Quyết định số 1224-BCN/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 1224-BCN/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1224-BCN/QĐ về việc đổi tên Viện Nghiên cứu công nghiệp là Viện Hoá học công nghiệp do bộ công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1224-BCN/QĐ

  1. B CÔNG NGHI P VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1224-BCN/Q Hà N i, ngày 07 tháng 07 năm 1959 QUY T NNH I TÊN VI N NGHIÊN C U CÔNG NGHI P LÀ VI N HOÁ H C CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 18-BCN/N ngày 26-02-1957 và Ngh nh b sung s 380 ngày 31-10-1957, quy nh nhi m v và t ch c Vi n Nghiên c u công nghi p; Thi hành ch trương ki n toàn t ch c, ch n ch nh biên ch i u ch nh cán b ; Trong khi ch i Th tư ng ph ra Ngh nh chính th c và ư c s th a thu n c a U ban Ki n toàn t ch c trung ương; Theo ngh c a ông Giám c Vi n Nghiên c u công nghi p; QUY T NNH: i u 1: - Vi n Nghiên c u công nghi p nay i tên là Vi n Hóa h c công nghi p. i u 2: - Vi n Hoá h c công nghi p có nhi m v : 1. Căn c vào k ho ch phát tri n kinh t c a Nhà nư c và c a B t ch c nghiên c u nh ng v n k thu t trong công nghi p hoá h c, bao g m vi c nghiên c u và nguyên li u, s n phNm m i, th phNm và thi t b ch t o, v.v… ng th i nghiên c u nh ng v n k thu t hoá h c trong các ngành công nghi p khác. 2. T ch c thí nghi m cơ lý hoá ph c v công tác nghiên c u c a Vi n, công tác ki n thi t cơ b n c a B Công nghi p. 3. m nhi m công tác hóa nghi m trong k ho ch chung c a B nh m ph c v ki m tra ch t lư ng s n phNm. 4. Giúp các xí nghi p và các a phương trong công tác nghiên c u và thí nghi m trong ph m vi công nghi p hoá h c và d a theo kh năng c a Vi n. i u 3: - Vi n Hóa h c công nghi p có quy n h n: 1. ngh v phương hư ng và chương trình k ho ch nghiên c u c a Vi n, ng th i ra nh ng bi n pháp k thu t và t ch c th c hi n k ho ch nghiên c u do B và U ban Khoa h c Nhà nư c duy t.
  2. 2. Liên l c v i các xí nghi p thu c B Công nghi p k t h p ch t ch công tác nghiên c u c a Vi n v i công tác s n xu t cơ s . 3. Hư ng d n và ki m tra công tác thí nghi m c a các phòng thí nghi m xí nghi p. 4. Qu n lý kinh phí c a Vi n theo nguyên t c và ch c a Nhà nư c. 5. Công b các công th c, phương pháp, tiêu chuNn k thu t ã nghiên c u xác nh. 6. S d ng con d u riêng và giao d ch ký h p ng v i các cơ quan trong ph m vi công tác c a Vi n. i u 4: - T ch c Vi n Hóa h c công nghi p g m có: 1. Các Ban nghiên c u: Ph trách vi c nghiên c u k thu t, thí nghi m s n xu t và ưa vào s n xu t. S lư ng các ban thay i tuỳ theo nh ng m c l n trong k ho ch nghiên c u. 2.Phòng ki m nghi m: Ph trách thí nghi m cơ lý hoá. 3. Xư ng cơ khí và thí nghi m: Ph trách vi c thi t k ch t o các thi t b ph v công tác nghiên c u, s a ch a máy móc, t ch c vi c s n xu t thí nghi m. 4. T tài li u: Ph trách công tác T ng h p thông tin k thu t, công tác thư vi n và tài li u. 5. Phòng Hành chính qu n tr : Ph trách công tác nhân s hành chính, qu n tr , b o v c a cơ quan, qu n lý kho, tài s n và kinh phí chung c a vi n. i u 5: - Vi n Hoá h c công nghi p do m t Giám c ph trách và nhi u Phó Giám c giúp vi c. i u 6: - Các văn b n trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . i u 7: - Ông Giám c Vi n Hóa h c công nghi p, V Cán b và Lao ng có trách nhi m thi hành quy t nh này. K.T B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Lê Thanh Ngh
Đồng bộ tài khoản