Quyết định số 1137/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 1137/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1137/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Tổ chức nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2004), 15 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2004) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1137/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1137/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN T CH C NHÀ NƯ C K NI M 60 NĂM NGÀY THÀNH L P QUÂN I NHÂN DÂN VI T NAM (22/12/1944 – 22/12/2004), 15 NĂM NGÀY H I QU C PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 – 22/12/2004) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001. Th c hi n Ngh quy t s 35/NQ-TW ngày 09 tháng 02 năm 2004 c a B Chính tr v t ch c k ni m các ngày l l n trong 2 năm 2004-2005. Căn c Quy t nh s 847/Q -TTg ngày 05 tháng 08 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o nhà nư c k ni m các ngày l l n trong hai năm 2004 – 2005. Xét ngh c a B trư ng B Qu c phòng. QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban T ch c nhà nư c k ni m 60 năm ngày thành l p Quân i nhân dân Vi t Nam (22/12/1944 – 22/12/2004), 15 năm ngày h i Qu c phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2004), sau ây g i t t là Ban T ch c. i u 2. Ban T ch c có nhi m v t ch c t t các ho t ng k ni m 60 năm ngày thành l p Quân i nhân dân Vi t Nam, 15 năm ngày h i Qu c phòng toàn dân t i Th ô Hà N i, theo s ch o c a Ban Ch o nhà nư c k ni m các ngày l l n trong hai năm 2004 – 2005. Nhi m v t ng thành viên trong Ban T ch c do ng chí Trư ng ban phân công c th . i u 3. Ban T ch c g m các ng chí sau ây: 1. Nguy n Văn Rinh, Th trư ng B Qu c phòng - Trư ng ban. 2. Ph m H ng Thanh, Phó Ch nhi m T ng c c Chính tr - Phó Trư ng ban thư ng tr c. 3. Nguy n H ng Vinh – Phó trư ng ban thư ng tr c Ban Tư tư ng – Văn hóa Trung ương – Phó Trư ng ban. 4. Lê Ti n Th , Th trư ng B Văn hóa – Thông tin – Phó Trư ng ban. 5. Lê Th Ti m, Th trư ng B Công an - y viên.
  2. 6. Nguy n Phú Bình, Th trư ng B Ngo i giao - y viên. 7. Tr n Văn Tá, Th trư ng thư ng tr c B Tài chính - y viên. 8. Phan Quang Trung, Th trư ng B K ho ch và u tư - y viên. 9. Nguy n ình Liêu, Th trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i - y viên. 10. Ngô Th Thanh H ng, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i - y viên. 11. Nguy n Văn Bích, Phó Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c - y viên. 12. Tr n Qu c To n, Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph - y viên. 13. Lê Truy n, y viên Ban thư ng tr c oàn Ch t ch y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam - y viên. 14. Tr nh ình Th ng, y viên thư ng tr c Ban Ch p hành Trung ương H i C u chi n binh Vi t Nam - y viên. 15. Dương Qu c Hưng, y viên Ban Thư ng v , Trư ng Ban Tư tư ng – Văn hóa Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh - y viên. 16. Tr n Bình Minh, Phó T ng giám c ài Truy n hình Vi t Nam - y viên. 17. Lê ình o, Phó T ng giám c ài Ti ng nói Vi t Nam - y viên. 18. Mai H ng B nh, C c trư ng C c Tư tư ng – Văn hóa, T ng c c Chính tr - y viên. i u 4. Ban T ch c t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v ư c giao. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Trư ng Ban T ch c, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Th trư ng các t ch c, cá nhân có liên quan và các thành viên trong Ban T ch c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản