intTypePromotion=3

Quyết định số 1135/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 1135/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN NHÂN SỰ BAN CHỈ HUY CỨU TRỢ VÀ ĐẢM BẢO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1135/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012 Số: 1135/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN NHÂN SỰ BAN CHỈ HUY CỨU TRỢ VÀ ĐẢM BẢO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08/3/1993, Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24/8/2000; Căn cứ Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24/8/2000; Căn cứ Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai; Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-UB ngày 29/4./2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 311 TTr/BCH CTĐBĐSNDTP ngày 06/3/2012, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy CTĐBĐSND TP) như sau: 1. Ông Nguyễn Văn Yên – Phó Giám đốc Sở Y tế làm Phó Trưởng ban thay ông Lê Tuấn Anh do được nghỉ chế độ; 2. Ông Nguyễn Văn Đồng – Phó Giám đốc Sở Công Thương, làm phó thay ông Lưu Tiến Long do được phân công nhiệm vụ khác; 3. Bà Dương Thị Hằng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, làm Ủy viên thay Bà Vũ Thúy Lan do được nghỉ theo chế độ;
  2. Điều 2. Nhiệm vụ Ban Chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố, nhiệm vụ cụ thể của các Phó Trưởng ban các ủy viên, Văn phòng Thường trực giúp việc Ban Chỉ huy CTĐBĐSND TP được quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 4 Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 của UBND Thành phố Hà Nội. Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc và các Ông, Bà tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Bích Ngọc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản