Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
81
lượt xem
5
download

Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N C CHI NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 10/2009/Q -UBND C Chi, ngày 04 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V BAN HÀNH K HO CH C A Y BAN NHÂN DÂN HUY N TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A HUY N Y V NÔNG NGHI P, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN THEO NGHN QUY T S 26-NQ/TW NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2008 C A BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X Y BAN NHÂN DÂN HUY N C CHI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003; Căn c Ngh quy t s 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 c a Ban Ch p hành Trung ương ng (khóa X) v nông nghi p, nông dân, nông thôn; Căn c Ngh quy t s 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 c a Chính ph ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn; Căn c Chương trình hành ng s 43-Ctr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 c a Thành y thành ph H Chí Minh v th c hi n Ngh quy t s 26-NQ/TW c a Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn; Căn c Quy t nh s 10/2009/Q -UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành K ho ch c a y ban nhân dân thành ph th c hi n chương trình hành ng c a Thành y v nông nghi p, nông dân, nông thôn theo Ngh quy t s 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 c a Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X; Xét ngh c a Trư ng Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n, QUY T NNH: i u 1. Ban hành K ho ch c a y ban nhân dân huy n th c hi n Chương trình hành ng c a Huy n y v nông nghi p, nông dân, nông thôn theo Ngh quy t s 26- NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 c a Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X. i u 2. Th trư ng các phòng - ban, ơn v thu c huy n, Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n, căn c ch c năng, nhi m v ư c giao, khNn trương xây d ng k ho ch tri n khai c th , nh m th c hi n K ho ch này t hi u qu cao nh t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 7 (b y) ngày, k t ngày ký.
 2. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân huy n, Th trư ng các phòng - ban, ơn v thu c huy n, Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Minh T n K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A HUY N Y V NÔNG NGHI P, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN THEO NGHN QUY T S 26-NQ/TW NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2008 C A BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X (Ban hành kèm theo Quy t nh s 10/2009/Q -UBND ngày 04 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân huy n) Trong nh ng năm qua, nh t là t năm 1996 n nay kinh t t nư c phát tri n nhanh, i s ng nông dân, b m t nông thôn, ngành nông nghi p có bư c phát tri n khá nhưng nhìn chung nông nghi p chưa có s phát tri n v ng ch c, cơ s h t ng nông thôn chưa phát tri n ng b , i s ng c a ngư i nông dân còn g p nhi u khó khăn khu v c mà cơ s h t ng thi u và nh t là s nông dân b m t t do quy ho ch xây d ng nhưng chưa có s chuNn b t t thay i ngành ngh . C Chi là huy n ngo i thành n m v hư ng Tây B c c a thành ph H Chí Minh v i t ng di n tích t nhiên 43.496ha. Di n tích t nông nghi p chi m 78,48% t ng di n tích t t nhiên. Trong nh ng năm g n ây v i quá trình công nghi p hóa và ô th hóa, cơ c u kinh t ang thay i t nông nghi p - công nghi p - thương m i d ch v sang công nghi p - thương m i d ch v - nông nghi p. Theo k t qu i u tra nông nghi p - nông thôn ngày 01 tháng 7 năm 2006 cơ c u ngành ngh C Chi ư c th hi n: h công nghi p 32,28%, h nông nghi p 29,85%, h thương nghi p 16,25%, h d ch v 9,17%, h xây d ng 6,56%, h v n t i 2,26%, h d ch v khác 9,17%. Huy n C Chi ang th c hi n công tác chuy n i cơ c u kinh t nông nghi p theo hư ng nông nghi p ô th , ang gi m nhanh di n tích t tr ng lúa có năng su t và hi u qu th p sang các lo i cây tr ng, v t nuôi có hi u qu kinh t cao hơn như tr ng rau an toàn, hoa, cây ki ng, cây ăn trái k t h p du l ch sinh thái và tr ng c ph c v cho àn bò s a. Trong chăn nuôi nâng àn bò s a, cá s u và m t s loài th y c s n. Trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t , nh ng bi n ng giá c trên th trư ng th gi i, a s các v t tư ch y u cho s n xu t nông nghi p như phân bón, thu c b o v th c v t, thu c thú y, giá c các s n phNm nông nghi p luôn bi n ng làm cho nông
 3. dân b b t bu c ph i thay i cây tr ng, v t nuôi t ng t là i p khúc gây khó khăn cho i s ng nông dân. Tình hình ô nhi m môi trư ng, mưa bão thay i b t thư ng góp ph n làm cho môi trư ng nông thôn ngày càng xu ng c p, i s ng nông dân còn g p nhi u khó khăn là m i quan tâm r t l n mà ng b , chính quy n và nông dân C Chi nói riêng và ngành nông nghi p - nông dân - nông thôn c nư c nói chung. Trên cơ s K ho ch th c hi n Chương trình hành ng c a Thành y thành ph H Chí Minh v nông nghi p, nông dân, nông thôn theo Ngh quy t s 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 c a Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X. y ban nhân dân huy n C Chi xây d ng k ho ch th c hi n Ngh quy t nông nghi p, nông dân, nông thôn trên a bàn huy n C Chi n năm 2020. I. M C TIÊU - NHI M V 1. Xây d ng phát tri n nông nghi p huy n C Chi theo hư ng hi n i, b n v ng, có năng su t, ch t lư ng, hi u qu và kh năng c nh tranh cao, g n v i c thù nông nghi p ngo i thành c a m t thành ph l n n m trong vùng kinh t tr ng i m phía Nam. Xây d ng i ngũ nông dân có trình và b n lĩnh chính tr làm ch nông thôn, có i s ng v t ch t và tinh th n ư c nâng lên, làm n n t ng chính tr , kinh t , xã h i v ng ch c, góp ph n th c hi n s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa. Xây d ng nông thôn m i có k t c u h t ng kinh t , h t ng xã h i hi n i, cơ c u kinh t phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t chung c a thành ph , xã h i nông thôn n nh, môi trư ng sinh thái ư c b o v , dân trí ư c nâng cao, h th ng chính tr ư c tăng cư ng. 2. T ch c th c hi n các gi i pháp chuy n d ch m nh cơ c u kinh t nông thôn theo hư ng gi m t tr ng nông nghi p tăng t tr ng công nghi p và d ch v , ng d ng các ti n b k thu t trong nông nghi p, phát tri n d ch v nông nghi p và công nghi p ch bi n; phát tri n ng b k t c u h t ng k thu t, h t ng xã h i nông thôn, trong ó t p trung hoàn thi n m ng lư i giao thông nông thôn, giao thông n i ng ph c v vi c v n chuy n v t tư nông s n phNm; hoàn thành h th ng th y l i b h u ven sông Sài Gòn, kiên c hóa kênh mương, ch ng tư i tiêu theo yêu c u s n xu t khai thác h t di n tích canh tác; b o m t t các i u ki n h c t p, ch a b nh, sinh ho t văn hóa, th thao vùng nông thôn. Ph n u giá tr s n xu t nông, lâm, ngư giai o n 2006 - 2020 bình quân tăng trên 7,07%/năm (trong ó giai o n 2006 - 2010 tăng trên 9%/năm, giai o n 2011 - 2020 tăng trên 5%/năm, n năm 2020 t tr ng nông nghi p chi m kho ng 11% trong t ng giá tr s n xu t c a huy n. Trong nông nghi p cơ c u nông, lâm, ngư nghi p: tr ng tr t chi m 32,17%, chăn nuôi chi m 48,1%, lâm nghi p 1,07%, th y s n 4,18%, d ch v nông nghi p 14,48%. n năm 2010 giá tr s n xu t bình quân t 105 tri u ng/ha/năm; năm 2015 giá tr s n xu t bình quân t 155 tri u ng/ha/năm, năm 2020: 217 tri u ng/ha/năm, lao ng nông nghi p còn 5,3% so v i lao ng c a huy n; t l lao ng qua ào t o ngh trong t ng lao ng ang làm vi c trên 60%; hàng năm gi i quy t vi c làm cho 8.000 lao ng; m c thu nh p bình quân 4.500 USD/ngư i/năm.
