Quyết đính số 02/2007/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
53
lượt xem
3
download

Quyết đính số 02/2007/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết đính số 02/2007/QĐ-BTS về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Thủy sản thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP ngày 09/10/2006 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội ngành Thủy sản năm 2006 -2010 do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết đính số 02/2007/QĐ-BTS

 1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2007/Q -BTS Hà N i, ngày 08 tháng 03 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A B TH Y S N TH C HI N NGHN QUY T IH I NG L N TH X, NGHN QUY T S 25/2006/NQ-CP NGÀY 09/10/2006 C A CHÍNH PH V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I NGÀNH TH Y S N NĂM 2006-2010 B TRƯ NG B TH Y S N Căn c Ngh quy t s 25/2006/NQ-CP ngày 09/10/2006 c a Chính ph Ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t i h i ng l n th X và Ngh quy t c a Qu c h i khóa XI v K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006-2010; Căn c Ngh nh s 43/2003/N -CP ngày 02/5/2003 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Th y s n; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình hành ng c a B Th y s n th c hi n Ngh quy t i h i ng l n th X, Ngh quy t s 25/2006/NQ-CP ngày 09/10/2006 c a Chính ph v phát tri n kinh t - xã h i ngành Th y s n năm 2006- 2010. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Th trư ng các cơ quan, ơn v , t ch c tr c thu c B Th y s n; Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c các T ng công ty, Giám c các doanh nghi p thu c B , Giám c các S Th y s n, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có qu n lý nhà nư c v th y s n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG T Quang Ng c CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG
 2. C A B TH Y S N TH C HI N NGHN QUY T IH I NG L N TH X, NGHN QUY T S 25/2006/NQ-CP NGÀY 09/10/2006 C A CHÍNH PH V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I NGÀNH TH Y S N NĂM 2006-2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2007/Q -BTS ngày 08/3/2007) i h i i bi u toàn qu c l n th X c a ng C ng s n Vi t Nam ã ban hành Ngh quy t thông qua Báo cáo c a Ban ch p hành Trung ương ng khóa IX v phương hư ng, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006-2010. Th c hi n Ngh quy t s 25/2006/NQ-CP ngày 09/10/2006 c a Chính ph “Ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t i h i ng l n th X” và Ngh quy t c a Qu c h i khóa XI v “Phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006- 2010”; B Th y s n xây d ng Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t i h i ng l n th X v phát tri n kinh t - xã h i ngành Th y s n 5 năm 2006-2010 v i các n i dung ch y u sau ây: I. M C TIÊU VÀ YÊU C U C A CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG 1. M c tiêu Phát tri n ngành Th y s n thành m t ngành s n xu t hàng hóa l n g n v i công nghi p hóa, hi n i hóa, phát tri n b n v ng, t o nhi u vi c làm cho ngư i lao ng, góp ph n xóa ói, gi m nghèo, m b o an ninh xã h i và an ninh qu c phòng 2. Yêu c u - Nâng cao nh n th c c a cán b , công ch c, viên ch c, lao ng ngh cá th c hi n Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th X - Tri n khai các n i dung c th Chương trình hành ng n t ng ơn v trong ngành Th y s n, t o chuy n bi n th c s m nh m , th c hi n có hi u qu các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a Ngành. II. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG 1. T p trung ch o th c hi n Quy ho ch t ng th phát tri n ngành Th y s n n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 10/2006/Q -TTg ngày 11/01/2006; rà soát, xây d ng các quy ho ch vùng, lĩnh v c i tư ng và qu n lý t t quy ho ch nh m phát tri n th y s n nhanh, n nh, nâng cao s c c nh tranh hi u qu và b n v ng. 2. Phát tri n nuôi tr ng th y s n theo hư ng s n xu t hàng hóa l n i ôi v i b o v môi trư ng sinh thái theo các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph : Quy t nh s 224/1999/Q -TTg ngày 08/12/1999 v phê duy t Chương trình phát tri n nuôi tr ng th y s n th i kỳ 1999-2010; Quy t nh s 112/2004/Q -TTg ngày 23/6/2004 v phê duy t Chương trình phát tri n gi ng th y s n n năm 2010; Quy t nh s 126/2005/Q -TTg ngày 01/6/2005 v m t s chính sách khuy n khích phát tri n nuôi tr ng th y s n trên bi n và h i o.
