Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp theo Quyết định 41/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N GÒ V P c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 03/2008/Q -UBND Gò V p, ngày 27 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V S P X P L I T CH C CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N GÒ V P THEO QUY T NNH 41/2008/Q -UBND Y BAN NHÂN DÂN QU N GÒ V P Căn c i u 124 Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph Quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n – qu n – th xã – thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n – huy n; Căn c bi u quy t k t lu n cu c h p UBND qu n Gò V p ngày 26/5/2008; Xét ngh c a Ông Trư ng phòng N i v , QUY T NNH: i u 1. Nay s p x p l i t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n Gò V p, theo danh m c ính kèm. i u 2. Nguyên t c t ch c; v trí và ch c năng; nhi m v , quy n h n; ch làm vi c và trách nhi m c a Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n th c hi n úng theo quy nh t i Ngh nh s 14/2008/N - CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph . i u 3. Biên ch , qu lương hành chính c a t ng cơ quan chuyên môn ư c y ban nhân dân qu n giao trên cơ s ch tiêu k ho ch hàng năm c a y ban nhân dân thành ph giao cho y ban nhân dân qu n. i u 4. Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân, hư ng d n c a Th trư ng c a S - Ngành thành ph liên quan và y ban nhân dân qu n, Th trư ng các ơn v xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a ơn v trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét phê duy t. i u 5. Quy t nh có hi u l c thi hành k t ngày 02/06/2008. Ch m d t hi u l c thi hành các quy t nh s 03/2005/Q -UB ngày 24 tháng 02 năm 2005 v vi c s p x p l i t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n và Quy t nh s
  2. 1296/2006/Q -UBND ngày 25 tháng 10 năm 2006 v thành l p Phòng Y t c a y ban nhân dân qu n. i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Th trư ng các cơ quan chuyên môn ghi t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH TNCH - Như i u 6; ( th c hi n) - Thư ng tr c Qu n y - H ND ( báo cáo); - UBND qu n ( báo cáo); - S N i v ( báo cáo); - Ban T ch c Qu n y ( báo cáo); - Lưu: VT,PNV. Trương Văn Non DANH M C CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N GÒ V P (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 03/2008/Q -UBND ngày 27 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n) 1. Phòng N i v (bao g m Ban Tôn giáo, T Thi ua); 2. Phòng Tư pháp; 3. Phòng Tài chính – K hoach; 4. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng; 5. Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i (bao g m m t b ph n làm công tác b o v và chăm sóc tr em t ơn v y ban dân s - Gia ình và Tr em); 6. Phòng Văn hóa và Thông tin (bao g m m t b ph n làm công tác gia ình t ơn v y ban dân s - Gia ình và Tr em); 7. Phòng Giáo d c và ào t o; 8. Phòng Y t (bao g m m t b ph n làm công tác dân s - k ho ch hóa gia ình t ơn v y ban dân s - Gia ình và Tr em); 9. Thanh tra qu n; 10. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n; 11. Phòng Kinh t ;
  3. 12. Phòng Qu n lý ô th . Y BAN NHÂN DÂN QU N
Đồng bộ tài khoản