Quyết định số 1163/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 1163/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1163/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố do Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1163/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH **************** ********** Thành ph H Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2007 S : 1163/Q -UBND QUY T NNH V PHÊ DUY T ÁN XÂY D NG CƠ S D LI U VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A H I NG NHÂN DÂN VÀ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân năm ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Quy t nh s 131/2006/Q -UBND ngày 01 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t Chương trình hoàn thi n và nâng cao hi u qu công tác xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t giai o n năm 2006 - 2010 trên a bàn thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Tư pháp t i T trình s 3289/TTr-STP-KTrVB ngày 16 tháng 10 năm 2006, QUY T NNH i u 1. Phê duy t án xây d ng cơ s d li u văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . i u 2. Giao S Tư pháp ch trì, ph i h p v i các s , ngành và các ơn v liên quan tri n khai th c hi n các n i dung ã ư c phân công trong án. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tư pháp, Th trư ng các s , ngành và các ơn v liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
  2. ÁN XÂY D NG CƠ S D LI U VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A H I NG NHÂN DÂN VÀ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH (Phê duy t kèm theo Quy t nh s 1163 /Q -UBND ngày 23 tháng 3 năm 2007 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) Cơ s d li u văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ư c xây d ng nh m ph c v cho công tác qu n lý Nhà nư c; t ch c m ng lư i thông tin, xây d ng và qu n lý cơ s d li u ph c v cho vi c rà soát, h th ng hóa và ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t theo quy nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân; th c hi n án 4 c a Chương trình hoàn thi n và nâng cao hi u qu công tác ban hành văn b n quy ph m pháp lu t giai o n 2006 - 2010 ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 131/2006/Q - UBND ngày 01 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph . I. S C N THI T C A VI C XÂY D NG ÁN: 1. V th c tr ng công khai và lưu tr văn b n t i Thành ph : - H th ng văn b n quy ph m pháp lu t c a Thành ph t trư c n nay ư c công khai thông qua các hình th c sau: + In trên T p quy nh do S Tư pháp phát hành t năm 1977 n tháng 5 năm 2006; + ưa lên m ng di n r ng Chính ph và Website c a Thành ph văn b n ư c ban hành t năm 2000 n nay. Tuy nhiên, các văn b n ư c in trên T p quy nh không y v s lư ng, chưa ư c ph bi n r ng rãi mà ch cung c p cho các cơ quan, t ch c và cá nhân có nhu c u thông qua vi c ăng ký; văn b n trên m ng di n r ng Chính ph và Website Thành ph ch có văn b n t năm 2000 n nay và cũng không y , không tra c u ư c theo chuyên và không xác nh ư c văn b n còn hay h t hi u l c. Hi n t i, ngư i có nhu c u tìm ki m văn b n ph i n Trung tâm Lưu tr thành ph yêu c u cung c p và ph i óng m t kho n l phí. - Văn b n hi n nay ư c lưu tr t i Trung tâm Lưu tr thành ph dư i d ng văn b n trên gi y. Ch nh ng văn b n ư c ban hành t năm 2000 n nay m i có d ng văn b n i n t trên m ng tin h c di n r ng Chính ph , còn nh ng văn b n trư c năm 2000 thì hi n nay chưa có d ng văn b n i n t lưu trên m ng tin h c. 2. V th c tr ng công tác rà soát, h th ng hóa văn b n: xác