 4. 3. u tư nâng c p trư ng, l p t tiêu chuNn theo quy nh; phát tri n h th ng ào t o ngh áp ng nhu c u công nghi p hóa, hi n i hóa lĩnh v c nông nghi p; nâng c p thi t ch văn hóa cơ s , nh t là trung tâm, t i m văn hóa, th d c th thao; nâng cao trình giác ng và v th chính tr c a giai c p nông dân, t o i u ki n nông dân tham gia óng góp và th hư ng nh ng thành t u t ư c trong quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa. Hoàn thành ph c p giáo d c b c trung h c ph thông năm 2009, có 10 bác s trên 10.000 dân; n năm 2015 hoàn thành m c chuNn nghèo theo tiêu chí 12 tri u ng/ngư i/năm; 100% ngư i nghèo nông thôn ư c chăm sóc y t mi n phí, 100% h dân có nư c s ch sinh ho t, 40 - 50% h s n xu t nông nghi p t danh hi u nông dân s n xu t gi i; 80% h nông dân t danh hi u Gia ình văn hóa. 4. T p trung th c hi n các gi i pháp nh m nâng cao ch t lư ng, hi u qu s n xu t nông nghi p và phát tri n nông thôn; tăng u tư xây d ng k t c u h t ng nông thôn (giao thông n i ng, th y l i, trư ng h c, tr m y t , ch ). Ny m nh ng d ng và chuy n giao khoa h c và công ngh tiên ti n, t o ti n phát tri n m nh nh ng năm ti p theo. úc k t chương trình xây d ng nông thôn m i, gi i quy t các v n xã h i b c xúc, gi v ng n nh chính tr , c i thi n i s ng cư dân nông thôn. Ph n u hoàn thành k ho ch m c tiêu giai o n 2006 - 2010 theo Ngh quy t Huy n ng b l n th X, trong ó t c tăng trư ng s n xu t nông nghi p trên 8%, hoàn thành chương trình xóa ói gi m nghèo theo tiêu chí 6 tri u ng/ngư i/năm; gi m t l h nghèo theo tiêu chí m i 12 tri u ng/ngư i/năm, 98% h dân s d ng nư c s ch; 95% h dân có nhà tiêu h p v sinh; 80% h chăn nuôi xây d ng h m biogas x lý ch t th i. II. M T S NHI M V , GI I PHÁP C N T P TRUNG TH C HI N N NĂM 2020 1. Xây d ng n n nông nghi p ô th , sinh thái theo hư ng hi n i, ng th i phát tri n m nh công nghi p và d ch v nông thôn: 1.1. Thuê tư v n th c hi n xây d ng án k ho ch s n xu t nông nghi p c a huy n n 2020 t m nhìn 2025 theo hư ng hi u qu cao và b n v ng, phù h p v i quy ho ch chung c a thành ph và theo nhu c u th trư ng. Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p theo hư ng ô th g n v i ch bi n và nhu c u th trư ng; ng d ng các ti n b k thu t m i trong s n xu t; phát tri n mô hình s n xu t k t h p v i d ch v ph c v nhu c u du l ch, gi i trí, các lo i hình t ch c s n xu t hi n i có hi u qu kinh t cao các lo i cây, con ch y u: hoa, cây ki ng 900ha, cá c nh 30ha, rau an toàn 4.000ha, bò s a 70.000 con, cá s u 150.000 con, heo 200.000 - 250.000 con. Hình thành khu nhà vư n k t h p du l ch sinh thái 1.050ha khu v c ven sông Sài Gòn, phát tri n chăn nuôi theo hư ng trang tr i. 1.2. Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p và công nghi p hóa, hi n i hóa ngành nông nghi p, t p trung các gi i pháp: - Tr ng tr t: áp d ng các ti n b v công ngh sinh h c, các gi ng s ch b nh, có năng su t, ch t lư ng cao ư c cơ quan chuyên môn ki m nh; ki m tra ch t lư ng các lo i v t tư, phân bón, nông s n. T ch c s n xu t theo tiêu chuNn GAP có nông s n
 5. an toàn, áp ng nhu c u ngày càng cao c a xã h i; kiên c hóa kênh mương 100%, phát tri n cơ gi i hóa khâu cày b a, tư i tiêu, v n chuy n 99%. - Chăn nuôi: nâng cao hi u qu công tác thú y, th c hi n t t công tác tiêm phòng t 100% di n tiêm trên àn gia súc, gia c m, ch ng phòng, ch ng d ch b nh, xây d ng vùng an toàn d ch b nh, tăng cư ng công tác qu n lý ki m nh gi ng; h tr các tr i, cơ s chăn nuôi xây d ng cơ s h t ng phát tri n chăn nuôi theo mô hình trang tr i, phương pháp công nghi p, s n xu t theo tiêu chuNn GAP. - Th y s n: quy ho ch, u tư k t c u h t ng vùng nuôi, ki m soát ngu n nư c, tăng cư ng công tác thú y th y s n, ki m soát ch t lư ng con gi ng, th c ăn. Ki m tra h n ch các ngư c và phương ti n ánh b t l m sát ngu n l i th y s n. T ng di n tích nuôi tr ng 446,35ha t p trung ven sông Sài Gòn và các xã có kênh ông. - Lâm nghi p: tăng cư ng công tác qu n lý, b o v và phòng, ch ng cháy r ng, có k ho ch b o v t t r ng phòng h 868ha. Phát tri n cây phân tán, hoa, cây ki ng trong các trư ng h c, công s và các nơi công c ng. 1.3. Công nghi p và d ch v ph c v nông nghi p: Phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p, ngành ngh nông thôn theo quy ho ch g n v i ch bi n nông s n, nâng cao ch t lư ng và giá tr s n phNm nông nghi p theo hư ng ch bi n tinh. Khuy n khích phát tri n các lo i hình doanh nghi p ph c v nông nghi p, nông dân và nông thôn; a d ng hóa các hình th c h p tác, liên k t trong s n xu t và tiêu th nông s n. khuy n khích và h tr nông dân u tư cơ gi i trong s n xu t. Cơ c u kinh t huy n phát tri n theo hư ng công nghi p - thương m i d ch v - nông nghi p. 2. i m i, xây d ng, phát tri n các hình th c t ch c s n xu t, d ch v có hi u qu nông thôn: - Phát tri n các mô hình h p tác s n xu t gi a h nông dân, h p tác xã - doanh nghi p - các t ch c khoa h c - cơ quan nhà nư c h tr kinh t nông thôn. Ph n u 60% h s n xu t nông nghi p thu c các hình th c h p tác s n xu t. - Ny m nh xúc ti n thương m i và tiêu th nông s n, liên k t gi a các t ch c s n xu t và các kênh tiêu th , xây d ng thương hiêu hàng hóa. Ph n u 95% nông s n hàng hóa ư c tiêu th thông qua h p ng. - Giúp ào t o l c lư ng qu n lý h p tác xã, giúp ti p c n các ngu n v n, k thu t, công ngh , th c hi n t t các d ch v u vào, ch bi n, tiêu th s n phNm nông nghi p, 90% cán b qu n lý kinh t t p th qua ào t o, 100% h p tác xã ti p c n ư c các ngu n v n, k thu t, công ngh tiên ti n. 3. Ny m nh chuy n giao và ng d ng khoa h c, công ngh , ào t o ngu n nhân l c t o bư c t phá trong nông nghi p, nông thôn: - H tr các thành ph n kinh t u tư, ch bi n nông s n, bao tiêu s n phNm, s n xu t máy móc, thi t b ph c v cơ gi i hóa trong s n xu t nông nghi p. Nâng cao năng l c h th ng khuy n nông, b o v th c v t, thú y và các d ch v khác nông thôn, xây
 6. d ng các vùng s n xu t an toàn, công ngh cao. Thành l p m i 2 khu nông nghi p công ngh cao. - Tăng cư ng ào t o, b i dư ng ki n th c khoa h c - k thu t nông nghi p tiên ti n, hi n i cho nông dân; thu hút thanh niên, trí th c v công tác, lao ng t i nông thôn, nh t là ngành nông nghi p, giáo d c, y t . T l lao ng nông nghi p qua ào t o ngh trên 60%, trên 80% nông dân ư c chuy n giao ti n b k thu t phù h p ngành ngh s n xu t. 4. Xây d ng k t c u h t ng nông thôn theo úng quy ho ch s d ng t ư c phê duy t c a c p có thNm quy n: 4.1. u tư cơ s h t ng: - H th ng cơ s h t ng, xây d ng và c i t o cho phù h p v i quy ho ch s n xu t lâu dài theo hư ng cơ gi i hóa và hi n i hóa, giao thông n i ng ph c v v n chuy n v t tư, nông s n v i t ng chi u dài 96km r ng kh p 21 xã - th tr n, m b o giao thông n t ng cánh ng. Hoàn thành 120 công trình h t ng ph c v chuy n i cơ c u kinh t nông nghi p 5 xã i m. Hoàn thi n h th ng th y l i trên a bàn huy n, nh t là b h u ven sông Sài Gòn có chi u dài 54km và các xã vùng trũng theo hư ng k t h p giao thông, th y l i, ch ng ng p úng c c b , tri u cư ng nh m gi m nh thiên tai và n nh s n xu t và phát tri n du l ch sinh thái, ngh dư ng. 4.2. Phát tri n giáo d c, y t , văn hóa: Xây d ng m ng lư i trư ng, l p theo tiêu chuNn quy nh b o m cho h c sinh a phương; Ny m nh xã h i hóa lĩnh v c giáo d c, nâng cao trình h c v n cho nhân dân. n năm 2020 xây d ng 21/92 trư ng m u giáo t chuNn; 21/66 trư ng ti u h c t chuNn; 21/33 trư ng trung h c cơ s t chuNn; 100% trư ng trung h c ph thông trên a bàn u t chuNn. Phát tri n ào t o d y ngh theo yêu c u chuy n d ch cơ c u kinh t nông thôn và 100% lao ng nông nghi p b gi i t a b i thư ng t nông nghi p ư c ào t o ngh . C ng c , ki n toàn m ng