Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của tỉnh Bắc Ninh thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C NINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 10/2008/Q -UBND B c Ninh, ngày 31 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A T NH B C NINH TH C HI N NGHN QUY T S 16/2007/NQ –CP NGÀY 27/02/2007 C A CHÍNH PH . Y BAN NHÂN DÂN T NH B C NINH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh quy t s 16/2007/N –CP ngày 27/02/2007 c a Chính ph Ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 4 Ban ch p hành Trung ương ng khóa X v m t s ch trương, chính sách l n n n kinh t phát tri n nhanh và b n v ng khi Vi t Nam là thành viên c a T ch c Thương m i th gi i; Căn c Quy t nh s 1141/Q - UBND ngày 22/8/2007 c a y ban nhân dân t nh v vi c thành l p Ban ch o xây d ng chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t s 16/2007/NQ –CP; Xét ngh c a Ban ch o xây d ng chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t s 16/2007/NQ – CP c a t nh B c Ninh t i T trình s 1098 KH/ BC 16 ngày 17 /12/2007, QUY T NNH: i u 1: Ban hành Chương trình hành ng c a t nh B c Ninh th c hi n Ngh quy t s 16/2007/NQ – CP ngày 27/02/2007 c a Chính ph (Chương trình hành ng kèm theo). i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng UBND t nh, Ban ch o xây d ng chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t s 16/2007/NQ –CP c a T nh, Th trư ng các s , ngành, các t ch c oàn th , t ch c chính tr - xã h i, Ch t ch UBND các huy n, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. TM. UBND T NH CH TNCH Tr n Văn Tuý CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A T NH B C NINH TH C HI N NGHN QUY T S 16/2007/NQ-CP NGÀY 27/02/2007 C A CHÍNH PH (Ban hành theo Quy t nh s : 10/2008/Q –UBND ngày 31/01/2008 c a UBND t nh B c Ninh )
 2. Ph n A: TÌNH HÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH B C NINH GIAI O N 2001 – 2005. I. C I MT NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN V trí a lý : B c Ninh là t nh thu c vùng ng b ng sông H ng (n m g n trong vùng châu th sông H ng), Vùng kinh t tr ng i m B c B , vùng tam giác kinh t Hà N i - H i Phòng - Qu ng Ninh và vùng Th ô Hà N i. B c Ninh có các tuy n ư ng giao thông l n, quan tr ng ch y qua; B c Ninh cách Hà N i 30 km, cách sân bay Qu c t N i Bài 43 km; cách c ng bi n H i Phòng và c ng bi n Cái Lân (Qu ng Ninh) 110km, cách c a khNu Vi t – Trung (t i L ng Sơn) 112 km. Di n tích: T ng di n tích t t nhiên c a t nh B c Ninh là 822,7 km2. Dân s : Năm 2006 là 1.015.000 ngư i v i g n 600.000 lao ng. Ngu n lao ng c a B c Ninh tương i tr , có trình văn hoá khá; l c lư ng lao ng ã qua ào t o chi m 30,5%. Tài nguyên khoáng s n: Ngu n nguyên li u ch y u ph c v trong ngành s n xu t v t li u xây d ng như: t sét làm g ch ngói, g ch ch u l a; á cát k t; á sa th ch và than bùn, v i tr lư ng t 60.000 – 200.000 t n. Tài nguyên nhân văn, du l ch: B c Ninh có ti m năng văn hoá phong phú, m à b n s c dân t c, nơi h i t c a kho tàng văn hoá ngh thu t c s c v i nh ng làn i u Quan h tr tình m th m, tranh dân gian ông H n i ti ng,.... II. TÌNH HÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I TRONG NH NG NĂM QUA: Trong 5 năm 2001-2005 kinh t - xã h i c a t nh ã có bư c phát tri n nhanh và tương i toàn di n c v kinh t và gi i quy t các v n xã h i, nhi u ch tiêu phát tri n t và vư t m c tiêu ra c a k ho ch 5 năm 2001-2005. 1. V tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t . Quy mô n n kinh t ã có bư c phát tri n khá, n năm 2005 ã g p hơn 1,9 l n năm 2000 (tính theo giá so sánh) và kho ng 3 l n năm 1997. S n xu t công nghi p luôn t t c tăng trư ng cao trên 20%/năm, n năm 2005 giá tr s n xu t công nghi p c a B c Ninh t 6655,9 t ng (vư t 25,6% so v i m c tiêu i h i). Thu ngân sách trên a bàn t k t qu cao, t năm 2000 n năm 2005 bình quân tăng 36,1%/năm, thu ngân sách năm 2005 t 1066,7 t ng g p 2,54 l n m c tiêu k ho ch 2001-2005. T c tăng trư ng GDP bình quân 5 năm 2001-2005 c a t nh t 14,0%/năm (m c tiêu i h i 13,5%), g p 1,8 l n m c bình quân c a c nư c, trong ó khu v c công nghi p, xây d ng t m c tăng bình quân 20,3%/năm. GDP/ngư i m i b ng kho ng 75,72% bình quân c nư c. Cơ c u kinh t chuy n d ch theo hư ng tích c c: T tr ng công nghi p-XDCB trong t ng GDP ã tăng m nh t 35,7% năm 2000 lên 47,1% vào năm 2005; d ch v t 26,3% lên 27,2%; nông nghi p gi m t 38% xu ng còn 25,7%. M i năm bình quân gi i quy t vi c làm cho 14.000 lao ng. Công nghi p và s n ph m công nghi p ch l c: T c tăng trư ng giá tr s n xu t công nghi p c a t nh mang tính t phá, giai o n 2001-2005 tăng bình quân 26,1%/năm.
 3. Ngành công nghi p ã có nh ng bư c kh i s c v s lư ng cơ s s n xu t, thu hút lao ng trên a bàn. S n phNm công ngh cao t ng bư c c nh tranh trên th trư ng nư c ngoài. Tuy nhiên còn b c l m t s t n t i: các cơ s s n xu t quy mô chưa l n, hi u qu s d ng t c a m t s doanh nghi p chưa cao, chưa thu hút ư c nhi u các d án u tư nư c ngoài có quy mô v n u tư l n, công ngh hi n i. D ch v và các s n ph m d ch v : T ng m c lưu chuy n hàng hoá b n l năm 2005 t 4.094,2 t ng, t c tăng trư ng bình quân giai o n 2001-2005 t 22,4%. Ho t ng XNK liên t c có m c tăng trư ng tác ng tích c c n các ngành s n xu t và d ch v . Kim ng ch xu t khNu năm 2005 t 90 tri u USD, tăng 1,9 l n so v i năm 2000. Kim ng ch nh p khNu tăng khá, năm 2005 t 140,5 tri u USD, tăng 2,9 l n so v i năm 2000.Tuy nhiên, v i v trí li n k th ô Hà N i, khu v c d ch v c a t nh chưa phát huy h t l i th so sánh, du l ch phát tri n chưa x ng v i ti m năng, d ch v c i ti n k thu t – công ngh , d ch v pháp lu t, d ch v thông tin, chuy n giao công ngh ,… phát tri n chưa m nh. Nông, lâm nghi p và các s n ph m ch l c: Giá tr s n xu t nông nghi p giai o n t 1997 n nay tăng trư ng khá. T c tăng bình quân th i kỳ 2001 – 2005 là trên 5,8%/nam. Cơ c u nông nghi p có s chuy n d ch, ngành tr ng tr t năm 1997 chi m 69%, năm 2000 chi m 68,4% và năm 2005 chi m 58,9% trong giá tr s n xu t ngành nông nghi p. 2. Phát tri n các lĩnh v c xã h i: Giáo d c ào t o: Ngành giáo d c ào t o ã t ư c nh ng thành t u n i b t, c bi t là giáo d c ph thông, là m t trong 3 t nh hoàn thành ph c p giáo d c ti u h c úng tu i u tiên c a c nư c và s m hon k ho ch 01 năm (k ho ch năm 2003). Y t : H th ng y t ư c c ng c và tăng cư ng c v cơ s v t ch t, trang thi t b và cán b . Hi n nay, t nh có 13 b nh vi n các lo i, 100% xã có tr m y t và có bác s , n h sinh ho c y s s n nhi, 100% s thôn có nhân viên y t . Văn hoá – thông tin - th d c th thao: Ho t ng văn hoá thông tin, th d c th thao ngày càng kh i s c. Năm 2005, t nh có 24 nhà văn hoá, 49 tr m truy n thanh, 105 i m bưu i n văn hoá xã, 367 nhà văn hoá thôn làng, 562 tr m truy n thanh thôn xóm. Gi i quy t vi c làm: Trong 5 năm giai o n 2001-2005, bình quân m i năm gi i quy t vi c làm cho 14.000 lao ng. T l th t nghi p khu v c thành th còn kho ng 4,0%/năm (năm 2005). H s s d ng th i gian lao ng khu v c nông thôn năm 2005 t 80%. Ho t ng xoá ói gi m nghèo: n nay, t nh B c Ninh không còn h ói, t l h nghèo gi m nhanh t 10,2% năm 2000 xu ng còn 3,5% năm 2005 (theo tiêu chí năm 2000). 3. H th ng k t c u h t ng: Giao thông: H th ng giao thông ư ng b tương i thu n ti n cho vi c v n chuy n, giao lưu kinh t trong và ngoài t nh. Toàn t nh hi n có trên 3.900 km ư ng b , trong ó có 04 tuy n qu c l là QL1A, QL1B, QL 18 và QL38; 12 tuy n t nh l . H th ng ư ng sông có 03 sông l n ch y qua, 3 c ng sông và nhi u b n bãi x p d v t li u. H th ng ư ng s t có tuy n ư ng s t Hà N i - L ng Sơn ch y qua kho ng 20 km. Trong nh ng năm t i (2008-2010), Chính ph xây d ng tuy n ư ng s t Hà N i - Ph L i - Qu ng Ninh i qua B c Ninh.
 4. M ng lư i c p i n: Ngu n i n chính cung c p ph c v s n xu t và tiêu dùng ư c l y t i n lư i 110KV qu c gia theo tuy n ông Anh - Ph L i, ông Anh - B c Giang, ư ng dây 110 MW t Hà N i - H i Dương. H th ng thu l i: T nh có 2 h th ng thu nông: B c u ng và Nam u ng; 391 tr m bơm. H th ng thu nông m b o tư i tiêu cho kho ng 84% di n tích gieo tr ng. III. ÁNH GIÁ T NG QUÁT L I TH VÀ H N CH . L i th so sánh c a B c Ninh. Bư c vào nh ng năm u th k XXI, B c Ninh có nh ng thu n l i v phát tri n kinh t - xã h i như năng l c s n xu t và k t c u h t ng ã phát tri n m t bư c, ti m l c kinh t khá phát tri n, cơ c u kinh t chuy n d ch theo hư ng tích c c.V trí a lý c a B c Ninh g n v i vùng kinh t tr ng i m B c B , Vùng th ô Hà N i, Vùng tam giác tăng trư ng kinh t Hà N i - H i Phòng - Qu ng Ninh, có kh năng ưa l i nh ng cơ h i m i cho s phát tri n. C th là: (1) - Là t nh thu c vùng ng b ng sông H ng (n m g n trong vùng châu th sông H ng), Vùng kinh t tr ng i m B c B , vùng tam giác kinh t Hà N i - H i Phòng - Qu ng Ninh và vùng Th ô Hà N i, có v trí a kinh t - chính tr r t thu n l i, li n k v i Th ô Hà N i v phía B c, có h th ng giao thông k t n i v i Hà N i, c ng hàng không qu c t N i Bài, các c ng bi n quan tr ng c a vùng (Cái Lân và H i Phòng), c a khNu Vi t – Trung (t i L ng Sơn), n m trên các tr c hành lang kinh t Vân Nam - Hà N i - H i Phòng và Nam Ninh - L ng Sơn - H i Phòng. (2) - Là t nh có 62 làng ngh truy n th ng, v i hon 200 ngành ngh n i ti ng như tơ t m, g m s , úc ng, tr m b c, kh c g , v tranh dân gian... cùng v i h th ng khu công nghi p ư c phát tri n t o ra a bàn h p d n và thu hút u tư. (3) - B c Ninh có n n văn hóa phong phú, nơi h i t c a kho tàng văn hóa ngh thu t c s c truy n th ng văn hóa Kinh B c, cùng v i nhi u c nh quan p là ti m năng l n phát tri n du l ch văn hóa, l h i, du l ch sinh thái, du l ch th ng c nh, du l ch làng ngh , du l ch làng Vi t c . (4) - B c Ninh có m t i ngũ cán b khoa h c - k thu t khá ông có trình chuyên môn khá, i ngũ công nhân có trình tay ngh cao, a s ngư i lao ng ã ti p c n v i n n s n xu t hàng hóa. Trình dân trí khá cao, m t b ph n dân cư có trình s n xu t hàng hóa, năng ng v i cơ ch th trư ng. Ngoài ra còn có kh năng thu hút ư c i ngũ cán b khoa h c ch t lư ng cao t Hà N i. Khó khăn và thách th c (1) - i m xu t phát n n kinh t th p, phát tri n kinh t - xã h i chưa tương x ng v i ti m năng và l i th so sánh v v trí a kinh t - chính tr c a t nh; cơ c u kinh t còn có b ph n chuy n d ch ch m, chưa ng b , nh t là cơ c u lao ng. M t s ho t ng thu c lĩnh v c thương m i, du l ch - d ch v , văn hoá văn ngh , th d c th thao còn y u. (2) - Tài nguyên khoáng s n ít, m t dân s cao, t nông nghi p ít phì nhiêu, d b lu l t. (3) - ng d ng ti n b khoa h c, k thu t và công ngh m i vào s n xu t còn ít, nhi u cơ s s n xu t kinh doanh m i t trình công ngh trung bình và th p, công ngh cao chưa nhi u, chưa hình thành ư c n n kinh t mũi nh n, s n phNm chi m ưu th tiêu th trên th trư ng trong nư c và xu t khNu chưa nhi u. Do ó s c c nh tranh c a n n kinh t B c Ninh chưa cao, nh t là khi h i nh p y vào n n kinh t qu c t thì s c ép c nh tranh s càng quy t li t hơn. (4) - i s ng nhân dân tuy có ư c c i thi n nhung chênh l ch m c s ng gi a các t ng l p dân cu và gi a các khu v c trong t nh khá l n và ti p t c tăng.
