Quyết định số 115/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
44
lượt xem
5
download

Quyết định số 115/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 115/2004/QĐ-UB về việc: Ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Thăng Long - giai đoạn II, tỷ lệ 1/500 (Phần Quy hoạch sử dụng đất và Giao thông) Địa điểm: Các Phường Phú Thượng, Xuân La - Quận Tây Hồ và các Xã Đông Ngạc, Xuân Đỉnh - Huyện Từ Liêm - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 115/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 115/2004/Q -UB Hà N i, ngày 28 tháng 07 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C: BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN NAM THĂNG LONG - GIAI O N II, T L 1/500 (PH N QUY HO CH S D NG T VÀ GIAO THÔNG) NA I M: CÁC PHƯ NG PHÚ THƯ NG, XUÂN LA - QU N TÂY H VÀ CÁC XÃ ÔNG NG C, XUÂN NH - HUY N T LIÊM - HÀ N I. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s : 114/2004/Q -UB ngày 28/7/2004 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th Nam Thăng Long - Giai o n II, t l 1/500 (Ph n Quy ho ch s d ng t và Giao thông); Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l Qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t Khu ô th Nam Thăng Long - giai o n II, t l 1/500 (Ph n Quy ho ch s d ng t và Giao thông). i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Xây d ng, Quy ho ch Ki n trúc, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Ch t ch UBND huy n T Liêm, ch t ch UBND qu n Tây H , Ch t ch UBND các Phư ng: Phú Thư ng, Xuân La; Ch t ch UBND các xã ông Ng c, Xuân nh; Giám c Công ty TNHH Phát tri n Khu ô th Nam Thăng Long; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
 2. Nguy n Qu c Tri u I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN NAM THĂNG LONG (GIAI O N II), T L 1/500 (PH N S D NG T VÀ GIAO THÔNG) NA I M: CÁC PHƯ NG PHÚ THƯ NG, XUÂN LA- QU N TÂY H VÀ CÁC XÃ ÔNG NG C, XUÂN NH - HUY N T LIÊM ( Ban hành theo Quy t nh s : 115/2004/Q -UB ngày 28 tháng 7 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t Khu ô th Nam Thăng Long giai o n II, t l 1/500 (Ph n Quy ho ch s d ng t và Giao thông) ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 114/2004/Q -UB ngày 28 tháng 7 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh nêu trong b n i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong ranh gi i Quy ho ch chi ti t Khu ô th Nam Thăng Long còn ph i tuân th các quy nh khác c a Pháp lu t. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch UBND huy n T Liêm; Ch t ch UBND qu n Tây H ; Giám c S Quy ho ch Ki n trúc, Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i Khu ô th Nam Thăng Long giai o n II theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a Pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: Ph m vi ranh gi i: Khu ô th Nam Thăng Long (giai o n II) n m phía Tây B c c a Thành ph Hà N i, thu c a ph n c a các phư ng: Xuân La, Phú Thư ng (qu n Tây H ) và các xã ông Ng c, Xuân nh (huy n T Liêm) - Hà N i g m 2 khu t: khu A và khu B. · Khu A có di n tích kho ng: 147,06ha , có v trí:
 3. - Phía B c: Giáp tuy n i n cao th 110KV và khu dân cư Phư ng Phú Thư ng. - Phía Nam: Giáp làng Xuân nh và khu dân cư phư ng Xuân La. - Phía ông: Giáp khu t giai o n I, giai o n III và ư ng quy ho ch d ki n ( ư ng vành ai 2). - Phía Tây: Giáp ư ng Ph m Văn ng ( ư ng vành ai 3). · Khu B có di n tích kho ng 4,0ha , có v trí: - Phía B c: Giáp ê sông H ng. - Phía Nam: Giáp tuy n i n cao th 110KV. - Phía ông: Giáp khu dân cư phư ng Phú Thư ng. - Phía Tây: Giáp khu dân cư xã ông Ng c. i u 6: T ng di n tích t Khu ô th Nam Thăng Long giai o n II : 148,26ha, bao g m: - t ư ng Thành ph , khu v c và phân khu v c: 22,93 ha - t h t ng (tr m x lý nư c th i và tr m i n): 4,00 ha (g m 1 ô t ký hi u HT trên b n v s d ng t) - t công trình công c ng, thương m i và h n h p: 8,49 ha (g m 2 ô t ký hi u TM trên b n v s d ng t) - t B nh vi n: 1,65 ha (g m 1 ô t ký hi u BV trên b n v s d ng t) - t trư ng Trung h c ph thông: 2,29 ha (g m 2 ô t ký hi u THPT trên b n v s d ng t) - t cây xanh, công viên Thành ph và khu v c: 22,01 ha (g m 8 ô t ký hi u CX-CV trên b n v s d ng t) - H , mương: 13,86 ha (g m 2 ô t ký hi u M trên b n v s d ng t) - t bãi xe t p trung: 3,78 ha (g m 3 ô t ký hi u P trên b n v s d ng t) - t ơn v : 69,25 ha Bao g m: + t ư ng chính ơn v : 6,99 ha + t trư ng Trung h c cơ s : 3,85 ha
 4. (g m 3 ô t ký hi u THCS trên b n v s d ng t) + t trư ng Ti u h c: 4,02 ha (g m 3 ô t ký hi u TH trên b n v s d ng t) + t nhà tr , m u giáo: 1,63 ha (g m 3 ô t ký hi u MG trên b n v s d ng t) + t công c ng ơn v : 0,32 ha (g m 2 ô t ký hi u HC trên b n v s d ng t) + t cây xanh, th d c th thao: 4,46 ha (g m 16 ô t ký hi u CX trên b n v s d ng t) + t : 47,99 ha (g m 20 ô t ký hi u NO trên b n v s d ng t) i u 7: t xây d ng công trình công c ng, thương m i và h n h p có di n tích kho ng 8,49ha, g m 3 ô t (các ô: 1; ô 13). Các ch tiêu quy ho ch ki n trúc quy nh c th cho ô t như sau: S Ch c năng s Ký Di n Di n M t Di n T ng H hi u d ng t hi u tích t tích XD tích sàn cao s (m2) (m2) XD (m2) TB SD (%) (t ng) (l n) 1 Thương m i TM 29.923 10.096 33,7 172.628 17,1 5,8 h nh p 13 Thương m i TM 54.977 18.197 33,1 296.875 16,3 5,4 h nh p Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch và HTKT: Khi thi t k xây d ng công trình ki n trúc c n tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. Hình th c công trình ph i p và m b o hài hoà v i các công trình lân c n, óng góp b m t ki n trúc cho khu v c. i u 8: t xây d ng B nh vi n có di n tích kho ng 1,65ha (ô t 19). Các ch tiêu quy ho ch ki n trúc quy nh c th cho ô t như sau: S Ch c năng Ký Di n Di n M t Di n T ng H s hi u s d ng t hi u tích t tích XD tích sàn cao SD (m2) (m2) XD (m2) TB (l n) (%) (t ng) 18 B nh vi n BV 16.497 4.788 29,0 20.038 4,2 1,2 Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch và HTKT: Khi thi t k xây d ng công trình ki n trúc c n tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t,... Hình th c công trình ph i
 5. ư c nghiên c u phù h p v i lo i hình công trình theo tiêu chuNn c a ngành, xây d ng ng b , ng th i m b o kho ng cách ly an toàn v v sinh môi trư ng cũng như giao thông ô th . i u 9: t xây d ng trư ng Trung h c ph thông có di n tích kho ng 2,29ha, g m 2 ô t (các ô: 4; 17). Các ch tiêu quy ho ch ki n trúc quy nh c th cho ô t như sau: S Ch c năng Ký Di n Di n M t Di n T ng H hi u s d ng t hi u tích t tích XD tích cao s (m2) (m2) XD sàn TB SD (%) (m2) (t ng) (l n) 4 Trư ng THPT 10.794 2.528 23,4 9.184 3,6 0,9 THPT 17 Trư ng THPT 12.070 2.933 24,3 9.892 3,4 0,8 THPT - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch và HTKT: Khi thi t k xây d ng công trình ki n trúc c n tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t,... Hình th c công trình ph i ư c nghiên c u phù h p v i lo i hình công trình theo tiêu chuNn c a ngành. Trong khuôn viên khu t ph i b trí sân chơi, sân th thao, vư n hoa cho h c sinh m t cách hi u qu . i u 10: t cây xanh, công viên Thành ph và khu v c có di n tích kho ng: 22,01ha, g m 8 ô t. Các ch tiêu quy ho ch ki n trúc quy nh cho các ô t xây d ng như sau: S Ch c năng s d ng Ký Di n Di n M t DT T ng H s hi u t hi u tích t tích sàn cao SD (m2) XD XD (m2) (%) (m2) TB 5 Cây xanh, công CX- 5.887 - - - - - viên, TDTT CV 7 Cây xanh, công CX- 90.171 - - - - - viên, TDTT CV 8 Cây xanh, công CX- 59.582 - - - - - viên, TDTT CV 9 Cây xanh, công CX- 14.052 - - - - - viên, TDTT CV 10 Cây xanh, công CX- 4.685 - - - - - viên, TDTT CV 11 Cây xanh, công CX- 28.584 - - - - - viên, TDTT CV 15 Cây xanh, công CX- 4.466 - - - - -
 6. viên, TDTT CV 16 Cây xanh, công CX- 12.699 - - - - - viên, TDTT CV - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch và HTKT: là khu v c cây xanh, công viên vui chơi, gi i trí cho dân cư trong khu v c, .. Không ư c xây d ng công trình ki n trúc khác. m b o c t san n n theo yêu c u thi t k , xây d ng h th ng thoát nư c cùng v i h th ng chi u sáng và ư ng d o. B trí cây xanh, bóng mát, công trình TDTT, t o c nh quan và c i thi n vi khí h u cho khu nhà . - B trí các lô t s 5; 15 và 16 tr ng và trưng bày hoa ào v i các bi n pháp chăm bón v i công ngh cao gi l i nét truy n th ng c a khu v c v ngh tr ng ào và m b o c nh quan và v sinh môi trư ng trong khu v c. i u 11: t xây d ng trư ng Trung h c cơ s có di n tích kho ng 3,85ha, g m 3 ô t (các ô: I.C.38; III.D.46; IV.K.58) và trư ng Ti u h c có di n tích kho ng 4,02ha, g m 3 ô t (các ô: I.C.37; III.D.45; IV.K.57). Các ch tiêu quy ho ch ki n trúc quy nh c th cho ô t như sau: S hi u Ch c năng s Ký Di n Di n M t Di n T ng H d ng t hi u tích t tích tích cao s (m2) XD XD sàn TB SD (m2) (%) (m2) (t ng) (l n) I.C.38 Trư ngTHCS THCS 12.046 3.303 27,4 9.210 2,8 0,8 III.D.46 Trư ngTHCS THCS 14.305 4.325 30,2 11.109 2,6 0,8 IV.K.58 Trư ngTHCS THCS 12.105 3.306 27,3 9.088 2,7 0,8 I.C.37 Trư ng TH TH 18.731 4.551 24,3 15.028 3,3 0,8 III.D.45 Trư ng TH TH 9.557 2.905 30,4 8.113 2,8 0,8 IV.K.57 Trư ng TH TH 11.902 3.306 27,8 9.088 2,7 0,8 - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch và HTKT: Khi thi t k xây d ng công trình ki n trúc c n tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... Hình th c công trình ph i ư c nghiên c u phù h p v i lo i hình công trình theo tiêu chuNn c a ngành, t ch c không gian ti t ki m t. Trong khuôn viên khu t ph i b trí sân chơi, sân th thao, vư n hoa cho h c sinh. i u 12: t xây d ng nhà tr m u giáo có di n tích kho ng 1,63ha, g m 3 ô t (các ô: I.C.35; I.C.40; IV.L.65). Các ch tiêu quy ho ch ki n trúc quy nh cho các ô t xây d ng như sau: S hi u Ch c năng Ký Di n Di n M t Di n T ng H s d ng t hi u tích t tích tích cao s (m2) XD XD sàn TB SD (m2) (%) (m2) (t ng) (l n)
 7. I.C.35 Nhà tr m u MG 5.397 1.497 34,0 3.509 2,3 0,7 giáo I.C.40 Nhà tr m u MG 4.971 1.440 29,0 3.253 2,3 0,7 giáo IV.L.65 Nhà tr m u MG 5.949 1.658 27,9 3.873 2,3 0,7 giáo - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch và HTKT Khi thi t k xây d ng công trình ki n trúc c n tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t,... Hình th c công trình ph i ư c nghiên c u phù h p v i lo i hình công trình theo tiêu chuNn c a ngành, công trình b trí linh ho t, sinh ng, ti t ki m t. Trong khuôn viên khu t ph i b trí sân chơi, vư n hoa, m b o ti n l i trong h c t p cũng như vui chơi c a các cháu. i u 13: t xây d ng công trình công c ng ơn v có di n tích kho ng 0,32ha, g m 2 ô t (các ô: I.C.39; IV.L.66). Các ch tiêu quy ho ch ki n trúc quy nh cho các ô t xây d ng như sau: S hi u Ch c năng s Ký Di n Di n M t Di n T ng H d ng t hi u tích t tích tích cao s (m2) XD XD sàn TB SD (m2) (%) (m2) (t ng) (l n) I.C.39 Công c ng HC 1.284 468 36,4 1.404 3,0 1,1 ơn v IV.L66 Công c ng HC 1.889 577 30,5 1.731 3,0 0,9 ơn v Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch và HTKT: Khi thi t k xây d ng công trình ki n trúc c n tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t,... Chi u cao công trình có th thay i so v i quy nh, nhưng c n ư c xem xét theo thi t k c th và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý, ư c c p có thNm quy n phê duy t. Hình th c công trình ph i p và m b o hài hoà v i các công trình lân c n, óng góp b m t ki n trúc cho khu v c. i u 14: t cây xanh công c ng ơn v có di n tích kho ng: 4,46ha, g m 16 ô t (I.A.21; I.A.22; I.A.24; I.B.27; I.B.28; I.B.30; I.B.31; I.C.33; I.C.34; I.C.42; III.D.44; IV.H.55; IV.K.60; IV.K.61; IV.K.62; IV.L.64). Các ch tiêu quy ho ch ki n trúc quy nh cho các ô t xây d ng như sau: S hi u Ch c năng Ký Di n Di n M t Di n T ng H s hi u tích tích tích cao SD s d ng t t XD XD sàn TB (l n) (m2) (m2) (%) (m2) (t ng) I.A.21 Cây xanh công CX 690 - - - - - c ng
 8. I.A.22 Cây xanh công CX 6.161 - - - - - c ng I.A.24 Cây xanh công CX 3.120 - - - - - c ng I.B.27 Cây xanh công CX 7.107 - - - - - c ng I.B.28 Cây xanh công CX 4.804 - - - - - c ng I.B.30 Cây xanh công CX 3.622 - - - - - c ng I.B.31 Cây xanh công CX 3.613 - - - - - c ng I.C.33 Cây xanh công CX 3.104 - - - - - c ng I.C.34 Cây xanh công CX 3.371 - - - - - c ng I.C.42 Cây xanh công CX 800 - - - - - c ng III.D.44 Cây xanh công CX 2.885 - - - - - c ng IV.H.55 Cây xanh công CX 1.532 - - - - - c ng IV.K.60 Cây xanh công CX 797 - - - - - c ng IV.K.61 Cây xanh công CX 854 - - - - - c ng IV.K.62 Cây xanh công CX 931 - - - - - c ng IV.L64 Cây xanh công CX 8.323 - - - - - c ng - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch và HTKT: là khu v c cây xanh, vui chơi, gi i trí cho dân cư trong khu , ng th i k t h p các công trình HTKT như tr m i n, nư c... Không ư c xây d ng công trình ki n trúc khác. m b o c t san n n theo yêu c u thi t k , xây d ng h th ng thoát nư c cùng v i h th ng chi u sáng và ư ng d o. B trí cây xanh, bóng mát, công trình TDTT, t o c nh quan và c i thi n vi khí h u cho khu nhà . i u 14: t có t ng di n tích 47,99ha, g m 20 ô t trong ó có 12 ô t xây d ng nhà cao t ng (các ô: I.A.20; I.A.23; I.A.25; I.B.26; I.B.29; I.C.32; I.C.36; III.D.43; IV.G.50; IV.G.51; IV.K.56; IV.L.63), 8 ô t xây d ng nhà th p t ng (các ô: I.C.41;
 9. IV.G.47; IV.G.48; IV.G.49; IV.G.50; IV.H.53; IV.H.54; IV.K.59). Các ch tiêu quy ho ch ki n trúc quy nh c th cho các ô t như sau: S hi u Ch c năng Ký Di n Di n M t Di n T ng H hi u tích tích tích sàn cao s s d ng t t XD XD (m2) TB SD (m2) (m2) (%) (t ng) (l n) I.A.20 Nhà cao NO 33.830 9.259 27,4 92.012 9,9 2,7 t ng (*) I.A.23 Nhà cao NO 42.187 11.352 26,9 109.872 9,7 2,6 t ng (*) I.A.25 Nhà cao NO 18.142 5.671 31,3 48.483 8,5 2,7 t ng(*) I.B.26 Nhà cao NO 26.556 7.136 26,9 71.952 10,1 2,7 t ng I.B.29 Nhà cao NO 35.420 9.096 25,7 92.574 10,2 2,6 t ng I.C.32 Nhà cao NO 43.969 10.011 22,8 130.041 13,0 3,0 t ng I.C.36 Nhà cao NO 13.473 2.106 15,6 35.802 17,0 2,7 t ng I.C.41 Nhà th p NO 41.711 15.132 36,3 37.830 2,5 0,9 t ng III.D.43 Nhà cao NO 15.589 3.900 25,0 36.972 9,5 2,4 t ng IV.G.47 Nhà th p NO 15.746 4.522 28,7 13.566 3,0 0,9 t ng IV.G.48 Nhà th p NO 7.868 1.785 22,7 5.355 3,0 0,7 t ng IV.G.49 Nhà th p NO 7.868 1.785 22,7 5.355 3,0 0,7 t ng IV.G.50 Nhà th p NO 4.057 944 23,3 2.832 3,0 0,7 t ng IV.G.51 Nhà cao NO 12.365 3.159 25,5 47.385 15,0 3,8 t ng IV.G.52 Nhà cao NO 14.035 3.159 22,5 47.385 15,0 3,4 t ng IV.H.53 Nhà th p NO 38.928 10.234 26,3 30.702 3,0 0,8 t ng IV.H.54 Nhà th p NO 4.926 1.180 24,0 3.540 3,0 0,7 t ng
 10. IV.K.56 Nhà cao NO 12.915 2.106 16,3 44.226 17,0 3,4 t ng IV.K.59 Nhà th p NO 64.678 25.296 39,1 63.240 2,5 1,0 t ng IV.L.63 Nhà cao NO 25.587 7.462 29,2 76.224 10,2 3,0 t ng Các ô t có s hi u I.A20; I.A23; I.A.25 v i t ng di n tích là 9,416 ha, chi m 20% qu t ph c v xây nhà chính sách c a Thành ph theo Quy t nh s 123/2001/Q -UB ngày 6/12/2001 c a UBND Thành ph . Yêu c u v ki n trúc quy ho ch và HTKT: Khi thi t k xây d ng c n tuân th các ch tiêu ã kh ng ch v ch gi i ư ng , m t xây d ng, h s s d ng t.... Hình th c ki n trúc ph i p, óng góp cho b m t c a tr c ư ng khu v c. Trong các ô t c n tr ng cây xanh sân vư n và b trí bãi xe m b o ph c v n i b khu nhà . i u 15: H th ng giao thông: a) Các ư ng thành ph : - ư ng vành ai 3 ( ư ng Ph m Văn ng): có m t c t ngang r ng 68m. o n i qua khu quy ho ch n m trong nút giao thông Nam Thăng Long. - ư ng vành ai 2: i qua phía ông khu quy ho ch v i chi u dài kho ng 176m. Tuy n ư ng này có m t c t ngang r ng 64m g m: 2 d i xe ch y nhanh r ng 11,25m m i d i cho 6 làn xe 2 chi u, hai d i xe a phương m i d i r ng 7m, hè hai bên r ng 8mx2, d i dành cho tuy n ư ng s t ô th trên cao r ng 5,5m và các d i phân cách - ư ng Nguy n Văn Huyên kéo dài: có chi u dài qua khu quy ho ch kho ng 123m; m t c t ngang r ng 50m g m: 2 d i xe ch y nhanh r ng 7,5m m i d i cho 4 làn xe 2 chi u, hai d i xe a phương m i d i r ng 7m, hè hai bên r ng 8mx2 và các d i phân cách. b) Các ư ng c p khu v c: - ư ng Nguy n Hoàng Tôn: chi u dài qua khu quy ho ch kho ng 2136m. ư ng quy ho ch có m t c t ngang r ng 64,0m. Ph n n m trong ph m vi nghiên c u có m t c t ngang r ng 13,5m, bao g m: lòng ư ng d i 2 làn xe r ng 7,5m (g m 1 ph n c a d i ư ng 3 làn xe 11,25m), hè phía B c r ng 6m. - Các tuy n ư ng c p khu v c còn l i có m t c t ngang r ng 40m (2 d i xe ch y, m i d i r ng 11,25m, hè hai bên r ng 8mx2 và d i phân cách trung tâm r ng 3m), g m các tuy n: + Tuy n ư ng khu v c phía B c: tuy n ư ng này có chi u dài qua khu quy ho ch kho ng 1260m d c theo phía Nam tuy n i n 110KV hi n có.
 11. - Tuy n ư ng “lõi” khu ô th Nam Thăng Long: ti p n i ư ng Nguy n Văn Huyên kéo dài v i chi u dài kho ng 1299m. + Tuy n ư ng khu v c phía Tây: n i tuy n ư ng khu v c phía B c v i ư ng Nguy n Hoàng Tôn và ư ng Ph m Văn ng v i chi u dài qua khu quy ho ch kho ng 1494m. - Các nút giao thông khác c t: Ngoài nút giao thông khác c t Nam Thăng Long ã ư c thi t k và ang thi công, nút giao thông khác c t gi a tuy n ư ng khu v c phía B c v i c u c n lên c u Thăng Long và nút giao thông khác c t gi a ư ng Nguy n Hoàng Tôn v i ư ng vành ai 2 s ư c th c hi n d án riêng. c) Các ư ng phân khu v c: có m t c t ngang r ng 30m (lòng ư ng hai d i, m i d i r ng 7,5m; hè hai bên r ng 6mx2, d i phân cách trung tâm r ng 3m). G m các tuy n: - Tuy n ư ng bao quanh khu v c lõi cây xanh, m t nư c, nhà bi t th , nhà vư n và m t s khu nhà cao t ng chi u dài kho ng 2079m. - Tuy n ư ng vào khu nhà cao t ng, bi t th cao c p trong lõi cây xanh m t nư c chi u dài kho ng 344m. - Tuy n ư ng phía Tây (giáp nút giao thông Nam Thăng Long) chi u dài kho ng 1125m. - Tuy n ư ng n i t khu ô th Tây H Tây v i ư ng Nguy n Hoàng Tôn phía ông Nam khu quy ho ch chi u dài kho ng 104m. - Riêng tuy n ư ng n i tuy n ư ng phân khu v c 30m giáp nút giao thông Nam Thăng Long v i tuy n ư ng khu v c 40m phía Tây là tr c trung tâm khu thương m i cao t ng phía Tây nên có m t c t ngang r ng 50m (lòng ư ng xe ch y hai d i, m i d i r ng 11,25m, d i cây xanh trung tâm r ng 12,5m, hè hai bên r ng 7,5mx2). Tuy n ư ng này có chi u dài kho ng 180m d) Các tuy n ư ng nhánh g m: - ư ng r ng 21,25m: phía B c khu quy ho ch, phía ông trư ng PTTH, chi u dài kho ng 254m, o n phía B c có lòng ư ng r ng 11,25m, hè hai bên r ng 5mx2, o n phía Nam là ư ng ôi (lòng ư ng hai d i, m i d i r ng 5,5m, hè hai bên r ng 3mx2, d i phân cách trung tâm r ng 4,25m). - Các tuy n ư ng có lòng ư ng 2 làn xe r ng 7,5m: g m các tuy n m t c t ngang r ng 17,5m, 15,5m, 13,5m (lòng ư ng r ng 7,5m, hè hai bên r ng 5m, 4m và 3m. Có chi u dài t ng c ng kho ng 5879m. e) Các ư ng vào nhà: có m t c t ngang r ng 11,5m (lòng ư ng r ng 5,5m cho 2 làn xe, hè hai bên r ng 3m), m b o b trí các ư ng dây ư ng ng k thu t t các tuy n chính t i các công trình và c m công trình d c theo ư ng.
 12. Các tuy n ư ng nhánh và ư ng vào nhà còn l i ư ng ôi r ng 20 - 25m (d i tr ng cây gi a r ng 3 - 4m, lòng ư ng 2 d i, m i d i r ng 5,5 - 7,5m, hè hai bên r ng 3mx2. g) Nơi xe: - Trong khu v c quy ho ch có 3 bãi xe t p trung có t ng di n tích kho ng 37800m2 và các bãi xe nh l trong các khu t xây d ng công trình công c ng và nhà cao t ng. - Trong khu ô th m i các công trình công c ng, nhà cao t ng ph i b trí ga ra xe th i gian dài t i t ng h m, t ng 1 công trình. Các nhà ki u bi t th , nhà vư n ph i t m b o nhu c u xe th i gian dài cho b n thân công trình. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 16: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 17: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a Pháp lu t. i u 18: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t và quy nh c th c a i u l này hư ng d n th c hi n xây d ng. i u 19: án quy ho ch chi ti t khu ô th Nam Thăng Long giai o n II và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t và th c hi n. - UBND Thành ph Hà N i. - S Quy ho ch Ki n trúc - S Xây d ng - S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t. - UBND qu n Tây H . - UBND huy n T Liêm. - Công ty TNHH Phát tri n khu ô th Nam Thăng Long
Đồng bộ tài khoản