Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy quận 4 thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (giai đoạn 2007 - 2010) do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 4 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 07/2007/Q -UBND Qu n 4, ngày 01 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A QU N Y QU N 4 TH C HI N NGHN QUY T S 08-NQ/TW H I NGHN L N TH 4 BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X (GIAI O N 2007 - 2010) Y BAN NHÂN DÂN QU N 4 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t 08-NQ/TW c a Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v m t s ch trương, chính sách l n n n kinh t phát tri n nhanh, b n v ng khi Vi t Nam là thành viên c a T ch c Thương m i Th gi i (WTO); Căn c Quy t nh s 66/2007/Q -UBND ngày 02 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v ban hành K ho ch tri n khai Chương trình hành ng H i nh p kinh t qu c t (giai o n 2007 - 2010); Căn c Chương trình hành ng s 04-Ctr/QU c a Qu n y qu n 4 v vi c th c hi n Chương trình hành ng c a Thành y th c hi n Ngh quy t s 08-NQ/TW H i ngh l n th 4 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X; Xét T trình s 04/TTr-VP ngày 16 tháng 5 năm 2007 c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 4, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch tri n khai Chương trình hành ng c a Qu n y qu n 4 th c hi n Chương trình hành ng c a Thành y th c hi n Ngh quy t 08-NQ/TW H i ngh l n th 4 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v m t s ch trương, chính sách l n n n kinh t phát tri n nhanh, b n v ng khi Vi t Nam là thành viên c a T ch c Thương m i Th gi i. i u 2. Các cơ quan, ơn v liên quan có trách nhi m c th hóa thành k ho ch t ch c th c hi n hàng năm và ch ng ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan tri n khai th c hi n Chương trình này. i u 3. Giao Phòng Kinh t qu n 4 theo dõi vi c t ch c th c hi n Chương trình này, t ng h p báo cáo k t qu th c hi n và nh ng khó khăn, vư ng m c c n gi i quy t cho y ban nhân dân qu n 4; xu t i u ch nh, b sung nh ng n i dung, ch tiêu, gi i pháp c th cho y ban nhân dân qu n 4 xem xét, quy t nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 07 ngày k t ngày ký.
  2. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 4, Th trư ng các ơn v : Phòng Kinh t qu n 4, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 4, Phòng N i v qu n 4, Phòng Tư pháp qu n 4, Phòng Văn hóa - Thông tin và Th thao, Phòng Lao ng, Thương binh và Xã h i qu n 4, Trung tâm Văn hóa qu n 4, B o hi m Xã h i qu n 4, Trung tâm D y ngh qu n 4, Công an qu n 4, Ban Ch huy Quân s qu n 4, T trư ng T công tác xây d ng “Qu n d ch v ”, Trư ng Ban Ch o C i cách hành chính qu n 4, Trư ng Ban Ch o 814, Trư ng Ban Ch o xóa ói gi m nghèo qu n 4 và Ch t ch y ban nhân dân 15 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Kim Dung K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A QU N Y QU N 4 TH C HI N NGHN QUY T 08-NQ/TW C A BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X (GIAI O N 2007 - 2010) (Kèm theo Quy t nh s 07/2007/Q -UBND ngày 01/6/2007 c a y ban nhân dân qu n 4) I. M C TIÊU Th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th tư Ban Ch p hành Trung ương ng Khóa X, Ngh quy t s 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph , Chương trình hành ng s 02/NQ/TU ngày 02 tháng 4 năm 2007 c a Thành y, K ho ch c a y ban nhân dân thành ph v m t s ch trương, chính sách l n n n kinh t phát tri n nhanh và b n v ng khi Vi t Nam là thành viên c a T ch c Thương m i Th gi i (g i t t là WTO); căn c vào Chương trình hành ng s 04-CTr/QU ngày 19 tháng 4 năm 2007 c a Qu n y qu n 4, y ban nhân dân qu n 4 ra v k ho ch phát tri n nhanh và b n v ng kinh t qu n 4 giai o n 2007 - 2010. K ho ch này xác nh các nhi m v c th c a y ban nhân dân qu n 4, các cơ quan ơn v , các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t t p trung tri n khai t ch c th c hi n t n d ng nh ng th m nh c a qu n, n m b t các cơ h i, vư t qua thách th c phát tri n kinh t qu n 4 trong giai o n t 2007 n 2010 góp ph n th c hi n ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v h i nh p kinh t qu c t nh m, ưa kinh t nư c ta, kinh t thành ph phát tri n nhanh, hi u qu và b n v ng.
  3. Tri n khai k ho ch này có s k t h p th c hi n Ngh quy t i h i i bi u ng b l n th IX v vi c th c hi n Công trình tr ng i m “Xây d ng Qu n 4 tr thành Qu n có kinh t d ch v phát tri n” (G i t t là “Qu n D ch v ”). II. N I DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRI N KHAI TH C HI N y ban nhân dân qu n 4 xác nh các n i dung công vi c c th c n t p trung th c hi n như sau: 1. Công tác thông tin, tuyên truy n, ph bi n ki n th c v WTO, l trình th c hi n các cam k t c a nư c ta khi gia nh p WTO và nh hư ng phát tri n kinh t . ng th i ti p t c tuyên truy n v vi c xây d ng qu n 4 tr thành “Qu n D ch v ” ây là công vi c h t s c quan tr ng nh m trang b ki n th c c n thi t cho cán b , ng viên, các ch doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , các ch h s n xu t kinh doanh cá th v t ch c thương m i th gi i WTO, nh ng v n xung quanh vi c nư c ta tham gia vào t ch c này và nh ng v n phát sinh trong i s ng kinh t - xã h i khi nư c ta tham gia vào t ch c này. Các gi i pháp c th g m: 1.1. T ch c l p b i dư ng, các bu i nói chuy n chuyên nh m ph bi n, c p nh t ki n th c v h i nh p kinh t th gi i, v t ch c thương m i th gi i WTO, các cam k t và l trình th c hi n các cam k t c a Vi t Nam khi gia nh p WTO cho các i tư ng sau: - L p dành cho cán b , ng viên, chính quy n, M t tr n, các oàn th qu n - phư ng, các ơn v tr c thu c qu n (tr ơn v kinh t ), các ng viên t i các chi b ng cơ s . - L p dành cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t và các h kinh doanh cá th ang trú óng và ho t ng trên a bàn qu n 4. Ngoài các l p do qu n t ch c, y ban nhân dân qu n cũng s thông tin n các i tư ng chiêu sinh tham gia các l p tìm hi u WTO do thành ph t ch c. (Giao Phòng Kinh t ph i h p v i Ban Tuyên giáo Qu n y t ch c th c hi n trong quý 2 năm 2007). 1.2. K p th i phát hành các t bư m, cNm nang, tài li u tuyên truy n theo hình th c thông tin, ho c dư i d ng h i - áp do thành ph g i v và qu n biên so n, nh m nhanh chóng gi i thi u ki n th c cơ b n v WTO, các cam k t c a nư c ta khi gia nh p WTO và m t s chuyên cơ b n. (Giao Phòng Kinh t , Trung tâm Văn hóa k t h p Ban Tuyên giáo Qu n y t ch c th c hi n) ưa chuyên m c tìm hi u v WTO và nh hư ng phát tri n kinh t qu n 4 cùng các ho t ng kinh t trên a bàn qu n lên T tin qu n, T tin phư ng và Trang web qu n 4.
  4. (Giao Phòng Kinh t ph i h p v i Trung tâm Văn hóa và Văn phòng H ND - UBND có k ho ch t ch c th c hi n b t u t quý 2/2007) 1.4. T ch c tuyên truy n v nh hư ng phát tri n kinh t d ch v qu n 4 t nay n 2010 t i 15 phư ng. (Giao Phòng Kinh t xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n trong quý 2/2007) 2. Ny m nh các bi n pháp thúc Ny kinh t d ch v phát tri n trên a bàn qu n 4 góp ph n xây d ng qu n tr thành “Qu n D ch v ” 2.1. Xây d ng chi n lư c qu ng bá hình nh c a qu n, k t h p gi i thi u v ti m năng phát tri n kinh t - xã h i c a qu n hi n t i và nhi u kỳ v ng trong tương lai các nhà u tư nh n th y ư c r ng qu n 4 là m t mi n t lành, nhi u h a h n. (Giao Phòng Kinh t ph i h p Trung tâm Văn hóa qu n 4 tham mưu Thư ng tr c UBND qu n th c hi n) 2.2. Thi t l p các ho t ng truy n thông nh m vào i tư ng nhà u tư, khách du l ch thông qua nhi u kênh tuyên truy n khác nhau ưa nh ng thông tin v năng l c, th m nh ti m năng, tính h p d n, nh ng ưu ãi… trên a bàn qu n và so v i khu v c khác (ví d như: vi t bài, tham lu n, h i th o trên báo ài; k t h p ưa thông tin thông qua các s ki n; ăng tin trên các k y u du l ch, t rơi du l ch v.v…) 2.3. Có chi n d ch b o v môi trư ng và c nh quan ô th , c bi t là khu v c b sông hình thành các a i m thu hút khách n tham quan, du l ch, sinh ho t gi i trí, t o i u ki n phát tri n các d ch v i kèm… (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trư ng tham mưu th c hi n v n này) 2.4. Hàng năm có k ho ch th c hi n án xây d ng “Qu n D ch v ” mà i h i i bi u ng b l n th IX ã ra sao cho có hi u qu . Trong ó, t p trung ưu tiên phát tri n d ch v Tài chính - Ngân hàng - Tín d ng và d ch v cho thuê văn phòng làm ng l c thu hút các thành ph n kinh t tham gia u tư t i qu n 4. 2.5. Nghiên c u xu t chính sách ưu ãi và chương trình h tr c th và h p d n, t o m i i u ki n thu n l i khuy n khích các doanh nghi p, các nhà u tư n u tư và ho t ng kinh doanh trên a bàn qu n 4. (Giao cho Phòng Kinh t tham mưu cho T công tác xây d ng “Qu n d ch v ” và Thư ng tr c UBND qu n 4 th c hi n công vi c này) 2.6. Xúc ti n các d án phát tri n h th ng cơ s h t ng cơ b n, tuân th các quy ho ch t ng th hư ng n vi c xây d ng ô th hi n i. ng th i, c n xây d ng các chương trình hành ng an ninh - qu c phòng, n nh chính tr hư ng n vi c hình thành các khu ph văn hóa, qu n văn hóa, n p s ng văn minh nh m hình thành môi trư ng thu n l i, t o s yên tâm cho các nhà u tư và thay i cách nhìn c a xã h i i v i qu n.
  5. 2.7. Xây d ng án quy ho ch hình thành các khu gi i trí ph c h p bao g m nh ng ho t ng như h i ch tri n lãm, các hình th c câu l c b gi i trí, r p chi u phim, mua s m… 2.8. Th c hi n quy ho ch và kêu g i các thành ph n kinh t u tư vào lo i hình d ch v - thương m i (Ch - Siêu th - Trung tâm thương m i). Khuy n khích các ho t ng khuy n mãi c a các thành ph n kinh t nh m kích thích nhu c u hi n t i và ti m năng c a ngư i tiêu dùng trong và ngoài qu n, khơi d y ti m năng phát tri n kinh t - thương m i - d ch v c a qu n. 2.9. C n s m th ng nh t ch trương và phê duy t quy ho ch xây d ng t ng ng m t i Công viên H Khánh H i và các ho t ng d ch v t i Công viên Cù lao Nguy n Ki u. 2.10. Th c hi n quy ho ch ón u khi C ng Sài Gòn th c hi n chuy n i công năng t C ng container thành C ng Du l ch. Ti p t c t o m i i u ki n thu n l i cho các thành ph n kinh t ho t ng trong lĩnh v c d ch v thương m i t i C ng phát tri n, tìm gi i pháp gi nh p phát tri n lo i hình d ch v thương m i C ng sau khi C ng Sài Gòn chuy n công năng. (Giao Phòng Kinh t , Phòng Tài nguyên và Môi trư ng tham mưu cho T công tác xây d ng “Qu n D ch v ” và Thư ng tr c UBND qu n 4 th c hi n công vi c này) 3. Ny m nh c i cách hành chính; xây d ng i ngũ công ch c chuyên nghi p và nâng cao năng l c c nh tranh c a doanh nghi p 3.1. Ny m nh c i cách hành chính trên các m t c i cách th ch - th t c hành chính, c i ti n quy trình, ơn gi n hóa và công khai th t c; hoàn thi n b máy Nhà nư c, i m i công tác cán b và th c hi n c i cách hành chính công. Th c hi n có hi u qu cơ ch “m t c a m t d u” c p qu n và cơ ch “m t c a” c p phư ng, m b o t tiêu chuNn h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001:2000 t i T Ti p nh n và tr h sơ UBND qu n 4 và UBND các phư ng làm n n t ng cho vi c th c hi n t t ch c năng ph c v xã h i c a UBND qu n và UBND 15 phư ng, t o m i i u ki n thu n l i cho các thành ph n kinh t và nhân dân th c hi n các giao d ch hành chính v i Nhà nư c, góp ph n thúc Ny s phát tri n kinh t xã h i trên a bàn qu n 4. (Giao Ban Ch o c i cách hành chính qu n tham mưu t ch c th c hi n v n này) 3.2. Thư ng xuyên rà soát b sung, i u ch nh các văn b n quy ph m pháp lu t theo nh kỳ. Xây d ng i ngũ công ch c “v a h ng, v a chuyên”, có tinh th n trách nhi m cao trong ph c v nhân dân và doanh nghi p, có trình chuyên môn nghi p v , k năng hành chính, am hi u lu t pháp qu c t , thông th o ngo i ng , tin h c nh m áp ng nhu c u phát tri n c a a phương. (Giao Phòng Tư pháp, Ban Ch o C i cách hành chính qu n 4 và Phòng N i v tham mưu Thư ng tr c UBND qu n th c hi n nhi m v này) 3.3. Thư ng xuyên thông tin n các doanh nghi p v các chương trình ào t o, các l p b i dư ng chuyên v kinh t như: ki n th c qu n lý kinh t , ki n th c th c hi n quy n s h u trí tu , ki n th c v k năng thương th o h p ng, chuyên v
  6. thu , ch ng bán phá giá, h i quan v.v… do các S - ngành có liên quan c a thành ph và qu n t ch c. (Giao Phòng Kinh t , Phòng Tư pháp ph i h p v i Trư ng i h c Kinh t TP.HCM, Vi n Kinh t thành ph , S Thương m i, S Tư pháp, H i Lu t gia qu n 4.v.v… th c hi n Chương trình này) 3.4. L p án thành l p các hi p h i, làng ngh , khu ph chuyên doanh… v a quy t th m nh v n i l c, t o m i quan h liên minh, góp ti ng nói chung… nh m nâng cao năng l c c nh tranh, v a góp ph n phát tri n d ch v du l ch và thương m i. (Giao cho Phòng Kinh t và T công tác xây d ng “Qu n D ch v ” th c hi n trong quý 2 năm 2007) 4. Tích c c và ch ng gi i quy t các v n môi trư ng, văn hóa, xã h i và an ninh n y sinh trong quá trình h i nh p và quá trình phát tri n kinh t qu n 4 t ư c s phát tri n b n v ng, th c hi n th ng l i m c tiêu xây d ng qu n 4 ngày càng giàu p, văn minh và nghĩa tình mà i h i i bi u ng b l n th IX ã ra, qu n 4 c n th c hi n ng b 5 công trình tr ng i m (xây d ng “Qu n có ô th văn minh hi n i”, “Qu n D ch v ”, “Qu n Văn hóa”, “Qu n có an ninh qu c phòng v ng m nh” và “qu n có h th ng an ninh chính tr v ng m nh”). i u ó có nghĩa r ng, bên c nh vi c phát tri n kinh t qu n 4 c n ch ng gi i quy t t t các v n xã h i khác. c bi t, c n quan tâm v n môi trư ng, văn hóa, xã h i và an ninh. Nh ng gi i pháp c th như sau: 4.1. Ny m nh công tác b o v môi trư ng. UBND qu n và UBND 15 phư ng c n tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c, nâng cao hi u l c pháp lu t v b o v môi trư ng. Các cơ quan ch c năng, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, i Qu n lý tr t t ô th qu n và UBND 15 phư ng… c n ph i tăng cư ng năng l c qu n lý và th c hi n pháp lu t v b o v môi trư ng, có bi n pháp hi u qu gi i quy t tình tr ng ô nhi m môi trư ng và s c môi trư ng (n u có). Trong ó, t p trung nh ng bi n pháp quan tr ng sau: 4.1.1. ôn c các doanh nghi p gây ô nhi m môi trư ng th c hi n di d i v các khu công nghi p t p trung theo ti n mà UBND thành ph quy t nh. n năm 2010 ph n u trên a bàn qu n 4 không còn doanh nghi p gây ô nhi m môi trư ng. (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trư ng tham mưu UBND qu n 4 th c hi n) 4.1.2. Th c hi n xã h i hóa công tác u tư b o v môi trư ng như khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia u tư vào vi c gi gìn v sinh ư ng ph và th c hi n d ch v l y rác s n xu t c a các doanh nghi p, các h kinh doanh cá th và rác sinh ho t c a các h dân. t o thu n l i cho các thành ph n kinh t u tư vào lĩnh v c này, trư c m t c n tăng cư ng qu n lý và i u ph i toàn b ho t ng c a l c lư ng xe rác dân l p mà lâu nay công tác qu n lý Nhà nư c i v i l c lư ng này còn nhi u y u kém, l ng l o. (Giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng và UBND 15 phư ng th c hi n trong năm 2007)
  7. 4.1.3. Quy ho ch m ng lư i nhà v sinh công c ng và i m t thùng rác công c ng trên các tuy n ư ng qu n 4 ph c v nhu c u xã h i. (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trư ng tham mưu UBND qu n 4 th c hi n v n này trong năm 2007) 4.1.4. Nâng cao nh n th c c ng ng v v n b o v môi trư ng thông qua các hình th c tuyên truy n phong phú như: ưa n i dung tuyên truy n gi gìn v sinh môi trư ng vào t tin c a qu n và 15 phư ng hàng tháng, phát hành t bư m, dán áp phích, treo khNu hi u v n ng trên ư ng ph . Th c hi n nhi u ho t ng phong phú như làm s ch môi trư ng vào các t cao i m l , T t và Ngày th gi i làm s ch môi trư ng (ngày 5/6) hàng năm, duy trì và phát tri n ho t ng ngày ch nh t xanh. Khuy n khích nhân r ng và phát tri n mô hình i m t i khu ph 3, phư ng 8 v cu c v n ng “Toàn dân tham gia b o v môi trư ng”, trư c m t trong năm 2007 m i phư ng ch n 1 khu ph làm i m, n năm 2008, sơ k t rút kinh nghi m và ph bi n i trà cu c v n ng này n 100% khu ph trên a bàn qu n. 4.1.5. Quy ho ch, phát tri n m ng xanh và công viên trên a bàn qu n; xây d ng chương trình hành ng như “tr ng cây nh Bác”; phát ng phong trào tr ng cây ki ng, t o không gian xanh n t ng h gia ình . (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trư ng tham mưu Thư ng tr c UBND qu n 4 th c hi n v n này trong quá trình ch nh trang, ki n thi t ô th ) 4.1.6. T ng bư c gi i quy t v n ô nhi m kênh r ch; th c hi n chi n d ch xóa nhà v sinh trên kênh r ch, ph n u n năm 2008 th c hi n xong. (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trư ng tham mưu UBND qu n 4 th c hi n v n này) 4.2. B o v và phát huy nh ng giá tr văn hóa dân t c, phát huy vai trò n n t ng và ng l c tinh th n c a văn hóa trong phát tri n kinh t xã h i. Tăng cư ng các ho t ng chăm lo i s ng tinh th n c a nhân dân, ng th i lưu ý ki m soát và x lý s xâm nh p c a các s n phNm và d ch v không lành m nh gây phương h i n i s ng văn hóa c a ngư i dân. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a thành ph b o v có hi u qu các di tích l ch s văn hóa trên a bàn qu n 4 và khai thác i m này trong vi c giáo d c truy n th ng văn hóa a phương cho nhân dân m t cách hi u qu , c bi t là trong gi i thanh thi u niên, t o ti n cho s phát tri n và h i nh p c a a phương. (Giao Ban Ch o 814, Phòng Văn hóa - Thông tin và Th thao, Trung tâm Văn hóa và UBND 15 phư ng th c hi n v n này) 4.3. Chú tr ng chăm lo i s ng nhân dân, th c hi n chương trình “Xóa ói gi m nghèo” k t h p v i chương trình “ ào t o ngh và gi i quy t vi c làm”. Tăng v n xóa ói gi m nghèo m i năm 500 tri u ng. t chuNn 6 tri u/ngư i/năm vào năm 2008. t ư c i u này c n tăng cư ng các bi n pháp nh hư ng giúp , tư v n, h tr cho ngư i nghèo s d ng v n hi u qu ; th c hi n d y ngh (5.000 lư t ngư i/năm); gi i quy t vi c làm (4.500 ngư i/năm). Th c hi n chính sách mi n gi m, tr v n h c ngh cho di n chính sách, b i xu t ngũ,… t ó ch ng tái nghèo.
  8. - Xây d ng quan h lao ng lành m nh, tăng cư ng kh năng ngăn ng a và x lý tranh ch p lao ng, m b o quy n l i h p pháp c a ngư i lao ng. Khuy n khích các doanh nghi p và ngư i lao ng cùng óng góp s chia trong vi c xây d ng h th ng an sinh xã h i và kh c ph c r i ro. Ny m nh vi c th c hi n ch b o hi m xã h i, b o hi m xã h i t nguy n. (Giao Ban Ch o Xóa ói gi m nghèo qu n, Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n, B o hi m Xã h i và Trung tâm D y ngh qu n ph i h p th c hi n) 4.5. Nhi m v gi v ng và tăng cư ng an ninh qu c phòng trong quá trình h i nh p là m t trong nh ng nhi m v r t quan tr ng c a m i a phương. Do v y c n xây d ng n n qu c phòng toàn dân và an ninh nhân dân v ng m nh, xây d ng l c lư ng vũ trang nhân dân, cách m ng, chính quy n, tinh nhu , b o v t t an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i trên a bàn qu n, có phương án ch ng l i âm mưu di n bi n hòa bình, chuy n hóa ch c a các th l c thù ch, có i sách m b o an ninh chính tr , an ninh tư tư ng, an ninh thông tin, an ninh kinh t xã h i, Ny m nh phòng, ch ng t i ph m có t ch c, các hành vi tham nhũng, buôn l u, gian l n thương m i, làm hàng gian, hàng gi , v.v…) (Giao Công an qu n 4, Ban Ch huy Quân s qu n 4 có k ho ch hàng năm th c hi n có hi u qu chuyên xây d ng qu n v ng m nh v an ninh qu c phòng giai o n 2005 - 2010 mà i h i i bi u ng b l n th IX ã ra) Trên ây là k ho ch tri n khai Chương trình hành ng c a Qu n y qu n 4 th c hi n Chương trình hành ng c a Thành y th c hi n Ngh quy t 08/NQ/TW H i ngh l n th 4 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v m t s ch trương, chính sách l n n n kinh t phát tri n nhanh và b n v ng khi Vi t Nam là thành viên c a T ch c Thương m i Th gi i trong giai o n 2007 - 2010 c a UBND qu n 4 góp ph n phát tri n kinh t thành ph và c nư c trong th i kỳ Vi t Nam v a tham gia vào T ch c Thương m i Th gi i WTO. Các cơ quan ơn v có liên quan có trách nhi m xây d ng k ho ch th c hi n có hi u qu các nhi m v ư c giao./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Kim Dung
Đồng bộ tài khoản