Quyết định số 101/2003/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 101/2003/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 101/2003/QĐ-BCN về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Giầy Thăng Long do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 101/2003/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 101/2003/Q -BCN Hà N i, ngày 20 tháng 06 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T ĐI U L T CH C VÀ HO T Đ NG C A CÔNG TY GI Y THĂNG LONG B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Ngh nh s 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v thành l p, t ch c l i, gi i th và phá s n doanh nghi p nhà nư c và Ngh nh s 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v s a i và b sung m t s i u c a Ngh nh 50/CP; Xét ngh c a Giám c Công ty Gi y Thăng Long t i T trình s 132/TTr-GTL ngày 09 tháng 6 năm 2003; Theo ngh c a V trư ng V T ch c - Cán b , QUY T Đ NH: i u 1. Phê duy t kèm theo Quy t nh này i u l T ch c và Ho t ng c a Công ty Gi y Thăng Long. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B và Giám c Công ty Gi y Thăng Long ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 2, - /c B trư ng ( b/c), - Cty Gi y Thăng Long (3b), - Công báo, - Lưu VP, TCCB. Bùi Xuân Khu ĐI U L
 2. T CH C VÀ HO T Đ NG C A CÔNG TY GI Y THĂNG LONG ( ư c phê duy t kèm theo Quy t nh s 101/2003/Q -BCN ngày 23 tháng 6 năm 2003 c a B trư ng B Công nghi p) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG i u 1. Công ty Gi y Thăng Long (sau ây g i t t là Công ty) ư c thành l p theo Quy t nh s 397/CNn-TCL ngày 29 tháng 4 năm 1993 c a B Công nghi p nh (nay là B Công nghi p) là Doanh nghi p nhà nư c h ch toán c l p tr c thu c B Công nghi p, do Nhà nư c thành l p, u tư, qu n lý v i tư cách ch s h u. Công ty chuyên s n xu t - kinh doanh s n phNm gi y, dép các lo i và các s n phNm b ng da, gi da khác; kinh doanh các ngành ngh khác theo quy nh c a pháp lu t và các nhi m v khác do B Công nghi p giao. i u 2: Công ty có: 1. Tên giao d ch qu c t là: THANG LONG SHOES COMPANY, vi t t t là: THASHOCO; 2. Tr s chính t t i: 411 ư ng Tam Trinh, phư ng Hoàng Văn Th , qu n Hai Bà Trưng, Hà N i; - i n tho i: (04) 8621620; - Fax: (84-4) 8623768. 3. Công ty có tư cách pháp nhân, có các quy n và nghĩa v dân s theo lu t nh, t ch u trách nhi m v toàn b ho t ng s n xu t kinh doanh trong s v n do Công ty qu n lý, có con d u riêng giao d ch, có tài s n riêng và các qu t p trung, ư c m tài kho n (n i, ngo i t ) t i ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t; Công ty có quy n t ch kinh doanh, t ch tài chính, ch u s ràng bu c v nghĩa v và quy n l i i v i B Công nghi p theo i u l t ch c và ho t ng, quy ch tài chính c a Công ty. i u 3. Công ty ch u s qu n lý Nhà nư c c a B Công nghi p và các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c trung ương v i tư cách là các cơ quan qu n lý nhà nư c; ng th i ch u s qu n lý c a các cơ quan này v i tư cách là cơ quan th c hi n quy n c a ch s h u i v i doanh nghi p nhà nư c theo quy nh t i Lu t Doanh nghi p nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 4. T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong Công ty ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t c a Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các quy nh c a ng C ng s n Vi t Nam. T ch c Công oàn và các t ch c chính tr - xã h i khác trong Công ty ho t ng theo Hi n pháp và pháp lu t.
