Quyết định số 1387/1998/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 1387/1998/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1387/1998/QĐ-BGTVT về Quy chế Huấn luyện - cấp chứng chỉ chuyên môn và đảm nhiệm chức danh thuyền viên trên tàu biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1387/1998/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1387/1998/Q -BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 6 năm 1998 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH HU N LUY N - C P CH NG CH CHUYÊN MÔN VÀ M NHI M CH C DANH THUY N VIÊN TRÊN T U BI N VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B Giao thông v n t i. Căn c i u 40 B lu t Hàng h i Vi t Nam ban hành ngày 30/6/1990 và Công ư c v Hu n luy n - c p Ch ng ch và Tr c ca (STCW 78/95) c a T ch c Hàng h i qu c t . Theo ngh c a ông C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam và ông V trư ng V T ch c cán b và lao ng. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch Hu n luy n - c p Ch ng ch chuyên môn và m nhi m ch c danh thuy n viên trên t u bi n Vi t Nam". i u 2. B n Quy ch ban hành theo Quy t nh này ư c áp d ng sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành; các i u l và văn b n quy nh v thi, c p B ng c p Trư ng Hàng h i và m nhi m ch c danh thuy n viên trên t u bi n ã ban hành trư c ây trái v i quy nh c a Quy ch này u không còn giá tr th c hi n. i u 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b - lao ng, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, Giám c các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính, th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan, các ch t u bi n, Hi u trư ng các trư ng Hàng h i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lã Ng c Khuê ( ã ký) QUY CH
 2. HU N LUY N - C P CH NG CH CHUYÊN MÔN VÀ M NHI M CH C DANH THUY N VIÊN TRÊN T U BI N VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1387/1998/Q -BGTVT ngày 03 tháng 6 năm 1998 c a B trư ng B Giao thông V n t i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh v hu n luy n, t ch c thi - c p ch ng ch chuyên môn và m nhi m ch c danh c a thuy n viên làm vi c trên tàu bi n Vi t Nam. Quy ch này không áp d ng i v i nh ng ngư i làm vi c trên các tàu c a các l c lư ng vũ trang không tham gia ho t ng kinh t , nh ng tàu chuyên dùng khai thác thu s n và nh ng tàu chuyên dùng khác (như H i quan, ch a cháy, thanh tra, c ng v ...) không tham gia ho t ng kinh doanh v n t i. i u 2. Các thu t ng dùng trong Quy ch này có ý nghĩa như sau: 2.1. "V n chuy n xô": là v n chuy n hàng v i kh i lư ng l n và không có bao bì; 2.2. "Tàu d u": Là tàu ư c ch t o và s d ng v n chuy n xô các lo i d u và s n phNm c a d u m ; 2.3. "Tàu ch hoá ch t": Là tàu ư c ch t o ho c ư c ch ng nh n v n chuy n xô b t kỳ m t s n phNm d ng l ng nào ã ư c li t kê trong Chương 17 c a B lu t qu c t v n chuy n xô hoá ch t (IBC code); 2.4. "Tàu ch khí hoá l ng": Là tàu