Quyết định số 1051/QĐ-BNN-VP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 1051/QĐ-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1051/QĐ-BNN-VP về việc ban hành Quy chế quản lý công sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1051/QĐ-BNN-VP

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N c l p - T do - H nh phúc NÔNG THÔN ------- ----- S : 1051/Q -BNN-VP Hà N i, ngày 09 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ CÔNG S C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 213/2006/Q -TTg ngày 25/9/2006 c a Th tư ng Chính ph v ban hành Quy ch qu n lý công s các cơ quan hành chính nhà nư c; Theo ngh c a Chánh Văn phòng B , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý công s c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các qui nh trư c ây trái v i Quy ch này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng, Th trư ng các V , C c, Thanh tra, Ban i m i và qu n lý doanh nghi p nông nghi p; Trung tâm Khuy n nông - Khuy n ngư qu c gia, Trung tâm Tin h c và th ng kê ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Cao c Phát QUY CH
 2. QU N LÝ CÔNG S C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1051/Q -BNN-VP ngày 09 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy ch này quy nh vi c qu n lý s d ng, i u chuy n, thu h i, c i t o và xây d ng m i và b o trì công s c a cơ quan B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 2. Công s quy nh trong Quy ch này bao g m: Nhà làm vi c và các công trình k thu t, ph c v ho t ng c a cơ quan trong khuôn viên t c a cơ quan B ; 3. Các a i m làm vi c do Văn phòng B qu n lý là tr s làm vi c c a cơ quan B . i u 2. i tư ng áp d ng 1. Các ơn v thu c cơ quan B ư c giao qu n lý, s d ng công s làm vi c bao g m: a) Văn phòng, các V , Thanh Tra B , Ban i m i (sau ây g i là ơn v ư c giao s d ng tr s làm vi c); b) Các C c, các Trung Tâm có tr s làm vi c t i tr s làm vi c c a cơ quan B (sau ây g i là ơn v ư c giao qu n lý và s d ng tr s làm vi c); c) Các C c ư c giao qu n lý và s d ng tr s làm vi c riêng (bên ngoài tr s cơ quan B ). 2. Các t ch c, cá nhân không quy nh t i kho n 1 i u này nhưng có liên quan n vi c s d ng, i u chuy n, thu h i, c i t o và xây d ng m i t i tr s làm vi c c a cơ quan B . Chương 2: NH NG QUY NNH C TH M c I. QU N LÝ S D NG CÔNG S i u 3. H sơ qu n lý công s 1. H sơ qu n lý công s bao g m: H sơ qu n lý công s ư c thi t l p ban u khi ưa vào s d ng và ư c b sung trong quá trình s d ng. 2. Trách nhi m l p và b sung h sơ qu n lý công s .
 3. a) Văn phòng B có trách nhi m l p, qu n lý và lưu gi h sơ tr s làm vi c c a các ơn v ư c giao s d ng tr s làm vi c theo quy nh c a pháp lu t; b) Các ơn v ư c giao qu n lý và s d ng tr s làm vi c có trách nhi m l p, qu n lý h sơ theo quy nh hi n hành và sao g i v Văn phòng 01 b t ng h p và lưu gi h sơ chung tr s làm vi c c a cơ quan B . c) Văn phòng B và các C c ư c giao qu n lý và s d ng tr s riêng có trách nhi m l p, qu n lý h sơ theo quy nh hi n hành và sao g i v V K ho ch t ng h p báo cáo B và B Xây d ng theo quy nh. i u 4. H sơ qu n lý công s ư c thi t l p ban u N i dung c a h sơ qu n lý công s ư