 5. (5) - L c lư ng lao ng ông o nhưng lao ng ư c ào t o cơ b n, có tay ngh cao nhưng chưa áp ng nhu c u phát tri n nhanh, hi n i, nh t là ang thi u các doanh nhân, các t ng công trình sư, các nhà qu n lý gi i. (6)- L c lư ng lao ng nông nghi p dôi dư do chuy n m c ích s d ng t t t nông nghi p sang t phát tri n công nghi p, ô th , d ch v theo quy ho ch có nguy cơ tăng lên, gây b c xúc trong v n gi i quy t vi c làm và thu nh p. 2. M c tiêu phát tri n kinh t - xã h i n năm 2020 t nh B c Ninh: -T c tăng trư ng GDP bình quân hàng năm giai o n 2006-2010 t t 15 – 16 %. Th i kỳ 2011- 2015 t 13%/năm và th i kỳ 2016-2020 t 12%/năm. - Năm 2010 giá tr s n xu t công nghi p t 20.112 t ng (giá 1994); giá tr s n xu t nông lâm thu s n t 2939 – 3018 t ng (giá 1994). - Cơ c u GDP n năm 2010 (giá hi n hành): nông nghi p 14,8%, công nghi p-xây d ng 55,2 % và d ch v 30 %. - GDP bình quân u ngư i (giá hi n hành) năm 2010: 1.300 USD. - Năm 2010 t ng kim ng ch xu t khNu t 800-900 tri u USD, tăng bình quân hàng năm 55,8%-58,5%. - Tăng nhanh u tư toàn xã h i, gi i quy t t t tích lu và tiêu dùng, thu hút m nh các ngu n v n t bên ngoài. Th i kỳ 2006-2010 t ng v n u tư toàn xã h i d ki n t 39-40%; 2011-2020 t 42-45% GDP. - Thu ngân sách trên a bàn năm 2010 t 3.200 t ng, tăng bình quân 25,0%/năm, t t l thu ngân sách t GDP 15% năm 2010 và 15,5% năm 2020. - Gi i quy t vi c làm bình quân hàng năm t 22 - 24 nghìn lao ng. n năm 2010 cơ c u lao ng xã h i: khu v c I là 42,8%, khu v c II và III là 57,2%. - T l lao ng qua ào t o năm 2010 t 45%; năm 2020 t 65%. - n năm 2020, t l ô th hoá t ít nh t kho ng 45-50%, t l lao ng phi nông nghi p trong t ng s lao ng kho ng 75%. - Môi trư ng ư c gi v ng, ph n u x lý t t tình tr ng ô nhi m môi trư ng. n năm 2020 kho ng 98% dân s c a t nh ư c s d ng nư c h p v sinh; thu gom và x lý 100% rác th i sinh ho t; qu n lý và x lý t t ch t th i công nghi p, ch t th i nguy h i và ch t th i y t . Ph n B: CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG TH C HI N NGHN QUY T S 16/2007/NQ- CP NGÀY 27/02/2007 C A CHÍNH PH . I. CƠ H I VÀ THÁCH TH C I V I T NH B C NINH KHI VI T NAM GIA NH P T CH C THƯƠNG M I TH GI I WTO: 1. Cơ h i: Vi t Nam tr thành thành viên th 150 c a T ch c Thương m i th gi i (WTO) ã ánh d u m t s ki n quan tr ng c a t nư c trong vi c hoà nh p v i n n kinh t qu c t , t o ra nh ng cơ h i, th i cơ m i phát tri n s n xu t kinh doanh c a các t ch c, doanh nghi p,… t o à phát tri n m t cách nhanh chóng n n kinh t c a t nư c.