 3. 3. Phát tri n khai thác h i s n xa b , chuy n i cơ c u ngh theo nh hư ng th trư ng s n phNm, gi m chi phí, tăng hi u qu khai thác, nâng cao giá tr hàng hóa, s d ng h p lý ngu n l i; m b o an toàn cho ngư i và tàu cá. 4. Phát tri n ch bi n th y s n, ưu tiên s n xu t và ch bi n các m t hàng th y s n xu t khNu, b o m ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm. Th c hi n Chương trình phát tri n xu t khNu th y s n n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 theo Quy t nh s 242/2006/Q -TTg ngày 25/10/2006 c a Th tư ng Chính ph . 5. H i nh p kinh t qu c t , th c hi n y các cam k t tham gia WTO. Tăng cư ng xúc ti n thương m i, c ng c , m r ng, phát tri n th trư ng. 6. Th c hi n chi n lư c phát tri n khoa h c công ngh n năm 2010. Tri n khai ng b khoa h c công ngh trên t t c các lĩnh v c khai thác, nuôi tr ng, ch bi n, h u c n d ch v , b o qu n, gi m th t thoát sau thu ho ch. Hoàn thành rà soát các tiêu chuNn ngành. 7. Khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia s n xu t – kinh doanh th y s n. Xây d ng, t ch c qu n lý c ng ng trong s n xu t th y s n. 8. Tăng cư ng thu hút các ngu n l c trong và ngoài nư c u tư xây d ng cơ s h t ng th y s n. 9. T p trung ưu tiên cho ào t o, phát tri n ngu n nhân l c. 10. Tri n khai m nh m công tác c i cách hàn chính. Th c hi n ng b , kiên quy t các gi i pháp th c hành ti t ki n, ch ng lãng phí, phòng ch ng tham nhũng. (Các n i dung c th và phân công th c hi n trên bi u kèm theo) III. T CH C TH C HI N 1. Th trư ng các cơ quan, ơn v , t ch c tr c thu c B Th y s n; Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c các T ng công ty, Giám c các doanh nghi p thu c B Th y s n; Giám c S Th y s n, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn các t nh, thành ph , theo ch c năng, nhi m v ư c phân công, ch o xây d ng chương trình hành ng c th c a ơn v trong k ho ch 2006-2010 và c th hóa trong k ho ch hàng năm; ch o t ch c tri n khai th c hi n có hi u qu chương trình hành ng trong toàn ngành; t ch c l p báo cáo tình hình th c hi n Chương trình hành ng g i v B Th y s n theo nh kỳ trư c ngày 15/10 hàng năm. 2. Giao Chánh Văn phòng B ch trì, ph i h p v i các ơn v , th c hi n hư ng d n, ki m tra, ôn c th c hi n n i dung c a Chương trình hành ng; theo dõi, t ng h p tình hình th c hi n c a các ơn v trong toàn Ngành báo cáo B trư ng trư c ngày 30/10 hàng năm. B TRƯ NG
 4. T Quang Ng c
 5. N I DUNG C TH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A B TH Y S N TH C HI N NGHN QUY T IH I NG L N TH X, NGHN QUY T S 25/2006/NQ-CP NGÀY 09/10/2006 C A CHÍNH PH V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I NGÀNH TH Y S N NĂM 2006-2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2007/Q -BTS ngày 08/3/2007) Th i ơn v ch trì th c gian TT N i dung công vi c ơn v ph i h p hi n th c hi n I Th c hi n Quy ho ch t ng th phát tri n ngành Th y s n n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 10/2006/Q -TTg ngày 11/01/2006; rà soát, xây d ng các quy ho ch vùng, lĩnh v c i tư ng và qu n lý t t quy ho ch nh m phát tri n th y s n nhanh, n nh, nâng cao s c c nh tranh hi u qu b n v ng 1 Xây d ng Quy ho ch t ng Ban ch o V KHTC, th phát tri n ngành Th y chương trình phát NTTS, KHCN, 2007- s n n năm 2020 tri n nuôi tr ng các Vi n NC 2008 th y s n Vi n KT NTTS I, II, III, & QH TS Vi n NCHS 2 Rà soát, i u ch nh và tri n V Nuôi tr ng V KHTC, Vi n khai th c hi n Quy ho ch th y s n, Vi n Nghiên c u phát tri n nuôi tôm và h i Kinh t và Quy NTTS I, các S 2008 s n các vùng B c B và ho ch Th y s n Th y s n, S B c Trung B Nông nghi p & PTNT 3 Rà soát, i u ch nh và tri n V NTTS, Vi n V KHTC, Vi n khai th c hi n Quy ho ch Kinh t và Quy Nghiên c u phát tri n nuôi tr ng th y ho ch Th y s n NTTS II, các S 2008 s n vùng cát ven bi n mi n Th y s n Trung 4 Rà soát, i u ch nh và tri n Ban ch o V KHTC, các khai th c hi n Quy ho ch chương trình phát Vi n Nghiên c u phát tri n th y s n h th ng tri n nuôi tr ng NTTS I, II, III, 2007- h ch a Vi t Nam. Xây th y s n, V các S Th y s n, 2008 d ng quy ho ch phát tri n NTTS, Vi n Kinh S Nông nghi p ngh cá h ch a n năm t và Quy ho ch & PTNT 2020 Th y s n 5 Rà soát, i u ch nh và tri n Ban ch o th c V KHTC, các khai th c hi n Quy ho ch hi n chương trình Vi n Nghiên c u phát tri n s n xu t kinh phát tri n NTTS, NTTS I, II, III, 2007- doanh th y s n các vùng V NTTS, Vi n Các S Th y s n, 2008 m phá Vi t Nam. Xây Kinh t và Quy S Nông nghi p d ng quy ho ch phát tri n ho ch Th y s n & PTNT
 6. th y s n m phá n năm 2020 6 Rà soát, i u ch nh và tri n C c khai thác & V KHTC, Vi n khai th c hi n Quy ho ch BVNLTS, Vi n NCHS, các S 2008 khai thác h i s n vùng v nh Kinh t và Quy Th y s n B cb ho ch 7 Rà soát, i u ch nh và tri n C c khai thác & V KHTC, Vi n khai th c hi n Quy ho ch BVNLTS, Vi n NCHS, các S 2008 khai thác h i s n vùng bi n Kinh t và Quy Th y s n mi n Trung n năm 2010 ho ch 8 Rà soát, i u ch nh và tri n C c Khai thác & V KHTC, Vi n khai th c hi n Quy ho ch BVNLTS, Vi n NCHS, các S 2008 khai thác h i s n vùng Kinh t và Quy Th y s n ông và Tây Nam b ho ch 9 Rà soát, i u ch nh và tri n C c khai thác & V KHTC, Vi n khai th c hi n Quy ho ch BVNLTS, Vi n NCHS, các S 2008 khai thác h i s n ven b Kinh t và Quy Th y s n vùng ông – Tây Nam b ho ch 10 Xây d ng quy ho ch khai C c Khai thác và V KHTC, Vi n thác h i s n xa b n năm BVNL TS Nghiên c u H i 2007- 2020 s n, các S Th y 2008 s n 11 Xây d ng quy ho ch khai C c Khai thác và V KHTC, Vi n thác h i s n g n b n BVNL TS Nghiên c u H i 2007- năm 2020 s n, các S Th y 2008 s n 12 Xây d ng quy ho ch phát Vi n Kinh t & V KHTC, V tri n NTTS vùng ng QH Th y s n NTTS, Vi n 2007- b ng sông H ng n năm Nghiên c u 2008 2020 NTTS I 13 Hoàn thi n xây d ng và Vi n Kinh t và V KHTC, Vi n tri n khai th c hi n Quy Quy ho ch Th y Nghiên c u ho ch phát tri n nuôi tr ng s n, V NTTS NTTS II, các S Quý th y s n vùng ng b ng Th y s n, S I/2007 sông C u Long Nông nghi p & PTNT 14 Hoàn thi n xây d ng và V NTTS, Ban V KHTC, Vi n tri n khai th c hi n Quy Ch o chương KT & QH TS, ho ch phát tri n s n xu t trình phát tri n XK Vi n NC NTTS Quý và tiêu th cá Tra, Ba sa Th y s n II, các S Th y I/2007 vùng ng b ng sông C u s n, S Nông Long nghi p & PTNT 15 Hoàn thi n và tri n khai V NTTS, Vi n V KHTC, Vi n Quý th c hi n Quy ho ch phát Nghiên c u Nuôi KT & QH TS, I/2007
 7. tri n nuôi tôm nư c l tr ng th y s n II các S Th y s n 16 Hoàn thi n và tri n khai V NTTS, Vi n V KHTC, các th c hi n Quy ho ch phát Nghiên c u Nuôi S Th y s n, S Quý tri n nuôi cá rô phi giai tr ng th y s n II Nông nghi p & I/2007 o n 2006-2015 PTNT 17 Hoàn thi n và tri n khai V NTTS, Vi n V KHTC, các th c hi n Quy ho ch phát Nghiên c u Nuôi Vi n NC NTTS Quý tri n Nuôi cá bi n giai o n tr ng th y s n II II, III, các S I/2007 2006-2015 Th y s n 18 Xây d ng quy ho ch phát Ban ch o th c V KHTC, V tri n tr ng rong bi n n hi n chương trình KHCN, các Vi n năm 2020 phát tri n NTTS, NC NTTS I, II, 2007- V NTTS III, Vi n NC H i 2008 s n, các S Th y s n 19 Xây d ng quy ho ch nuôi Vi n Nghiên c u V KHTC, nhuy n th hàng hóa t p NTTS III, V KHCN, Vi n 2007- trung n năm 2020 NTTS NCNTTS I, II, 2008 Vi n NC H i s n, các S Th y s n 20 Xây d ng quy ho ch phát Vi n Nghiên c u V KHTC, tri n nuôi giáp xác n năm NTTS III, V KHCN, Vi n 2007- 2020 NTTS NCNTTS I, II, 2008 Vi n NC H i s n, các S Th y s n 21 Hoàn thi n và tri n khai Vi n Kinh t và V KHTC, S th c hi n Quy ho ch h Quy ho ch Th y s n các t nh 2007- th ng th y l i ph c v nuôi bán o Cà Mau, 2010 tr ng th y s n vùng bán V NTTS o Cá Mau 22 Hoàn thi n và tri n khai Ban ch o V K ho ch Tài th c hi n Quy ho ch h chương trình phát chính, S Th y 2007- th ng th y l i ph c v nuôi tri n nuôi tr ng s n các t nh 2010 tr ng th y s n vùng duyên th y s n duyên h i mi n h i Nam Trung b Trung, V NTTS 23 Hoàn thi n xây d ng và C c Khai thác và V K ho ch Tài tri n khai th c hi n Quy B o v ngu n l i chính, các S Quý ho ch phát tri n h th ng th y s n Th y s n I/2007 c ng cá, b n cá, ch cá 24 Hoàn thi n và tri n khai C c Khai thác và V KHTC, V th c hi n Quy ho ch b o B o v ngu n l i KHCN, các S Quý t n th y s n n i a Th y s n Th y s n, S I/2007 Nông nghi p & PTNT
 8. 25 Hoàn thi n và tri n khai C c Khai thác và V KHTC, th c hi n Quy ho ch các B o v ngu n l i NTTS, TCCB, khu b o t n bi n Vi t Nam. Th y s n Vi n KT & 2007- Xây d ng quy ho ch các QHTS, Vi n 2010 khu b o t n bi n n năm Nghiên c u H i 2020 s n, TT Thông tin 26 Hoàn thi n xây d ng và Ban ch o V KHTC, V tri n khai th c hi n Quy Chương trình phát KHCN, NTTS, Quý ho ch phát tri n các cơ s tri n Xu t khNu Nafiqaved, TT I/2007 ch bi n n năm 2010 th y s n Thông tin, Vasep 27 Hoàn thi n Quy ho ch phát V T ch c Cán V KHTC, V tri n các cơ s thu c B b KHCN, NTTS, Quý Th y s n các Vi n, các I/2007 Trư ng II Phát tri n nuôi tr ng th y s n theo hư ng s n xu t hàng hóa l n i ôi v i b o v môi trư ng sinh thái theo các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph : 224/1999/Q -TTg ngày 08/12/1999; 112/2004/Q -TTg ngày 23/6/2004; 126/2005/Q -TTG ngày 01/6/2005 1 Xây d ng các d án u tư V NTTS, Ban ch V KHTC, S xây d ng công trình h o Chương trình Th y s n các t ng th y l i cho các vùng phát tri n nuôi t nh, thành ph 2007- nuôi tr ng th y s n t p tr ng th y s n 2010 trung, các vùng nuôi công nghi p 2 Xây d ng tiêu chuNn vùng V Nuôi tr ng V KHCN, nuôi an toàn, s ch b nh th y s n Nafiqaved, TT Khuy n ngư 2007- qu c gia; S 2008 Th y s n các t nh, thành ph 3 Xây d ng và phát tri n các Ban ch o V NTTS, Trung mô hình t ch c s n xu t Chương trình phát tâm Khuy n ngư theo Quy ph m th c hành tri n nuôi tr ng qu c gia; S 2007- nuôi tr ng th y s n t t th y s n, Th y s n các 2010 (GAP) và Quy t c ng x Nafiqaved t nh, thành ph ngh cá có trách nhi m (CoC) 4 Xây d ng mô hình qu n lý Ban ch o V NTTS, Trung c ng ng nuôi tr ng th y Chương trình phát tâm Khuy n ngư 2007- s n, th c hi n s n xu t nuôi tri n nuôi tr ng qu c gia; S 2010 cá s ch, tôm s ch th y s n, Th y s n các Nafiqaved t nh, thành ph 5 Hoàn thành u tư xây Vi n Nghiên c u V KHTC, S 2007- d ng và ưa vào s d ng NTTS I, II, III Th y s n các 2010 có hi u qu 3 Trung tâm t nh, thành ph ,
 9. quan tr c, c nh báo môi v Nuôi tr ng trư ng, phòng tr d ch th y s n b nh (Mi n B c, Trung, Nam) 6 Hoàn thành u tư xây Vi n Nghiên c u V K ho ch Tài d ng và ưa vào s d ng 3 NTTS I, II, III chính, S Th y Trung tâm qu c gia gi ng s n các t nh, 2007- th y s n nư c ng t và 3 thành ph , v 2010 Trung tâm qu c gia gi ng Nuôi tr ng th y h i s n (mi n B c, Trung, s n Nam) 7 Hoàn thành u tư xây Các ch u tư V KHTC, S d ng và ưa vào s d ng 6 Th y s n các 2007- khu s n xu t gi ng th y t nh, thành ph , 2010 s n nư c m n l t p trung v Nuôi tr ng th y s n 8 Hoàn thành u tư xây S Th y s n các V K ho ch Tài d ng và ưa vào s d ng t nh, thành ph chính, V NTTS 16 Trung tâm gi ng th y 2007- s n c p I (5 Trung tâm 2010 gi ng h i s n và 11 Trung tâm gi ng th y s n nư c ng t) 9 Xây d ng các d án áp Vi n Nghiên c u V KHTC, V d ng ti n b k thu t, công H i s n, S Th y NTTS 2007- ngh m i trong s n xu t s n các t nh, thành 2010 gi ng, nuôi tr ng h i s n ph trên bi n và h i o 10 Xây d ng các d án u tư S Th y s n các V KHTC, V xây d ng các cơ s h t ng t nh, thành ph , NTTS, Vi n thi t y u ( i n, h th ng các ch u tư Nghiên c u H i phao tiêu, èn báo ranh s n gi i khu v c nuôi v i 2007- lu ng hàng h i và các khu 2010 v c khác, h th ng neo l ng bè chính) c a các vùng nuôi tr ng h i s n trên bi n và h i o 11 Xây d ng các d án u tư S Nông nghi p V NTTS, Trung nuôi tr ng th y s n ph c và Phát tri n nông tâm Khuy n ngư 2007- v xóa ói gi m nghèo thôn các t nh Qu c gia, các 2010 các vùng Trung du, mi n Vi n Nghiên c u núi, Tây nguyên NTTS I, II, III III Phát tri n khai thác h i s n xa b , chuy n i cơ c u ngh theo nh hư ng th trư ng s n phNm, gi m chi phí, tăng hi u qu khai thác, nâng cao giá tr hàng hóa, s d ng h p lý ngu n l i; m b o an toàn cho ngư i và tàu cá
 10. 1 Hoàn thi n trình Th tư ng Vi n Nghiên c u Các V liên Chính ph phê duy t và H is n quan, các B , Quý tri n khai th c hi n ngành I/2007 Chương trình khai thác h i C c Khai thác và s n BVNL TS 2 Nghiên c u i u tra cơ b n, Vi n Nghiên c u V K ho ch Tài i u tra ngu n l i, i u tra H i s n chính, V KHCN 2007- ngư trư ng ph c v khai 2010 thác xa b 3 Xây d ng các d án Vi n Kinh t và V KHCN, chuy n i ngh khai thác. Quy ho ch Th y NTTS, TCCB, Xây d ng mô hình t ch c s n C c KT & 2007- l i s n xu t trên bi n, mô BVNLTS, Vi n 2010 hình qu n lý c ng ng Nghiên c u H i trong khai thác h i s n s n, TT Thông tin 4 Hoàn thi n và tri n khai C c Khai thác và V KHTC, Vi n th c hi n Chương trình B o v ngu n l i NCHS, các S Quý t ng th m b o an toàn th y s n Th y s n I/2007 cho ngư i và tàu cá 5 Hoàn thi n u tư xây C c Khai thác và V KHTC, các 2007- d ng h th ng thông tin B o v ngu n l i S Th y s n 2009 qu n lý ngh cá trên bi n th y s n 6 T ch c hư ng d n, ch V K ho ch Tài S Th y s n các o th c hi n các d án chính t nh u tư xây d ng nâng c p, 2007- m r ng c ng cá, ch cá, 2010 khu neo u tránh trú bão cho tàu cá 7 T ch c th c hi n truy n C c Khai thác và V KHCN, thông qu c gia v b o v B o v ngu n l i NTTS, TCCB, và phát tri n ngu n l i th y th y s n Vi n KT & 2007- s n QHTS, Vi n 2010 Nghiên c u H i s n, TT Thông tin 8 Xây d ng cơ s d li u C c Khai thác và V KHTC, V ngu n l i th y s n B o v ngu n l i KHCN, Vi n KT 2007- th y s n & QHTS, các 2010 Vi n nghiên c u NTTS I, II, III 9 Xây d ng h th ng chính Vi n Kinh t và V KHTC, C c sách h tr khai thác h i QH Th y s n Khai thác & 2007- s n trên vùng Bi n ông – BVNLTS, Vi n 2008 Trư ng Sa Nghiên c u H i
 11. s n 10 Xây d ng chính sách h tr Vi n Kinh t và V KHTC, C c ngư dân g p r i ro thiên tai QH Th y s n Khai thác & 2007- BVNLTS, Vi n 2008 Nghiên c u H i s n IV Phát tri n ch bi n th y s n, ưu tiên s n xu t và ch bi n các m t hàng th y s n xu t khNu, b o m ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm. Th c hi n Chương trình phát tri n xu t khNu th y s n n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 theo Quy t nh s 242/2006/Q -TTg ngày 25/10/2006 c a Th tư ng Chính ph 1 Xây d ng và phát tri n h Trung tâm Tin h c T p chí th y s n, 2007- th ng thông tin d báo nhu Vasep, H i ngh 2010 c u và di n bi n th trư ng cá 2 u tư xây d ng các ch S Th y s n các V KHTC, V th y s n u m i, các t nh, thành ph KHCN, V 2007- Trung tâm thương m i th y NTTS, 2010 s n Nafiqaved 3 Tri n khai th c hi n Ban ch o V KHTC, Chương trình phát tri n Chương trình phát KHCN, NTTS, Xu t khNu th y s n n tri n Xu t khNu Nafiqaved, TT năm 2010 và nh hư ng th y s n Thông tin, 2007- n năm 2020 theo Quy t Vasep, các S 2010 nh s 242/2006/Q -TTg Th y s n ngày 25/10/2006 c a Th tư ng Chính ph V H i nh p kinh t qu c t , th c hi n y các cam k t tham gia WTO. Tăng cư ng xúc ti n thương m i, c ng c , m r ng, phát tri n th trư ng 1 Hư ng d n chính sách, quy V KHTC Vasep, H i ngh ch , cam k t tham gia t cá, các doanh ch c WTO nghi p ch bi n 2007- xu t khNu th y 2010 s n, S Th y s n các t nh, thành ph 2 Ny m nh công tác xúc Vasep, H i ngh V H p tác qu c ti n thương m i, c ng c , cá, các doanh t , V KHTC, s 2007- m r ng th trư ng nghi p Th y s n các 2010 t nh, thành ph 3 Xây d ng thương hi u các Các doanh nghi p V KHTC, s n phNm cá tra, cá ba sa, KHCN, Vasep, tôm sú, nghêu, cá ng i H i ngh cá, S 2007- dương, th c hi n truy xu t Th y s n các 2010 ngu n g c s n phNm th y t nh, thành ph s n
 12. VI Th c hi n chi n lư c phát tri n khoa h c công ngh n năm 2010. Tri n khai ng b khoa h c công ngh trên t t c các lĩnh v c khai thác, nuôi tr ng, ch bi n, h u c n d ch v , b o qu n, gi m th t thoát sau thu ho ch; hoàn thành ra soát các tiêu chuNn ngành 1 T ch c th c hi n và ánh V khoa h c Công Các Vi n nghiên giá k t qu th c hi n Chi n ngh c u, S Th y s n 2007- lư c phát tri n khoa h c các t nh, thành 2010 công ngh n năm 2010 ph 2 Ch o tri n khai áp d ng V khoa h c Công Các Vi n nghiên các công ngh tiên ti n ngh c u Nuôi tr ng trong nuôi tr ng th y s n, th y s n I, II, III, 2007- công ngh khai thác cá bi n Vi n Nghiên c u 2010 và b o qu n s n phNm sau H is n thu ho ch. Ny m nh ng d ng công ngh tin h c 3 T ng k t, ánh giá k t qu V khoa h c Công V KHTC, các th c hi n Quy t nh s ngh Vi n Nghiên c u 21/2004/Q -BTS ngày thu c B , S 15/9/2004 c a B trư ng Th y s n các B Th y s n v Chương t nh, thành ph trình hành ng c a B Th y s n Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa ngành Th y s n giai o n 2007- 2001-2010; Ngh quy t s 2010 16/NQ-BCS ngày 25/3/2005 c a Ban cán s ng B Th y s n v m t s v n khoa h c và công ngh ph c v Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa ngành Th y s n và k ho ch 5 năm 2006-2010 4 Hoàn thành rà soát các tiêu V khoa h c Công V KHTC, các chuNn ngành do B Th y ngh Vi n nghiên c u s n ban hành nh m th c Nuôi tr ng th y 2007- hi n theo Lu t tiêu chuNn s n I, II, III, Vi n 2010 và quy chuNn k thu t Nghiên c u H i s n VII Khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia s n xu t – kinh doanh th y s n. Xây d ng, t ch c qu n lý c ng ng trong s n xu t th y s n 1 Hoàn thi n s p x p, t ch c Ban ch o i V K ho ch Tài l i s n xu t – kinh doanh; m i doanh nghi p chính, các T ng c ph n hóa các doanh công ty, các 2007 nghi p nhà nư c, các t ng doanh nghi p công ty thu c B Th y s n th y s n theo Quy t nh s
 13. 354/2003/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph 2 i u tra tác ng kinh t - Vi n kinh t và V KHTC, các xã h i các ho t ng ngh Quy ho ch th y Vi n Nghiên c u cá trong khai thác h i s n s n thu c B Th y 2007- s n. S Th y s n 2008 các t nh thành ph 3 Xây d ng h th ng chính Vi n kinh t và V KHTC, các sách h tr các ho t ng Quy ho ch th y Vi n Nghiên c u ngh cá trong khai thác h i s n thu c B Th y 2007- s n s n. S Th y s n 2008 các t nh thành ph 4 Xây d ng mô hình t ch c Vi n kinh t & QH V KHTC, các qu n lý c ng ng trong th y s n Vi n Nghiên c u s n xu t – kinh doanh th y thu c B Th y 2007- s n s n, V KT TT 2008 & KT TN, S Th y s n các t nh thành ph VIII Tăng cư ng thu hút các ngu n l c trong và ngoài nư c u tư xây d ng cơ s h t ng th y s n 1 Ch ng xây d ng k V K ho ch Tài V HTQT, S ho ch v n ngân sách, tích chính Th y s n các 2007- c c ch ng kêu g i các t nh, thành ph 2010 ngu n v n u tư trong và H i ngh cá, ngoài nư c Vasep… 2 Hư ng d n, tri n khai và t V K ho ch Tài Thanh tra B , các ch c ki m tra vi c th c chính ơn v ch c năng hi n Quy t nh s tr c thu c B 731/Q -BTS ngày Th y s n, các 12/9/2006 c a B trư ng ch u tư 2007- B Th y s n v Chương 2010 trình hành ng c a B Th y s n “ i m i và tăng cư ng công tác qu n lý u tư xây d ng s d ng v n nhà nư c” 3 Tri n khai th c hi n Quy t Thanh tra B V KHTC, các nh s 07/2006/Q -BTS ơn v ch c năng ngày 19/4/2006 c a B tr c thu c B 2007- trương B Th y s n v vi c Th y s n, các 2010 th c hi n Chương trình ch u tư hành ng th c hi n Lu t phòng, ch ng tham nhũng,
 14. Lu t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí 4 T ch c hư ng d n, hoàn V K ho ch Tài Ban C Chương thành các th t c u tư, chính trình phát tri n ch o hoàn thành các d NTTS, C c Khai án u tư xây d ng và ưa thác & BVNLTS, vào s d ng các công trình UBND các t nh, k t c u h t ng nuôi tr ng S Th y s n các th y s n, 6 Trung tâm qu c t nh gia gi ng th y s n, 6 Khu s n xu t gi ng th y s n t p 2007- trung, 16 Trung tâm s n 2010 xu t gi ng th y s n c p I, các Trung tâm quan tr c c nh báo môi trư ng, m r ng c ng cá, ch cá, 13 khu neo u tránh trú bão cho tàu cá c p vùng, 62 khu neo u tránh trú bão cho tàu cá c p t nh… IX T p trung ưu tiên cho ào t o, phát tri n ngu n nhân l c 1 T ch c ào t o, b i dư ng V T ch c Cán Các Vi n, các nâng cao năng l c qu n lý, b Trư ng. Các V , năng l c chuyên môn C c, Thanh tra, 2007- nghi p v , ngo i ng … Văn phòng, S 2008 cho công ch c, viên ch c, Th y s n các doanh nhân t nh, thành ph 2 T ch c ào t o, ph bi n V T ch c Cán Các Vi n, các ki n th c h i nh p, h b Trư ng. Các V , th ng pháp lu t thương m i C c, Thanh tra, 2007- trong WTO và các nư c Văn phòng, S 2008 khác cho các cán b qu n Th y s n các lý doanh nhân t nh, thành ph X Tri n khai m nh m công tác c i cách hành chính, th c hi n ng b , kiên quy t các gi i pháp th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, phòng ch ng tham nhũng 1 Xây d ng Quy t nh s a Văn phòng B Các V , C c, i, b sung Quy ch làm Thanh tra 2007 vi c c a B Th y s n 2 i u ch nh, b sung Quy V Pháp ch Các V , C c, ch xây d ng và ban hành Thanh tra, Văn 2007 văn b n quy ph m pháp phòng B lu t 3 Tri n khai th c hi n áp Văn phòng B Các ơn v tr c 2007- d ng h th ng qu n lý ch t thu c B 2010 lư ng theo tiêu chuNn
 15. TCVN ISO 9001: 2000 vào ho t ng c a các cơ quan hành chính nhà nư c c a B Th y s n theo Quy t nh s 144/2006/TTg ngày 20/6/2006 c a Th tư ng Chính ph 4 Xây d ng các Thông tư V Pháp ch C c Khai thác và hư ng d n th c hi n Ngh BVNL TS nh s 66/2005/N -CP Nafiqaved, V ngày 19/5/2005, Ngh nh KHCN, NTTS s 59/2005/N -CP ngày 14/5/2005, Ngh nh s 2007- 107/2005/N -CP ngày 2008 17/8/2005, Ngh nh s 123/2006/N -CP ngày 27/10/2006, Ngh nh s 128/2005/N -CP ngày 11/10/2005 c a Chính ph 5 Ki m tra vi c th c hi n Thanh tra B Các ơn v tr c Quy t nh s thu c B 07/2006/Q -BTS ngày 19/4/2006 c a B trư ng B Th y s n v vi c th c 2007- hi n Chương trình hành 2010 ng th c hi n Lu t phòng, ch ng tham nhũng, Lu t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí 6 Tri n khai th c hi n V TCCB Các ơn v thu c Chương trình qu c gia B Th y s n phòng ch ng t i ph m c a B Th y s n theo Ngh quy t s 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 c a Chính 2007- ph và Quy t nh s 2010 138/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng phòng ch ng t i ph m trong tình hình m i 7 Nghiên c u, tri n khai th c V T ch c Cán V Pháp ch , hi n các Ngh nh s b Văn phòng B , 115/2005/N -CP ngày các ơn v s 2007- 05/9/2005, Ngh nh s nghi p thu c B 2010 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 và Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày
 16. 25/4/2006 c a Chính ph xây d ng hoàn thi n phương án t ch c và chuy n cá cơ quan hành chính, các ơn v s nghi p sang ho t ng theo cơ ch t ch , t ch u trách nhi m (Công báo s 262+263 ngày 08/4/2007)
Đồng bộ tài khoản