Quyết định số 08/QĐ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
7
download

Quyết định số 08/QĐ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/QĐ-HĐND về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/QĐ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 08/Q -H ND Hà N i, ngày 01 tháng 04 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ QUY NNH VN TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, CƠ C U, T CH C C A VĂN PHÒNG OÀN I BI U QU C H I VÀ H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I THƯ NG TR C H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh quy t s 545/2007/UBTVQH12 ngày 11/12/2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i v Thành l p và quy nh v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u, t ch c c a Văn phòng oàn i bi u Qu c h i và H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Theo ngh c a Chánh Văn phòng oàn i bi u Qu c h i, Chánh Văn phòng H i ng nhân dân Thành ph và Giám c S N i v Hà N i, QUY T NNH i u 1. I. Thành l p Văn phòng oàn i bi u Qu c h i và H i ng nhân dân thành ph Hà N i trên cơ s h p nh t Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph Hà N i và Văn phòng H i ng nhân dân thành ph Hà N i; 1. Văn phòng oàn i bi u Qu c h i và H i ng nhân dân thành ph Hà N i có tư cách pháp nhân, có con d u và ư c m tài kho n t i Kho b c nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 2. a ch tr s : s 79 ph inh Tiên Hoàng và s 12 ph Lê Lai, Qu n Hoàn Ki m, thành ph Hà N i. II. CH C NĂNG VÀ NHI M V : 1. Ch c năng: Văn phòng oàn i bi u Qu c h i và H i ng nhân dân thành ph Hà N i là cơ quan giúp vi c c a oàn BQH và H ND Thành ph ; tham mưu và t ch c ph c v ho t ng c a oàn BQH, Trư ng oàn, Phó Trư ng oàn i bi u Qu c h i, i bi u Qu c h i, H i ng nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban c a H i ng nhân dân và i bi u H i ng nhân dân Thành ph . 2. Nhi m v c a Văn phòng oàn i bi u Qu c h i và H i ng nhân dân thành ph Hà N i:
  2. a. Trong vi c t ch c ph c v ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i, Trư ng oàn, Phó Trư ng oàn i bi u Qu c h i, i bi u Qu c h i: - Tham mưu xây d ng chương trình làm vi c, k ho ch ho t ng hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và c năm c a oàn BQH; t ch c ph c v th c hi n chương trình, k ho ch ã ư c phê duy t. - Ph c v oàn i bi u Qu c h i, i bi u Qu c h i tr c ti p óng góp ý ki n, t ch c l y ý ki n óng góp vào d án Lu t, d án Pháp l nh, d th o Ngh quy t và các văn b n khác theo yêu c u c a y ban thư ng v Qu c h i; - Ph c v oàn i bi u Qu c h i, i bi u Qu c h i trong ho t ng giám sát; theo dõi, ôn c các cơ quan, t ch c và cá nhân th c hi n ki n ngh trong k t lu n giám sát; - Ph c v oàn i bi u Qu c h i, i bi u Qu c h i ti p công dân, ti p nh n x lý ki n ngh , ơn thư khi u n i, t cáo c a công dân; theo dõi, ôn c vi c gi i quy t khi u n i, t cáo và ki n ngh c a công dân; - Ph i h p v i các cơ quan, t ch c h u quan ph c v i bi u Qu c h i ti p xúc c tri; giúp Trư ng oàn i bi u Qu c h i xây d ng báo cáo t ng h p ý ki n, ki n ngh c a c tri g i y ban Thư ng v Qu c h i và cơ quan, t ch c có trách nhi m xem xét, gi i quy t. - Giúp Trư ng oàn, Phó oàn i bi u Qu c h i t ng h p tình hình ho t ng c a oàn báo cáo y ban Thư ng v Qu c h i, gi m i quan h v i các i bi u Qu c h i; Ph c v oàn i bi u Qu c h i; i bi u Qu c h i t i kỳ h p Qu c h i và ho t ng i ngo