Quyết định số 131/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
5
download

Quyết định số 131/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 131/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ giới đường đỏ (đoạn qua Bệnh viện y học Hàng không) tỷ lệ 1/500 thuộc tuyến đường Đầm Hồng - Giáp Bát - Lĩnh Nam do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 131/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 131/2007/Q -UBND Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH CH GI I Ư NG ( O N QUA B NH VI N Y H C HÀNG KHÔNG) T L 1/500 THU C TUY N Ư NG M H NG - GIÁP BÁT - LĨNH NAM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 1 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy ho ch chi ti t qu n Hoàng Mai, t l 1/2000 ã ư c y ban nhân dân thành ph Hà N i phê duy t theo Quy t nh s 225/2005/Q -UB ngày 16 tháng 12 năm 2005 (Ph n Quy ho ch s d ng t và Quy ho ch giao thông); Căn c Quy t nh s 104/2002/Q -UB ngày 24/7/2002 c a UBND Thành ph phê duy t ch gi i ư ng tuy n ư ng m H ng - Giáp Bát - Lĩnh Nam, t l 1/500. Căn c Quy t nh s 81/2003/Q -UB ngày 11/7/2003 c a UBND Thành ph phê duy t Quy ho ch chi ti t hai bên tuy n ư ng n i ti p t Khu n L II n ư ng Trương nh - Giáp Bát, qu n Hai Bà Trưng (nay là qu n Hoàng Mai) t l 1/500. Theo ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc t i công văn s 1636/QHKT-HTKT, ngày 10/10/2007, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t “ i u ch nh Ch gi i ư ng o n qua B nh vi n Y h c Hàng không t l 1/500 thu c tuy n ư ng m H ng - Giáp Bát - Lĩnh Nam (có b n v ư c duy t kèm theo) do Vi n quy ho ch Xây d ng Hà N i l p hoàn thành tháng 7/2007, ư c Ban qu n lý d án 98 - B Qu c phòng ch p thu n, S Quy ho ch - Ki n trúc Hà N i ch p thu n và trình duy t ngày 9 tháng 10 năm 2007, v i n i dung chính như sau: 1. a i m: o n ư ng i u ch nh n m trên a bàn phư ng Tân Mai - Tương Mai và Hoàng Văn Th - Qu n Hoàng Mai. 2. N i dung i u ch nh: 2.1. Tuy n: o n ư ng i u ch nh có chi u dài kho ng 290m.
  2. i m u: i m M1, g n ngã ba ph Lương Khánh Thi n (giáp phía Tây B nh vi n Y h c Hàng không) i m cu i: i m O, t i ngã tư giáp phía Tây khu n L II 2.2. Tim ư ng quy ho ch và ch gi i ư ng : - Tim ư ng o n i u ch nh i qua các i m: M1, N, O ư c xác nh trên cơ s các i m M1’, N1’, O nh v b ng t a , k t h p v i các thông s k thu t, kích thư c không ch ư c ghi tr c ti p trên b n v . - Ch gi i ư ng : ư c xác nh t tim ư ng i u ch nh m v hai phía, m i bên 20m. 2.3. C p h ng ư ng, quy mô m t c t ngang ư ng và các n i dung khác: Th c hi n theo Quy t nh s 104/2002/Q -UB ngày 24/7/2002 c a UBND TP. i u 2. - Giao Ban qu n lý d án qu n Hoàng Mai căn c h sơ ch gi i ư ng o n i u ch nh ư c phê duy t t i Quy t nh này, i u ch nh h sơ thi t k và m c gi i c a D án xây d ng tuy n ư ng n i ti p t Khu n L II n ư ng Trương nh - Giáp Bát ( y ban nhân dân thành ph Hà N i phê duy t t i Quy t nh s 1985/Q - UB ngày 6/4/2004), t ch c c m m c ch gi i ư ng theo h sơ ư c duy t, bàn giao h sơ và m c gi i cho UBND qu n Hoàng Mai và UBND các phư ng Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Th - qu n Hoàng Mai. T ch c công b công khai các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch t ch UBND qu n Hoàng Mai, Ch t ch UBND các phư ng Tân Mai, Tương Mai và Hoàng Văn Th - qu n Hoàng Mai ch u trách nhi m t ch c qu n lý m c gi i, qu n lý vi c xây d ng theo ch gi i ư ng và quy ho ch ư c duy t, ki m tra x lý các trư ng h p xây d ng vi ph m quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Tài chính; Ch t ch UBND qu n Hoàng Mai; Ch t ch UBND các phư ng Tân Mai, Tương Mai và Hoàng Văn Th - qu n Hoàng Mai, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH
  3. Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - TT TU, TT H ND TP; - CT và các PCT UBNDTP; - B Qu c phòng, B Xây d ng; - Báo HNM, báo KT& T, ài PT&THHN; - V4, V5, TH, TD, NN, XDb, XDn; - Lưu VT Nguy n Văn Khôi
Đồng bộ tài khoản