Quyết định số 07/2007/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 07/2007/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2007/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-470MHz do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2007/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p- T do- H nh phúc ******* S : 07/2007/QĐ-BTTTT Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH BĂNG T N CHO CÁC H TH NG THÔNG TIN VÔ TUY N C Đ NH VÀ LƯU Đ NG M T Đ T C A VI T NAM TRONG D I T N 406,1-470MHZ. B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông ngày 25 tháng 05 năm 2002; Căn c Ngh đ nh 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph qui đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh 24/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph qui đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông v t n s vô tuy n đi n; Căn c Quy t đ nh 336/2005/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Quy ho ch ph t n s vô tuy n đi n qu c gia; Theo đ ngh c a C c trư ng C c T n s vô tuy n đi n, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch băng t n cho các h th ng thông tin vô tuy n c đ nh và lưu đ ng m t đ t c a Vi t Nam trong d i t n 406,1-470MHz v i các n i dung ch y u sau đây: 1. Ph m vi đi u ch nh Quy ho ch này đư c áp d ng cho các h th ng thông tin vô tuy n c đ nh và lưu đ ng m t đ t c a Vi t Nam trong d i t n 406,1-470MHz. 2. N i dung Quy ho ch băng t n cho các h th ng thông tin vô tuy n c đ nh và lưu đ ng m t đ t c a Vi t Nam trong d i t n 406,1-470MHz như sau:
  2. 406,1 430 440 445 450 453,08 457,37 463,08 467,37 470 LƯU Đ NG M T Đ T LƯU Đ NG M T Đ T LƯU Đ NG M T Đ T LƯU Đ NG M T Đ T LƯU Đ NG M T Đ T LƯU Đ NG M T Đ T LƯU Đ NG M T Đ T LƯU Đ NG M T Đ T VÔ TUY N Đ NH V (CDMA- BT) (CDMA-BR) Đ NH Đ NH Đ NH Đ NH Đ NH Đ NH Đ NH Đ NH C C C C C C C C 2.1. 406,1- 430MHz, 450-453,08MHz, 457,37-463,08MHz, 467,37-470MHz: Dành cho các h th ng thông tin vô tuy n đi n c đ nh, lưu đ ng m t đ t có kho ng cách kênh 12,5kHz ho c 25kHz (Các h th ng s d ng t n s trong đo n băng t n 467,37-470MHz ph i ch p nh n nhi u do phát x ngoài băng đúng tiêu chu n c a kênh truy n hình 21 gây ra). 2.2. 430-440MHz: Dành cho nghi p v vô tuy n đ nh v . 2.3. 440-445MHz và 445-450MHz: Dành cho các h th ng vi ba ít kênh và các h th ng thông tin vô tuy n đi n c đ nh, lưu đ ng m t đ t có kho ng cách kênh 12,5kHz ho c 25kHz, kho ng cách thu- phát 5MHz nhưng không h n ch s d ng cho các h th ng c đ nh, lưu đ ng m t đ t có kho ng cách kênh 12,5kHz ho c 25kHz s d ng 1t n s . 2.4. 453,08-457,37MHz và 463,08-467,37MHz: Dành cho các h th ng thông tin vô tuy n lưu đ ng m t đ t và các h th ng m ch vòng vô tuy n n i h t (WLL) s d ng công ngh CDMA. BT= Base station transmit segment (Đo n t n s phát c a tr m g c) BR= Base station receive segment (Đo n t n s thu c a tr m g c)
  3. T ch c th c hi n: Các h th ng thông tin vô tuy n đi n đang s d ng t n s không đúng m c đích đư c qui đ nh trong Quy ho ch này ph i chuy n đ i t n s cho phù h p v i Quy ho ch. Th i h n chuy n đ i: Trư ng h p thi t b có kh năng đi u ch nh t n s theo Quy ho ch mà không c n kinh phí chuy n đ i, t ch c, cá nhân ph i chuy n đ i t n s c a thi t b ngay sau khi Quy ho ch có hi u l c. Trư ng h p thi t b không có kh năng đi u ch nh t n s theo Quy ho ch ho c thi t b có kh năng đi u ch nh t n s nhưng c n kinh phí chuy n đ i, t ch c, cá nhân ph i chuy n đ i t n s c a thi t b trong th i h n không quá 5 năm k t ngày Quy ho ch có hi u l c đ i v i các đo n băng t n 457,02- 457,37MHz và 467,02-467,37MHz, và trong th i h n không quá ngày 15 tháng 02 năm 2010 đ i v i các đo n băng t n còn l i. Kinh phí chuy n đ i đư c th c hi n theo qui đ nh c a pháp lu t. C c T n s vô tuy n đi n ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy ho ch này. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo và thay th Quy t đ nh s 02/2005/QĐ-BBCVT ngày 17 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông v vi c phê duy t Quy ho ch băng t n cho các h th ng thông tin vô tuy n c đ nh và lưu đ ng m t đ t c a Vi t Nam trong d i t n 406,1-470MHz. Đi u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c T n s vô tuy n đi n, Th trư ng cơ quan, đơn v thu c B Thông tin và Truy n thông, t ch c và c nhõn cú li n quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như đi u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Lê Doãn H p - UBND các t nh, TP tr c thu c T.U; - U ban t n s VTĐ; - C c Ki m tra văn b n- B Tư pháp; - Các doanh nghi p vi n thông; - Công báo; - Website B Thông tin và Truy n thông; - Lưu VT, TS.
Đồng bộ tài khoản