c thi t l p ban u khi ưa vào s d ng theo quy nh t i i u 4 Quy ch Qu n lý công s các cơ quan hành chính nhà nư c Ban hành kèm theo Quy t nh s : 213/2006/Q -TTg ngày 25/9/2006 c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i là Quy ch qu n lý công s các cơ quan qu n lý hành chính nhà nư c). i u 5. B sung h sơ trong quá trình s d ng 1. N i dung h sơ c n b sung trong quá trình s d ng bao g m: a. Gi y t liên quan n công tác b o trì, c i t o công s ; b. Gi y t liên quan n vi c tách, nh p công s c a ơn v ; c. Gi y t liên quan n vi c s p x p, i u chuy n công s ; d. H sơ trích ngang công s theo quy nh hi n hành. 2. B sung h sơ trong quá trình s d ng c a các ơn v ư c th c hi n như sau: a) Văn phòng có trách nhi m b sung h sơ tr s làm vi c c a cơ quan B và l p h sơ b sung h sơ trong quá trình s d ng cho các ơn v ư c giao s d ng tr s làm vi c. b) Các ơn v ư c giao qu n lý và s d ng tr s làm vi c có trách nhi m b sung h sơ trong quá trình s d ng c a ơn v g i v Văn phòng t ng h p. c) Văn phòng B và các C c ư c giao qu n lý s d ng tr s riêng có trách nhi m b sung h sơ theo quy nh hi n hành và sao g i v V K ho ch t ng h p báo cáo B và B Xây d ng theo quy nh. i u 6. L p h sơ trích ngang và lưu gi , s d ng h sơ công s 1. ơn v ư c giao qu n lý và s d ng tr s làm vi c, các C c ư c giao qu n lý s d ng tr s riêng, Văn phòng B có trách nhi m: a. Lưu gi h sơ qu n lý công s quy nh t i i u 4 và i u 5 Quy ch này;
 4. b. L p h sơ trích ngang công s . 2. V K ho ch có trách nhi m t p h p h sơ trích ngang công s c a B g i B Xây d ng theo quy nh. 3. N i dung h sơ trích ngang công s th c hi n theo hư ng d n c a B Xây d ng t i Thông tư S : 01/2007/TT-BXD ngày 31/01/2007 v vi c hư ng d n m t s n i dung c a Quy ch qu n lý công s các cơ quan hành chính nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 213/2006/Q -TTg ngày 25 tháng 9 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph . i u 7. Quy nh v qu n lý s d ng nhà làm vi c 1. Các ơn v ư c giao s d ng tr s làm vi c và các ơn v ư c giao qu n lý và s d ng tr s làm vi c th c hi n theo các quy nh c a Quy ch này. 2. Các C c ư c giao qu n lý s d ng tr s riêng có trách nhi m xây d ng và ban hành Quy nh v qu n lý s d ng công s làm vi c c a ơn v g m các n i dung sau: a) Nh ng quy nh b t bu c m i t ch c, cá nhân (bao g m cán b , công ch c, viên ch c c a cơ quan và khách t i làm vi c) ph i ch p hành; b) Nh ng quy nh mà các t ch c, cá nhân không ư c phép làm trong công s ; c) Trách nhi m c a Th trư ng cơ quan, ơn v ; cán b , công ch c, viên ch c c a cơ quan và khách t i làm vi c trong vi c qu n lý s d ng nhà làm vi c; d) Quy nh v x lý i v i các t ch c, cá nhân vi ph m quy ch n i b c a ơn v ; ) Các n i dung khác (n u có). i u 8. B trí s p x p nơi làm vi c 1. Văn phòng B l p phương án s p x p nơi làm vi c cho các ơn v làm vi c t i tr s cơ quan B và xu t hư ng gi i quy t i v i tài s n nhà, t dôi dư trình B quy t nh theo quy nh hi n hành v phân c p qu n lý tài s n nhà nư c. 2. Trách nhi m c a các ơn v ư c giao qu n lý và s d ng tr s làm vi c và các C c ư c giao qu n lý s d ng tr s riêng: a) Rà soát, s p x p và i chi u di n tích làm vi c hi n có v i tiêu chuNn, nh m c, biên ch c a ơn v mình hàng năm g i v Văn phòng B t ng h p chung; b) B trí, s p x p nơi làm vi c cho cán b công ch c, lao ng h p ng c a ơn v . 3. ơn v ư c giao s d ng tr s làm vi c ph i s p x p nơi làm vi c c a ơn v m b o s d ng hi u qu và hàng năm ph i rà soát báo cáo B . i u 9. Yêu c u v s d ng công s
