Quyết định số 1369/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
26
lượt xem
1
download

Quyết định số 1369/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1369/QĐ-TTg về việc thành lập trường đại học quốc tế Bắc Hà do Thủ tướng chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1369/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ****** NAM c l p - T do - H nh phúc ****** S : 1369/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C THÀNH L P TRƯ NG I H C QU C T B C HÀ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Quy t nh s 121/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 07 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch m ng lư i trư ng i h c, cao ng giai o n 2006-2020; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i t trình s 10050/TTr-BGD T ngày 20 tháng 09 năm 2007 v vi c thành l p Trư ng i h c Qu c t B c Hà, QUY T NNH i u 1. Cho phép thành l p Trư ng i h c B c Hà t i t nh B c Ninh. i u 2. Trư ng i h c Qu c t B c Hà là cơ s giáo d c i h c có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng. i u 3. Trư ng i h c Qu c t B c Hà ho t ng theo Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng i h c tư th c ban hành kèm theo Quy t nh s 14/2005/Q -TTg ngày 17 tháng 01 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ông Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ban sáng l p Trư ng i h c Qu c t B c Hà; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KG (5b) .XH 315
Đồng bộ tài khoản