 3. Chương 2: QUY N VÀ NGHĨA V C A CÔNG TY M c I: QUY N C A CÔNG TY i u 5. 1. Công ty có quy n qu n lý, s d ng v n, t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao theo quy nh c a pháp lu t th c hi n các m c tiêu, nhi m v kinh doanh ư c Nhà nư c giao. 2. Công ty có quy n huy ng v n, u tư, liên doanh, liên k t, góp v n v i các thành ph n, t ch c kinh t trong và ngoài nư c thành l p các công ty theo quy nh c a pháp lu t. 3. Công ty có quy n chuy n như ng, cho thuê, th ch p, c m c tài s n thu c quy n qu n lý c a Công ty, tr nh ng tài s n là toàn b dây chuy n công ngh chính theo quy nh c a cơ quan qu n lý ngành kinh t - k thu t chưa kh u hao h t giá tr thì ph i ư c B Công nghi p cho phép, trên nguyên t c b o toàn và phát tri n v n; i v i t ai, tài nguyên thu c quy n qu n lý và s d ng c a Công ty thì th c hi n theo pháp lu t hi n hành. 4. Công ty có quy n thanh lý ho c như ng bán tài s n là dây chuy n công ngh chính theo quy nh c a cơ quan qu n lý ngành kinh t - k thu t ã kh u hao h t giá tr . i u 6. Công ty có quy n t ch c qu n lý, t ch c kinh doanh như sau: 1. T ch c b máy qu n lý, t ch c kinh doanh phù h p v i m c tiêu và nhi m v ư c Nhà nư c và B Công nghi p giao. 2. i m i công ngh , trang thi t b . 3. t chi nhánh, văn phòng i di n c a Công ty trong nư c và ngoài nư c theo quy nh c a Chính ph và phân c p c a B Công nghi p. 4. Kinh doanh nh ng ngành ngh phù h p v i m c tiêu và nhi m v Nhà nư c giao; m r ng quy mô kinh doanh theo kh năng c a Công ty và nhu c u c a th trư ng; kinh doanh b sung nh ng ngành ngh khác ư c B Công nghi p và cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép. 5. T l a ch n th trư ng; ư c xu t khNu, nh p khNu theo quy nh c a Nhà nư c. 6. T quy t nh giá mua, giá bán v t tư, nguyên li u, s n phNm và d ch v , tr nh ng s n phNm, d ch v do Nhà nư c ho c B Công nghi p nh giá. 7. u tư, liên doanh, liên k t, góp v n c ph n theo quy nh c a Nhà nư c và B Công nghi p.
 4. 8. Xây d ng và áp d ng các nh m c v t tư, lao ng, ơn giá ti n lương trên ơn v s n phNm trong khuôn kh các nh m c, ơn giá c a Nhà nư c và quy nh c a B Công nghi p; 9. Tuy n ch n, thuê mư n, b trí s d ng, ào t o lao ng, l a ch n các hình th c tr lương, thư ng và có các quy n khác c a ngư i s d ng lao ng theo quy nh c a B Lu t lao ng và các quy nh khác c a pháp lu t; ư c quy n quy t nh m c lương, thư ng cho ngư i lao ng trên cơ s các ơn giá ti n lương trên ơn v s n phNm ho c chi phí d ch v và hi u qu ho t ng c a Công ty ư c B Công nghi p phê duy t. 10. ư c m i và ti p i tác kinh doanh nư c ngoài c a Công ty t i Vi t Nam; c ngư i c a Công ty ra nư c ngoài công tác, h c t p, tham quan kh o sát theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Công ty có quy n qu n lý tài chính như sau: 1. ư c s d ng v n và các qu c a Công ty ph c v k p th i các nhu c u trong kinh doanh theo nguyên t c b o toàn và có hoàn tr . 2. T huy ng v n ho t ng kinh doanh, nhưng không thay i hình th c s h u, ư c phát hành trái phi u theo quy nh c a pháp lu t; ư c th ch p giá tr quy n s d ng t g n li n v i tài s n thu c quy n qu n lý c a Công ty t i các Ngân hàng Vi t Nam vay v n kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t và c a B Công nghi p. 3. ư c s d ng qu kh u hao cơ b n c a doanh nghi p; m c và t l trích qu kh u hao cơ b n, ch s d ng và qu n lý qu kh u hao cơ b n do Chính ph quy nh. 4. Sau khi ã làm nghĩa v v i nhà nư c, l p qu u tư phát tri n và các qu khác theo quy nh, Công ty ư c chia ph n l i nhu n còn l i cho ngư i lao ng theo c ng hi n c a m i ngư i vào k t qu s n xu t kinh doanh trong năm. Chi ti t ch phân ph i l i nhu n sau thu theo quy nh c a Chính ph . 