 5. 1.Yêu c u chung v s d ng công s : a) S d ng di n tích và trang thi t b làm vi c ph i b o m úng tiêu chuNn, nh m c c a t ng ch c danh, nghi p v chuyên môn theo Quy t nh s 260/2006/Q - TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 v s a i, b sung Quy t nh s 147/1999/Q - TTg ngày 5 tháng 7 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph Quy nh v tiêu chuNn, nh m c s d ng tr s làm vi c t i các cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p và Quy t nh s 170/2006/Q -TTg ngày 18 tháng 7 năm 2006 Quy nh tiêu chuNn, nh m c trang thi t b và phương ti n làm vi c c a ơn v và cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c; b) Vi c s d ng công s ph i úng công năng thi t k , úng m c ích; không ư c chi m d ng ho c s d ng công s vào các m c ích s n xu t kinh doanh, d ch v , cho thuê, cho mư n, làm nhà ...; c) Ki m tra, ôn c, nh c nh các ơn v , t ch c, cá nhân th c hi n nghiêm ch nh vi c qu n lý s d ng công s ; d) L p k ho ch b o trì, mua s m các trang thi t b làm vi c cho cơ quan, cán b , công ch c, viên ch c theo quy nh; ) X lý các vi ph m trong qu n lý s d ng công s t i ơn v . e) Yêu c u v s d ng phòng làm vi c: - Bên ngoài các phòng làm vi c ph i có bi n ghi tên ơn v , ch c danh cán b , công ch c, viên ch c làm vi c trong phòng; - Các trang thi t b trong phòng làm vi c ph i ư c b trí g n gàng và thu n l i cho các thành viên trong phòng làm vi c; - Không ư c s d ng các thi t b un, n u c a cá nhân trong phòng làm vi c; - Không ư c các v t li u n , ch t d cháy trong phòng làm vi c; - Ph i t t h t các thi t b dùng i n khi h t gi làm vi c trư c khi ra v và t t các thi t b dùng i n không s d ng khi ra kh i phòng làm vi c; - Khi ngh làm vi c t 3 ngày tr lên, phòng làm vi c ph i ư c khoá và niêm phong. 2. Văn phòng B ch u tránh nhi m: a) L p sơ t ng th tr s làm vi c c a cơ quan B trong ó ph i th hi n rõ các kh i nhà làm vi c, phòng làm vi c, b ph n s d ng chung, k thu t, ph c v c a cơ quan B và các ơn v . Sơ t ng th ph i ư c t v trí thu n l i ph c v cho công tác i u hành và khách n liên h công tác; b) Bên ngoài c ng chính c a tr s cơ quan B ph i g n bi n tên và a ch c a cơ quan, làm bi n ghi tên ơn v , ch c danh cán b công ch c t i các phòng làm vi c cho các ơn v ư c giao s d ng tr s làm vi c;
 6. c) B trí b ph n thư ng tr c b o v , gi gìn an ninh, tr t t 24/24 gi t i Tr s làm vi c c a cơ quan B ; cán b công ch c, lao ng h p ng, ngư i nư c ngoài và khách ra vào cơ quan B làm vi c ph i th c hi n nghiêm ch nh quy nh t i Quy t nh s 1240/Q -BNN-VP, ngày 24/8/2004 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT ban hành quy nh v công tác thư ng tr c, b o v cơ quan t i cơ quan B Nông nghi p và PTNT; d) Có trách nhi m m b o v sinh chung tr s làm vi c c a cơ quan B và các công trình k thu t, ph c v s d ng chung; ) Trang b