Quyết định số 10/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 10/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2000/QĐ-BCN về việc thành lập Nhà máy thuỷ điện Ialy do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2000/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 10/2000/Q -BCN Hà N i, ngày 28 tháng 2 năm 2000 QUY T NNH V VI C THÀNH L P NHÀ MÁY THU I N IALY B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v vi c thành l p, t ch c l i, gi i th và phá s n doanh nghi p nhà nư c; Căn c Công văn s 10/CP- MDN ngày 31 tháng 01 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph u quy n B trư ng B Công nghi p quy t nh thành l p Nhà máy thu i n Ialy; Theo ngh c a H i ng qu n tr T ng Công ty i n l c Vi t Nam (t trình s 339 EVN/H QT/TCCB.L ngày 17 tháng 11 năm 1999) và V trư ng V T ch c - Cán b , QUY T NNH i u 1. Thành l p Nhà máy thu i n Ialy tr c thu c T ng Công ty i n l c Vi t Nam. Nhà máy thu i n Ialy là ơn v h ch toán ph thu c T ng Công ty, có tài kho n t i Ngân hàng, có con d u giao d ch theo quy nh c a Nhà nư c. - Tên giao d ch Qu c t : Ialy Hydro Power Plant, vi t t t là: HPP - Tr s chính t t i : Xã Iamnông, huy n ChưP h, t nh Gia Lai. i u 2. Ngành ngh kinh doanh: - Qu n lý, v n hành và s n xu t i n năng; - S a ch a b o dư ng, i tu, c i t o, nâng c p các thi t b và các công trình c a Nhà máy. V n i u l : 8.876.704.000,00 ng i u 3. Nhà máy thu i n Ialy có trách nhi m làm y th t c ăng ký kinh doanh và ho t ng theo i u l c a Nhà máy do H i ng qu n tr T ng Công ty i n l c Vi t Nam phê duy t và nh ng quy nh khác c a pháp lu t.
  2. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký; Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng V ch c năng, các C c trư ng C c qu n lý chuyên ngành thu c B , Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T ng Công ty i n l c Vi t Nam, Giám c Nhà máy thu i n Ialy, Giám c Ban qu n lý công trình thu i n Ialy ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P ng Vũ Chư
Đồng bộ tài khoản