5. ư c hư ng các ch tr c p, tr giá ho c các ch ưu ãi c a khác c a Nhà nư c khi th c hi n các nhi m v s n xu t ho c cung ng d ch v ph c v qu c phòng, an ninh, phòng ch ng thiên tai, ho t ng công ích ho c cung c p s n phNm, d ch v theo chính sách giá c a Nhà nư c không bù p chi phí s n xu t s n phNm, d ch v này c a Công ty. 6. ư c hư ng các ch ưu ãi u tư ho c tái u tư theo quy nh c a Nhà nư c. 7. Các quy n khác theo phân c p c a B Công nghi p. i u 8. Công ty có quy n t ch i và t cáo m i yêu c u cung c p các ngu n l c không ư c pháp lu t quy nh c a b t kỳ cá nhân, cơ quan hay t ch c nào, tr nh ng kho n t nguy n óng góp vì m c ích nhân o và công ích. M c II: NGHĨA V C A CÔNG TY
 5. i u 9. Công ty có nghĩa v nh n và s d ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n do Nhà nư c giao, bao g m c ph n v n u tư vào doanh nghi p khác; nh n và s d ng có hi u qu tài nguyên, t ai và các ngu n l c khác Nhà nư c giao th c hi n m c tiêu kinh doanh và nhi m v do Nhà nư c và B Công nghi p giao. i u 10. Công ty có nghĩa v qu n lý ho t ng kinh doanh như sau: 1. ăng ký kinh doanh và kinh doanh úng ngành ngh ã ăng ký; ch u trách nhi m trư c Nhà nư c và B Công nghi p v k t qu ho t ng c a Công ty và ch u trách nhi m trư c khách hàng, trư c pháp lu t v s n phNm và d ch v do Công ty th c hi n. 2. Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch s n xu t kinh doanh dài h n, hàng năm phù h p v i m c tiêu nhi m v ư c Nhà nư c giao và nhu c u c a th trư ng trình B Công nghi p phê duy t. 3. i m i, hi n i hoá công ngh và phương th c qu n lý; s d ng thu nh p t chuy n như ng tài s n tái u tư, i m i thi t b , công ngh c a doanh nghi p. 4. Th c hi n các nghĩa v i v i ngư i lao ng theo quy nh c a B Lu t lao ng, m b o cho ngư i lao ng tham gia qu n lý Công ty. 5. Th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v b o v tài nguyên, môi trư ng, qu c phòng và an ninh qu c gia. 6. Th c hi n ch báo cáo th ng kê, k toán, báo cáo nh kỳ theo quy nh c a Nhà nư c và báo cáo b t thư ng theo yêu c u c a B Công nghi p; ch u trách nhi m v tính xác th c c a các báo cáo. 7. Ch u s ki m tra c a B Công nghi p; tuân th các quy nh v thanh tra c a cơ quan tài chính và c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. 1. Công ty có nghĩa v th c hi n úng ch và các quy nh v qu n lý v n, tài s n, các qu , v k toán, h ch toán, ch ki m toán và các ch khác do Nhà nư c quy nh; ch u trách nhi m v tính xác th c và h p pháp c a các ho t ng tài chính c a Công ty. 2. Công ty có nghĩa v công b công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin ánh giá úng n và khách quan v ho t ng c a Công ty theo quy nh c a Chính ph . 3. Công ty th c hi n các nghĩa v n p thu và các kho n n p ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: T CH C B MÁY QU N LÝ CÔNG TY
 6. i u 12. T ch c b máy qu n lý Công ty g m có Giám c, các Phó giám c, K toán trư ng và b máy giúp vi c: 1. Giám c Công ty do B trư ng B Công nghi p b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t. Giám c Công ty là i di n pháp nhân c a Công ty và ch u trách nhi m trư c B trư ng B Công nghi p và trư c pháp lu t v i u hành ho t ng c a Công ty, Giám c Công ty có quy n i u hành cao nh t trong Công ty và ph i có tiêu chuNn và i u ki n như quy nh t i i u 32 c a Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995. 