Quyết định số 07/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
3
download

Quyết định số 07/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2000/QĐ-BTC về việc về việc ban hành quy định thay thế tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu bằng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng mẫu CTT52 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2000/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2000/Q -BTC Hà N i, ngày 18 tháng 1 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 07/2000/Q -BTC NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY NNH THAY TH T KHAI NGU N G C XE ÔTÔ, XE G N MÁY NH P KH U B NG BIÊN LAI THU XU T KH U, THU NH P KH U VÀ THU GTGT M U CTT52 B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh k toán Th ng kê ngày 20/5/1988; Căn c Ngh nh s 15-CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v và quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B . Căn c Ngh nh s 178-CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v và t ch c b máy c a B Tài chính; Thi hành Ch th s 853/1997/CT-TTg ngày 11/10/1997 c a Th tư ng Chính ph v u tranh ch ng buôn l u trong tình hình m i; gi m b t th t c hành chính trong vi c nh p kh u ăng ký lưu hành xe ô tô, xe g n máy nh p kh u, sau khi có ý ki n c a B Thương m i, B Công an và T ng c c H i quan; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh thay th t khai ngu n g c xe ô tô, xe g n máy nh p khNu ban hành kèm theo Quy t nh s 376TC/Q /TCT ngày 22 tháng 6 năm 1993, b ng vi c s d ng biên lai thu xu t khNu, thu nh p khNu và thu GTGT hàng nh p khNu, M u CTT52 ban hành kèm theo Quy t nh s 1042/1998/Q /BTC ngày 15/8/1998 c a B trư ng B Tài chính". i u 2: Quy t nh này thay th Quy t nh s 376 TC/Q /TCT ngày 22 tháng 6 năm 1993 c a B trư ng B Tài chính, b ng vi c s d ng biên lai thu xu t khNu, thu nh p khNu và thu GTGT hàng nh p khNu, m u CTT52 có hi u l c k t ngày 01/3/2000. i u 3: Các t ch c có liên quan n vi c in n, phát hành, qu n lý, s d ng biên l i thu xu t khNu, thu nh p khNu và thu GTGT hàng nh p khNu, M u CTT52 nêu t i i u 1 có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
  2. QUY NNH THAY TH T KHAI NGU N G C XE Ô TÔ, XE G N MÁY NH P KH U B NG BIÊN LAI THU XU T KH U, THU NH P KH U VÀ THU GTGT HÀNG NH P KH U, M U CTT52 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 07/2000/Q /BTC ngày 18 tháng 1 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính ) i u 1: Thay th t khai ngu n g c xe ô tô, xe g n máy nh p khNu ban hành theo Quy t nh s 376 CT/Q /TCT ngày 22 tháng 6 năm 1993 c a B trư ng B Tài chính, b ng vi c s d ng biên lai thu xu t khNu, thu nh p khNu và thu GTGT hàng nh p khNu, m u CTT52, do B Tài chính phát hành. Căn c vào th t c nh p khNu hi n hành, cơ quan H i quan ghi cho m i xe ô tô, xe g n máy nh p khNu m t biên lai, ghi rõ s khung, s máy c a t ng xe giao cho ơn v nh p khNu xe và là m t trong nh ng căn c cơ quan Công an ăng ký lưu hành xe. i u 2: T ng c c Thu - B Tài chính ch u trách nhi m in, phát hành và c p phát biên lai thu thu xu t khNu, thu nh p khNu và thu GTGT hàng nh p khNu (M u CTT 52) cho T ng c c H i quan, T ng c c H i quan c p phát cho C c H i quan các t nh, thành ph s d ng. Vi c qu n lý, s d ng biên lai thu thu xu t khNu, thu nh p khNu và thu GTGT hàng nh p khNu, m u CTT52 ư c áp d ng theo ch qu n lý n ch ban hành kèm theo Quy t nh s 529/TC/Q ngày 22/12/1992, Quy t nh s 544 TC/Q /C KT ngày 2/8/1997 và Quy t nh s 1042/1998/Q /BTC ngày 15/8/1998 c a B trư ng B Tài chính. i u 3: T ng c c H i quan ch u trách nhi m hư ng d n vi c ghi chép, qu n lý s d ng biên lai thu xu t khNu, thu nh p khNu và thu GTGT hàng nh p khNu, m u CTT52 khi làm th t c nh p khNu xe ô tô, xe g n máy. i u 4: Các cơ quan liên quan như: Cơ quan H i quan khi l p biên lai thu , cơ quan Thu khi thu l phí trư c b , cơ quan Công an khi làm th t c ăng ký lưu hành xe và các ơn v , cá nhân s d ng biên lai thu xu t khNu, thu nh p khNu và thu GTGT hàng nh p khNu, M u CTT52 n u có nghi v n, c n thông báo cho cơ quan ch c năng có thNm quy n xem xét, x lý k p th i. i u 5: Các t khai ngu n g c xe ô tô, xe g n máy nh p khNu, ã ư c cơ quan H i quan xác nh n t ngày 29/02/2000 tr v trư c v n có giá tr s d ng n h t ngày 30/6/2000 (n u có); các ơn v có s t khai còn l i thì liên h v i cơ quan H i quan nơi xác nh n t khai ngu n g c xe nh p khNu ư c thay th b ng biên lai thu xu t khNu, thu nh p khNu và thu GTGT hàng nh p khNu, m u CTT52. S t khai ngu n g c xe nh p khNu chưa ư c cơ quan H i quan xác nh n thì các ơn v ph i tr l i cho T ng c c Thu qu n lý theo quy nh.
Đồng bộ tài khoản