h th ng phòng ch ng cháy, n cho các ơn v ư c giao s d ng tr s làm vi c; Ki m tra, nh c nh các ơn v ư c giao qu n lý và s d ng tr s làm vi c th c hi n nghiêm các qui nh v phòng ch ng cháy, n ; 3. Trách nhi m c a các ơn v ư c giao qu n lý và s d ng tr s làm vi c: a) Làm bi n tên ơn v trư c các nhà làm vi c ư c giao qu n lý và s d ng, làm bi n ghi tên ơn v , ch c danh cán b công ch c t i các phòng làm vi c c a ơn v ; b) m b o v sinh t i ơn v , ph n công trình k thu t, ph c v s d ng chung ư c giao qu n lý, s d ng; c) Trang b y các thi t b phòng cháy ch a cháy t i tr s làm vi c c a ơn v úng theo quy nh hi n hành; d) m b o an ninh tr t t trong ph m vi tr s c a ơn v . e) Hàng năm (ch m nh t là ngày 15/11) các ơn v t ng h p nh ng bi n ng v tình hình qu n lý s d ng nhà làm vi c c a ơn v g i v Văn phòng B ho c báo cáo t xu t theo yêu c u c a B . 4. Các C c ư c giao qu n lý s d ng tr s riêng có trách nhi m th c hi n y các i m a, b, c, d c a kho n 3 i u này. Hàng năm th c hi n báo nh ng bi n ng v tình hình qu n lý s d ng nhà làm vi c c a ơn v g i v V K ho ch ho c báo cáo t xu t theo yêu c u c a B . i u 10. Yêu c u s d ng i v i các công trình k thu t, ph c v dùng chung 1. Yêu c u chung a) Ph n s d ng chung trong cơ quan bao g m: h i trư ng, phòng h p, ư ng i, nơi xe, khu v sinh chung, hành lang, c u thang b , h th ng c p i n, c p thoát nư c, thông tin liên l c, b nư c, b ph t, sân vư n, b n hoa cây c nh... b). Các ơn v , t ch c cá nhân, khách n công tác ph i th c hi n nghiêm ch nh các n i quy, quy ch c a cơ quan B . c) Yêu c u các cá nhân, khách n công tác th c hi n ti t ki m i n, nư c t i các công trình k thu t, ph c v dùng chung. Không gây bNn làm ô nhi m ngu n nư c sinh ho t…
 7. d) Nghiêm c m gây m t v sinh chung t i cơ quan, yêu c u b rác úng nơi quy nh. Các thi t b , phương ti n b o v môi trư ng ph i ư c t úng nơi quy nh. ) Vi c s d ng h i trư ng, phòng h p do Văn phòng B qu n lý theo Quy t nh s 373/Q -BNN-VP ngày 28/01/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT v vi c ban hành Quy nh v ch h pc aB . 2. Trách nhi m c a ơn v ư c giao qu n lý các công trình k thu t, ph c v s d ng chung: a) Thư ng xuyên ki m tra, ôn c cán b , công ch c, viên ch c và khách n làm vi c th c hi n úng n i quy, quy ch c a cơ quan, ơn v ; b) Th c hi n vi c gi gìn an ninh, tr t t ; phòng ch ng cháy n ; trông gi xe ô tô, xe máy, xe p; v sinh công c ng, thu gom rác th i; chăm sóc vư n hoa, cây c nh... trong khuôn viên tr s làm vi c c a cơ quan B ; c) Qu n lý, v n hành các trang thi t b s d ng chung (bơm nư c, máy phát i n, h th ng nư c...); d) Quy nh vi c óng góp kinh phí c a các ơn v cho vi c xây d ng m i, c i t o nâng c p, b o trì, b o dư ng, v n hành các công trình k thu t, ph c v s d ng chung; 4. Các ơn v , t ch c, cá nhân ti p dân, ti p khách; khách n liên h công tác th c hi n nghiêm ch nh quy nh t i Quy t nh s 1240/Q -BNN-VP, ngày 24/8/2004 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT ban hành quy nh v công tác thư ng tr c, b o v cơ quan t i cơ quan B Nông nghi p và PTNT; 5. Trách nhi m c a các ơn v ư c giao qu n lý và s d ng tr s làm vi c: a) Thư ng xuyên ki m tra, ôn c cán b , công ch c, viên ch c và khách n làm vi c th c hi n úng n i quy, quy ch c a cơ quan, ơn v ; b) óng góp kinh phí cho vi c xây d ng m i, c i t o nâng c p, b o trì, b o dư ng, v n hành các công trình k thu t, ph c v s d ng chung. i u 11. B o trì công s 1. B o trì công s th c h ên theo quy nh t i i u 83 c a Lu t Xây d ng, v b o trì công trình xây d ng và Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và th c hi n ch b o trì công s các cơ quan hành chính nhà nư c theo Quy nh ch b o trì công s các cơ quan hành chính nhà nư c, ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2006/Q -BXD Quy nh ch b o trì công s các cơ quan hành chính nhà nư c, ngày 02/6/2006 c a B trư ng B Xây d ng. 2. Văn phòng B :
 8. a) L p k ho ch t ng th b o trì tr s làm vi c c a cơ quan B bao g m: Công tác kh o sát hi n tr ng, l p k ho ch v n, ki m tra, xác nh m c và t c xu ng c p, ánh giá ch t lư ng công s và th c hi n công vi c s a ch a công s khi c n thi t, úng th i gian yêu c u cho các ơn v ư c giao s d ng tr s làm vi c; b) Ch trì, ph i h p v i các ơn v ư c giao qu n lý và s d ng tr s làm vi c l p k ho ch, kinh phí b o trì, phân b chi phí b o trì ph n di n tích s d ng chung, ng th i l p k ho ch, phân b chi phí b o trì và v n hành các trang thi t s d ng chung t i tr s làm vi c c a cơ quan B hàng năm. 3. Các ơn v ư c giao qu n lý và s d ng tr s làm vi c: a) Có trách nhi m b o trì công s hàng năm, duy trì ch t lư ng, ki n trúc, công năng s d ng c a công s và các công trình k thu t, ph c v s d ng chung ư c giao qu n lý, s d ng; b) óng góp kinh phí b o trì, b o dư ng, v n hành các công trình k thu t, ph c v s d ng chung t i tr s cơ quan B . 4. Vi c b o trì công s c a các C c ư c giao qu n lý s d ng tr s riêng th c hi n theo các quy nh t i Kho n 1 i u này. M c II. QU N LÝ S P X P L I, I U CHUY N, THU H I CÔNG S i u 12. S p x p l i công s 1. Văn phòng B có trách nhi m l p phương án s p x p di n tích nhà làm vi c cho các ơn v t i tr s làm vi c c a cơ quan B trình lãnh o B quy t nh. 2. Các ơn v ư c giao qu n lý và s d ng tr s làm vi c và các C c ư c giao qu n lý s d ng tr s riêng có trách nhi m rà soát, s p x p l i công s ư c giao qu n lý và s d ng. i u 13. i u chuy n và thu h i công s 1. Vi c i u chuy n và thu h i tr s làm vi c c a các ơn v hành chính Nhà nư c thu c cơ quan B do Lãnh o B quy t nh. 2. Các ơn v ư c giao qu n lý và s d ng tr s làm vi c các C c ư c giao qu n lý s d ng tr s làm vi c riêng n u s d ng sai m c ích, không úng công năng, di n tích ư c giao th a so v i tiêu chuNn ho c lãng phí s b i u chuy n, thu h i. 3. Văn phòng B : a) L p phương án trình B vi c i u chuy n, thu h i các ơn v làm vi c t i tr s cơ quan B theo yêu c u b trí s p x p l i di n tích làm vi c m b o s i u hành c a B ;
 9. b) Th c hi n vi c x p x p, i u chuy n, thu h i và l p biên b n bàn giao v i ơn v b thu h i, i u chuy n và l p biên b n bàn giao cho ơn v ư c giao qu n lý và s d ng tr s làm vi c c a cơ quan B . 4. Các C c ư c giao qu n lý s d ng tr s làm vi c riêng th c hi n theo kho n 1 i u này. 5. Các ơn v ư c giao qu n lý và s d ng tr s làm vi c và các C c ư c giao qu n lý s d ng tr s làm vi c riêng khi b i u chuy n, thu h i yêu c u ph i th c hi n vi c chuy n giao y h sơ, hi n tr ng nhà t công s theo quy t nh i u chuy n, thu h i c a B . 6. Kinh phí ph c v công tác xác nh ch t lư ng còn l i, giá tr công s b thu h i bàn giao cho ơn v m i s d ng ư c trích t kinh phí c a ơn v ư c giao qu n lý và s d ng và Các C c ư c giao qu n lý s d ng tr s làm vi c riêng tr s làm vi c ó. M c III. QU N LÝ C I T O VÀ XÂY D NG M I CÔNG S i u 14. S a ch a, c i t o nâng c p công s 1. Văn phòng B th c hi n c i t o, s a ch a các công trình cho các ơn v ư c giao s d ng làm vi c và các công trình k thu t, ph c v s d ng chung t i tr s làm vi c c a cơ quan B . 2. Các ơn v ư c giao qu n lý và s d ng tr s làm vi c khi s a ch a, c i t o nâng c p tr s làm vi c ph i th ng nh t v i Văn phòng v qu n lý quy ho ch t ng th tr s làm vi c c a cơ quan B , th c hi n úng yêu c u v th t c u tư xây d ng theo Lu t Xây d ng, l p h sơ ánh giá hi n tr ng, kh o sát thi t k và l p d toán công trình xây d ng trình B phê duy t. 3. Các C c có ư c giao tr s làm vi c riêng t quy t nh viêc s a ch a c i t o, nâng c p theo úng quy nh t i kho n 4 i u này. 4. i u ki n c a công s ư c c i t o th c hi n theo quy nh t i i u 16 M c 3 Chương II c a quy ch Qu n lý công s các cơ quan hành chính nhà nư c và các quy nh hi n hành v u tư xây d ng cơ b n. i u 15. u tư xây d ng và c i t o công s 1. Vi c u tư xây d ng m i và c i t o công s do lãnh o B quy t nh ch trương và th c hi n theo qui nh t i kho n 2 i u 19 Qui ch qu n lý công s c a các cơ quan hành chính nhà nư c. 2. i u ki n ư c u tư xây d ng m i theo quy nh t i i u 16 M c 3 Chương II c a quy ch Qu n lý công s các cơ quan hành chính nhà nư c và các quy nh hi n hành v u tư xây d ng cơ b n c a Nhà nư c.
 10. 3. T t c các d án u tư xây d ng công s c a các ơn v ph i tuân th các quy nh v ho t ng xây d ng và các quy nh liên quan v qu n lý d án u tư xây d ng và s d ng v n ngân sách nhà nư c; i u 16. Th c hi n c i t o, xây d ng m i và nghi m thu, bàn giao ưa công s vào s d ng 1. Vi c tri n khai các d án c i t o, xây d ng m i công s th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v u tư và xây d ng 2. Vi c nghi m thu, bàn giao ưa công s vào s d ng ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v u tư và xây d ng cơ b n. 3. ơn v ư c giao tr c ti p qu n lý s d ng công s ph i tham gia vào vi c nghi m thu, bàn giao theo quy nh t i kho n 2 i u này và ph i tr c ti p ti n hành ki m tra, v n hành th các trang thi t b c a công s . Chương 3: GI I QUY T CÁC TRANH CH P VÀ X LÝ VI PH M TRONG S D NG CÔNG S i u 17. Gi i quy t tranh ch p v qu n lý s d ng công s 1. Các tranh ch p liên quan n quy n s h u công trình và quy n s d ng t ã có gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c có m t trong các lo i gi y t quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 5 i u 50 c a Lu t t ai do Toà án nhân dân gi i quy t. Các tranh ch p liên quan n quy n s d ng t c a công s mà chưa có gi y t v quy n s d ng t theo quy nh t i kho n này ư c gi i quy t theo quy nh t i kho n 2 i u 136 c a Lu t t ai. 2. Các tranh ch p liên quan n vi c qu n lý s d ng công s ph i báo cáo B xem xét, gi i quy t. 3. Các tranh ch p liên quan n vi c c i t o và xây d ng m i công s ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng. 4. Gi i quy t các tranh ch p liên quan n tr s cơ quan B do Thanh tra B và các ơn v qu n lý tr c ti p ph i h p gi i quy t theo lu t nh. i u 18. X lý vi ph m trong s d ng công s T ch c, cá nhân vi ph m ho c l i d ng ch c v , quy n h n làm trái các quy nh trong Quy ch này và các quy nh có liên quan n qu n lý công s tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t hành chính, x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4:
 11. T CH C TH C HI N VÀ I U KHO N THI HÀNH i u 19. Trách nhi m c a các ơn v 1. Văn phòng B a) Ch u trách nhi m trư c B v công tác qu n lý tr s làm vi c c a cơ quan B và g i n V K ho ch t ng h p chung báo cáo B Xây d ng; b) Th c hi n qu n lý th ng nh t quy ho ch t ng th tr s làm vi c c a cơ quan B ; c) Ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng trình B b sung, thay i di n tích làm vi c, nơi làm vi c, xây d ng m i công s ; d) Hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các quy nh v qu n lý, s d ng công s ; ) T ng h p k ho ch s a ch a, u tư c i t o tr s làm vi c c a cơ quan B b ng ngu n v n Ngân sách Nhà nư c; e) Ch trì, ph i h p v i C c Qu n lý Xây d ng công trình, V K ho ch, V Tài chính và các cơ quan liên quan ki m tra vi c ch p hành các quy nh v tiêu chuNn, nh m c s d ng công s , vi c s d ng ngu n v n cho u tư c i t o, xây d ng m i và b o trì công s . 2. Các C c ư c giao qu n lý s d ng tr s riêng Hàng năm báo cáo B (V K ho ch) v tình hình qu n lý s d ng công s t i tr s làm vi c c a C c. 3. V K ho ch a) Hư ng d n vi c l p k ho ch u tư c i t o, xây d ng m i công s các cơ quan hành chính nhà nư c thu c B ; b) Ch trì, ph i h p v i V Tài chính, C c Qu n lý Xây d ng công trình và các cơ quan liên quan ki m tra vi c ch p hành k ho ch u tư xây d ng công s hành chính nhà nư c và t ng h p báo cáo B x lý ho c x lý theo thNm quy n nh ng vi ph m trong quá trình u tư xây d ng công s ; c) Hàng năm t ng h p cân i k ho ch v n u tư c i t o, xây d ng m i công s m b o ti t ki m, hi u qu . d) Hàng năm báo cáo B , B Xây d ng v tình hình qu n lý s d ng công s t i tr s làm vi c c a cơ quan B . 4. V Tài chính a) Hư ng d n vi c s d ng ngu n v n u tư c i t o, xây d ng m i và b o trì công s và xác nh giá tr tài s n công s ;
 12. b) Duy t quy t toán v n xây d ng, s a ch a công s . 5. C c Qu n lý Xây d ng công trình a) Ch u trách nhi m thNm nh quá trình u tư xây d ng các công trình xây d ng m i ho c c i t o công s , m b o các yêu c u v xây d ng; b) Hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn xây d ng theo thi t k m u, thi t k i n hình công s các cơ quan hành chính nhà nư c. i u 20. T ch c th c hi n 1. Văn phòng B ph i h p v i các ơn v có liên quan ph bi n, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy ch này trong cơ quan B . 2. Th trư ng các ơn v có trách nhi m th c hi n y Quy ch v qu n lý s d ng, b o trì công s . 3. Trong quá trình tri n khai th c hi n, các ơn v có vư ng m c ngh ph n ánh v Văn phòng B k p th i báo cáo trình B ch nh s a, b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản