intTypePromotion=1

Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
5
download

Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2007/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯƠNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Khánh Hòa, ngày 01 tháng 03 năm 2012 Số: 08/2012/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2007/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯƠNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước; Thông tư số 09/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 01/2010/TT- BKHCN ngày 25/02/2010; Căn cứ Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa.
  2. Điều 2. Các cơ quan hành chính nhà nước căn cứ vào Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2010 và Thông tư số 09/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ để chủ động lựa chọn, chỉ định tổ chức t ư vấn và tổ chức đánh giá chứng nhận cho công tác xây dựng, duy trì, cải tiến, mở rộng và các hoạt động đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Mức chi cho hoạt động thuê tư vấn, cho cơ quan hành chính t ự xây dựng hệ thống quản lý chất lượng không thuê tư vấn, cho các hoạt động đánh giá chứng nhận: thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 4 của Thông t ư số 159/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính. Cơ quan hành chính nhà nước lập báo cáo kết quả kết quả lựa chọn, chỉ định tổ chức tư vấn triển khai thực hiện việc tư vấn xây dựng, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, gửi Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân tư vấn và chứng nhận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Cục Kiểm tra văn bản - B ộ Tư pháp; - Bộ Khoa học và Công nghệ; - TT. Tỉnh ủy; - Đ oàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - TT.HĐND, UBND t ỉnh; Nguyễn Chiến Thắng - UBMTTQVN tỉnh; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Đài PT -TH Khánh Hòa; - Báo Khánh Hòa; - Lưu: VT+HN.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản