mm; - Không gây ph n ng ki m – silic, th theo TCXD 238:1999; - - Lư ng Cl hoà tan nh hơn ho c b ng 0,01% kh i lư ng c t li u l n, th theo TCXDVN 262:2001; - Các ch tiêu khác theo TCVN 1771:1987. 4 Nư c tr n 4.1 K t c u trong vùng khí quy n: bê tông - Đ pH t 6,5 ÷ 12,5; - - Hàm lư ng Cl nh hơn ho c b ng 500mg/l cho bê tông c t thép thư ng và nh hơn ho c b ng 350mg/l cho bê tông c t thép ng su t trư c; - Các ch tiêu khác theo TCVN 4506:1987. 4.2 K t c u trong vùng nư c thay đ i và ng p nư c: - Như 4.1 b ng này; - Hàm lư ng SO3 không vư t quá 1000mg/l; - T ng lư ng mu i hoà tan không vư t quá 2000mg/l. 5 C t thép Cho m i vùng xâm th c: - C t thép thư ng lo i C I, C II, C III theo TCVN 1651:1985;
  6. TT Tên v t li u Yêu c u k thu t - Cáp ng su t trư c theo TCVN 6284:1997 ph n 1, 2, 3, 4; - Khuy n khích dùng c t thép h p kim có kh năng ch ng ăn mòn. 6 Ph gia Tuỳ t ng trư ng h p c th mà ch đ nh s d ng lo i ph gia phù h p (li u lư ng, qui trinh s d ng theo ch d n c a ngư i s n xu t) như sau: S d ng ph gia hoá d o, siêu d o khi c n tăng đ s t c a h n h p bê tông ho c gi m t l nư c/ xi măng đ tăng cư ng đ và đ ch ng th m nư c; S d ng ph gia khoáng ho t tính cao (silicafume, tro tr u…) khi c n nâng cao kh năng ch ng th m nư c, gi m đ th m Clo vào bê tông và tăng cư ng kh năng b o v c t thép; S d ng ch t c ch ăn mòn c t thép (Ca(NO2)2 ho c các d ng khác) khi c n h n ch t c đ ăn mòn c t thép trong bê tông vùng khí quy n bi n. Chú thích: - Hàm lư ng Cl đư c kh ng ch riêng bi t cho t ng lo i v t li u như qui đ nh b ng 2 ho c kh ng ch theo t ng kh i lư ng c a chúng trong t t c v t li u làm bê tông như sau: - 3 Hàm lư ng Cl hoà tan th theo TCXDVN 262:2001 không vư t quá 0,6kg/m đ i v i bê tông thư ng 3 và 0,3kg/m đ i v i bê tông ng su t trư c; - Lư ng Cl ghi trong b ng 2 không áp d ng cho v t li u ch t o k t c u bê tông không có c t thép (tr trư ng h p c n h n ch loang l trên b m t k t c u). 6 Yêu c u thi công Công tác thi công các k t c u bê tông, bê tông c t thép trong môi trư ng bi n đư c th c hi n theo TCVN 4453:1995 và các quy ph m chuyên ngành khác. Trong quá trình thi công ngoài các yêu c u trên c n ph i tuân th m t s yêu c u k thu t b sung đư c quy đ nh đi u 6.1, 6.2, 6.3 c a tiêu chu n này. 6.1 B o qu n và l p d ng c t thép, l p d ng ván khuôn 6.1.1 B o qu n c t thép trong kho kín có mái che. Không đ c t thép b ư t nư c mưa và b tác đ ng tr c ti p c a gió bi n. 6.1.2 Vi c l p d ng c t thép trên hi n trư ng c n ph i làm nhanh. Th i gian t lúc b t đ u l p d ng c t thép t i khi đ bê tông không kéo dài quá 24 gi đ i v i k t c u n m t mép nư c ra bi n, không quá 48 gi đ i v i k t c u trong ph m vi nh hơn ho c b ng 1 km tính t mép nư c vào b . Đ i v i các k t c u kh i l n c n phân ra các ph n nh đ l p d ng xong c t thép đ n đâu đ bê tông ngay đ n đó. N u th i gian l p d ng c t thép kéo dài ho c trong th i gian l p d ng b m t c t thép b g thì ph i làm s ch g trư c khi đ bê tông. 6.1.4 Chi u dày l p bê tông b o v đư c t o b ng các con kê. Con kê đư c ch t o t bê tông h t nh (Dmax = 10 mm), có mác và đ ch ng th m nư c tương đương v i bê tông k t c u. Kích thư c con kê b ng 40 x40 mm t i 50 x50 mm và chi u dày b ng chi u dày l p bê tông b o v yêu c u v i sai s ± 5 mm. Đ i v i k t c u c t, d m con kê đư c đ t t i các nút thép đai và thép ch , tỳ vào thép đai. Đ i v i k t c u sàn, tư ng con kê đư c đ t t i nút ngang c a lư i c t thép và tỳ vào m t ngoài c a s i thép g n nh t v i ván khuôn. Con kê đư c b trí cách nhau kho ng 40 -50 l n đư ng kính c t thép ch . Cách l p đ t con kê đư c minh ho hình 1. Trư c khi đ bê tông c n ph i phun nư c làm m các con kê.