 6. Khi Vi t Nam gia nh p T ch c Thương m i th gi i (WTO) có ý nghĩa quan tr ng i v i các doanh nghi p cũng như s phát tri n kinh t xã h i c a t nh B c Ninh. ó là: - Tăng cư ng thu hút các v n u tư nư c ngoài, c bi t là các d án c a các t p oàn a qu c gia. - Nâng cao tính hi u qu và s c c nh tranh c a s n phNm, c nh tranh c a doanh nghi p trong t nh; phát tri n các ngành công nghi p ph tr , nông nghi p, nông thôn, nông dân, b o v tài nguyên, môi trư ng; h c t p và nâng cao trình qu n lý công nghi p, công ngh cao và s n xu t t i a phương. - M r ng th trư ng và tăng xu t khNu i v i các m t hàng có l i th c a t nh. 2. Thách th c: Khi Vi t Nam gia nh p WTO, nh ng thách th c i v i t nh B c Ninh ó là: - Nhi u ngành, c p và doanh nghi p nh n th c chưa y v nh ng cơ h i và thách th c c a ti n trình h i nh p nói chung, các cam k t, l trình c a Vi t Nam, c a t nh khi Vi t Nam gia nh p WTO. Vi c gia nh p WTO c a Vi t Nam ã t o nên môi trư ng c nh tranh ngày càng tr nên quy t li t hơn, yêu c u v ch t lư ng s n phNm theo tiêu chuNn qu c t ph i ư c áp ng là m t thách th c r t l n i v i các doanh nghi p c a t nh khi tham gia th trư ng toàn c u. Ngu n nhân l c, lao ng có trình cao (k năng lao ng và năng su t lao ng) trên th trư ng lao ng còn th p và thi u làm gi m tính c nh tranh. Yêu c u t ra i v i các doanh nghi p là c n u tư d i m i công ngh trong khi ngu n l c c a doanh nghi p là có h n, c bi t là vi c huy ng v n, lao ng cho s n xu t kinh doanh g p nhi u khó khăn. i v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c trong t nh, ph i nghiên c u và n m ch c các quy nh c a WTO, các Cam k t c a Vi t Nam khi gia nh p WTO, th c hi n qu n lý các ho t ng kinh t i ngo i, thu hút u tư nư c ngoài, m b o c nh tranh, v.v ph i tuân theo các quy nh, nguyên t c qu c t và quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. II. M C ÍCH, YÊU C U C A CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG. 1. M c ích. - Quán tri t sâu s c vi c gia nh p WTO là m c quan tr ng trong ti n trình i m i và h i nh p kinh t qu c t c a nư c ta; là cơ h i và thách th c v i nư c ta khi là thành viên WTO. - Thúc Ny tăng trư ng kinh t , phát tri n thương m i hàng hoá và d ch v ph c v cho s phát tri n n nh, b n v ng và b o v môi trư ng. - Hoàn thi n môi trư ng u tư, kinh doanh, thúc Ny m nh m u tư c a các thành ph n kinh t , các nhà u tư trong và ngoài nư c, khơi d y nh ng nh ng ti m năng to l n và s c sáng t o c a nhân dân, t o cơ h i doanh nghi p óng góp ngày càng nhi u vào quá trình công nghi p hoá, hi n i hoá c a t nh. 2. Yêu c u. - Nh n th c rõ h i nh p kinh t qu c t là công vi c c a toàn dân, nhân dân là ch th c a h i nh p. M i chương trình hành ng ph i nh m phát huy tính ch ng, tích c c, kh năng sáng t o và phát huy m i ngu n l c c a c ng ng, t o s ng thu n cao trong xã h i.
 7. - Các cơ quan, a phương, ơn v ch ng th c hi n, m b o hi u qu thi t th c, phù h p v i tình hình c th c a ngành, a phương, ơn v . III. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG CH Y U: Chương trình 1: Công tác tuyên truy n và ph bi n thông tin v WTO. - Tăng cư ng năng l c cho các cơ quan qu n lý Nhà nư c nh m tham mưu, xây d ng t t k ho ch hành ng c a t nh B c Ninh th c hi n Chương trình hành ng c a Chính ph ban hành theo Ngh quy t s 16/2007/NQ–CP ngày 27/2/2007 c a Chính ph v m t s ch trương, chính sách l n n n kinh t phát tri n nhanh và b n v ng khi Vi t Nam là thành viên WTO; t ch c nghiên c u cho cán b , công ch c và toàn dân nh n th c quan i m c a ng v h i nh p kinh t qu c t , gia nh p WTO, nh ng cơ h i và thách th c t ra khi Vi t Nam là thành viên c a WTO. - Ph bi n sâu r ng các quy nh c a T ch c Thương m i Th gi i, các Cam k t c a Vi t Nam khi gia nh p WTO t i các cơ quan, t ch c, doanh nghi p và nhân dân. - Tăng cư ng công tác giám sát, ki m tra và ánh giá vi c xây d ng và th c hi n k ho ch hành ng c a các cơ quan. C th : + T ch c t p hu n cho cán b công ch c và các doanh nghi p trên a bàn t nh h c t p tìm hi u v các quy nh c a T ch c Thương m i Th gi i - WTO và các Cam k t c a Vi t Nam khi gia nh p WTO. + T ch c truy n thông trên các phương ti n thông tin i chúng c a a phương, xây d ng trang tin v WTO trên a bàn T nh. + T p hu n cho các cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng u tư, b o m quy trình thNm nh u tư và c p gi y ch ng nh n theo úng các cam k t qu c t c a Vi t Nam. + T ch c in n tài li u, ph bi n thông tin v WTO, v các cam k t c a Vi t Nam khi gia nh p WTO. Chương trình 2: Nâng cao hi u qu u tư c a các cơ s kinh doanh : - Ny m nh c i cách hành chính, trư c h t k p th i rà soát các th t c hành chính lo i b các lo i gi y t , th t c không c n thi t; công b công khai, minh b ch chính sách, cơ ch qu n lý, quy trình tác nghi p các doanh nghi p, t ch c, công dân bi t và giám sát th c hi n; - Xây d ng phát tri n các khu, c m công nghi p. + Rà soát quy ho ch t ng th phát tri n các khu công nghi p, c m công nghi p trên a bàn. + Rà soát, ánh giá th c tr ng s d ng t c a các d án u tư, b trí, x p x p d án u tư trong các khu, c m công nghi p phù h p v i quy ho ch ư c duy t. - Th c hi n chương trình xúc ti n u tư, thương m i: + C th hoá các cơ ch , chính sách c a Nhà nư c nh m thu hút m nh các ngu n v n và hình th c u tư vào a bàn; c bi t thu hút các nhà u tư nư c ngoài có năng l c tài chính, công ngh và kinh nghi m qu n lý u tư vào phát tri n k t c u h t ng k thu t trong t nh, + Ti p t c Ny m nh c i thi n môi trư ng u tư c a t nh: t o di u ki n thu n l i cho các nhà u tư, các t ch c, công dân ã, ang và s th c hi n u tư, s n xu t kinh doanh trên a bàn b ng vi c chuNn b v m t b ng s n xu t kinh doanh, a i m u tư, công khai quy ho ch s d ng t, quy
 8. ho ch phát tri n ô th , th t c hành chính, quy trình u tư, ... ;hoàn thi n cơ s h t ng kinh t - k thu t – xã h i c a t nh. + Xây d ng và công khai cơ s d li u v : quy trình th t c u tư; a i m; thu và các chi phí liên quan n doanh nghi p nh m cung c p k p th i cho nhà u tư các thông tin l p d án. - Nâng cao năng l c c nh tranh c a các doanh nghi p: + Chú tr ng b i dư ng v ki n th c qu n lý doanh nghi p cho i ngũ lãnh o doanh nghi p; + Phát tri n h th ng ào t o ngh , c bi t là nh ng ngành ngh òi h i trình cao, áp ng nhu c u v lao ng k thu t cho các doanh nghi p. + Ny m nh ho t ng h tr , khuy n khích ng d ng phát tri n khoa h c công ngh nh t là nh ng công ngh m i trong ho t ng s n xu t kinh doanh nh m nâng cao ch t lư ng s n phNm, tăng kh năng c nh tranh trên th trư ng và hư ng t i th trư ng qu c t . + T o i u ki n thu n l i cho các nhà u tư trên a bàn t nh ti p c n th trư ng th gi i, xây d ng và qu ng bá thương hi u s n phNm; khuy n khích xã h i hoá u tư, ph n u Ny m nh s n xu t m t s m t hàng xu t khNu ch l c, nhóm hàng ch l c như : may m c, i n t , nông s n th c phNm ch bi n, th công m ngh ,... t o ngu n hàng và th trư ng xu t khNu n nh ; Hình thành các vùng s n xu t t p trung, m t hàng ch l c. Chương trình 3: Phát tri n nông nghi p - nông thôn. - Ny m nh CNH, H H nông nghi p và nông thôn trên cơ s g n k t ch t ch gi a 3 khâu: s n xu t - ch bi n - th trư ng trong s n xu t nông nghi p. Phát tri n m nh s n xu t nông s n hàng hóa có năng su t và ch t lư ng ngày càng cao, th c hi n vi c hoà nh p v i khu v c và th gi i . - Xây d ng chính sách khuy n khích phát tri n các cơ s , h p tác xã c ph n s n xu t công nghi p, nông nghi p và kinh doanh d ch v nông thôn. - Ny m nh ho t ng h tr nông dân ng d ng khoa h c công ngh trong ho t ng s n xu t nông nghi p, áp d ng các lo i gi ng cây con m i, năng su t ch t lư ng t t; phát tri n nông nghi p theo hư ng hi n i. - Th c hi n u tư xây d ng h t ng cho phát tri n s n xu t nông nghi p, thúc Ny nâng cao năng xu t, ch t lư ng và hi u qu s n xu t nông nghi p. - Tăng cư ng công tác ào t o, t p hu n k thu t ưa nhanh ti n b k thu t vào s n xu t. ng th i ti p t c làm t t công tác thông tin th trư ng, thông tin khoa h c k thu t nh hư ng phát tri n s n xu t có hi u qu . - T o vi c làm phi nông nghi p gi m lao ng trong nông nghi p n năm 2010 còn kho ng 268 nghìn lao ng, năm 2015 còn kho ng 213 nghìn lao ng và năm 2020 còn kho ng 182 nghìn lao ng trong nông nghi p, chi m 30% trong cơ c u lao ng xã h i. Chương trình 4 : B o v môi trư ng và phát tri n b n v ng. - Xây d ng và tri n khai các án b o v môi trư ng các lưu v c sông, vùng nông thôn, các khu ô th và khu công nghi p, b o t n thiên nhiên và a d ng sinh h c, nâng cao năng l c quan tr c môi trư ng… - Tham gia nghiên c u, ban hành chính sách nh m Ny m nh xã h i hoá công tác b o v môi trư ng. Trư c m t, t p trung th c hi n m t s chương trình, d án tr ng i m :
 9. + Chương trình b o v , phòng ch ng ô nhi m, suy thoái và s c môi trư ng i v i các ngu n nư c m t, nư c ngu n cung c p cho ô th và nông thôn. + Chương trình xây d ng cơ s d li u qu n lý các ngu n th i và ki m soát các t ch c, ơn v trong vi c th c hi n cam k t b o v môi trư ng. + Chương trình phòng ch ng và ki m soát ô nhi m, suy thoái và s c môi trư ng trong khu v c ô th , khu công nghi p, c m công nghi p, khu du l ch và các i tư ng có nguy co gây ô nhi m cao. + Chương trình qu n lý ch t th i nguy h i trên a bàn. + Chương trình b o v , khai thác và s d ng ti t ki m tài nguyên t, nư c,... + Chương trình ph bi n ki n th c pháp lu t v b o v môi trư ng trong giáo d c - ào t o, trong c ng ng dân cư. án gi m thi u và x lý ô nhi m môi trư ng t i các làng ngh và khu công nghi p v a và nh , c m công nghi p làng ngh . Chương trình 5 : Chương trình gi m nghèo: T o vi c làm có ch t lư ng, tăng t l s d ng th i gian lao ng nông thôn lên trên 80% năm 2010 và trên 90% năm 2020), duy trì t l th t nghi p thành th m c an toàn (3% - 4%), tăng thu nh p cho ngư i lao ng, gi m t l h nghèo (gi m hơn 2/3 t l h nghèo) theo chuNn tương ng trong t ng th i kỳ. IV. T CH C TH C HI N 1. Trên co s nh ng n i dung nhi m v ch y u trong Chương trình hành ng này và căn c ch c năng, nhi m v ã ư c phân công, Giám c các s , ngành, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph tr c ti p ch o xây d ng Chương trình hành ng c th c a ngành, a phương theo n i dung ch y u sau: - C th hóa các quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c tri n khai phù h p v i i u ki n th c t c a t nh B c Ninh; - B sung hoàn ch nh và xây d ng m i các chính sách hư ng d n nh ng ho t ng ưu tiên ã nêu trong Chương trình hành ng c a T nh. - Căn c vào các ho t ng ưu tiên, ti n hành l p các d án c th theo l trình phù h p và ch o th c hi n t t theo t ng giai o n. - Ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng, các t ch c chính tr - xã h i tuyên truy n sâu r ng trong c ng ng dân cư, các c p chính quy n, các t ch c oàn th , các doanh nghi p, trư ng h c trong toàn t nh v Chương trình hành ng c a T nh. 2. Giám c các S , ngành, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph t p trung ch o, tăng cư ng ki m tra, ôn c vi c tri n khai th c hi n Chương trình hành ng này; nh kỳ hàng năm, báo cáo Ch t ch UBND t nh tình hình th c hi n. 3. Trong quá trình t ch c th c hi n Chương trình hành ng này, n u c n ph i s a i, b sung nh ng n i dung c th c a Chương trình, các s , ngành, a phương ch ng báo cáo Ch t ch UBND t nh xem xét, quy t nh, b o m chương trình ư c th c hi n hi u qu và ng b ./.
 10. CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN, K HO CH C N TH C HIÊN. (Kèm theo Chương trình hành ng s 10/2008/UBND ngày 31/01/2008 c a UBND t nh B c Ninh v vi c th c hi n Ngh quy t s 16/2007/NQ –CP ngày 27/02/2007 c a Chính ph ) Th i gian STT N i dung công vi c Cơ quan ch trì Cơ quan ph i h p th c hi n I TUYÊN TRUY N, PH BI N V WTO Ph bi n các quy nh c a T ch c Thương Các s , ban, ngành, m i Th gi i, các Cam k t c a Vi t Nam khi 1 S Thương m i UBND các huy n, 2008 gia nh p WTO t i các cơ quan, t ch c, doanh thành ph nghi p, nhân dân. T p hu n cho các cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng u tư, quy trình thNm nh u S K ho ch và Các s , ngành liên 2 2008 tư và c p gi y ch ng nh n u tư theo úng u tư quan các cam k t WTO c a Vi t Nam. RÀ SOÁT H TH NG PHÁP LU T, II QUY NNH . Rà soát h th ng văn b n quy ph m pháp lu t Các s , ngành, do H ND t nh, UBND t nh ban hành, bãi b 1 S Tư pháp UBND các huy n, 2008 nh ng quy nh không phù h p v i cam k t thành ph WTO. III C I CÁCH HÀNH CHÍNH Rà soát các th t c hành chính ; ào t o, xây Các s , ngành liên 1 S N iv 2008 -2010 d ng i ngũ cán b công ch c quan PHÁT TRI N K T C U H T NG IV KINH T K THU T Nâng c p và xây d ng h th ng ư ng t nh l S Giao thông v n Các s , ngành liên 1 ; Ưu tiên nâng c p các tuy n ư ng n i v i 2008-2010 t i quan các khu dân cư, du l ch, khu c m công nghi p. Th c hi n quy ho ch, u tư, c i t o nâng c p Các s , ngành liên 2 S Công nghi p 2008 -2010 h th ng i n. quan Phát tri n h th ng bưu chính vi n thông, h S Buu chính vi n Các s , ngành liên 3 2008-2010 th ng truy n d n công ngh cao. thông. quan S Nông nghi p và Xây d ng, m r ng h th ng nhà máy c p Các s , ngành liên 4 phát tri n nông 2008-2010 nư c s ch ph c v khu v c nông thôn. quan thôn XÂY D NG PHÁT TRI N KHU C M V CÔNG NGHI P Xây d ng, rà soát, i u ch nh quy ho ch t ng Các s , ngành liên 1 S Công nghi p 2008-2010 th phát tri n khu c m công nghi p; quan I M I VÀ NÂNG CAO HI U QU VI U TƯ. C th hoá các cơ ch , chính sách c a Nhà Các s , ngành liên S K ho ch và 1 nư c nh m thu hút m nh các ngu n v n và quan , UBND các 2008 u tư hình th c u tư vào a bàn. huy n, thành ph . VII NÂNG CAO NĂNG L C C NH TRANH Phát tri n h th ng ào t o ngh ; phát tri n S Lao ng Các s , ngành liên 1 ngu n nhân l c áp ng nhu c u nhân l c ch t thương binh và xã 2008-2010 quan lư ng cao h i
 11. Th i gian STT N i dung công vi c Cơ quan ch trì Cơ quan ph i h p th c hi n Ny m nh ho t ng h tr , khuy n khích ng d ng phát tri n khoa h c công ngh nh t là S Khoa h c và Các s , ngành liên 2 2008-2010 nh ng công ngh m i trong ho t ng s n công ngh quan xu t kinh doanh PHÁT TRI N NÔNG NGHI P - NÔNG VIII THÔN Ny m nh ho t ng h tr nông dân ng d ng khoa h c công ngh trong ho t ng s n S Nông nghi p và Các s , ngành liên 1 2008 -2010 xu t nông nghi p ; u tư h t ng cho phát PTNT quan tri n s n xu t nông nghi p Gi i quy t vi c làm khu v c nông nghi p - S Nông nghi p và Các s , ngành liên 2 2008 -2010 nông thôn PTNT quan B O V MÔI TRƯ NG VÀ PHÁT IX TRI N B N V NG Xây d ng và tri n khai các án b o v môi S Tài nguyên và Các s , ngành liên 1 2008 trư ng Môi trư ng quan X CHƯƠNG TRÌNH GI M NGHÈO S lao ng- Các s , ngành liên 1 K ho ch, chương trình gi m nghèo Thương binh và Xã 2008 -2010 quan h i
Đồng bộ tài khoản