ư c ch t o ho c ư c ch ng nh n v n chuy n xô b t kỳ m t ch t khí hoá l ng nào ã dư c li t kê trong Chương 19 c a B lu t qu c t v v n chuy n khí hoá l ng (IGC code); 2.5. "Tàu ch khách Ro-Ro": Là tàu ch khách v i các khoang hàng Ro-Ro ho c các khoang c bi t ã ư c nh nghĩa trong Công ư c qu c t v an toàn sinh m ng con ngư i trên bi n - 1974, ã ư c s a i (SOLAS 74, AS AMENDED); 2.6. "Hành trình g n b ": Là hành trình cách t li n c a Vi t Nam không quá 100 h i lý c a tàu bi n có t ng dung tích dư i 500 GT trong gi i h n b i các ư ng th ng n i các i m có to : 12 00'N, 100 00'E; 23 00'N, 100 00'E; 23 00'N, 114 20'E; 12 00'N, 114 20'E; 12 00'N, 116 00'E; 07 00'N, 116 00'E và 07 00'N, 102 30'E. Ngoài ra hành trình c a các tàu trong vùng nư c thu c ch quy n và th m l c a c a Vi t Nam u ư c xem là hành trình g n b ; 2.7. "Hành trình ven bi n Vi t Nam": Là hành trình c a tàu bi n có t ng dung tích dư i 100 GT, cách b bi n Vi t Nam không quá 20 h i lý; 2.8. "S ghi nh n hu n luy n": Là s do C c Hàng h i Vi t Nam c p cho thuy n viên ghi các thông tin v cá nhân, nơi ào t o, ghi nh n th i gian i bi n, các n i dung hu n luy n và nhi m v ư c giao khi làm vi c trên tàu;
 3. 2.9. "Th i gian nghi p v ": Là th i gian thuy n viên làm vi c tr c ti p trên tàu c a h ng t u tương ng v i ch ng ch chuyên môn ư c c p; 2.10. "Th i gian th c t p": Là th i gian thuy n viên làm vi c trên tàu theo m t chương trình hu n luy n áp ng các yêu c u c a B lu t STCW95; 2.11. "Th i gian m nhi m ch c danh": Là th i gian thuy n viên ư c làm vi c theo ch c năng phù h p v i ch ng ch chuyên môn ư c c p. 2.12. "Th i gian t p s ": Là th i gian th c t p làm ch c danh trên h ng tàu tương ng dư i s giám sát c a m t sĩ quan ã có ch ng ch chuyên môn phù h p; 2.13. "B lu t STCW": Là B lu t kèm theo Công ư c v Hu n luy n, c p b ng và tr c ca c a T ch c Hàng h i qu c t ã ư c H i ngh các nư c thành viên thông qua năm 1978 và ư c b sung, s a i năm 1995, dư i ây vi t t t là STCW 95. Chương 3: H TH NG CH NG CH CHUYÊN MÔN VÀ CH C DANH THUY N VIÊN i u 3. 3.1. H th ng ch ng ch chuyên môn bao g m: 3.1.1. "Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn": Là ch ng ch c p cho các thuy n viên có kh năng chuyên môn m nhi m các ch c danh thuy n trư ng, i phó, máy trư ng, sĩ quan máy hai, sĩ quan boong, máy, và thu th tr c ca boong, máy tương ng và phù h p v i Công ư c STCW 78/95. Gi y này ph n ánh các ch c năng riêng bi t theo n i dung quy nh c a Chương II, III và IV c a Công ư c STWC 78/95. Các kh năng riêng bi t trong các tiêu chuNn năng l c ư c phân thành các nhóm thích h p v i 7 ch c năng sau: - Hàng h i (d n tàu, i bi n). - K thu t làm hàng và s p x p hàng hoá. - Ki m soát ho t ng c a con tàu và chăm sóc nh ng ngư i trên tàu. - K thu t máy tàu thu . - K thu t i n, i n t và máy i u khi n. - B o dư ng và s a ch a. - Thông tin và liên l c vô tuy n. M i ch c năng nói chung còn ư c phân theo 3 m c trách nhi m sau ây: - M c qu n lý.
