Quyết định số 131/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 131/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 131/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định danh hiệu "Nghệ nhân Hà Nội" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 131/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 131/2003/Q -UB Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A H I NG TH M NNH DANH HI U “NGH NHÂN HÀ N I” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung ngày 27 tháng 12 năm 2002; Căn c Quy t nh s 120/2003/Q -UB ngày 02/10/2003 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành “Quy ch phong t ng danh hi u Ngh nhân Hà N i và m t s ch i v i Ngh nhân”; Theo ngh c a Ch t ch Liên minh HTX Thành ph Hà N i t i T trình s 312/ LMHTXHN ngày 17 tháng 10 năm 2003, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch T ch c và ho t ng c a H i ng xét ch n ”Ngh nhân Hà N i”. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3: Các Ông Chánh văn phòng H i ng nhân dân và UBND Thành ph ; Ch t ch Liên minh H p tác xã Thành ph ; Các thành viên c a H i ng xét ch n “Ngh nhân Hà N i”; Giám c các S , Ban, Ngành Thành ph ; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th Quang Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc
  2. ****** ******** Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 2003 QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A H I NG TH M NNH DANH HI U “NGH NHÂN HÀ N I” (Ban hành kèm theo Quy t nh s 131 /2003/Q -UB ngày 21 tháng 10 năm 2003 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v t ch c và ho t ng c a H i ng thNm nh danh hi u “Ngh nhân Hà N i” (sau ây g i t t là H i ng thNm nh). i u 2. Nguyên t c ho t ng 1. H i ng thNm nh làm vi c theo nguyên t c t p trung, dân ch , công khai, bình ng, khách quan trong vi c ánh giá, thNm nh các h sơ có liên quan n vi c phong t ng danh hi u “Ngh nhân Hà N i”. 2. K t qu làm vi c c a H i ng thNm nh ư c l p thành biên b n, trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. Chương 2: T CH C VÀ HO T NG C A H I NG TH M NNH i u 3. T ch c c a H i ng th m nh 1. H i ng thNm nh g m: Ch t ch, Phó Ch t ch và m t s thành viên do UBND Thành ph phê duy t trên cơ s ngh c a Liên minh HTX Thành ph Hà N i. 2. Ch t ch H i ng thNm nh là i di n UBND Thành ph . 3. Phó Ch t ch H i ng thNm nh là i di n lãnh o Liên minh HTX Thành ph . 4. Thành viên c a H i ông thNm nh là i di n lãnh o m t s S , Ngành có liên quan c a Thành ph . i u 4. Ch c năng, nhi m v c a H i ng th m nh 1. H i ng thNm nh danh hi u “Ngh nhân Hà N i” là t ch c tư v n c a UBND Thành ph có ch c năng thNm nh nh ng ngư i ư c H i ng xét ch n Ngh nhân Hà N i gi i thi u trư c khi trình UBND Thành ph quy t nh. H i ng thNm nh có nhi m v ánh giá, thNm nh h sơ và thông qua danh sách nh ng ngư i có tiêu chuNn trình UBND Thành ph phong t ng danh hi u “Ngh nhân Hà N i”. 2. Ch t ch H i ng thNm nh có nhi m v : a) Ch o tri n khai nhi m v c a H i ng. b) Ch trì các cu c h p c a H i ng và ký các văn b n c a H i ng
  3. c) Gi i quy t các công vi c khác thu c nhi m v , quy n h n ư c giao. 3. Phó Ch t ch H i ng thNm nh có nhi m v giúp Ch t ch H i ng th c hi n các quy nh t i kho n 2 i u này và gi i quy t nh ng công vi c ư c Ch t ch H i ng phân công. i u 5. Cơ quan Thư ng tr c H i ng th m nh Cơ quan thư ng tr c c a H i ng thNm nh là Liên minh HTX Thành ph có trách nhi m t ch c, ph i h p th c hi n công tác thNm nh danh hi u “Ngh nhân Hà N i” theo ch o c a UBND Thành ph . i u 6. Kinh phí ho t ng c a H i ng th m nh 1. Kinh phí ho t ng c a H i ng thNm nh ư c b trí t ngân sách Thành ph Hà N i. 2. Liên minh HTX Thành ph Hà N i có trách nhi m l p d toán, qu n lý, s d ng, quy t toán ngân sách theo quy nh. 3. S Tài chính - V t giá Hà N i có trách nhi m ph i h p v i Liên minh HTX Thành ph hư ng d n b trí s d ng kinh phí ư c c p. i u 7. T ch c th c hi n 1. Liên minh H p tác xã Thành ph Hà N i và các thành viên H i ng thNm nh có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh c n s a i, b sung, Liên minh H p tác xã Thành ph Hà N i t ng h p trình U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th Quang
Đồng bộ tài khoản