Quyết định số 04/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
6
download

Quyết định số 04/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2005/QĐ-BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng rượu nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2005/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2005/Q -BTC Hà N i, ngày 18 tháng 1 năm 2005 QUY T NNH C A B TÀI CHÍNH S 04/2005/Q -BTC NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2005 V VI C S A I THU SU T THU NH P KH U I V I M T HÀNG RƯ U NH P KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c i u 1 Ngh nh s 94/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Căn c Bi u thu theo Danh m c nhóm hàng ch u thu nh p kh u ban hành kèm theo Ngh quy t s 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá X ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 399/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 19/06/2003 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá XI; Căn c Tho thu n gi a Chính ph nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t nam và C ng ng Châu Âu ký t t ngày 3/12/2004 v ti p c n th trư ng và ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 75/CP-QHQT ngày 16/12/2004; Trên cơ s ý ki n c a B Thương m i t i công văn s 494 TM/KV2 ngày 22/12/2004 và theo ngh c a V trư ng V Chính sách thu , QUY T NNH i u 1: S a i m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi c a m t s m t hàng rư u thu c các nhóm 2204, 2205, 2206, 2208 quy nh t i Quy t nh s 68/2004/Q -BTC ngày 16/08/2004 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Bi u thu thu nh p khNu ưu ãi thành các m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi m i như sau: Mã hàng Mô t hàng hoá Thu su t (%) 2204 Rư u vang làm t nho tươi, k c rư u vang cao ; hèm nho tr lo i thu c nhóm 20.09 2204 10 00 - Rư u vang có ga nh 65 - Rư u vang khác; hèm nho ã pha c n
  2. ngăn ng a ho c c n s lên men: 2204 21 - - Lo i trong ng không quá 2 lít: - - - Rư u vang: 2204 21 11 - - - - Có n ng c n tính theo th tích không 65 quá 15% 2204 21 12 - - - - Có n ng c n tính theo th tích trên 65 15% - - - Hèm nho: 2204 21 21 - - - - Có n ng c n tính theo th tích không 65 quá 15% 2204 21 22 - - - - Có n ng c n tính theo th tích trên 65 15% 2204 29 - - Lo i khác: - - - Rư u vang: 2204 29 11 - - - - Có n ng c n tính theo th tích không 65 quá 15% 2204 29 12 - - - - Có n ng c n tính theo th tích trên 65 15% - - - Hèm nho: 2204 29 21 - - - - Có n ng c n tính theo th tích không 65 quá 15% 2204 29 22 - - - - Có n ng c n tính theo th tích trên 65 15% 2204 30 - Hèm nho khác: 2204 30 10 - - Có n ng c n tính theo th tích không quá 65 15% 2204 30 20 - - Có n ng c n tính theo th tích trên 15% 65 2205 Rư u vermourth và rư u vang khác làm t nho tươi ã pha thêm hương v t th o m c ho c ch t thơm 2205 10 - Lo i trong ng không quá 2 lít: 2205 10 10 - - Có n ng c n tính theo th tích không quá 65 15% 2205 10 20 - - Có n ng c n tính theo th tích trên 15% 65 2205 90 - Lo i khác:
  3. 2205 90 10 - - Có n ng c n tính theo th tích không quá 65 15% 2205 90 20 - - Có n ng c n tính theo th tích trên 15% 65 2206 u ng ã lên men khác (ví d : vang táo, vang lê, vang m t ong); h n h p c a u ng ã lên men và h n h p c a u ng ã lên men v i u ng không ch a c n, chưa ư c chi ti t ho c ghi nơi khác 2206 00 10 - Vang táo, vang lê 65 2206 00 20 - Rư u sa kê (rư u g o) 65 2206 00 30 - Tô i (Toddy) 65 2206 00 40 - Shandy có n ng c n trên 0,5% n 1% 65 tính theo th tích 2206 00 50 - Shandy có n ng c n trên 1% n 3% tính 65 theo th tích 2206 00 90 - Lo i khác, k c vang m t ong 65 2208 C n ê-ti-lích chưa bi n tính có n ng c n dưư i 80% tính theo th tích; rư u m nh, rư u mùi và u ng có rư u khác 2208 20 - Rưư u m nh c t t rư u vang nho ho c t rư u bã nho: 2208 20 10 - - Rư u Brandy có n ng c n không quá 65 46% tính theo th tích 2208 20 20 - - Rư u Brandy có n ng c n trên 46% tính 65 theo th tích 2208 20 30 - - Lo i khác, có n ng c n không quá 46% 65 tính theo th tích 2208 20 40 - - Lo i khác, có n ng c n trên 46% tính 65 theo th tích 2208 30 - Rư u Whisky: 2208 30 10 - - Có n ng c n không quá 46% tính theo 65 th tích 2208 30 20 - - Có n ng c n trên 46% tính theo th tích 65 2208 40 - Rư u Rum và rư u Rum c t t m t mía: 2208 40 10 - - Có n ng c n không quá 46% tính theo 65 th tích 2208 40 20 - - Có n ng c n trên 46% tính theo th tích 65
  4. 2208 50 - Rư u Gin và rư u C i: 2208 50 10 - - Có n ng c n không quá 46% tính theo 65 th tích 2208 50 20 - - Có n ng c n trên 46% tính theo th tích 65 2208 60 - Rư u Vodka: 2208 60 10 - - Có n ng c n không quá 46% tính theo 65 th tích 2208 60 20 - - Có n ng c n trên 46% tính theo th tích 65 2208 70 - Rư u mùi và rư u b : 2208 70 10 - - Có n ng c n không quá 57% tính theo 65 th tích 2208 70 20 - - Có n ng c n trên 57% tính theo th tích 65 2208 90 - Lo i khác: 2208 90 10 - - Rư u samsu y t có n ng c n không quá 65 40% tính theo th tích 2208 90 20 - - Rư u samsu y t có n ng c n trên 40% 65 tính theo th tích 2208 90 30 - - Rư u samsu khác có n ng c n không 65 quá 40% tính theo th tích 2208 90 40 - - Rư u samsu khác có n ng c n trên 40% 65 tính theo th tích 2208 90 50 - - Rư u arrack và rư u d a có n ng c n 65 không quá 40% tính theo th tích 2208 90 60 - - Rư u arrack và rư u d a có n ng c n 65 trên 40% tính theo th tích 2208 90 70 - - Rư u ng và lo i u ng tương t có 65 n ng c n không quá 57% tính theo th tích 2208 90 80 - - Rư u ng và lo i u ng tương t có 65 n ng c n trên 57% tính theo th tích 2208 90 90 - - Lo i khác 65 i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và áp d ng cho các T khai hàng hoá nh p khNu n p cho cơ quan H i quan k t ngày 01/01/2005. S ti n thu chênh l ch gi a s thu ã n p v i s thu theo m c thu su t thu nh p khNu qui nh t i Quy t nh này s ư c x lý hoàn tr .
  5. Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản