Quyết định số 08/2004/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
75
lượt xem
16
download

Quyết định số 08/2004/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2004/QĐ-BXD về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 313: 2004 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2004/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2004/Q -BXD Hà N i, ngày 29 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXD VN 313: 2004 "K T C U BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG C T THÉP - HƯ NG D N K THU T PHÒNG CH NG N T DƯ I TÁC NG C A KHÍ H U NÓNG M" B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính Ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c biên b n s 950/BXD-H KHKT ngày 2/6/2003 c a H i ng Khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu tài “Nghiên c u so n th o hư ng d n thi công ch ng n t bê tông trong vùng khí h u mi n Nam Vi t Nam”. Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Vi n trư ng Vi n Khoa h c công ngh Xây d ng. QUY T NNH i u 1 : Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn Xây d ng Vi t Nam TCXD VN 313: 2004 "K t c u bê tông và bê tông c t thép - Hư ng d n k thu t phòng ch ng n t dư i tác ng c a khí h u nóng Nm '' i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 3: Các Ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , Vi n trư ng Vi n Khoa h c công ngh Xây d ng và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n : B TRƯ NG B XÂY D NG - Như i u 3 - VP Chính Ph - Công báo - B Tư Pháp - V Pháp ch _ BXD - Lưu VP&V KHCN Nguy n H ng Quân TCXDVN TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXDVN 313 : 2004 Biên so n l n 1 K T C U BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG C T THÉP -HƯ NG D N K THU T PHÒNG CH NG N T DƯ I TÁC NG C A KHÍ H U NÓNG M NA PHƯƠNG CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE STRUCTURES-GUIDE ON TECHNICAL MEASURES FOR PREVENTION OF CRACKS OCCURED UNDER THE ACTION OF LOCAL HOT HUMID CLIMATE (CODE OF PRACTICE AND COMMENTARY) HÀ N I - 2004 L i nói u Tiêu chuNn xây d ng TCXDVN 313 : 2004 do Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng biên so n, V Khoa h c Công ngh trình duy t, B Xây d ng ban hành theo Quy t nh s :..08. ngày 29 / 4 / 4
 2. Biên so n l n 1 K t c u bê tông và bê tông c t thép- Hư ng d n k thu t phòng ch ng n t dư i tác ng c a khí h u nóng m a phương Concrete and reinforced concrete structures- Guide on technical measures for prevention of cracks occured under the action of local Hot Humid Climate ( Code of practice and commentary ) 1- Ph m vi áp d ng 1. 1 Hư ng d n này áp d ng cho các k t c u bê tông và bê tông c t thép thông thư ng, có di n tích m t thoáng l n, ư c thi công theo công ngh thông thư ng và làm vi c trong i u ki n tác ng tr c ti p c a các y u t khí h u nóng Nm, nh m h n ch n t m t bê tông ho c n t k t c u trong quá trình óng r n và s d ng. 1.2 i v i k t c u bê tông kh i l n, bi n pháp m b o ch ng n t do nhi t thu hoá c a xi măng ư c th c hi n theo quy ph m riêng. 2- Tiêu chu n vi n d n TCXD 191:1996. Bê tông và v t li u làm bê tông. Thu t ng và nh nghĩa. TCVN 5574:1991. K t c u BTCT. Tiêu chuNn thi t k . TCVN 5593:1991. K t c u bê tông và BTCT. Yêu c u b o dư ng Nm t nhiên. TCVN 4453:1995. K t c u bê tông và BTCT toàn kh i. Quy ph m thi công và nghi m thu. TCVN 5718:1993. Mái và sàn BTCT trong công trình xây d ng. Yêu c u k thu t ch ng th m nư c. 3-Thu t ng - nh nghĩa Trong quy ph m này, ngoài các thu t ng s d ng ã có trong TCXD 191:1996, m t s thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 2.1B o dư ng ban u: Giai o n ph Nm sau khi hoàn thi n b m t k t c u h n ch nư c trong bê tông bay hơi. Tránh nh ng tác ông cơ h c trong giai o n này. 2.2B o dư ng ti p theo: Giai o n tư i nư c gi Nm liên t c cho t i khi k t thúc b o dư ng 2.3Bi n d ng m m: Tính ch t c a bê tông thay i kích thư c hình h c (co ho c n ) khi chưa có cư ng . (Xem TCVN 191: 1996) 2.4 Bi n d ng c ng: Tính ch t c a bê tông thay i kích thư c hình h c khi ã có cư ng (Xem TCVN 191: 1996). 2.5 Cư ng b o dư ng t i h n: Cư ng c a bê tông t i th i i m cho phép ng ng quá trình b o dư ng Nm t nhiên (Xem TCVN 191: 1996). 2.6Khe co dãn nhi t m : V trí chia c t k t c u bê tông thành các ph n nh hơn bê tông có th co n theo th i ti t nóng Nm. Khe dãn: Khe co dãn nhi t Nm cho phép chuy n d ch u mút bê tông t i khe. Khe co: Khe co dãn nhi t Nm không cho phép chuy n d ch bê tông t i khe. T i ây bê tông có th xu t hi n v t n t do b co. 4-Yêu c u ch ng n t iv ik tc u bê tông và Bê tông c t thép 4.1K t c u không ư c có v t n t b m t trong nh ng gi u óng r n ( sau 3÷8h).
 3. 4.2 K t c u không ư c có các v t n t ( ây là các v t t) do b bi n d ng theo th i ti t trong quá trình óng r n vư t quá gi i h n quy nh c a TCVN 5574: 1991. 5-Quy trình thi công phòng ch ng n t m t bê tông 5.1Nguyên t c chung - ơn v thi công c n có bi n pháp thi công bê tông c th nh m tránh n t m t bê tông trong nh ng gi u óng r n và tránh n t k t c u BTCT trong quá trình óng r n ti p theo dư i tác ng tr c ti p c a khí h u nóng Nm, c bi t vào nh ng mùa khí h u khô nóng, có b c x m t tr i cao. - C n chuNn b s n ngu n nư c tư i và các v t li u ph m t trư c lúc thi công b o dư ng Nm bêtông. - C n duy trì ch d b o dư ng Nm bê tông theo TCVN 5593 : 1991. - Quy trình thi công phòng ch ng n t m t bê tông bao g m các bư c t m c 5.2 n 5.5 dư i ây. 5.2Thi t k thành ph n bê tông 5.2.1Thành ph n bê tông ph i ư c thi t k t i các phòng thí nghi m có ch c năng ư c công nh n. Phương pháp thi t k ư c th c hi n theo "Hư ng d n k thu t thi t k thành ph n bê tông các lo i" do B Xây d ng ban hành. (Quy t nh 778/1998 Q - BXD ngày 5/9/1998). 5.2.2Thành ph n bê tông c n ư c thi t k v i th tích h xi măng Vh trong 1m3 bê tông là th p nh t h n ch thành ph n co n trong bê tông. Th tích h xi măng Vh , l , ư c xác nh theo công th c (1): Vh = N + X/ x (1) Trong ó:N - Lư ng nư c tr n trong 1m3 bê tông, l . X - Kh i lư ng xi măng trong 1m3 bê tông, kg. x - Kh i lư ng riêng c a xi măng, kg/ l . Có th th c hi n các gi i pháp sau ây gi m Vh: - Thi t k thành ph n bê tông v i s t th p nh t thi công bê tông v i các trang thi t b thi công s n có. - S d ng ph gia d o hoá cao ho c siêu d o gi m lư ng nư c tr n bê tông. - Gi m lư ng nư c t Nm c t li u trong t ng lư ng nư c tính toán thành ph n bê tông. - S d ng xi măng có mác thích h p v i mác bê tông theo hư ng mác xi măng càng cao, lư ng xi măng s d ng càng ít. - Không thêm nư c ho c nư c xi măng vào bê tông trong lúc thi công. - S d ng c t li u l n v i ư ng kính l n nh t có th và tăng hàm lư ng c t li u l n nm c t i a gi m lư ng h xi măng trong bê tông. 5.3B o v h n h p bê tông 5.3.1 H n h p bê tông c n ư c gi nhi t càng th p càng t t tránh b n t k t c u do bê tông ninh k t quá nhanh dư i tác ng n ng nóng c a khí h u. Nhi t c a h n h p bê tông khi không nên vư t quá 350C. Nên gi dư i 300C. Có th áp d ng các bi n pháp sau ây h nhi t h n h p bê tông: a/ H nhi t xi măng b ng cách che ch n n ng tr c ti p vào nơi xi măng. b/ H nhi t c t li u b ng cách che ch n n ng ho c tư i nư c lên c t li u l n. c/ H nhi t nư c tr n b ng cách che ch n n ng tr c ti p vào ngu n nư c ho c dùng nư c á. d/ Gi cho h n h p bê tông không b b c x tác ng tr c ti p trư c khi .
 4. 5.3.2H n h p bê tông c n ư c gi s t n nh, h n ch t n th t s t dư i tác ng c a các y u t khí h u nóng Nm, nh t là nh ng vùng và nh ng mùa có khí h u khô nóng, có gió Lào. Th i gian ch bê tông không nên quá 1,5h. N u lâu hơn thì ph i có bi n pháp tr n l i nhưng cũng không ư c quá 4h. Có th áp d ng các bi n pháp sau ây h n ch t n th t s t h n h p bê tông: a/ Che ch n n ng tác ng tr c ti p vào h n h p bê tông ( tránh m t nư c nhanh và tránh tăng cao nhi t h n h p bê tông). b/ Có k ho ch trư c h n n p bê tông không b lưu gi quá lâu trong thi công. Dùng ph gia d o hoá ch m ninh k t h n ch t n th t s t trong nh ng vùng th i ti t n ng, khô nóng, có gió Lào. c/ Rút ng n th i gian v n chuy n và ch i c a h n h p bê tông. 5.4 và m bê tông 5.4.1C n có k ho ch trư c h n ch vi c kéo dài th i gian và m bê tông t i hi n trư ng. Nh t là tránh tình tr ng bê tông quá nhanh (thí d bơm bê tông quá nhanh), không k p san g t và hoàn thi n b m t trong iêù ki n n ng và khô nóng. và m bê tông ư c th c hi n theo TCVN 4453:1995. Ngoài ra c n chú ý nh ng i m dư i ây: 5.4.2Vào lúc n ng nóng và khô hanh c n bê tông theo t ng l p m ng có th quay vòng nhanh, m b o bê tông l p dư i chưa k t thúc ninh k t m liên t c v í l p trên. T t nh t là không có i m d ng thi công. 5.4.3Khi c n có i m d ng thi công thì i m d ng c n ư c x lý như sau m b o liên k t t t gi a 2 t bê tông, tránh b n t bóc tách sau này: - B m t i m d ng bê tông ph i ư c v ph ng cho n i màu xi măng lên trên. Không tình tr ng á s i thi u v a, s là ch r sau này. - Tư i h xi măng (ho c v a xi măng cát có t l thành ph n như v a c a h n h p bê tông) lên b m t bê tông t i i m d ng trư c khi l p bê tông sau. - m nh nhàng ch i m d ng tránh rung ng quá m nh vào l p bê tông ã trư c. 5.5Bi n pháp phòng ch ng n t m t bê tông trong nh ng gi u óng r n 5.5.1Nguyên t c chung Trong nh ng gi u óng r n, dư i tác ng tr c ti p c a khí h u nóng Nm,bê tông có th b n t m t do b m t nư c quá nhanh sau khi hoàn thi n. C n ph i có bi n pháp h n ch t c m t nư c c a bê tông và kh c ph c các v t n t ã xu t hi n khi bê tông còn chưa k t thúc ninh k t. Bi n pháp ây là b o dư ng Nm bê tông h n ch m t nư c ho c m l i bê tông kh c ph c các khuy t t t và các v t n t m t ã xu t hi n. 5.5.2 B o dư ng m bê tông 5.5.2.1 Phân vùng khí h u b o dư ng m bê tông Theo tiêu chuNn TCVN 5593-1991 a dư nư c ta ư c phân thành 3 vùng khí h u theo yêu c u b o dư ng Nm t nhiên. ó là các vùng A,B,C. M i vùng có phân ra các mùa khí h u Hè, ông, (vùng A) và khô, mưa (vùng B và C) v i các tháng nh t nh trong năm. Công trình bê tông ư c thi công vùng nào, trong mùa khí h u nào thì ph i tuân th úng quy nh ghi trong Tiêu chuNn trên cho vùng và mùa ó. 5.5.2.2 Các giai o n b o dư ng m t nhiên Tiêu chuNn TCVN 5593:1991 quy nh 2 giai o n b o dư ng Nm là : B o dư ng ban u : Kéo dài (3 5)h u. B o dư ng ti p theo: Kéo dài m t s ngày cho n khi bê tông t cư ng
 5. b o dư ng t i h n. ch ng n t bê tông trong nh ng gi u óng r n, thì c n ph i làm t t vi c b o dư ng ban u. m b o ch t lư ng bê tông lâu dài thì ph i làm t t c vi c b o dư ng ti p theo. 5.5.2.3 Th c hi n b o dư ng ban u B o dư ng ban u ư c th c hi n b ng các gi i pháp sau ây : a/ Ph m tư i nư c : Bê tông sau khi hoàn thi n ư c ph m t b ng v t li u Nm s n có a phương như bao t i Nm, rơm r Nm.v.v... và tư i nh nư c gi Nm thư ng xuyên trong (3÷5)h u óng r n (Hình 1). Vi c ph m t bê tông nh t thi t ph i ư c th c hi n i v i k t c u thi công vùng A vào mùa hè trong nh ng ngày n ng nóng và vùng B,C vào mùa khô, c bi t khu v c nóng khô Tây nguyên và vùng có gió Lào. M c ích ây là h n ch t c m t nư c quá nhanh, gây n t m t bê tông. giai o n này c n tránh m i tác ng cơ h c lên bê tông như i l i, va ch m, rung ng.v.v... b/ Ph m t b ng v t li u ngăn nư c : V t li u ngăn nư c có th là nilon, v i b t.v.v... thư ng dùng là nilon áo mưa. Nilon chuyên dùng c n có chi u dày không dư i 0,1mm. • Bê tông sau khi hoàn thi n ư c ph kín ngay b ng v t li u ngăn nư c h n ch nư c trong bê tông bay hơi (Hình 2a). Ph v t li u ngăn nư c có 2 tác d ng chính sau ây : - Gi nư c trong bê tông kh i bay hơi. Vì v y không c n tư i nư c gi Nm cho bê tông. - Nh n năng lư ng b c x m t tr i làm tăng nhi t c a bê tông. Vào mùa hè có n ng vùng A và mùa khô vùng B và C, khi ư c ph nilon nhi t bê tông có th lên t i 50-55oC, do ó tăng nhanh quá trình óng r n bê tông. • i v i các k t c u bê tông có yêu c u gi gìn b m t sau hoàn thi n thì vi c ph v t li u ngăn nư c có th ư c t trên khung giá b ng g ho c thép (Hình 2b). Hình 2- Sơ ph nilon gi m bê tông • Ph v t li u ngăn nư c có hi u qu cao i v i các k t c u bê tông ho c bê tông c t thép có di n tích m t thoáng l n như : Sàn và mái, ư ng ô tô, sân bãi, các mái d c kênh mương ư ng băng. c bi t có hi u qu là thi công vào mùa hè n ng nóng vùng A và mùa khô nóng vùng B và C, và vào th i kỳ có gió Lào vùng B. • Vi c ph v t li u ngăn nư c có th th c hi n ch trong ngày u óng r n bê tông. Sau ó có th tháo b dùng vào ch khác, và tư i nư c b o dư ng tr c ti p lên bê tông trong nh ng ngày sau.
 6. c/ Ph m t b ng màng ch n hơi : Màng ch n hơi ư c t o lên b m t bê tông b ng cách phun dung d ch polymer t o màng chuyên dùng sau khi hoàn thi n. Sau khi phun xong, trên m t bê tông s t o thành m t màng m ng có tác d ng ngăn nư c trong bê tông không b b c hơi (Hình 3). Quy trình phun ư c th c hi n theo ch d n c a nhà s n xu t v t li u t o màng. Thông thư ng th i i m thi công t o màng này là vào th i i m không còn nư c tách ng trên b m t bê tông. Phương pháp ph m t b ng màng ch n hơi thư ng ư c áp d ng i v i các k t c u có b m t thoáng l n và có nhu c u không tư i nư c gi Nm trong c giai o n b o dư ng ti p theo. Trong su t quá trình b o dư ng, l p màng này c n ư c b o v kh i hư h ng b i nh ng tác ng cơ h c (như i l i, va p, cào xư c.v.v...) 5.5.2.4 Th c hi n b o dư ng ti p theo a/ B o dư ng ti p theo ư c th c hi n b ng cách tư i nư c gi Nm toàn b b m t k t c u bê tông sau khi k t thúc giai o n b o dư ng ban u. B o dư ng ti p theo nh m t o cho bê tông i u ki n óng r n t t không b n t, vi n t ho c các khuy t t t khác do b m t nư c và bi n d ng co n quá l n dư i tác ng c a khí h u. Cũng có th be ch n ngâm (3 5)cm nư c trên m t bê tông, thay cho tư i nư c. b/ B o dư ng ti p theo là b t bu c i v i m i k t c u bê tông và bê tông c t thép, và ư c th c hi n cho t i khi bê tông t cư ng b o dư ng t i h n RthBD theo quy nh c a TCVN 5593:1991. 5.5.3 m l i bê tông 5.5.3.1 T ng quát m l i bê tông nh m kh c ph c các khuy t t t sinh ra trư c ó do bê tông b m t nư c, như n t m t, vi n t, hình thành l r ng, thay i c u trúc. m l i còn làm tăng ch t bê tông nên tăng cư ng và b n bê tông. 5.5.3.2 Phương pháp ml i m l i có th th c hi n b ng tay ( p b ng bàn xoa) hay b ng máy (máy m m t, m dùi, m rung). a/ m l i b ng tay : Dùng bàn xoa g v m nh, u m t bê tông ã m l n trư c r i xoa nh n m t bê tông. m l i b ng tay ch áp d ng i v i k t c u bê tông có m t thoáng l n v i chi u dày bê tông không quá 12cm. b/ m l i b ng máy : - Kéo máy m m t, m l i th t lùi d n. m xong dùng bàn xoa hoàn thi n b m t ti p theo. - Khi dùng m cán xoa m t thì th c hi n quy trình theo công năng s d ng c a máy. - m m t áp d ng i v i k t c u có m t thoáng l n v i chi u dày bê tông không quá 20cm. - i v i k t c u có dày trên 20cm như d m, c c bê tông c t thép, bê tông ư ng băng.v.v... có th m l i b ng m dùi : m như m l n trư c. Chú ý rút m t t tránh t o l dùi trong bê tông sau khi m. c/ Th i i m ml i:
 7. Thông thư ng bê tông ư c m l i sau (1,5 2,5)h khi bê tông chưa k t thúc ninh k t (t c là chưa k t thúc giai o n co m m), tuỳ theo th i ti t và thành ph n bê tông. Lúc này bê tông còn d o, nhưng trên m t thì không còn nư c tách ngưng ng. T i hi n trư ng có th xác nh th i i m m l i như sau : - i v i m tay : Sau 1,5h thì n u ngón tay lên m t bê tông t o thành m t v t lõm. N u v t lõm còn dính và không có nư c ng thì là th i i m thích h p m l i. N u n xong, nư c ng ngay trong v t lõm thì còn s m quá. C (10 15)ph l i n tay ki m tra v t lõm m t l n cho t i khi xác nh ư c th i i m m l i. N u v t lõm khó n và khô thì là quá mu n, không ư c phép m l i n a. m l i lúc này s phá v s liên k t gi a các thành ph n c a bê tông. - i v i m máy : Khi m t bê tông ráo nư c, s m t bê tông th y còn m m là m ư c. m th n u th y nư c n i lên nhanh thì i thêm. C (10 15)ph th l i máy m t l n cho t i khi th y d m, không n i nư c, và bê tông rung ng u là ư c. Khi dùng máy m dùi thì th i i m m l i là lúc ráo nư c trên b m t bê tông, s bê tông th y còn m m, m th , rút dùi lên mà bê tông l p y ngay l dùi là ư c. - Trong quă trình m l i bê tông c n chú ý không làm nh hư ng x u n ph n bê tông ã m l i trư c ó. 5.5.3.3 m l i có tác d ng t t i v i m i k t c u bê tông, nhưng hi u qu cao hơn là i v i các k t c u có b m t thoáng l n, nư c trong bê tông bay hơi nhanh ( h th p t l N/X). 5.5.3.4 Sau khi m l i, nh t thi t ph i b o dư ng bê tông theo 2 giai o n như quy nh c a TCVN 5593:1991 và ch d n i u 5.5..2 c a tiêu chuNn này. 6- Bi n pháp phòng ch ng n t k t c u bê tông phát sinh trong quá trình óng r n 6.1Nguyên t c chung Quá trình phát sinh các v t n t trong k t c u bê tông và bê tông c t thép dư i tác ng c a các y u t khí h u có th kéo dài t sau giai o n b o dư ng ban u cho t i m t vài năm sau. Nguyên nhân phát sinh v t n t là do bi n d ng c ng c a bê tông quá l n làm cho ng su t kéo phát sinh vư t quá gi i h n kéo cho phép c a bê tông. Ph n này hư ng d n phương pháp t khe co dãn nhi t Nm h n ch bi n d ng c ng (co, n ) c a bê tông theo th i ti t m c gây ng su t kéo không làm n t bê tông. Bi n d ng này thư ng x y ra trong kho ng (3÷6) tháng n m t s năm sau khi bê tông. 6.2 t khe co dãn nhi t m iv i k t c u bê tông và bê tông c t thép 6.2.1 Nguyên t c chung a) K t c u c n ư c gi i to ng su t phát sinh do bi n d ng nhi t Nm quá l n, ho c do bi n d ng không th c hi n ư c dư i tác ng c a khí h u. Bi n pháp t khe co dãn nhi t Nm dư i ây là nh m gi i to ng su t nêu trên. 6.2.2 Lo i hình khe co dãn nhi t m Có 2 lo i khe co dãn nhi t Nm sau ây : • Khe dãn (Hình 4a) • Khe co (Hình 4b) a)
 8. a/ T i khe dãn : Bê tông và c t thép b c t t hoàn toàn. Khi c n thi t có th dùng k t c u có thanh truy n l c truy n l c qua khe. B r ng khe không nh hơn 2 cm. B r ng b c a khe dãn n ư c xác nh theo công th c (2): b ≥ b1+b2 (2) Trong ó: b1 =εx l - T ng bi n d ng c a o n bê tông gi a 2 khe dãn; ε-Bi n d ng n n nh c a bê tông dư i tác ng c a khí h u nóng Nm. Trong i u ki n khí h u nư c ta có th l y ε= (0,4÷0,45)mm/m; ÷ l- Chi u dài kho ng cách gi a 2 khe dãn, m. b2 - dày l p v t li u chèn khe còn l i sau khi ã b ép do bê tông n dư i tác ng c a i u ki n khí h u. Giá tr b2 l y theo ch d n c a nhà s n xu t v t li u chèn khe. Tuỳ theo yêu c u k thu t c a khe dãn, ngư i thi t k có th t khe có hình dáng khác nhau (như khe th ng; khe g p khúc; khe có m ng vv...). Khe dãn c n ph i thông thoáng, không ch a các v t l làm c n chuy n d ch u mút bê tông khi bi n d ng, như g , á, bê tông v n,g ch v , t cát vv... b/ T i khe co: Tiét di n bê tông b c t xu ng sâu h (hình 4.b). Thư ng sâu h không quá (1 3) cm i v i k t c u có chi u dày nh (như m t ư ng ô tô; sàn mái); ho c có th sâu hơn i v i k t c u có chi u dày l n (như tư ng ch n t). C t thép có th i qua khe này. B r ng b c a v t c t kho ng 1 cm. Có th x m ho c không x m ma tít vào v t c t tuỳ theo yêu c u c a khe. Tuỳ theo yêu c u k thu t c a khe và m quan c a k t c u, v t c t bê tông khe co có th d t 1 m t (như i v i sàn) ho c 2 m t (như i v i tư ng) c a k t c u. c/ i v i các khe dãn sàn ho c tưòng có yêu c u ngăn nư c cao thì t phía có ngu n nư c c n có các chi ti t ngăn nư c th m qua khe (như dùng màng ch n àn h i dán lên trên khe, dùng băng cách nư c.v.v..). Khi c n có l p lát ho c l p v t li u khác phía trên k t c u (thí d l p bê tông ch ng th m n m trên sàn mái) thì v trí khe c n ph i ư c duy trì xuyên su t l p v t li u này (Hình 5). 6.2.3 Nguyên t c t khe co dãn nhi t m Khe co dãn nhi t Nm ư c t theo quy nh c a TCVN 5718:1993. Ngoài ra c n th c hi n nh ng yêu c u và ch d n dư i ây: a/ Khe dãn ư c t t i các v trí nh m t o i u ki n k t c u bê tông d dàng chuy n d ch u mút t i khe khi b bi n d ng co n theo th i ti t. Khe dãn thư ng ư c k t h p t i các v trí k t c u có d m ho c c t ch u l c.
 9. Khe dãn thư ng ư c t t i các v trí như sau : • Các v trí c t ng n k t c u bê tông và bê tông c t thép (mái nhà, tư ng nhà, ư ng ô tô, sân bãi.v.v... (Hình 6a) • Các nóc nhà mái d c b ng bê tông c t thép (Hình 6a) • Các v trí ti p giáp tư ng nhà cao v i mái nhà th p (Hình 6a) • Các v trí ti p giáp v i k t c u xuyên qua mái (Hình 6b) • Nơi ti p giáp bê tông ch ng th m mái v i tư ng ch n mái (Hình 6d) • Nơi ti p giáp m t ư ng ô tô v i v a hè ph và các v trí b ch n dãn n khác (Hình 6e) b/ Khe co ư c t t i các v trí t o cho k t c u có th phát sinh v t n t ch ng gi i to ng su t do bi n d ng co n theo th i ti t. Khe co thư ng ư c t nh ng v trí như sau : • C t ng n chi u dài bê tông ư ng ô tô (Hình 7a), sân bãi; • C t ng n các mái h t (ô văng) quá dài (Hình 7b); • C t ng n các máng nư c (sê nô) quá dài (Hình 7c); • Góc các sê nô (Hình 7c); • C t ng n tư ng bê tông quá dài (Hình 7d); • C t các mái d c bê tông quá dài ho c các k t c u mái d ng siêu tĩnh (Hình 7e). • Gi a cao các vòm bê tông c t thép (Hình 7f) c/ Kho ng cách khe co dãn nhi t m: i v i k t c u có m t thoáng l n, ch u tác ng c a khí h u nên d t kho ng cách t i a như sau : • i v i khe dãn : Lmax = (6 9)m - K t c u bê tông không c t thép ho c có c t thép c u t o ch u tác ng tr c ti p c a khí h u ( Bê tông ch ng th m mái, ư ng ô tô, sân bãi vv...). Lmax = 18m - K t c u bê tông không c t thép ho c có thép c u t o, ư c che ch n b i b c x m t tr i ( L p bê tông ch ng th m mái có ch ng nóng phía trên vv...). Lmax = 35m - K t c u bê tông c t thép ch u tác ng tr c ti p c a b c x m t tr i. Lmax = 50m - K t c u bê tông c t thép ư c che ch n b i b c x m t tr i (như sàn, mái ư c ch ng nóng; tư ng trong nhà; tư ng h m vv... • i v i khe co :
 10. lmax = (6 9)m - Cho m i k t c u bê tông c t thép ch u tác ng tr c ti p c a khí h u. Lmax = 1/2 chi u cao vòm - K t c u mái d ng vòm bê tông c t thép. ( i v i các k t c u v có khNu l n v trí t khe co c n ư c tính toán c th quy t nh). 6.2.4 Thi công khe co dãn nhi t m a/ Khe dãn Khe dãn ư c thi công trình t như sau (Hình 8): - C t 2 t m x p tr ng (polystyrene) có kh i lư ng th tích không quá 20 kg/m3 , có kh năng àn h i. M t t m có chi u dày b ng chi u r ng b c a khe dãn n , chi u cao b ng chi u dày k t c u bê tông tr i chi u cao h c a l p ma tít x m khe. T m kia cũng cùng chi u dày, nhưng chi u cao b ng chi u cao h c a l p ma tít x m khe. - Dùng c p pha thông thư ng ch n t i khe dãn n r i bê tông. - Sau kho ng (20 30)ph nh c c p pha ch n khe ra. t các t m x p ã chuNn b vào v trí khe dãn n . T m l n t dư i, t m nh t trên. bê tông ti p ph n k t c u bên kia. - Khi bê tông ã k t r n thì phá b t m x p phía trên, t m dư i l i. Sau ó dùng ma tít x m khe x m vào ph n tr ng phía trên c a khe, ta ư c m t khe dãn. Có th dùng các matít x m khe g c polyurethane (x m l nh) ho c g c nh a ư ng (x m nóng). Ma tít ư c x m khi m t bê tông khe ang tr ng thái khô t nhiên. - B o v matít x m khe kh i nh ng tác ng cơ h c khi chưa k t r n, và tránh tác ng tr c ti p c a b c x m t tr i trong su t quá trình s d ng c a khe.
 11. b/ Khe co Khe co ư c thi công trình t như sau : - bê tông bình thư ng tràn ng p khe co. - Dùng 1 thanh g ho c kim lo i hình thang ho c hình tam giác, kích thư c ti t di n kho ng (1 3) cm, t ngay lên m t bê tông, t o thành m t khe lõm theo v trí khe co (Hình 9a). - Khi bê tông ã k t r n thì nh c thanh g ra, ta ư c 1 khe lõm bê tông như d ki n. - Cũng có th bê tông bình thư ng, sau này dùng cưa c t b m t bê tông thành các khe co khi bê tông ã có cư ng . T l h/b (chi u cao trên chi u r ng) c a ph n khe x m có th l y 1/1 ho c 1,5/1. - X m matít vào b trí lõm bê tông ta ư c m t khe co (Hình 9b). Dùng ma tít x m khe như i v i khe dãn n . - B o v matít x m khe kh i nh ng tác ng cơ h c khi chưa k t r n và tránh tác ng tr c ti p c a b c x m t tr i trong su t quá trình làm vi c c a khe. Chú thích : V t n t ch ng có th xu t hi n phía dư i l p matít x m c a khe co. c/ i v i các khe dãn có ch c năng ngăn nư c cao thì vi c thi công các t m ngăn nư c phia trên khe s ư c th c hi n theo ch d n riêng c a thi t k . 7 Công tác ki m tra Trong quá trình thi công bê tông theo quy nh và hư ng d n c a quy ph m này, ngoài vi c bên thi công t ki m tra, ch u tư c n t ch c ki m tra ch t lư ng k p th i theo t ng công o n thi công. Ch u tư có th tr c ti p ki m tra ho c yêu c u bên th 3 th c hi n vi c này (bên giám sát ch t lư ng). Ý ki n c a bên ki m tra c n ư c l p thành biên b n ho c ghi vào s nh t ký thi công. Nh ng vi c c n ki m tra g m có: - Bi n pháp thi công - có hay không có bi n pháp thi công, bi n pháp ã t yêu c u chưa, - Bê tông : Ki m tra s t, hàm lư ng Vh, cư ng bê tông. - Thi t b m, ch m, th i i m m l i. - Ngu n nư c b o dư ng bê tông và các v t li u ph Nm. - Quy trình b o dư ng bê tông, 2 giai o n b o dư ng. -S xu t hi n v t n t m t trong nh ng gi u óng r n bê tông. Có hay không có, s lư ng v t n t, m t , chi u dài và sâu v t n t n u có.
 12. - S xu t hi n v t n t trư c và sau tu i 28 ngày c a bê tông. Có hay không có. S lư ng, m t , quy mô v t n t n u có. - S lư ng khe co dãn nhi t Nm. Ví trí các khe . - C u t o khe và ch t lư ng thi công khe co dãn nhi t Nm : t úng v trí, c u t o các l p , tình tr ng c t thép i qua các khe, tình tr ng các khe b chèn l p b i các v t li u khác ( á, s i, bê tông rơi vãi.v.v...) - Ch t lư ng che ch n b o v các khe co dãn nhi t Nm. - Th c hi n ki m tra ban u toàn b k t c u. - Theo dõi s làm vi c c a khe co dãn nhi t Nm sau 1 năm. 8- Ghi chép và lưu gi h sơ 8.1M i di n bi n trong quá trình thi công c n ư c ghi chép vào b n v thi t k ho c s nh t ký thi công công trình. 8.2Các h sơ tài li u sau ây c n ư c ch u tư lưu gi lâu dài : - B n v thi t k và nh ng thay i thi t k trong quá trình thi công. - B n v hoàn công. - Các biên b n ki m tra ch t lư ng. - S nh t ký thi công. - Các văn b n quan h gi a các bên trong thi công.
Đồng bộ tài khoản