i. b. Trong vi c t ch c ph c v ho t ng c a H i ng nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban c a H i ng nhân dân và i bi u H i ng nhân dân Thành ph : - Tham mưu xây d ng chương trình làm vi c, k ho ch ho t ng hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và c năm c a H ND, Thư mg tr c H i ng nhân dân, Ban c a H i ng nhân dân; T ch c ph c v vi c th c hi n chương trình, k ho ch ã ư c phê duy t; - Tham mưu, ph c v Thư ng tr c H i ng nhân dân i u hành công vi c chung c a H i ng nhân dân; i u hoà, ph i h p ho t ng c a các Ban c a H i ng nhân dân b o m vi c th c hi n quy ch ho t ng c a H i ng nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban c a H i ng nhân dân, n i quy kỳ h p H i ng nhân dân; Giúp Thư ng tr c H i ng nhân dân gi m i quan h v i t i bi u và i bi u H i ng nhân dân; ph c v H i ng nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban c a H i ng nhân dân trong ho t ng i ngo i; - Giúp Thư ng tr c H i ng nhân dân xây d ng chương trình, t ch c ph c v kỳ h p H i ng nhân dân; cu c h p c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và Ban c a H i ng nhân dân; ôn c cơ quan, t ch c h u quan chuNn b tài li u ph c v kỳ
  3. h pH i ng nhân dân, cu c h p c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, cu c h p Ban c aH i ng nhân dân; - Giúp Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban c a H i ng nhân dân xây d ng báo cáo công tác; ph c v Ban c a H i ng nhân dân thNm tra án, báo cáo, d th o Ngh quy t; giúp Thư ký kỳ h p H i ng nhân dân hoàn ch nh Ngh quy t c a H i ng nhân dân; giúp Thư ng tr c H i ng nhân dân hoàn thi n các Ngh quy t c a H i ng nhân dân; - Ph c v H i ng nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban c a H i ng nhân dân và i bi u H i ng nhân dân trong ho t ng giám sát; theo dõi, ôn c cơ quan, t ch c và cá nhân th c hi n ki n ngh trong k t lu n giám sát; - Ph c v H i ng nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban c a H i ng nhân dân và i bi u H i ng nhân dân ti p công dân; Ti p nh n, x lý ki n ngh , ơn thư khi u n i, t cáo c a công dân; theo dõi, ôn c vi c gi i quy t khi u n i, t cáo và ki n ngh c a công dân; - Ph i h p v i các cơ quan, t ch c h u quan ph c v i bi u H i ng nhân dân ti p xúc c tri; giúp Thư ng tr c H i ng nhân dân t ng h p ý ki n, ki n ngh c a c tri và g i cơ quan, t ch c có trách nhi m xem xét, gi i quy t. - Ph c v Thư ng tr c H i ng nhân dân t ch c l y ý ki n óng góp vào d án Lu t, d án Pháp l nh và các văn b n khác theo yêu c u c a y ban Thư ng v Qu c h i; - Ph c v Thư ng tr c H i ng nhân dân trong công tác b u c i bi u Qu c h i và b uc i bi u H i ng nhân dân các c p; phê chuNn k t qu b u Ch t ch, Phó Ch t ch và y viên thư ng tr c H i ng nhân dân c p dư i tr c ti p; - Ph c v Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban c a H i ng nhân dân trong công tác giao ban, trao i kinh nghi m, b i dư ng k năng ho t ng cho i bi u H i ng nhân dân các c p; c. Các nhi m v chung khác: - Ph c v oàn i bi u Qu c h i, Trư ng oàn, Phó oàn i bi u Qu c h i, H i ng nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban c a H i ng nhân dân gi m i quan h công tác v i các cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, thư ng tr c, Ban Thư ng v Thành y, Thành y, y ban nhân dân, y ban M t tr n t qu c Vi t Nam, Toà án nhân dân, Vi n ki m sát nhân dân và các cơ quan, t ch c, oàn th a phương; - Ph c v Trư ng oàn i bi u Qu c h i, Thư ng tr c H i ng nhân dân l p d toán kinh phí ho t ng hàng năm, t ch c th c hi n, qu n lý kinh phí ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i và kinh phí ho t ng c a H i ng nhân dân; - B o m i u ki n ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i, Trư ng oàn, Phó Trư ng oàn i bi u Qu c h i, i bi u Qu c h i, H i ng nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban c a H i ng nhân dân, t i bi u H i ng nhân dân và i
  4. bi u H i ng nhân dân; ph c v Trư ng oàn i bi u Qu c h i và Thư ng tr c H i ng nhân dân th c hi n ch chính sách i v i i bi u Qu c h i và i bi u H i ng nhân dân; - Qu n lý cơ s v t ch t, ho t ng nghiên c u khoa h c, công tác hành chính, lưu tr , b o v và l tân c a cơ quan, c a oàn i bi u Qu c h i và H i ng nhân dân; - Tham gia xây d ng quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng và th c hi n qu n lý cán b , công ch c, viên ch c c a Văn phòng theo quy nh c a Pháp lu t; - Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng oàn, Phó Trư ng oàn i bi u Qu c h i và Thư ng tr c H ND Thành ph giao. i u 2. T ch c b máy và biên ch 1. T ch c b máy c a Văn phòng: a. Văn phòng có Chánh Văn phòng và t 02 n 03 Phó Chánh Văn phòng; Vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Chánh văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Thư ng tr c H i ng nhân dân Thành ph sau khi th ng nh t v i Trư ng oàn BQH Thành ph xem xét, quy t nh trên cơ s các quy nh c a ng và Nhà nư c v công tác cán b . b. Các Phòng chuyên môn, nghi p v : g m 04 phòng - Phòng Công tác i bi u Qu c h i; - Phòng Công tác H i ng nhân dân; - Phòng Hành chính - T ch c - Qu n tr ; - Phòng Công tác ti p dân. Trong quá trình ho t ng, n u th y c n thi t s thành l p thêm phòng nh m áp ng yêu c u qu n lý. 2. Biên ch : Do UBND Thành ph phân b hàng năm sau khi th ng nh t v i Trư ng oàn i bi u Qu c h i và Thư ng tr c H ND Thành ph (không bao g m các ch c danh c a Thư ng tr c H ND, Trư ng Ban, Phó Trư ng Ban và y viên chuyên trách các Ban c a H ND Thành ph ). Trư c m t trên cơ s s ngư i hi n có, Văn phòng căn c ch c năng và nhi m v m i ư c giao b trí cán b , công ch c, viên ch c năng l c, phù h p v i cơ c u các phòng n nh ho t ng c a Văn phòng. i u 3. Giao Chánh Văn phòng oàn i bi u Qu c h i và H i ng nhân dân thành ph Hà N i căn c ch c năng, nhi m v ư c giao xây d ng Quy ch làm vi c; b trí
  5. cán b , công ch c, viên ch c và cơ s v t ch t c a Văn phòng t ch c tri n khai th c hi n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Văn phòng oàn i bi u Qu c h i và H i ng nhân dân thành ph Hà N i chính th c ho t ng theo pháp nhân m i k t ngày Ch t ch H ND Thành ph b nhi m Chánh Văn phòng oàn i bi u Qu c h i và H i ng nhân dân thành ph Hà N i. Chánh Văn phòng oàn i bi u Qu c h i, Chánh Văn phòng H i ng nhân dân thành ph Hà N i, Chánh Văn phòng oàn i bi u Qu c h i và H i ng nhân dân thành ph Hà N i, Giám c các S : N i v , Tài chính, K ho ch và u tư ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. THƯ NG TR C H ND CH TNCH Nơi nh n: - UBTV Qu c h i; - VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c; - VP Chính ph ; -B N iv ; - TT Thành y; Ngô Th Doãn Thanh - TT H ND TP; - UBND TP; - M t tr n TQ TP; - Các Ban c a Thành y; - Các s , ban, ngành, oàn th TP; - H ND, UBND các Qu n, Huy n; - Các Ban H ND TP; - Công an TP ( kh c d u); - Như i u 4; - Lưu.
Đồng bộ tài khoản