2. Phó giám c Công ty giúp Giám c Công ty i u hành Công ty theo phân công và u quy n c a Giám c Công ty, ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công và u quy n. 3. K toán trư ng Công ty giúp Giám c Công ty ch o, t ch c th c hi n công tác k toán th ng kê c a Công ty và có các quy n h n, nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. 4. Văn phòng và các phòng ban chuyên môn nghi p v có ch c năng tham mưu, giúp vi c cho Giám c Công ty trong qu n lý, i u hành công vi c. i u 13. Nhi m v và quy n h n c a Giám c Công ty. 1. Nh n v n, t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác c a Nhà nư c và B Công nghi p giao qu n lý, s d ng theo úng m c tiêu, nhi m v ư c Nhà nư c giao và có trách nhi m s d ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n. 2. Xây d ng d án u tư phát tri n, k ho ch dài h n và hàng năm c a Công ty, phương án u tư, liên doanh, án t ch c qu n lý Công ty trình B Công nghi p phê duy t. 3. T ch c b máy qu n lý, i u hành các ho t ng c a Công ty và các ơn v tr c thu c. 4. Xây d ng và ban hành các nh m c kinh t - k thu t, tiêu chuNn s n phNm, d ch v , ơn giá ti n lương phù h p v i quy nh c a Nhà nư c. 5. Ban hành quy ch , quy nh v ti n lương, ti n thư ng, lao ng, k lu t phù h p v i các quy nh hi n hành c a Nhà nư c áp d ng trong Công ty. 6. Quy t nh giá mua, giá bán s n phNm và d ch v phù h p v i qui nh c a Nhà nư c và B Công nghi p trên nguyên t c b o toàn v n và kinh doanh có hi u qu . 7. Trình B trư ng B Công nghi p b nhi m, mi n nhi m, i u ng, khen thư ng, k lu t Phó giám c và K toán trư ng Công ty. 8. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, i u ng, khen thư ng, k lu t các ch c danh ph trách các ơn v (phòng, ban, trung tâm, chi nhánh, c a hàng và các xí nghi p tr c thu c) trong Công ty và các quy n khác c a ngư i s d ng lao ng theo quy nh c a B Lu t lao ng.
 7. 9. Báo cáo B Công nghi p, các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v k t qu s n xu t kinh doanh c a Công ty. 10. Ch u s ki m tra, giám sát c a B Công nghi p và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n i v i vi c th c hi n các ch c năng, nhi m v c a Công ty theo quy nh c a pháp lu t. 11. Các quy n khác theo u quy n và phân c p c a B Công nghi p. Chương 4: QU N LÝ PH N V N C A CÔNG TY CÁC DOANH NGHI P KHÁC VÀ CÁC DOANH NGHI P LIÊN DOANH M c I: QU N LÝ PH N V N C A CÔNG TY CÁC DOANH NGHI P KHÁC i u 14. Giám c Công ty ư c nh n v n c a Nhà nư c ho c chuy n m t ph n v n ã ư c giao góp vào các doanh nghi p khác có quy n và nghĩa v sau ây: 1. Xây d ng phương án góp v n trình B Công nghi p phê duy t. 2. C , bãi mi n, khen thư ng, k lu t ngư i i di n qu n lý ph n v n góp c a Công ty doanh nghi p khác. 3. Giám sát, ki m tra vi c s d ng ph n v n góp c a Công ty, ch u trách nhi m v hi u qu s d ng, b o toàn và phát tri n v n góp c a Công ty; thu l i nhu n t ph n v n góp c a Công ty các doanh nghi p khác. i u 15. Quy n và nghĩa v c a ngư i i di n qu n lý ph n v n góp c a Công ty các doanh nghi p khác: 1. Tham gia vào b máy qu n lý, i u hành doanh nghi p có v n góp c a Công ty theo i u l doanh nghi p ó. 2. Theo dõi và giám sát tình hình ho t ng doanh nghi p có v n góp c a Công ty. 3. Th c hi n ch báo cáo và ch u trách nhi m trư c Giám c Công ty v ph n v n góp c a Công ty các doanh nghi p ó. M c II: QU N LÝ PH N V N C A CÔNG TY CÁC DOANH NGHI P LIÊN DOANH i u 16. Các doanh nghi p liên doanh mà Công ty tham gia ư c thành l p, qu n lý và i u hành theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Lu t Doanh nghi p, các lu t khác có liên quan và theo i u l Công ty liên doanh. Công ty th c hi n m i quy n, nghĩa v và trách nhi m i v i các liên doanh này theo quy nh c a pháp lu t và h p ng ã ký k t.