nh hi u l c văn b n do H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph ban hành, công tác rà soát văn b n ã th c hi n như sau: - Rà soát t ng th theo t ng giai o n (rà soát 20 năm, t năm 1976 n năm 1996; rà soát t năm 1997 n năm 1999). Qua 02 t rà soát trên, y ban nhân dân thành ph ã ban hành 11 quy t nh bãi b 1.395 văn b n (trong ó có 10 quy t nh bãi b 1.323 văn b n ban hành t 1976 n ngày 31 tháng 12 năm 1996 và 01 quy t nh bãi b 72 văn b n ban hành t ngày 01 tháng 01 năm 1997 n ngày 31 tháng 12 năm 1999). - Rà soát hàng năm (2000, 2001, 2002, 2003, 2004). K t qu là y ban nhân dân thành ph ch m i ban hành 01 quy t nh công b 72 văn b n ban hành năm 2004 h t
  3. hi u l c pháp lu t, chưa ban hành quy t nh công b ho c bãi b văn b n ư c ban hành năm 2000, 2001, 2002, 2003 h t hi u l c pháp lu t. - Rà soát theo chuyên như: rà soát ph c v H i nh p kinh t qu c t ; rà soát các văn b n trong lĩnh v c qu n lý t ai t năm 1976 n tháng 12 năm 2004 ph c v vi c thi hành Lu t t ai; rà soát văn b n v qu n lý khoáng s n thi hành Lu t Khoáng s n; rà soát các văn b n liên quan n pháp lu t dân s . K t qu là trong lĩnh v c t ai, y ban nhân dân thành ph ã ban hành 01 quy t nh bãi b 42 văn b n không còn phù h p quy nh pháp lu t hi n hành và 01 quy t nh công b 28 văn b n ã h t hi u l c; ng th i ang x lý các k t qu rà soát chuyên khác. Có th nói, cho n nay công tác rà soát văn b n c a Thành ph ã th c hi n nhi u l n nhưng thi u tính ng b ; vi c xác nh danh m c văn b n còn hi u l c, văn b n có mâu thu n, ch ng chéo ho c không còn phù h p ch d ng l i các t rà soát, chưa t ng h p, h th ng, x lý và c p nh t y . H n ch trên là do công tác rà soát, h th ng hóa văn b n ư c th c hi n th công, chưa áp d ng công ngh thông tin trong qu n lý d li u văn b n. T th c tr ng trên, các cơ quan Nhà nư c, t ch c xã h i, doanh nghi p và ngư i dân g p không ít khó khăn trong vi c truy c p, tìm ki m, xác nh hi u l c c a văn b n ph c v ho t ng qu n lý, th c hi n nhi m v , quy n h n ho c áp ng nhu c u tìm hi u c a mình. 3. V quy nh c a Lu t Ban hành văn b n và s c n thi t xây d ng cơ s d li u văn b n: i u 10 Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân quy nh: “Văn b n quy ph m pháp lu t c a c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ph i ư c thư ng xuyên rà soát và nh kỳ h th ng hóa”. Công tác rà soát văn b n nh m phát hi n nh ng n i dung không còn phù h p, k p th i s a i, b sung, thay th ho c h y b , bãi b ; ph c v ho t ng qu n lý Nhà nư c, ho t ng th c thi công v c a cán b , công ch c; ng th i áp ng yêu c u tìm ki m văn b n và m b o tính công khai, minh b ch v các chính sách, quy nh c a Thành ph theo yêu c u c a h i nh p kinh t qu c t và yêu c u c a công tác c i cách hành chính. Chính vì v y, vi c rà soát, chuNn hóa hi u l c c a văn b n quy ph m pháp lu t, ng th i s hóa và công b công khai văn b n quy ph m pháp lu t là h t s c c n thi t. Vi c xây d ng cơ s d li u văn b n ư c áp d ng công ngh thông tin thông qua chương trình ph n m m v cơ s d li u văn b n thu n l i trong vi c lưu tr , c p nh t, tra c u, tìm ki m văn b n. II. M C TIÊU, L I ÍCH C A CƠ S D LI U VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T: 1. M c tiêu: - H th ng hóa toàn b văn b n quy ph m pháp lu t do H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph ban hành t năm 1975 n nay. - Xác nh văn b n còn hi u l c c a Thành ph ư c ban hành t năm 1975 n nay. - S hóa các văn b n nêu trên, ưa lên trang web c a Thành ph cung c p chính xác n i dung và hi u l c pháp lu t c a văn b n cho ngư i truy c p.
  4. 2. L i ích mang l i: - Cơ s d li u văn b n ư c hình thành có ý nghĩa pháp lý r t quan tr ng trong công tác xây d ng, hoàn thi n h th ng văn b n pháp lu t c a chính quy n Thành ph , góp ph n nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c; ng th i m b o s công khai, minh b ch c a văn b n pháp lu t, t o i u ki n thu n l i m i t ch c, cá nhân ti p c n m t cách d dàng nh ng ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c ã ư c th ch hóa b ng văn b n pháp lu t. - i v i cơ quan Nhà nư c: vi c văn b n quy ph m pháp lu t c a Thành ph thông qua lưu tr t p trung vào m t u m i, ư c s hóa và xác nh hi u l c s giúp các cơ quan d dàng tìm ki m, áp d ng các quy nh c a Thành ph liên quan n lĩnh v c qu n lý c a mình ph c v t t ho t ng qu n lý Nhà nư c, ho t ng th c thi nhi m v , công v c a cán b , công ch c. - i v i ngư i dân và các t ch c, doanh nghi p: t o i u ki n thu n l i cho vi c tra c u, tìm ki m văn b n ư c d dàng và t giác ch p hành pháp lu t t ó ph c v cho nhu c u ho c óng góp ý ki n vào vi c xây d ng, hoàn thi n h th ng văn b n c a Thành ph , áp ng yêu c u công khai, minh b ch văn b n pháp lu t c a Thành ph . III. NH NG VI C C N LÀM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M: th c hi n án có ba m ng công tác l n c n th c hi n: Rà soát, h th ng hóa văn b n; S hóa và ăng t i các văn b n quy ph m pháp lu t trên trang web c a Thành ph ; Qu n lý, i u hành h cơ s d li u. 1. Rà soát, h th ng hóa văn b n: a) i tư ng, ph m vi rà soát: - i tư ng rà soát: văn b n ư c rà soát là văn b n quy ph m pháp lu t và văn b n hành chính nhưng n i dung mang tính quy ph m pháp lu t do H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ban hành (g m văn b n còn hi u l c t i các th i i m rà soát và văn b n chưa ư c rà soát). - Ph m vi rà soát: văn b n ư c ban hành t năm 1975 n năm 2006 và rà soát thư ng xuyên hàng năm. b) N i dung: Vi c rà soát, h th ng hóa văn b n g m các công vi c: - T p h p văn b n: tìm ki m, thu th p và l p danh m c s lư ng văn b n có n i dung quy ph m pháp lu t do H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph ban hành t năm 1975 n năm 2006 còn hi u l c pháp lu t qua các t rà soát và các văn b n m i ban hành chưa ư c rà soát. - Phân lo i văn b n: s p x p, phân lo i văn b n theo t ng lĩnh v c ho c theo năm ban hành. - Rà soát văn b n: i chi u văn b n do H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph ban hành trư c v i văn b n ban hành sau ó và v i văn b n c a c p trên ang còn hi u l c pháp lu t xác nh n i dung phù h p hay có mâu thu n, ch ng chéo, không còn phù h p c n x lý. - T ng h p k t qu rà soát và ki n ngh x lý: trên cơ s k t qu rà soát l p danh m c các văn b n c a Thành ph còn hi u l c, danh m c văn b n h t hi u l c, danh m c văn b n có mâu thu n ho c trái pháp lu t, không còn phù h p quy nh hi n hành c n x lý, và báo cáo, ki n ngh cơ quan có thNm quy n xem xét, x lý.
  5. - X lý văn b n: t k t qu rà soát, H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ban hành các văn b n bãi b , thay th ho c s a i, b sung và công b văn b n h t hi u l c pháp lu t. K t qu c a vi c rà soát, h th ng hóa văn b n là l p ư c danh m c toàn văn các văn b n quy ph m pháp lu t c a Thành ph ban hành t năm 1975 n th i i m rà soát, phân lo i theo các tiêu chí, trong ó xác nh văn b n còn hi u l c, văn b n có n i dung ch ng chéo, mâu thu n, n i dung không còn phù h p c n s a i, b sung ho c bãi b , thay th . c) Cơ quan th c hi n: - S Tư pháp ch trì, ph i h p v i các s , ngành th c hi n các công vi c sau: + T ch c vi c thu th p văn b n, h th ng, rà soát xác nh hi u l c văn b n. + T ng h p và báo cáo y ban nhân dân thành ph v k t qu rà soát, trình y ban nhân dân thành ph d th o quy t nh x lý k t qu rà soát. - Các s , ngành có trách nhi m ph i h p v i S Tư pháp t ch c rà soát các văn b n liên quan n lĩnh v c qu n lý Nhà nư c c a mình. - y ban nhân dân thành ph ban hành quy t nh x lý văn b n (bãi b , công b văn b n h t hi u l c ho c s a i, b sung và thay th văn b n) và ki n ngh H i ng nhân dân thành ph x lý các văn b n do H i ng nhân dân thành ph ban hành không phù h p quy nh c a pháp lu t (n u có). d) Th i gian th c hi n: - Vi c rà soát, h th ng hóa th c hi n trong th i gian t tháng 03 năm 2007 n cu i tháng 6 năm 2007. - T năm 2007: th c hi n rà soát hàng năm ho c theo chuyên . ) Kinh phí th c hi n: Kinh phí rà soát ư c th c hi n theo nh m c quy nh c a Thông tư liên t ch s 109/2004/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 11 năm 2004 c a B Tài chính và B Tư pháp hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí b o m cho công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t. Ư c tính văn b n chưa ư c rà soát n h t năm 2006 là 1.645 văn b n (g m 1.221 văn b n n ngày 31 tháng 12 năm 2004 còn hi u l c thi hành qua rà soát H i nh p qu c t , 286 văn b n ban hành năm 2005 và 138 văn b n ban hành năm 2006) thì kinh phí rà soát kho ng 190.000.000 ng. Riêng kinh phí ban hành văn b n x lý k t qu rà soát (s a i, b sung, thay th ) căn c theo nh m c chi v công tác xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. T năm 2007: kinh phí rà soát th c hi n theo th c t và nh m c ã nêu. 2. S hóa và ăng t i các văn b n quy ph m pháp lu t trên trang web c a Thành ph : a) N i dung công vi c: - Th nh t: Xây d ng trang web v văn b n quy ph m pháp lu t c a Thành ph ph c v m c tiêu nêu t i M c II án này. Trang web v văn b n quy ph m pháp lu t ph i m b o m t s tiêu chí cơ b n sau:
  6. + Th hi n y , toàn b các văn b n có n i dung quy ph m pháp lu t do H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ban hành t năm 1975 và ư c chuNn hóa hi u l c. + m b o vi c tra c u, truy tìm văn b n ư c nhanh chóng, d dàng theo nhi u tiêu chí (lĩnh v c, tên lo i, th i gian, hi u l c c a văn b n…) và có th t i v theo d ng t p tin văn b n (.TXT; .DOC). + Cho phép ngư i truy c p xem ư c các văn b n thay th , văn b n làm căn c và văn b n d n chi u c a m t văn b n quy ph m pháp lu t. + m b o các yêu c u v b o m t: ch nh ng ngư i có quy n h n m i có quy n th c hi n các tính năng thêm, xóa, s a cơ s d li u. + ư c xây d ng m có th nh p, chuy n và liên k t, liên thông v i các h th ng khác (h cơ s d li u ph c v công tác ki m tra văn b n do B Tư pháp cung c p, Công báo i n t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các h cơ s d li u khác v văn b n quy ph m pháp lu t khi xét th y c n thi t) và m r ng v sau khi có yêu c u phát sinh. - Th hai: Nh p li u và ăng t i toàn b các văn b n có n i dung quy ph m pháp lu t do H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph ban hành t năm 1975 n nay, g m các công vi c sau: thu th p, phân lo i d li u, nh p d li u thô và gán d li u lên trang web. b) Cơ quan th c hi n: S Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân thành ph (Trung tâm Công báo thành ph , Trung tâm Lưu tr thành ph , Trung tâm Tin h c thành ph ) xây d ng trang web (ho c có th nh n chuy n giao t các c s d li u khác v văn b n quy ph m pháp lu t n u các cơ s d li u này áp ng ư c các yêu c u c a Thành ph ), ti n hành nh p và ăng t i. c) Th i gian th c hi n: - Xây d ng trang web (bao g m c vi c nh n chuy n giao n u có): hoàn thành trư c 01 tháng 7 năm 2007. - Nh p li u: hoàn thành trư c 31 tháng 9 năm 2007 i v i 1.645 văn b n ang còn hi u l c, sau ó s nh p n i dung t t c các văn b n quy ph m pháp lu t còn l i. d) Kinh phí th c hi n: - Kinh phí xây d ng trang web v văn b n quy ph m pháp lu t trên h th ng H Chí Minh CityWeb g m kinh phí xây d ng trang web, kinh phí mua máy móc, thi t b và kinh phí hi u ch nh ban u. D ki n kinh phí là 375.000.000 ng (bao g m: 200.000.000 ng xây d ng trang web, 160.000.000 ng trang b 01 Server lưu tr d li u, 15.000.000 ng trang b 01 máy vi tính dùng nh p và cung c p thông tin duy trì ho t ng c a trang web). Trư ng h p, n u có cơ s d li u v văn b n quy ph m pháp lu t áp ng ư c các yêu c u c a Thành ph mà kinh phí chuy n giao th p hơn kinh phí xây d ng trang web m i thì y ban nhân dân thành ph s xem xét, quy t nh vi c nh n chuy n giao. - Kinh phí nh p và ăng t i g m kinh phí thu th p, phân lo i d li u theo các tiêu chí xây d ng trang web (tr các văn b n ã thu th p, phân lo i trong ph n rà soát), kinh phí nh p d li u thô và kinh phí gán d li u ã phân lo i lên trang web:
  7. + Kinh phí thu th p, phân lo i d li u th c hi n theo nh m c quy nh c a Thông tư liên t ch s 109/2004/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 11 năm 2004 c a B Tài chính và B Tư pháp hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí b o m cho công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t. + Kinh phí nh p d li u thô và kinh phí gán d li u lên trang web th c hi n theo nh m c quy nh c a Thông tư s 111/1998/TT-BTC ngày 03 tháng 8 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n m c chi t o l p tin i n t thu c công ngh thông tin. Ư c tính s văn b n có n i dung quy ph m pháp lu t do H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph ban hành t năm 1975 n 2006 là 3216 văn b n v i trung bình m i văn b n là 10 trang thì kinh phí nh p và ăng t i kho ng 112.000.000 ng. 3. Qu n lý, i u hành cơ s d li u: K t qu c a án trên là xây d ng ư c m t h cơ s d li u chung th ng nh t ư c th hi n thông qua trang web v văn b n quy ph m pháp lu t trên h th ng H Chí Minh CityWeb, trong ó ch a ng y n i dung các văn b n mang tính quy ph m pháp lu t do H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ban hành t năm 1975 n nay và sau này; ư c h th ng hóa và xác nh hi u l c cung c p chính xác n i dung và hi u l c pháp lu t c a văn b n cho ngư i truy c p vào ( ư c chuNn hóa hi u l c). Cơ s d li u ã xây d ng ư c chuy n giao cho Trung tâm Công báo thành ph qu n lý và i u hành, c p nh t thư ng xuyên và thông tin k p th i v nh ng quy nh m i c a Thành ph và k t qu x lý văn b n ã ư c rà soát c a y ban nhân dân thành ph . ng th i, văn b n trên cơ s d li u ph i ư c theo dõi, qu n lý v hi u l c. a) N i dung công vi c: - Qu n lý, i u hành cơ s d li u ư c ho t ng liên t c. - C p nh t thư ng xuyên nh ng quy nh m i c a Thành ph và k t qu x lý văn b n ã ư c rà soát c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph vào cơ s d li u. - Theo dõi, qu n lý v hi u l c văn b n trên cơ s d li u. - m b o thông tin, ph n h i k p th i v nh ng quy nh m i c a Thành ph , k t qu rà soát văn b n c a y ban nhân dân thành ph và các ph n ánh, yêu c u c a công dân. b) Cơ quan th c hi n: Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph có trách nhi m ph i h p v i S Tư pháp xây d ng, trình y ban nhân dân thành ph ban hành Quy ch qu n lý và i u hành cơ s d li u v văn b n quy ph m pháp lu t trên h th ng H Chí Minh CityWeb; k p th i trình y ban nhân dân thành ph x lý các văn b n quy ph m pháp lu t có mâu thu n, ch ng chéo ho c không phù h p quy nh pháp lu t ư c phát hi n thông qua vi c t ki m tra, rà soát; ch o, hư ng d n Trung tâm Công báo thành ph th c hi n các công vi c nêu t i i m a trên ây. S Tư pháp có trách nhi m rà soát, xác nh hi u l c văn b n trên cơ s d li u, thông báo n Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph và Trung tâm Công báo thành ph k p th i i u ch nh, c p nh t khi hi u l c c a văn b n trên cơ s d li u có s thay i.
  8. c) Kinh phí th c hi n: Kinh phí qu n lý, i u hành cơ s d li u (trang web) v văn b n quy ph m pháp lu t ư c th c hi n theo Quy ch hi n hành c a H Chí Minh CityWeb. IV. T CH C TH C HI N: y ban nhân dân thành ph giao trách nhi m th c hi n án c th như sau: 1. S Tư pháp có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các s , ngành và các ơn v liên quan l p k ho ch chi ti t và t ch c th c hi n án. 2. Các s , ngành và các ơn v liên quan có trách nhi m ph i h p v i S Tư pháp xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n án theo k ho ch. 3.Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph có trách nhi m ch o Trung tâm Tin h c thành ph , Trung tâm Lưu tr thành ph , Trung tâm Công báo thành ph cùng ph i h p v i S Tư pháp th c hi n án./.
Đồng bộ tài khoản