lư i y t cơ s , 100% tr m y t có bác s ; chú tr ng ào t o năng l c chuyên môn cho cán b y t xã, th c hi n t t y t d phòng, nâng cao hi u qu công tác phòng, ch ng d ch b nh và chăm sóc s c kh e cho nhân dân; Ny m nh xã h i hóa trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, tăng cư ng t ch c ho t ng văn hóa, văn ngh , th thao áp ng nhu c u i s ng tinh th n cho ngư i dân nông thôn, hình thành 10 trung tâm văn hóa th thao c m và 10 xã t chuNn văn hóa. 4.3. C i thi n, nâng cao ch t lư ng b o v môi trư ng nông thôn: Xây d ng và th c hi n m c tiêu b o v môi trư ng, v n ng nhân dân tham gia b o v môi trư ng trong khu dân cư, t ch c thu gom và phân lo i rác sinh ho t t i ngu n nh t là các khu nhà cho thuê . Ki m tra x lý các doanh nghi p, cơ s gây ô nhi m; kiên quy t không ch p thu n các d án không m b o i u ki n v môi trư ng; t m ngưng các d án ang ho t ng nhưng vi c x lý ch t th i chưa t tiêu chuNn quy nh. 100% các ơn v s n xu t th c hi n x lý nư c th i úng theo quy
 7. nh, 95% h dân s d ng nư c s ch và nhà v sinh h p chuNn và 95% h chăn nuôi có h th ng x lý ch t th i. 5. Nghiên c u, xu t chính sách phù h p huy ng các ngu n l c góp ph n phát tri n kinh t nông thôn: 5.1. xu t thành ph có chính sách khuy n khích doanh nghi p, HTX, t h p tác và h nông dân liên k t, m r ng quy mô s n xu t, thành l p trang tr i chăn nuôi, tiêu th các lo i nông s n có ưu th phát tri n t i a phương. xu t b sung, hoàn ch nh chính sách b i thư ng, h tr tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t, h tr chuy n d ch cơ c u s n xu t nông nghi p. 95% h s n xu t nông nghi p có ký k t h p ng s n xu t và tiêu th nông s n. 5.2. Rà soát i u ch nh cơ c u u tư, tăng ngu n v n u tư t ngân sách phát tri n nông nghi p, nông thôn t năm 2009. 5.3. ào t o, d y ngh và gi i quy t vi c làm: u tư xây d ng trư ng d y ngh theo hư ng ào t o chuyên sâu, hi n i m t s ngành ch l c, ào t o công nhân có b c ngh cao, t p trung cho các ngh mũi nh n áp ng nhu c u c a các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công nghi p và xu t khNu lao ng. H tr ào t o ngh mi n phí cho h c viên nghèo, lao ng có hoàn c nh khó khăn. ào t o và nâng cao trình qu n lý, nghi p v chuyên môn cho i ngũ cán b HTX nông nghi p, t h p tác s n xu t nông nghi p, doanh nhân nông thôn, tri n khai th c hi n các chương trình, k ho ch ào t o công nhân các ngành tr ng tr t, chăn nuôi, th y s n, sinh v t c nh, ch bi n th c phNm, khuy n công ph c v nông nghi p phát tri n ngành ngh truy n th ng, sơ ch , b o qu n, t n tr nông s n cho nông dân và cơ s s n xu t nông s n. ào t o ngh hàng năm, dài h n cho 2.300 - 2.500 ngư i, ng n h n 1.400 - 1.500 ngư i. T p trung gi i quy t vi c làm cho nông dân là nhi m v tr ng tâm trong chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i; có gi i pháp nâng cao trình dân trí, khoa h c k thu t, ào t o ngh và chính sách b o m vi c làm cho nông dân, nh t là các vùng chuy n i m c ích s d ng t; Ny m nh xu t khNu lao ng t nông thôn, gi i quy t vi c làm m i năm 8.000 ngư i, tri n khai k ho ch h p tác s n xu t nông nghi p v i các i tác trong nư c và nư c ngoài có nhu c u; tăng cư ng giao lưu, h p tác v i t ch c nông dân các nư c. 5.4. Tăng cư ng ngu n l c và gi i pháp th c hi n tăng trư ng kinh t và gi m nghèo, tăng u tư ngân sách cho qu h tr gi m nghèo, gi i quy t vi c làm và ào t o ngh cho ngư i dân có t b thu h i. 5.5. Nâng cao ch t lư ng cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”, xây d ng “Môi trư ng xanh” xây d ng các hương ư c, phát huy truy n th ng t t p, tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm, bài tr h t c, th c hi n n p s ng văn hóa nông thôn, 50% xã t chuNn xã văn hóa, 85% công s t tiêu chuNn công s văn minh, 90% trư ng h c, khu dân cư p, khu ph t tiêu chuNn “Môi trư ng xanh”.
 8. 5.6. Xây d ng h th ng an sinh xã h i nông thôn, th c hi n t t quy ch dân ch cơ s và chính sách b o hi m y t i v i ngư i nghèo, chăm sóc tr em dư i 6 tu i, c p h c b ng cho h c sinh nghèo, c n nghèo, thí i m th c hi n b o hi m nông nghi p, b o m m c s ng t i thi u cho dân cư nông thôn. Th c hi n bình ng gi i, nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n, năng l c và v th c a ph n nông thôn. 5.7. Ny m nh u tranh phòng, ch ng t i ph m và t n n xã h i, gi v ng an ninh, tr t t an toàn xã h i, gi i quy t k p th i các v khi u ki n c a ngư i dân. 6. Tăng cư ng s lãnh o c a ng, qu n lý c a Nhà nư c, phát huy s c m nh c a oàn th chính tr - xã h i nông thôn, nh t là h i nông dân: Nâng cao năng l c, ch t lư ng và hi u qu ho t ng c a h th ng chính tr huy n; b sung ngu n cán b có năng l c, trình áp ng yêu c u phát tri n nông nghi p, nông thôn, b trí 10 cán b làm công tác t i Phòng Nông nghi p huy n và m i xã có m t cán b ph trách nông nghi p. i m i n i dung và phương th c ho t ng c a ng b , Chi b cơ s th t s là h t nhân toàn di n trên a bàn nông thôn, 95% ng b , Chi b t danh hi u trong s ch, v ng m nh. C ng c nâng cao năng l c cơ quan qu n lý nông nghi p huy n, xã và hi u qu qu n lý nhà nư c; ti p t c c i cách hành chính, nâng cao trình i ngũ cán b , công ch c; nâng cao ch t lư ng ho t ng c a M t tr n T qu c và các oàn th chính tr - xã h i nông thôn; t o i u ki n cho H i Nông dân tr c ti p th c hi n m t s chương trình, d án ph c v s n xu t và nâng cao i s ng nông dân. T ng k t vi c th c hi n các ch trương, chính sách có liên quan n nông nghi p, nông dân, nông thôn qua ó xu t ki n ngh b sung, i u ch nh cho phù h p v i tình hình th c t . III. M T S NHI M V C P BÁCH C N T P TRUNG N NĂM 2010 1. Ph n u n quý II/2011 hoàn thành quy ho ch s d ng t n năm 2020 và t m nhìn năm 2025 phù h p v i yêu c u phát tri n các ngành kinh t chung c a thành ph . Th c hi n qu n lý nghiêm theo quy ho ch, n nh di n tích và vùng s n xu t nông nghi p, b o m che ph r ng và cây xanh phù h p v i yêu c u phát tri n nông nghi p ô th và b o v môi trư ng, g n v i chuy n d ch cơ c u kinh t và cơ c u lao ng, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn. 2. Ti p t c Ny m nh chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t nông thôn, chương trình gi ng cây, gi ng con ch t lư ng cao áp ng yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn; phòng, ch ng có hi u qu các lo i d ch h i cây tr ng, v t nuôi; m b o an toàn v sinh th c phNm. Cơ c u kinh t huy n: công nghi p - thương m i d ch v - nông nghi p; cơ c u kinh t nông nghi p chăn nuôi - tr ng tr t - d ch v - th y s n - lâm nghi p. Chương trình nông thôn m i: hoàn thành xã Thái M và xã Tân Thông H i và ư c tri n khai i trà các xã còn l i. Cơ gi i hóa nông nghi p: gi i quy t 98% khâu làm t, tư i tiêu và v n chuy n, 90% khâu thu ho ch lúa và v t s a bò.
 9. Phòng, ch ng các lo i d ch h i cây tr ng, gia súc: m b o tiêm phòng gia súc t 100% di n tiêm, ngăn ch n b nh vàng lùn - lùn xo n lá trên lúa b ng phương pháp gieo s né r y và phòng tr sâu r y theo phương pháp 4 úng, áp d ng ch luân canh cây tr ng và phòng ng a là chính m b o v sinh an toàn th c phNm. Xây d ng án chi n lư c phát tri n chăn nuôi t o ngu n th c phNm bình n giá. Chương trình hoa lan, cây ki ng: Ny m nh phát tri n hoa lan và cây ki ng nhi u ch ng lo i 500ha, riêng hoa lan t p trung ch y u 2 gi ng Mokara và Dendro có di n tích t 40 - 50ha. Hình thành khu hoa lan - cây ki ng 36,4ha xã Trung An và khu tri n lãm rau - hoa 23ha xã Phư c Vĩnh An. Cây rau t t c ph i ư c s n xu t theo quy trình an toàn, tăng cư ng ki m tra tính an toàn trên rau ngay trên ng ru ng và sau thu ho ch, nh t là nhóm rau s d ng tươi s ng. c bi t tăng nhanh di n tích nuôi cá c nh lên 20ha trên cơ s Ny m nh phát tri n v tinh ph c v nhu c u xu t khNu. 3. B sung, hoàn thi n các cơ ch chính sách h tr chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p, m b o tính h tr lãi su t cho s n xu t nông nghi p úng hư ng chuy n d ch và úng i tư ng, ơn gi n hóa th t c m i t ch c, h gia ình u d dàng ti p c n ngu n v n chuy n i nh t là cho vay xây d ng cơ s h t ng ng ru ng. Chính sách b i thư ng, h tr , tái nh cư, d y ngh , chuy n i ngh khi Nhà nư c thu h i t: m b o ngư i dân có t b thu h i có m c b i thư ng th a áng theo giá th trư ng, có th t s p x p tái nh cư ho c nh cư theo phương án n bù ư c duy t, trang b ngh m i cho các cá nhân không còn t s n xu t nông nghi p nh m t o cu c s ng n nh sau khi b thu h i t. 4. Hoàn thành cơ b n h th ng th y l i b h u ven sông Sài Gòn v i chi u dài 31km/54km và các công trình phòng, ch ng l t, bão, tuy n ê bao vùng nh hư ng tri u cư ng (công trình sông Lu - Láng The; th y l i Trung An - Hòa Phú; h th ng th y l i Bình M ) theo hư ng hoàn ch nh cu n chi u cho t ng vùng ngư i dân yên tâm u tư s n xu t, sinh ho t (140 t ng). Hoàn thành 120 d án c a 5 xã i m (61 công trình th y l i và 59 công trình giao thông) v i kinh phí 120 t ng. Ti p t c kiên c hóa kênh mương n i ng theo phương th c Nhà nư c và nhân dân cùng làm nh m t o cơ s th c hi n chuy n i t hi u qu và nhân r ng cho các xã khác. V n ng ngư i dân ch p hành ch trương b i thư ng xây d ng công trình l n và hi n t xây d ng cơ s h t ng n i ng. Tăng cư ng ki m soát và x lý nghiêm các cơ s s n xu t, doanh nghi p, nhà tr gây ô nhi m, có bi n pháp ngăn ch n các ngu n gây ô nhi m phát sinh, góp ph n c i thi n môi sinh, môi trư ng c a huy n, ki m tra thư ng xuyên vi c x lý ch t th i, thu gom rác và x lý nghiêm theo quy nh i v i các hành vi vi ph m. 5. B o m ti n , hi u qu các chương trình m c tiêu qu c gia trên a bàn huy n, nh t là chương trình xóa ói gi m nghèo, nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn, gi m t l h nghèo theo tiêu chí 12 tri u ng/ngư i/năm xu ng còn 29,03% và gi i quy t vi c làm cho 8.000 ngư i m i năm.
 10. Nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn: ti p t c có chính sách h tr lãi su t b ng không xây d ng nhà v sinh và h m biogas trong chăn nuôi. T l h s d ng nư c s ch 98%, h có nhà v sinh h p chuNn 95%, h x lý ch t th i trong chăn nuôi 65% góp ph n th c hi n v sinh an toàn th c phNm. H tr v n theo quy nh và v n ng nhân dân th c hi n xây nhà v sinh và h th ng x lý nư c th i trong chăn nuôi. Dân s và k ho ch hóa gia ình: n năm 2010 dân s huy n d ki n 381.000 ngư i trong 87.000 h , trong ó có 83.000 h s ng nông thôn. Phòng, ch ng d ch b nh nguy hi m: tăng cư ng y t d phòng và ho t ng c a tr m y t xã, ưa t l 10 bác s trên 10.000 dân, phát tri n 60 phòng m ch tư và 1 phòng khám a khoa tư xã h i hóa công tác b o v s c kh e nhân dân. Có chính sách ào t o và thu hút cán b ngành y. Ny m nh xã h i hóa vi c u tư xây d ng các i m sinh ho t văn hóa góp ph n c i thi n i s ng v t ch t và văn hóa cho cư dân nông thôn. Hoàn thành 3 trung tâm văn hóa và 3 xã t tiêu chuNn xã văn hóa. n năm 2010 xây d ng 10/42 trư ng m u giáo t chuNn; 5/37 trư ng ti u h c t chuNn; 5/24 trư ng trung h c cơ s t chuNn v cơ s v t ch t. Có 3 xã t danh hi u xã văn hóa, 60% công s t tiêu chuNn công s văn minh, 70% trư ng h c t tiêu chuNn môi trư ng xanh. 60% nông dân n m b t ư c các ti n b k thu t c a ngành ngh s n xu t. 6. T ch c th c hi n có hi u qu chương trình hành ng c a Thành y th c hi n Ngh quy t Trung ương 6 khóa X v nâng cao năng l c lãnh o, s c chi n u c a t ch c cơ s ng và ch t lư ng i ngũ cán b , ng viên; c ng c b máy qu n lý nhà nư c v nông nghi p huy n. IV. KI N NGHN 1. H tr kinh phí u tư xây d ng cơ s h t ng ph c v s n xu t nông nghi p nh t là hoàn t t cho 120 công trình ph c v chuy n i và phòng, ch ng l t, bão trên a bàn huy n trong năm 2009, hình thành khu nhà vư n k t h p du l ch sinh thái 1.050ha ven sông Sài Gòn, th c hi n m r ng d án khu nông nghi p công ngh cao t i huy n C Chi và u tư khu tri n lãm rau - hoa 23,6ha xã Phư c Vĩnh An. 2. S m ch o tri n khai u tư xây d ng h th ng th y l i b h u ven sông Sài Gòn 31km/54km k t h p giao thông n i ng trên a bàn huy n C Chi hoàn t t trong năm 2012 t o i u ki n phát tri n nhanh khu du l ch sinh thái ven sông. Kinh phí u tư 650 t ng, ph n còn l i 23km ti p t c u tư n năm 2020. 3. Nhà nư c có chính sách bình n giá v t tư nguyên nhiên li u và s n phNm nông nghi p, i u ti t cung c u trên th trư ng. ngh h tr v n u tư mua s m trang thi t b cơ gi i hóa ph c v s n xu t nông nghi p t 40 - 50% giá tr thi t b . 4. Thành ph ph i h p v i các t nh có ngu n nông s n tiêu th t i thành ph thành l p m t trung tâm thông tin i u ti t s n xu t, qua ó các ơn v s n xu t ăng ký s lư ng, ch ng lo i cây tr ng, v t nuôi, ngày b t u s n xu t, gi ng, t ó trung tâm d tính nhu c u th trư ng và ph n h i n ngư i s n xu t nh m góp ph n cân i cung, c u hàng nông s n d n n bình n giá và góp ph n c i thi n i s ng nông dân và phát tri n nông nghi p, nông thôn.
 11. V. T CH C TH C HI N 1. Th trư ng các phòng, ban, cơ quan tr c thu c y ban nhân dân huy n, Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n hư ng d n, ki m tra vi c h c t p, quán tri t Ngh quy t H i ngh Trung ương l n th 7 (khóa X) v nông nghi p, nông dân, nông thôn Vi t Nam n 2020 và Chương trình hành ng c a Thành y, Huy n y trong ng viên, cán b , công ch c, oàn viên, h i viên và nhân dân; tuyên truy n nâng cao nh n th c và ho t ng c a các c p, các ngành, các doanh nghi p, t ch c, oàn th và nhân dân trong vi c tham gia th c hi n nhi m v công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p, nông dân, nông thôn, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i - văn hóa, qu c phòng, an ninh trong giai o n m i, phát tri n b n v ng và h i nh p kinh t qu c t c a huy n. 2. Trên cơ s quán tri t các ngh quy t Trung ương, Thành y và k ho ch th c hi n c a y ban nhân dân huy n, Th trư ng các phòng, ban, ơn v , Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n ch o xây d ng chương trình c th th c hi n Ngh quy t s 26-NQ/TW c a H i ngh Ban ch p hành l n th 7 (khóa X) theo ch c năng, nhi m v c a t ng ngành, a phương, ng th i ph i h p tăng cư ng ki m tra, ôn c vi c tri n khai th c hi n, nh kỳ báo cáo v Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n t ng h p báo cáo y ban nhân dân huy n. Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n ch u trách nhi m i u ph i, b o m vi c tri n khai th c hi n th ng nh t K ho ch này, nh kỳ t ng h p báo cáo Ch t ch y ban nhân dân huy n. Trong quá trình tri n khai, n u c n thi t b sung, i u ch nh, các phòng, ban, ơn v , y ban nhân dân các xã, th tr n ch ng ph i h p v i Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p trình Ch t ch y ban nhân dân huy n./.
Đồng bộ tài khoản