 8. Chương 5: T P TH NGƯ I LAO NG T I CÔNG TY i u 17. i h i công nhân viên ch c là hình th c tr c ti p ngư i lao ng trong Công ty tham gia qu n lý Công ty. i h i công nhân viên ch c th c hi n các quy n sau ây: 1. Tham gia th o lu n, xây d ng ho c b sung s a i tho ư c lao ông t p th ngư i i di n t p th lao ng thương lư ng và ký k t v i Giám c Công ty. 2. Th o lu n và thông qua quy ch s d ng các qu có liên quan tr c ti p n l i ích c a ngư i lao ng trong Công ty. 3. Th o lu n và góp ý ki n v quy ho ch, k ho ch, ánh giá hi u qu s n xu t kinh doanh, xu t các bi n pháp b o h lao ng, c i thi n i u ki n làm vi c, i s ng v t ch t, tinh th n, v sinh môi trư ng, ào t o l i ngư i lao ng c a Công ty. 4. Các quy n l i khác theo quy nh c a Lu t Công oàn. i u 18. i h i Công nhân viên ch c c a Công ty ư c t ch c và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t Công oàn và theo hư ng d n c a T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam và Công oàn công nghi p Vi t Nam. Chương 6: CÁC ƠN VN TR C THU C CÔNG TY i u 19. Các Xí nghi p, Nhà máy tr c thu c Công ty (sau ây g i là các ơn v tr c thu c) là các ơn v s n xu t th c hi n k ho ch do Công ty giao, ch u s ch o toàn di n và tr c ti p c a Công ty. Các ơn v tr c thu c ho t ng trên nguyên t c h ch toán kinh t n i b theo Quy ch t ch c và ho t ng c a ơn v do Công ty ban hành. i u 20. Giám c ơn v tr c thu c do Giám c Công ty b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng và k lu t. Giám c ơn v tr c thu c ch u trách nhi m trư c Giám c Công ty và pháp lu t v toàn b ho t ng s n xu t, kinh doanh c a ơn v . (Danh sách các ơn v tr c thu c t i Ph l c kèm theo i u l ) Chương 7: TÀI CHÍNH C A CÔNG TY i u 21. Công ty th c hi n ch h ch toán c l p, t ch tài chính trong kinh doanh phù h p v i Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, các quy nh khác c a pháp lu t và i u l c a Công ty. i u 22.
 9. 1. V n i u l c a Công ty g m có: a) V n ư c Nhà nư c giao t i th i i m thành l p Công ty. b) V n Nhà nư c u tư b sung cho Công ty. c) Ph n l i nhu n sau thu ư c trích b sung theo quy nh hi n hành. d) Các ngu n v n khác (n u có) 2. Khi có s tăng gi m v n i u l , Công ty ph i i u ch nh k p th i trong B ng cân i tài s n và công b v n i u l c a Công ty ã ư c i u ch nh. i u 23. 1. Công ty ư c thành l p và s d ng các qu m b o cho s phát tri n c a Công ty t hi u qu cao. 2. Các qu c a Công ty ư c thành l p do Giám c quy t nh, bao g m: a) Qu u tư phát tri n ư c l p t ngu n v n kh u hao cơ b n và trích t l i nhu n c a Công ty theo quy nh c a B Tài chính, l i t c thu ư c t ph n v n góp c a Công ty các doanh nghi p khác, các liên doanh nư c ngoài và các ngu n khác. V n kh u hao cơ b n và l i t c tái u tư c a các ơn v h ch toán ph thu c Công ty u t p trung t i Công ty u tư theo k ho ch hàng năm. b) Qu d phòng tài chính, Qu khen thư ng, Qu phúc l i ư c trích l p theo hư ng d n c a B Tài chính. M c trích l p, trích n p c th và vi c s d ng các qu này theo hư ng d n c a B Tài chính. i u 24. T ch v tài chính c a Công ty: 1. Công ty ho t ng trên nguyên t c t ch v tài chính, t cân i các kho n thu, chi, có trách nhi m b o toàn phát tri n ngu n v n kinh doanh c a Công ty k c ph n v n góp vào các doanh nghi p khác và các liên doanh nư c ngoài. 