Quyết định số 04/2006/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 04/2006/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2006/QĐ-BTS về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2006/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2006/Q -BTS Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH O CHƯƠNG TRÌNH B O V VÀ PHÁT TRI N NGU N L I TH Y S N B TRƯ NG B TH Y S N Căn c Ngh nh s 43/2003/N -CP ngày 02/5/2003 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Th y s n; Căn c Quy t nh s 131/2004/Q -TTg ngày 16/7/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình B o v và Phát tri n ngu n l i th y s n n năm 2010; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban ch o th c hi n Chương trình B o v và Phát tri n ngu n l i th y s n n năm 2010. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng các V : K ho ch Tài chính, Khoa h c Công ngh , Nuôi tr ng th y s n, Chánh Thanh tra B Th y s n, Trư ng Ban ch o và các thành viên c a Ban ch o Chương trình B o v và Phát tri n ngu n l i th y s n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG T Quang Ng c QUY CH HO T NG C A BAN CH O CHƯƠNG TRÌNH B O V VÀ PHÁT TRI N NGU N L I TH Y S N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2006/Q -BTS ngày 16 tháng 01 năm 2006 c a B trư ng B Th y s n)
  2. Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ban ch o Chương trình B o v và Phát tri n ngu n l i th y s n (dư i ây g i t t là Ban ch o) ư c thành l p theo Quy t nh s 25/2004/Q -BTS ngày 05/11/2004 c a B trư ng B Th y s n v i ch c năng tham mưu cho B trư ng B Th y s n (dư i ây g i t t là B trư ng) ch o, ph i h p tri n khai có hi u qu Chương trình B o v và Phát tri n ngu n l i th y s n n năm 2010 trên c nư c (dư i ây g i là chương trình 131). Chương 2: CH C NĂNG NHI M V C A BAN CH O VÀ T NG THƯ KÝ i u 2. Ch c năng, nhi m v và quy n h n c a Ban ch o: Th c hi n theo i u 2 Quy t nh s 25/2004/Q -BTS ngày 05/11/2004 c a b trư ng B Th y s n. i u 3. Nhi m v c a T thư ký: 1. Giúp Ban ch o xây d ng chương trình, k ho ch công tác hàng tháng, quý, năm. 2. Giúp Ban ch o n m tình hình và t ch c ph i h p gi a các ngành, các a phương tri n khai k ho ch th c hi n Chương trình 131. 3. xu t v i Ban ch o k ho ch c th v công tác tuyên truy n, giáo d c, t p hu n cho ngư dân, giúp các ơn v , a phương xây d ng và th c hi n n i dung chương trình 131. 4. Tham gia các t ki m tra v th c hi n n i dung chương trình 131, c bi t là n i dung tái t o, ph c h i ngu n l i th y s n và quy ho ch các khu b o t n bi n và th y s n n i a các a phương tr ng i m. 5. T ng h p tình hình th c hi n k ho ch tri n khai Chương trình 131 các ngành, các a phương và giúp Ban ch o l p báo cáo nh kỳ hàng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo t xu t (khi có v n c bi t phát sinh) trình B trư ng. 6. Xây d ng kinh phí ho t ng hàng năm c a Chương trình 131 trình Ban ch o. 7. Th c hi n các nhi m v ư c Ban ch o giao. 8. ư c tham gia các kỳ h p c a Ban ch o. i u 4. Phân công trong Ban ch o và T thư ký 1. Trách nhi m c a Trư ng Ban ch o: - Ch u trách nhi m trư c B trư ng trong vi c tri n khai th c hi n Chương trình 131.
  3. - Ch o i u hành chung và có quy n i u ph i ho t ng c a các thành viên Ban ch o và T thư ký nh m th ng nh t và t ch c ph i h p v i các Ban, ngành Trung ương và a phương tri n khai th c hi n Chương trình 131. 2. Trách nhi m c a Phó trư ng Ban thư ng tr c Ban ch o: - Phó trư ng Ban thư ng tr c là Lãnh o C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n: + Thư ng tr c Ban ch o thay Trư ng Ban i u hành m i công vi c c a Ban khi Trư ng Ban v ng m t. + Ch u trách nhi m tr c ti p v i Trư ng Ban các m t công tác sau: - Hư ng d n các a phương xây d ng Chương trình 131 c a a phương trình các c p có thNm quy n thNm nh, phê duy t. - Ch o công tác tuyên truy n, giáo d c trên các phương ti n thông tin i chúng v i nhi u hình th c nâng cao nh n th c c a nhân dân, t giác tham gia th c hi n Chương trình 131. + Khi Trư ng Ban i v ng ư c ký thay Trư ng Ban nh ng công vi c c a ban ch o và nh ng văn b n thu c lĩnh v c ư c phân công. 3. Phó trư ng Ban ch o là lãnh o V K ho ch - Tài chính: + Ph trách công tác u tư phát tri n Chương trình 131, tr c ti p th c hi n các n i dung như sau: - Xây d ng và t ng h p k ho ch u tư v B o v và Phát tri n ngu n l i th y s n hàng năm và n năm 2010 tham mưu cho Trư ng Ban xem xét ưa vào k ho ch tri n khai. - ôn c các a phương xây d ng k ho ch, d án u tư v B o v và Phát tri n ngu n l i th y s n. - Hư ng d n các a phương nh ng chính sách v u tư trong nư c và ngoài nư c ph c v Chương trình 131. - T ch c vi c thNm nh các tài, d án c a Chương trình 131 có liên quan v u tư và Phát tri n. + Khi Trư ng Ban i v ng, Phó trư ng Ban ư c ký thay Trư ng Ban nh ng công vi c c a Ban ch o và ký nh ng văn b n c a Ban ch o thu c lĩnh v c ư c phân công. 4. Phó trư ng Ban ch o là Lãnh o V Khoa h c - Công ngh : + Ph trách công tác khoa h c, công ngh ng d ng cho Chương trình 131, tr c ti p th c hi n các công vi c sau:
  4. - Xây d ng, qu n lý và ph bi n áp d ng th ng nh t các quy trình công ngh , các nh m c, các tiêu chuNn ngành v khôi ph c và tái t o ngu n l i th y s n, môi trư ng th y s n, chuy n i ngh nghi p và công c khai thác tiên ti n… - Hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các quy trình công ngh trong vi c B o v và Phát tri n ngu n l i th y s n. - xu t và hư ng d n th c hi n các n i dung v b o t n bi n, th y s n n i a, b o t n loài, b o v các h sinh thái, th gi ng vào các th y v c t nhiên… - T ch c vi c thNm nh các tài, d án c a Chương trình có liên quan v Khoa h c - Công ngh . + Khi Trư ng Ban i v ng ư c ký thay Trư ng Ban nh ng công vi c c a Ban ch o và ký nh ng văn b n c a Ban ch o thu c lĩnh v c ư c phân công. 5. Trách nhi m c a các y viên Ban ch o: - xu t các tài nghiên c u khoa h c c a toàn ngành ph c v cho B o v và Phát tri n ngu n l i th y s n. - Ch trì ho c ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng các d án v B o v và Phát tri n ngu n l i th y s n ư c Th tư ng Chính ph phê duy t trong Chương trình 131. - Tham gia các ho t ng c a Ban ch o. - T p trung gi i quy t nh ng công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách. - xu t v i Trư ng Ban ch o nh ng n i dung công vi c c n ph i h p tri n khai th c hi n Chương trình 131. 6. Trách nhi m c a t trư ng T thư ký: - Ch u trách nhi m trư c Ban ch o trong vi c i u hành th c hi n nhi m v c a T thư ký (quy nh t i i u 4). - xu t các d án, n i dung phát sinh trong quá trình th c hi n Chương trình 131. - i u hành T thư ký th c hi n t t nh ng nhi m v ư c giao. - Tr c ti p i u hành và t ng h p tình hình th c hi n Chương trình trong toàn ngành Th y s n báo cáo cho Ban ch o. - ư c ch ng quan h v i các B , ngành t ng h p và các Ban ch o Chương trình m c tiêu c a các B , ngành tham gia Chương trình, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu th p s li u l p các báo cáo t ng h p trình Trư ng ban.
  5. - Ch u trách nhi m trư c Trư ng ban trong vi c qu n lý và th c hi n thu, chi ngu n kinh phí hàng năm cho ho t ng tri n khai th c hi n Chương trình 131 sau khi thông qua Ban ch o và ư c Trư ng ban phê duy t. 7. Trách nhi m c a T viên T thư ký: - Làm nhi m v t ng h p tình hình th c hi n Chương trình 131 báo cáo Ban ch o. - Ghi biên b n, th o thông báo k t qu h p Ban ch o, trình Trư ng ban ký t t, chuy n văn phòng B Th y s n ban hành. - Th c hi n và hoàn thành m i nhi m v do T trư ng T thư ký phân công. - Tr c ti p theo dõi, ôn c và t ng h p tình hình th c hi n Chương trình 131 báo cáo cho T trư ng ho c Ban ch o. Chương 3: NGUYÊN T C VÀ CH LÀM VI C C A BAN CH O VÀ T THƯ KÝ i u 5. Nguyên t c làm vi c c a Ban ch o: - Ban ch o làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch , Trư ng Ban ch o căn c vào ý ki n c a các thành viên trong Ban ưa ra quy t nh. - Ban ch o g m các thành viên t các ơn v tr c thu c B , m i thành viên có trách nhi m gi i quy t nh ng n i dung công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách. - Nh ng công vi c phát sinh trong quá trình tri n khai k ho ch công tác n u vư t quá thNm quy n gi i quy t c a m t ơn v s ư c th o lu n t p th dân ch trong các kỳ h p c a Ban ch o, th ng nh t bi n pháp gi i quy t, ho c báo cáo ho c trình c p thNm quy n gi i quy t. i u 6. Ch làm vi c c a Ban ch o và T thư ký: 1. Ban ch o: - Ban ch o m i quý h p m t l n vào tu n cu i cùng c a tháng cu i quý ki m i m vi c th c hi n nhi m v c a Ban ch o và xem xét các công vi c c n gi i quy t, bi n pháp tri n khai và các v n xu t v i B trư ng và Th tư ng Chính ph . Các thành viên v ng m t ph i có ý ki n b ng văn b n g i Trư ng ban báo cáo trư c cu c h p. K t thúc cu c h p, nh ng k t lu n c a Trư ng ban ư c thư ký t ng h p b ng văn b n trình Trư ng ban ki m tra, ký báo cáo B trư ng B Th y s n và ư c g i n các thành viên trong Ban ch o, các a phương và ơn v có liên quan n n i dung cu c h p th c hi n. Khi có v n t xu t phát sinh, Trư ng Ban ch o quy t nh tri u t p phêin h p b t thư ng c a Ban ch o nghiên c u, gi i quy t công vi c k p th i.
  6. - 6 tháng, hàng năm Ban ch o có trách nhi m báo cáo B trư ng, Th tư ng Chính ph v k t qu th c hi n Chương trình 131. Ngoài ra còn có các báo cáo t xu t khi có yêu c u c a B trư ng ho c Th tư ng Chính ph . - nh kỳ hàng năm, quý ho c 6 tháng (tr trư ng h p t xu t) Ban ch o s t ch c các oàn công tác v a phương, các vùng tr ng i m, ho c các vùng ang phát sinh nh ng v n c n gi i quy t ch o ki m tra vi c ph i h p c a các ơn v ch c năng thu c B Th y s n, các ngành và các a phương trong vi c t ch c tri n khai th c hi n. Căn c n i dung ư c phân công, Trư ng, Phó Ban ch o ch ng s p x p th i gian công tác h p lý và báo cho T thư ký ít nh t là 2 ngày trư c T thư ký chuNn b v l ch trình và n i dung làm vi c v i các a phương, ơn v . 2. T thư ký: - T thư ký m i tháng h p m t l n vào tu n th 4 trong tháng ki m i m vi c th c hi n các nhi m v ư c quy nh t i i u 4. Khi có v n t xu t phát sinh, T trư ng T thư ký tr c ti p quy t nh tri u t p các t viên d h p b t thư ng nghiên c u, xu t bi n pháp gi i quy t công vi c k p th i v i Ban ch o. - T thư ký có trách nhi m chuNn b l ch h p, n i dung, tài li u cho các kỳ h p c a Ban ch o; tài li u và nh ng n i dung c n t p trung th o lu n ph i g i trư c n các thành viên Ban ch o, ch m nh t là trư c 2 ngày i v i các phiên h p nh kỳ. - Báo cáo 6 tháng và c năm do T thư ký chuNn b , t p th Ban ch o th o lu n, th ng nh t t i các phiên h p nh kỳ, Trư ng Ban ch o ký trình B trư ng. - T thư ký d các cu c h p c a Ban ch o; h i ngh , h i th o c a các B , ngành, a phương có n i dung liên quan n Chương trình 131. i u 7. Ch tài chính - Hàng năm Ban ch o có trách nhi m l p d toán kinh phí cho toàn b k ho ch tri n khai công tác c a Chương trình 131 Trư ng Ban ch o trình lên B trư ng B Th y s n phê duy t. - Trên cơ s s kinh phí c th hàng năm ư c Nhà nư c c p, Ban ch o s quy t nh phân b c th ngu n kinh phí ó cho t ng h ng m c c a k ho ch công tác trong năm. - Kinh phí ho t ng c a Ban ch o ư c ngân sách c p thư ng xuyên hàng năm và ư c chuy n vào tài kho n c a C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n. C c có trách nhi m t ch c công tác k toán, h ch toán và quy t toán kinh phí ho t ng c a Chương trình theo úng quy nh. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 8. Trư ng Ban ch o có trách nhi m hư ng d n, t ch c ch o, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này i v i các thành viên Ban ch o và T thư ký.
  7. Trong quá trình th c hi n có nh ng v n phát sinh ngoài ph m vi i u ch nh c a Quy ch này, các thành viên Ban ch o c n k p th i xu t nghiên c u, b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản