Quyết định số 05-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 05-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số huyện, xã và thị xã thuộc tỉnh Long An do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05-HĐBT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05-H BT Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 1983 QUY T Đ NH V VI C PHÂN V CH Đ A GI I M T S HUY N, XÃ VÀ TH XÃ THU C T NH LONG AN. H I Đ NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng b trư ng ngày 4-7-1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Long An và Ban t ch c c a Chính ph , QUY T NNH i u 1.- Chia huy n B n Th thành 2 huy n l y tên là huy n B n L c và huy n Th th a và chia 7 xã thành 14 xã như sau: 1. Chia huy n B n Th thành 2 huy n: a) Huy n B n L c g m: các xã Tân B u, Thanh Phú, M Yên, Phư c L i, Long Hi p, An Th nh, Bình c, Thành L i, Nh t Chánh, Lương Hoà và Th tr n B n L c. a gi i huy n B n l c phía ông giáp huy n C n Giu c, thành ph H Chí Minh, phía tây giáp huy n Th Th a, phía nam giáp huy n Vàm C , phía b c giáp huy n a Hoà. b) Huy n Th Th a g m các xã Tân Thành, Nh Thành, M L c Th nh, Bình Phong Th nh, Long Ngãi Thu n, M An Phú, Th Tr n Th Th a. Tr s huy n óng t i th tr n Th Th a. a gi i c a huy n Th Th a phía B c giáp huy n B n L c và huy n Vàm C phía tây giáp huy n c Hu và huy n Tân Th nh, phía nam giáp th xã Tân An, phía B c giáp huy n c Hu . 2. Chia 7 xã Lương Hoà, Th nh L i, Long Ngãi Thu n, M An Phú, M L c Th nh, Bình Phong Th nh, Bình c Thành 14 xã: a) Chia xã Lương Hoà thành 2 xã l y tên xã Lương Hoà và xã Lương Bình. (1)
  2. b) Chia 2 xã Th nh L i thành 2 xã l y tên xã Th nh L i và xã Th nh Hoà. (1) c) Chia xã Long Ngãi Thu n thành 2 xã l y tên xã Long Thu n và xã Long Th nh (1) d) Chia 2 xã M An Phú thành 2 xã l y tên xã M An và xã M Phú. (1) e) Chia xã M L c Th nh thành 2 xã l y tên xã M L c và xã M Th nh. (1) i) Chia xã Bình Phong Th nh thành 2 xã l y tên xã Bình Th nh và xã Bình An (1) g) Chia xã Bình c thành 2 xã l y tên xã Bình c và xã Th nh c (1) i u 2.- M r ng th xã Tân An trên cơ s nh p 3 xã Nhơn Th ch TRung, Bình Tâm, An Vĩnh Ngãi c a huy n Vàm C và 3 xã Hương Th Phú, Khánh H u, L i Bình Nhơn c a huy n B n Th , v i t ng i n tích t nhiên 7794 hecta. a gi i th xã Tân An phía ông, phía nam giáp huy n Vàm C , phía tây giáp T nh Ti n Giang, phía b c giáp huy n Th Th a. i u 3.- U ban nhân dân t nh Long An và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. (1) Không in a gi i c th c a t ng xã. T.M H I NG B TRƯ NG K.T. CH TNCH PHÓ CH TNCH T H u
Đồng bộ tài khoản