2. Công ty th c hi n ki m tra, giám sát ho t ng tài chính trong toàn Công ty. Các ơn v h ch toán ph thu c th c hi n theo phân c p và m b o nguyên t c qu n lý th ng nh t t p trung trong toàn Công ty. 3. Trách nhi m v t ch t c a Công ty trong các m i quan h kinh doanh và trong quan h dân s ư c gi i h n m c v n i u l Công ty t i th i i m công b g n nh t. Chương 8: M I QUAN H GI A CÔNG TY V I CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C VÀ CHÍNH QUY N Đ A PHƯƠNG
 10. i u 25. Công ty ch u s ki m tra, giám sát c a B Công nghi p và các cơ quan qu n lý Nhà nư c theo lĩnh v c thu c ch c năng ã ư c pháp lu t quy nh như sau: 1. Ch p hành pháp lu t, th c hi n các quy nh c a Chính ph và B Công nghi p có liên quan n Công ty. 2. Th c hi n quy ho ch, chi n lư c phát tri n Công ty trong t ng th quy ho ch, chi n lư c phát tri n ngành; th c hi n các nh m c kinh t - k thu t, tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, d ch v c a B Công nghi p và Nhà nư c. 3. Ch p hành các ch tài chính, tín d ng, thu , thu l i nhu n; các ch v k toán, th ng kê theo quy nh c a pháp lu t v k toán - th ng kê. 4. Tuân th các quy nh c a Nhà nư c và B Công nghi p v công tác t ch c và cán b g m: thành l p, tách, nh p, t ch c l i, gi i th ; phê duy t và s a i, b sung i u l Công ty; b nhi m, mi n nhi m, i u ng, khen thư ng, k lu t Giám c, Phó giám c và K toán trư ng Công ty. 5. Th c hi n các quy nh v b o v tài nguyên, môi trư ng. 6. Th c hi n các quy nh v quan h i ngo i và xu t, nh p khNu. 7. B o m th c hi n các quy n l i và nghĩa v i v i ngư i lao ng trong Công ty theo quy nh c a pháp lu t. i u 26. i v i chính quy n a phương, Công ty ch u s qu n lý Nhà nư c và ch p hành các quy nh hành chính, các nghĩa v i v i H i ng nhân dân và U ban nhân dân các c p v i tư cách là các cơ quan qu n lý Nhà nư c trên a bàn lãnh th theo quy nh c a pháp lu t. Chương 9: T CH C L I, GI I TH , PHÁ S N CÔNG TY i u 27. B trư ng B Công nghi p xem xét và quy t nh vi c t ch c l i, tách, nh p, gi i th Công ty. i u 28. N u Công ty m t kh năng thanh toán n n h n mà sau khi ã áp d ng các bi n pháp c n thi t v n không kh c ph c ư c thì x lý theo quy nh t i Lu t phá s n doanh nghi p. Chương 10: I U KHO N THI HÀNH
 11. i u 29. i u l này g m 10 chương 30 i u, ư c áp d ng cho Công ty Gi y Thăng Long. T t c các cá nhân và các ơn v thu c Công ty Gi y Thăng Long ch u trách nhi m thi hành i u l này. i u 30. Trư ng h p c n b sung, s a i i u l , Giám c Công ty trình B trư ng B Công nghi p phê duy t./. PH L C DANH SÁCH CÁC ĐƠN V TR C THU C CÔNG TY T I TH I ĐI M PHÊ DUY T ĐI U L (Kèm theo i u l T ch c và Ho t ng c a Công ty Gi y Thăng Long) 1. Xí nghi p Gi y Hà N i. Tr s t i: 411 ư ng Nguy n Tam Trinh, qu n Hai Bà Trưng, Hà N i; i n tho i: 04.6337367. 2. Xí nghi p Gi y Thái Bình. Tr s t i: Km s 5, ư ng 10. phư ng Phú Khánh, th xã Thái Bình; i n tho i: 036.830840. 3. Nhà máy Gi y Chí Linh. Tr s t i: xã Hoàng Tân, huy n Chí Linh, t nh H i Dương; i n tho i: 0320.590023.
Đồng bộ tài khoản