Quyết định số 04/2001/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
4
download

Quyết định số 04/2001/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2001/QĐ-BKHCNMT về việc huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2001/QĐ-BKHCNMT

  1. B KHOA H C CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH VÀ MÔI TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 04/2001/Q -BKHCNMT Hà N i, ngày 10 tháng 05 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C HU B TIÊU CHU N VI T NAM B TRƯ NG B KHOA CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 22/CP, ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v quy n h n t ch c b máy c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng; QUY T NNH: Nay ra Quy t nh này hu b 15 Tiêu chuNn Vi t Nam sau ây: (Danh m c kèm theo) KT B TRƯ NG B KHOA H C CÔNG Nơi nh n: NGH VÀ MÔI TRƯ NG - Công báo (2 b n) - Thanh tra TC TH TRƯ NG - Các Trung tâm K thu t 1,2,3 - T ng c c TC LCL (KHHT) - Lưu HS,VT Bùi M nh H i DANH M C CÁC TIÊU CHU N VI T NAM (Hu b kèm theo Quy t nh s 04/2001/Q -BKHCNMT ngày 10 tháng 05 năm 2001 c a B trư ng B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng) TCVN 5397 - 91 Ru t d n i n cho cáp , dây d n và dây d n m m 1. (ST SEV 3466 -81) Thông s cơ b n và yêu c u k thu t 2. TCVN 4773 --89 S n phNm cáp. Danh m c ch tiêu ch t lư ng
  2. 3. TCVN 2048 : 1993 Ô và phích c m i n m t pha TCVN 5173 -90 Máy c t i n t ng dòng i n n 6300A, i n áp 4. n 1000V. Yêu c u k thu t chung TCVN 5714 - 90 Máy c t i n t ng dòng i n n 6300A, i n áp 5. n 1000V. Phương pháp th 6. TCVN 2550 - 78 Ren tròn c a u và ui èn i n. Kích thư c cơ b n TCVN 3189 - 79 Máy i n quay. Yêu c u k thu t chung 8. TCVN 3194 - 79 Máy i n quay. c tính, thông s tính toán và ch làm vi c. Thu t ng và nh nghĩa 9. TCVN 4814 - 89 Máy i n quay. M c n cho phép (ST SEV 1348 -77) 10. TCVN 4815 - 89 Máy i n quay. Xác nh m c n (ST SEV 828 -77) 11. TCVN 5410 - 91 Máy i n quay . Ký hi u u ra và chi u quay (ST SEV 3170 - 81) 12. TCVN 5432 - 91 Máy bi n áp i n l c. Phương pháp th b n i nc a (ST SEV 4446 - 83) cách i n b ng i n áp xoay chi u t n s công nghi p 13. TCVN 2558 - 78 i n tr không i. Ký hi u b ng màu 14. TCVN 3877 - 83 i n tr và t i n. Ký hi u tr s i n tr , i n dung danh nh và sai s cho phép 15. TCVN 5861 : 1994 Lõi anten. Phương pháp o (IEC 492 - 1974)
Đồng bộ tài khoản