  7. d con k ª sµ n D© thÐ φ 1 y p δ δ±5 (40 - 50)d (40 - 50)d 40-50mm cét δ d Çm δ S le theo chiÒ cao o u So le theo chiÒ dµi u Hình 1. Cách đ t các con kê 6.1.5 Ván khuôn ngoài vi c ph i đư c thi t k và l p d ng ch c ch n, không b s p đ ho c bi n d ng trong quá trình thi công dư i tác đ ng c a t i tr ng còn c n đ m b o yêu c u b sung sau: - Không dùng c t thép ch u l c làm đi m t a đ gông ván khuôn. - Trong trư ng h p s d ng buloong xuyên qua k t c u đ gông ván khuôn thì buloong ph i đư c đ t trong ng nh a đ rút ra kh i k t c u sau khi đ . N u các buloong này đ l i trong bê tông thì ph i c t b hai đ u buloong, đ c sâu vào bê tông và ph c h i l i l p b o v (hình 2). Buloong δ C¾bá ® u t Ç Phôc håi lí p buloong b¶o vÖb»ng v÷a xi m¨ng m¸c cao Buloong V¸n khu«n Hình 2. Ph c h i l p bê tông b o v các đ u buloong gông ván khuôn 6.2 Thi công bê tông Th c hi n nghiêm ng t các quy đ nh thi công theo TCVN 4435:1995, ngoài ra ph i tuân th các yêu c u sau:
  8. 6.2.1 Xi măng, cát, đá c n đư c phân lô và b o qu n tránh tác đ ng tr c ti p c a nư c bi n. N u c t li u đư c v n chuy n t i b ng đư ng bi n ho c lưu bãi lâu trên b bi n thì trư c khi tr n bê tông - ph i ki m tra kh ng ch hàm lư ng Clo c a c t li u theo yêu c u b ng 2. Khi thay đ i ngu n khai thác c t li u nh t thi t ph i ki m tra l i các ch tiêu theo quy đ nh b ng 2. 6.2.2Công tác s n xu t bê tông dùng cho các công trình vùng bi n qui đ nh như sau: Trư ng h p bê tông đư c s n xu t và thi công b ng cơ gi i hoàn toàn (tr n t i tr m, v n chuy n b ng bơm ho c xe chuyên dùng, đ và đ m h n h p bê tông b ng máy): Bê tông t i tr m tr n ph i có đ s t phù h p đi u ki n thi công và cư ng đ t i thi u không nh hơn 1,15 l n giá tr mác bê tông qui đ nh b ng 1; Trư ng h p bê tông đư c s n xu t và thi công b ng th công k t h p cơ gi i (cân đong, v n chuy n và đ th công, tr n và đ m b ng máy): Bê tông t i tr m tr n ph i có đ s t phù h p đi u ki n thi công và cư ng đ t i thi u không nh hơn 1,25 l n giá tr mác bê tông qui đ nh b ng 1; 6.2.3 Trong phương án t ch c thi công ph i tính t i các s c m t đi n, mưa, n ng nóng, tr c tr c v thi t b v.v... đ có bi n pháp che ch n c t thép và đ m b o ch t lư ng bê tông. 6.2.4 Bê tông ch đư c coi là thi công đ t yêu c u b o v ch ng ăn mòn khi các ch tiêu xác đ nh trên các t m u đúc t i hi n trư ng và chi u dày l p bê tông b o v th c t tho mãn các yêu c u qui đ nh b ng 1. 6.2.5 V trí đ t m ch ng ng thi công áp d ng theo TCVN 4453:1995. Đ đ m b o đ kín khít c a bê tông t i m ch ng ng, c n ph i th c hi n các công vi c sau: Đánh x m và r a s ch b m t bê tông cũ b ng nư c ng t; Đ m t l p v a xi măng - cát (t l l y như ph n v a c a bê tông) d y 20 -30 mm, đ m k sau đó m i đ áp l p bê tông m i lên; Đ i v i m ch ng ng ho c khe co dãn ch n nư c nên dùng băng cách nư c làm t các v t li u không b g như cao su, đ ng, in c v.v... 6.2.6 Đ i v i k t c u bê tông c t thép đư c thi công t i ch trong vùng nư c lên xu ng c n ph i có bi n pháp che ch n đ b m t k t c u không b ng m nư c bi n trong vòng 3 ngày đ u. Trong trư ng h p không th c hi n đư c đi u này thì c n tính toán th i gian đ bê tông sao cho k t thúc công tác đ bê tông t i thi u 6 gi trư c khi nư c thu tri u lên ng p k t c u. Ngoài ra trong trư ng h p này c n áp d ng các bi n pháp làm kín ván khuôn (lót ni lông) không đ nư c làm phân rã bê tông và tăng cư ng b o v c t thép b ng cách sơn ph c t thép trư c khi đ bê tông. 6.2.7 B o dư ng bê tông đư c th c hi n theo TCVN 5592 : 1991. Không dùng nư c bi n hay nư c l đ b o dư ng bê tông c t thép. 6.2.8 Đ bê tông trong nư c bi n ho c nư c l th c hi n theo quy trình đ bê tông trong nư c. 6.3 Kh c ph c các khi m khuy t trong quá trình thi công Trong quá trình thi công và trong th i gian b o hành công trình thư ng xu t hi n m t s hư h ng c n đư c kh c ph c ngay là: - Th m nư c ho c đ ng nư c trên mái, ban công, ô văng, sênô, khu v sinh; - N t k t c u v i chi u r ng l n hơn quy đ nh ghi b ng 1 (không ph i n t do ăn mòn c t thép); - R bê tông, r và th m t i m ch ng ng thi công Đ i v i trư ng h p th m ho c đ ng nư c, đ u tiên c n có bi n pháp thoát nư c tri t đ ; sau đó ti n hành s a ch a ch ng th m c c b ho c toàn di n tuỳ thu c vào d ng th m. Đ i v i các khuy t t t t i m ch ng ng, các v trí bê tông b r , n t c n ti n hành s a ch a ngay đ v a gia c k t c u v a b o v c t thép. Ghi chú: Vi c s a ch a có th tham kh o ch d n: "Bê tông - Ch d n k thu t thi công x lý các v t n t, r , th m nư c b ng công ngh bơm ép h , v a xi măng" (Ban hành theo quy t đ nh 20/1999/QĐ- BXD ngày 6/7/1999) ho c ch d n k thu t s a ch a hư h ng do ăn mòn. 7. Nghi m thu công trình Nghi m thu công trình đư c ti n hành theo TCVN 4453: 1995, và các yêu c u c a tiêu chu n này. Ngoài các tài li u theo qui đ nh, c n b sung các h sơ, tài li u k thu t sau: - H sơ kh o sát v môi trư ng;
  9. - H sơ thi t k ch ng ăn mòn; - Các ch ng ch v v t li u s d ng; - Nh t ký thi công và h sơ hoàn công. Trong đó c n lưu gi đ các thông tin có liên quan t i các thông s xâm th c c a môi trư ng và ph c v công tác b o trì sau này như: b trí c t thép, mác bê tông và c p ph i bê tông, ngu n v t li u đ ch t o bê tông và các biên b n ki m tra ch t lư ng v t li u đ u vào; các phi u thí nghi m ki m tra cư ng đ bê tông t i hi n trư ng, chi u dày l p bê tông b o v c t thép, biên b n ki m tra và s a ch a các khuy t t t thi công (n u có).
Đồng bộ tài khoản