 4. - M c v n hành. - M c tr giúp. 3.1.2. "Gi y ch ng nh n hu n luy n cơ b n": Là ch ng ch c p cho các thuy n viên ã hoàn thành các khoá hu n luy n v an toàn cơ b n theo quy nh c a B lu t STCW 95 bao g m: - K thu t c u sinh; - Phòng cháy, ch a cháy; - Sơ c u (cơ s ); - An toàn sinh m ng và trách nhi m xã h i. 3.1.3. "Gi y ch ng nh n hu n luy n c bi t": Là ch ng ch c p cho các thuy n viên ã hoàn thành các khoá hu n luy n c bi t theo quy nh c a B lu t STCW 95, bao g m: - An toàn tàu d u (làm quen và nâng cao); - An toàn tàu hoá ch t (làm quen và nâng cao); - An toàn d u khí hoá l ng (làm quen và nâng cao); - An toàn tàu khách Ro-Ro. 3.1.4. "Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v ": Là ch ng ch c p cho các thuy n viên ã hoàn thành các khoá hu n luy n nghi p v theo quy nh c a B lu t STCW 95, bao g m: - Quan sát và gi i Radar; - Mô ph ng Radar; - ARPA; - GMDSS; - Ch a cháy nâng cao; - Sơ c u y t ; - Chăm sóc y t ; - Bè c u sinh, xu ng c u n n; xu ng c u n n cao t c. 3.2. M u các lo i ch ng ch chuyên môn:
 5. M u các lo i ch ng ch chuyên môn ư c áp d ng th ng nh t trong toàn qu c do B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t. i u 4. Quy nh v h th ng ch c danh thuy n viên. Căn c m c trách nhi m ph i th c hi n các ch c năng ư c quy nh trong B lu t STCW 95 nh m m b o cho s ho t ng c a con tàu, s an toàn c a ngư i và b o v môi trư ng bi n, các ch c danh c a thuy n viên trên tàu bi n Vi t Nam ư c phân thành các nhóm như sau: 4.1. M c trách nhi m qu n lý: bao g m các thuy n viên m nhi m các ch c danh thuy n trư ng, i phó, máy trư ng và máy hai v i trách nhi m như sau: 4.1.1. "Thuy n trư ng" là ngư i ch huy cao nh t trên tàu; 4.1.2. " i phó" là m t sĩ quan boong có c p b c k sát thuy n trư ng, ư c quy n thay th thuy n trư ng ch huy con tàu, trong các trư ng h p thuy n trư ng không còn kh năng m nhi m ch c danh c a mình; 4.1.3. "Máy trư ng" là m t sĩ quan máy cao nh t ch u trách nhi m v s c Ny cơ h c c a con tàu; và v v n hành cũng như b o qu n các thi t b cơ khí và i n c a tàu; 4.1.4. "Sĩ quan máy hai" là m t sĩ quan máy có c p b c k sát máy trư ng, ch u trách nhi m v s c Ny cơ h c c a tàu, v khai thác, b o dư ng máy và trang thi t b i n c a con tàu trong trư ng h p máy trư ng m t kh năng m nhi m ch c danh c a mình; 4.2. M c trách nhi m v n hành: bao g m các thuy n viên m nhi m các ch c danh sĩ quan boong, sĩ quan máy và sĩ quan vô tuy n i n v i trách nhi m như sau: 4.2.1. "Sĩ quan boong" là m t sĩ quan có trình chuyên môn theo quy nh t i các i u kho n c a Chương II - Công ư c STCW 78/95; 4.2.2. "Sĩ quan máy" là m t sĩ quan có trình chuyên môn theo quy nh t i các i u kho n c a Chương III - Công ư c STCW 78/95; 4.2.3. "Sĩ quan vô tuy n i n" là m t sĩ quan ã ư c c p "Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn" thích h p theo các quy t c vô tuy n c a cơ quan có thNm quy n quy nh và các i u kho n c a Chương IV - Công ư c STCW 78/95; 4.3. M c trách nhi m tr giúp: bao g m các thuy n viên m nhi m ch c danh thu th . Thu th là m t thành viên trong thuy n b nhưng không ph i là thuy n trư ng ho c sĩ quan; i u 5. Phân h ng ch c danh. Căn c t ng dung tích (GT), hành trình hàng h i và t ng công su t máy chính c a tàu mà các ch c danh m c qu n lý và m c v n hành ư c phân h ng như sau:
 6. 5.1. Thuy n trư ng, i phó và các sĩ quan boong ư c phân h ng theo t ng dung tích c a tàu (GT) và hành trình hàng h i như sau: a. Thuy n trư ng và i phó: - Tàu trên 3000 GT - T 500 GT n 3000 GT - T 100 GT n dư i 500 GT hành trình g n b - Dư i 100 GT hành trình ven bi n Vi t Nam. b. Sĩ quan boong - T 500 GT tr lên - T 100 GT n dư i 500 GT hành trình g n b . 5.2. Máy trư ng, máy hai và sĩ quan máy ư c phân h ng theo t ng công su t máy chính (KW) c a tàu như sau: a. Máy trư ng và máy hai: - Trên 3000 KW - T 750 KW n 3000 KW - T 150 KW n dư i 750 KW - Dư i 150 KW. b. Sĩ quan máy: - T 750 KW tr lên - T 150 KW n dư i 750 KW. Chương 3: I U KI N Ư C C P CH NG CH CHUYÊN MÔN i u 6. Quy nh v các i u ki n chung. Thuy n viên mu n ư c c p ch ng ch chuyên môn làm vi c trên tàu bi n Vi t Nam ph i có y các i u ki n chung như sau: 6.1. Có gi y ch ng nh n s c kho áp ng các tiêu chuNn quy nh hi n hành iv i thuy n viên Vi t Nam;
 7. 6.2. ã t t nghi p các chuyên ngành ( i u khi n tàu bi n, khai thác máy tàu, i n tàu thu , vô tuy n i n) các trư ng i h c Hàng h i, Trung h c Hàng h i, Kĩ thu t nghi p v Hàng h i, theo chương trình ào t o do B Giao thông v n t i ban hành và áp ng tiêu chuNn c a Công ư c STCW 78/95. N u t t nghi p các chuyên ngành trên các trư ng khác (như trư ng H i quân, Thu s n...) còn ph i tho mãn thêm hai i u ki n sau ây: - Ph i qua l p b túc nh ng môn chưa h c ho c h c chưa t i các trư ng do B Giao thông v n t i quy nh và ư c trư ng ó c p ch ng ch hoàn thành khoá h c. - Ph i kéo dài th i gian nghi p v trên tàu tương ng v i s th i gian thi u h t so v i chương trình ào t o t i các trư ng Hàng h i thu c B Giao thông v n t i. Riêng i v i ngành máy, s th i gian th c hành v s a ch a xư ng, th i gian làm vi c v thi t k ư c tính v i h s 1/2, nhưng t ng th i gian ó không ư c tính vư t quá m t n a th i gian nghi p v quy nh. 6.3. Ph i tho mãn yêu c u c th v th i gian nghi p v , th i gian t p s ch c danh, th i gian m nhi m ch c danh theo quy nh c a quy ch này. 6.4. Hoàn thành chương trình hu n luy n quy nh và áp ng tiêu chuNn chuyên môn theo Công ư c STCW 78/95. 6.5. Làm y h sơ theo quy nh c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam ( i v i di n xét c p Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn (GCNKNCM). Ngoài các i u ki n chung ã quy nh như trên, m i ch c danh còn ph i tho mãn các i u ki n chuyên môn riêng c a t ng h ng tàu, quy nh t i các i u thu c Chương III dư i ây. i u 7. i u ki n chuyên môn xét c p "Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn" i v i các h ng Thuy n trư ng và i phó. 7.1. Thuy n trư ng và i phó tàu trên 3000 GT + T t nghi p i h c Hàng h i tr lên; + ã hoàn thành chương trình hu n luy n do B Giao thông v n t i ban hành và áp ng tiêu chuNn năng l c c a thuy n trư ng và i phó tàu trên 3000 GT tr lên, ư c quy nh M c A - II/2 c a B lu t STCW 95; + ư c xét c p GCNKNCM i phó ph i có th i gian m nhi m ch c danh sĩ quan boong tàu trên 500 GT t i thi u 12 tháng; + ư c xét c p GCNKNCM thuy n trư ng ph i có th i gian m nhi m ch c danh i phó tàu trên 3000 GT t i thi u 12 tháng ho c m nhi m ch c danh thuy n trư ng tàu t 500 GT n 3000 GT t i thi u 12 tháng. 7.2. Thuy n trư ng và i phó tàu t 500 GT n 3000 GT.
 8. + T t nghi p Cao ng Hàng h i tr lên; + ã hoàn thành chương trình hu n luy n do B Giao thông v n t i ban hành và áp ng tiêu chuNn năng l c c a thuy n trư ng và i phó các tàu t 500 GT n 3000 GT, ư c quy nh m c A-II/2 c a B lu t STCW 95; + ư c xét c p GCNKNCM i phó ph i có th i gian m nhi m ch c danh sĩ quan boong tàu trên 500 GT t i thi u 12 tháng; + ư c xét c p GCNKNCM thuy n trư ng ph i có th i gian m nhi m ch c danh i phó tàu t 500 GT n 3000 GT t i thi u 12 tháng, ho c m nhi m ch c danh thuy n trư ng tàu t 100 GT n dư i 500 GT hành trình g n b t i thi u 12 tháng. 7.3. Thuy n trư ng và i phó tàu t 100 GT n dư i 500 GT hành trình g n b . + T t nghi p Trung h c Hàng h i tr lên; + ã hoàn thành chương trình hu n luy n do B Giao thông v n t i ban hành và áp ng tiêu chuNn năng l c c a thuy n trư ng và i phó các tàu t 100 GT n dư i 500 GT hành trình g n b , ư c quy nh m c A-II/3 c a B lu t STCW 95; + ư c xét c p GCNKNCM i phó ph i có th i gian m nhi m ch c danh sĩ quan boong tàu t 100 GT n dư i 500 GT hành trình g n b t i thi u 12 tháng; + ư c xét c p GCNKNCM thuy n trư ng ph i có th i gian m nhi m ch c danh i phó tàu t 100 GT n dư i 500 GT hành trình g n b t i thi u 12 tháng ho c m nhi m ch c danh thuy n trư ng tàu dư i 100 GT hành trình ven bi n Vi t Nam t i thi u 12 tháng. 7.4. Thuy n trư ng và i phó tàu dư i 100 GT hành trình ven bi n Vi t Nam. + T t nghi p sơ c p hàng h i tr lên; + ã hoàn thành chương trình hu n luy n do B Giao thông v n t i ban hành và áp ng tiêu chuNn năng l c c a thuy n trư ng và i phó tàu dư i 100 GT hành trình ven bi n Vi t Nam; + ư c xét c p GCNKNCM i phó ph i có th i gian nghi p v t i thi u 36 tháng; + ư c xét c p GCNKNCM thuy n trư ng ph i có th i gian m nhi m ch c danh i phó tàu dư i 100 GT hành trình ven bi n Vi t Nam t i thi u 12 tháng. i u 8. i u ki n chuyên môn xét c p "Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn" i v i các h ng sĩ quan boong: 8.1. Sĩ quan boong tàu t 500 GT tr lên + T t nghi p Cao ng Hàng h i tr lên;
 9. + áp ng nh ng yêu c u t i thi u b t bu c i v i ch c danh sĩ quan boong tàu t 500 GT tr lên ư c quy nh t i quy t c II/1 c a Công ư c STCW 78/95; + Có th i gian th c t p t i thi u 12 tháng theo chương trình áp ng các yêu c u c a m c A-II/1 c a B lu t STCW 78/95; Th i gian này ph i ư c ghi nh n trong "S ghi nh n hu n luy n". Ho c có th i gian nghi p v t i thi u 36 tháng trên tàu cùng h ng; + Trong kho ng th i gian trên, ph i có th i gian t p s tr c ca t i thi u 06 tháng; + N u ã làm sĩ quan boong trên tàu t 100 GT n 500 GT hành trình g n b thì th i gian nghi p v trên tàu cùng h ng t i thi u là 06 tháng. 8.2. Sĩ quang boong tàu t 100 GT n dư i 500 GT hành trình g n b . + T t nghi p Trung h c Hàng h i tr lên; + áp ng nh ng yêu c u t i thi u quy nh i v i ch c danh này, ư c quy nh t i quy t c II/3 c a Công ư c STCW 78/95; + Có th i gian nghi p v t i thi u 36 tháng trên tàu t 100 GT tr lên. i u 9. i u ki n chuyên môn xét c p "Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn" i v i Máy trư ng và Máy hai. 9.1. Máy trư ng và Máy hai tàu trên 3000 KW. + T t nghi p i h c Hàng h i; + ã hoàn thành chương trình hu n luy n do B Giao thông v n t i ban hành và áp ng tiêu chuNn năng l c c a máy trư ng và máy hai tàu trên 3000 KW ư c quy nh M c A-III/2 c a B Lu t STCW 95; + ư c xét c p GCNKNCM sĩ quan máy hai ph i có th i gian m nhi m ch c danh sĩ quan máy tàu trên 750 KW t i thi u 12 tháng; + ư c xét c p GCNKNCM máy trư ng ph i có th i gian m nhi m ch c danh sĩ quan máy hai t i thi u 12 tháng ho c m nhi m ch c danh máy trư ng tàu t 750 KW n 3000 KW t i thi u 12 tháng. 9.2. Máy trư ng và Máy hai tàu t 750 KW n 3000 KW + T t nghi p Cao ng Hàng h i tr lên; + ã hoàn thành chương trình hu n luy n do B Giao thông v n t i ban hành và áp ng tiêu chuNn năng l c c a máy trư ng và máy hai tàu t 750 KW n 3000 KW ư c quy nh M c A-III/3 c a B Lu t STCW 95; + ư c xét c p GCNKNCM sĩ quan máy hai ph i có th i gian m nhi m ch c danh sĩ quan máy tàu t 750 KW tr lên t i thi u 12 tháng;
 10. + ư c xét c p GCNKNCM máy trư ng ph i có th i gian m nhi m ch c danh sĩ quan máy hai tàu t 750 KW n 3000 KW t i thi u 12 tháng ho c m nhi m ch c danh máy trư ng tàu t 150 KW n dư i 750 KW t i thi u 12 tháng. 9.3. Máy trư ng và máy hai tàu t 150 KW n dư i 750 KW + T t nghi p Trung h c Hàng h i tr lên; + ã hoàn thành chương trình hu n luy n và áp ng tiêu chuNn năng l c i v i máy trư ng và máy hai tàu t 150 KW n dư i 750 KW do B Giao thông v n t i quy nh + ư c xét c p GCNKNCM sĩ quan máy hai ph i có th i gian m nhi m ch c danh sĩ quan máy tàu t 150 KW tr lên t i thi u 12 tháng; + ư c xét c p GCNKNCM máy trư ng ph i có th i gian m nhi m ch c danh sĩ quan máy hai tàu t 150 KW t i thi u 12 tháng ho c m nhi m ch c danh máy trư ng tàu dư i 150 KW t i thi u 12 tháng. 9.4. Máy trư ng và máy hai tàu dư i 150 KW + T t nghi p sơ c p hàng h i tr lên; + ã hoàn thành chương trình hu n luy n và áp ng tiêu chuNn năng l c i v i máy trư ng và máy hai tàu dư i 150 KW do B Giao thông v n t i quy nh + ư c xét c p GCNKNCM sĩ quan máy hai ph i có th i gian nghi p v t i thi u 36 tháng; + ư c xét c p GCNKNCM máy trư ng ph i có th i gian m nhi m ch c danh sĩ quan máy hai tàu dư i 150 KW t i thi u 12 tháng. i u 10. i u ki n chuyên môn xét c p "Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn" i v i sĩ quan máy; 10.1. Sĩ quan máy tàu t 750 KW tr lên: + T t nghi p Cao ng Hàng h i tr lên; + áp ng nh ng yêu c u t i thi u b t bu c i v i sĩ quan máy tàu t 750 KW tr lên, ư c quy nh t i quy t c III/1 c a Công ư c STCW 78/95; + Có th i gian th c t p t i thi u 12 tháng theo chương trình áp ng các yêu c u c a m c A-III/1 c a B lu t STCW 95; Th i gian này ph i ư c ghi trong "S ghi nh n hu n luy n". Ho c có th i gian nghi p v t i thi u 36 tháng trên tàu cùng h ng; + Trong kho ng th i gian trên ph i có th i gian t p s tr c ca t i thi u 06 tháng; + N u ã làm sĩ quan máy tàu t 150 KW n dư i 750 KW thì th i gian nghi p v làm quen trên tàu cùng h ng là 06 tháng.
 11. 10.2. Sĩ quan máy tàu t 150 KW n dư i 750 KW + T t nghi p Trung h c Hàng h i tr lên; + áp ng nh ng yêu c u v tiêu chuNn năng l c i v i ch c danh này do B Giao thông v n t i quy nh; + Có th i gian nghi p v t i thi u 36 tháng trên tàu t 150 KW tr lên. i u 11. i u ki n chuyên môn xét c p "Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn" i v i Sĩ quan vô tuy n i n: + T t nghi p k thu t - nghi p v thông tin trư ng chuyên ngành; + Có trình , năng l c theo quy nh c a các Quy t c thông tin vô tuy n Vi t Nam và các Công ư c Qu c t có liên quan mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia; + ã hoàn thành chương trình hu n luy n quy nh và trúng tuy n kỳ thi sát h ch tương ng i v i t ng h ng tàu, theo n i dung chương trình do B Giao thông v n t i và T ng c c Bưu i n th ng nh t quy nh; + ã ư c c p "Gi y ch ng nh n GMDSS", n u làm vi c trên tàu có trang b GMDSS. i u 12. i u ki n chuyên môn xét c p "Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn" i v i các ch c danh thuy n viên khác: 12.1. Thu th trư ng: + T t nghi p sơ c p (Công nhân k thu t) Hàng h i tr lên; + ã ư c c p "Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn m c tr giúp" và "Gi y ch ng nh n hu n luy n cơ b n"; + Có th i gian m nhi m ch c danh Thu th tr c ca 36 tháng; + ã qua hu n luy n và ư c công nh n t các tiêu chuNn năng l c quy nh iv i "Thu th trư ng". 12.2. Thu th tr c ca: + T t nghi p sơ c p Hàng h i tr lên; + áp ng các tiêu chuNn năng l c quy nh t i Quy t c II/4 c a công ư c STCW 78/95; + ã ư c c p "Gi y ch ng nh n hu n luy n cơ b n"; + ã qua th i gian t p s Thu th tr c ca 03 tháng, ư c công nh n và ghi vào "S ghi nh n hu n luy n".
 12. 12.3. Th máy chính: + T t nghi p sơ c p hàng h i tr lên; + ã qua hu n luy n và trúng tuy n kỳ thi sát h ch theo chương trình i v i th máy chính, do B Giao thông v n t i quy nh; + ã ư c c p "Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn m c tr giúp" và " Gi y ch ng nh n hu n luy n cơ b n"; + Có th i gian m nhi m ch c danh th máy tr c ca 36 tháng. 12.4. Th máy tr c ca: + T t nghi p sơ c p hàng h i tr lên; + áp ng các tiêu chuNn năng l c quy nh t i Quy t c III/4 c a Công ư c STCW 78/95; + ã ư c c p "Gi y ch ng nh n hu n luy n cơ b n"; + ã qua th i gian t p s Th máy tr c ca 03 tháng, ư c công nh n và ghi vào "S ghi nh n hu n luy n". 12.5. Nhân viên vô tuy n GMDSS: + T t nghi p k thu t - nghi p v thông tin trư ng chuyên ngành; + áp ng các yêu c u quy nh t i Quy t c IV/2 c a Công ư c STCW 78/95; + Có trình ti ng Anh chuyên môn hàng h i theo quy nh; + ã ư c c p "Gi y ch ng nh n hu n luy n cơ b n"; + ã qua th i gian t p s ch c danh này 03 tháng, tr nh ng ngư i ã ư c c p "Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn c a sĩ quan boong". 12.6. i v i các ch c danh thuy n viên khác: Các thuy n viên còn l i bao g m các ch c danh không ph i là các ch c danh nêu trên ph i có y các i u ki n chung quy nh t i i u 6 c a Quy ch này, và: + T t nghi p ngành ngh phù h p v i ch c danh công tác trên tàu t i các trư ng ào t o chuyên ngành. Chương 4: QUY NNH V HU N LUY N, CƠ S HU N LUY N VÀ C P CH NG CH HU N LUY N
 13. i u 13. áp ng h th ng ch ng ch Hu n luy n ư c quy nh t i i u 3 c a Quy ch này và B lu t STCW 95, các khoá hu n luy n chuyên môn bao g m: 13.1. Hu n luy n làm quen. 13.2. Khoá hu n luy n an toàn cơ b n. 13.2.1. K thu t c u sinh 13.2.2. Phòng cháy, ch a cháy. 13.2.3. Sơ c u (cơ s ). 13.2.4. An toàn sinh m ng và trách nhi m xã h i. 13.3. Các khoá hu n luy n c bi t: 13.3.1. Làm quen tàu d u. 13.3.2. Hu n luy n nâng cao v khai thác tàu d u. 13.3.3. Làm quen tàu ch hoá ch t. 13.3.4. Hu n luy n nâng cao v khai thác tàu ch hoá ch t. 13.3.5. Làm quen tàu ch khí hoá l ng. 13.3.6. Hu n luy n nâng cao v khai thác tàu ch khí hoá l ng. 13.3.7. An toàn tàu khách RO-RO. 13.4. Các khoá hu n luy n nghi p v : 13.4.1. Quan sát và gi i Radar. 13.4.2. Mô ph ng Radar. 13.4.3. ARPA. 13.4.4. GMDSS. 13.4.5. Ch a cháy nâng cao. 13.4.6. Sơ c u y t . 13.4.7. Chăm sóc y t . 13.4.8. Bè c u sinh, xu ng c u n n, xu ng c u n n cao t c.
 14. 13.5. Các khoá hu n luy n chuyên môn cho thuy n trư ng, i phó, máy trư ng, máy hai, các sĩ quan boong, máy, sĩ quan vô tuy n i n và các thu th tr c ca bu ng lái, máy làm cơ s c p m i, chuy n i, gia h n Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn cho thuy n trư ng, máy trư ng, các s quan và thu th nói trên. i u 14. Các cơ s hu n luy n ph i m b o t ch c hu n luy n theo chương trình, n i dung hu n luy n th ng nh t theo các chương trình m u hi n hành c a IMO, ư c B Giao thông v n t i phê duy t. i u 15. Các cơ s hu n luy n nêu trong quy nh này là các trư ng chuyên ngành hàng h i, các trung tâm hu n luy n hàng h i có y các i u ki n, tiêu chuNn v cơ s v t ch t, trang thi t b , tài li u theo quy nh c a quy ch này (Ph l c 2) và ư c B trư ng B Giao thông v n t i c p gi y phép. i u 16. Hu n luy n viên chính. 16.1. Hu n luy n viên chính là nh ng ngư i có kinh nghi m và trình chuyên môn cao, ư c ào t o v nghi p v hu n luy n t i i h c Hàng h i theo chương trình phù h p v i yêu c u c a IM0 và ư c B trư ng B Giao thông v n t i c p Ch ng ch Hu n luy n viên chính. 16.2. Ch nh ng ngư i ã ư c B trư ng B Giao thông v n t i c p Ch ng ch Hu n luy n viên chính ho c ngư i có Ch ng ch Hu n luy n viên do nư c ngoài c p ư c T ch c Hàng h i Qu c t ch p nh n m i ư c c làm nhi m v hu n luy n cho các khoá h c tương ng. i u 17. nh kỳ hàng năm B Giao thông v n t i s ki m tra các cơ s hu n luy n ã ư c B c p Gi y phép. B Giao thông v n t i s rút Gi y phép hu n luy n i v i nh ng cơ s không duy trì ư c các i u ki n, tiêu chuNn quy nh. i u 18. Các cơ s ư c c p Gi y phép hu n luy n có nghĩa v : 18.1. T ch c hu n luy n theo chương trình ã ư c B phê duy t. 18.2. Theo dõi khoá hu n luy n và ánh giá k t qu hu n luy n. 18.3. C p ch ng ch hu n luy n. 18.4. Qu n lý các ch ng ch hu n luy n b ng h m ng tin h c, n i v i Trung tâm qu n lý ch ng ch c a C c Hàng h i Vi t Nam. 18.5. Hàng quý báo cáo tình hình hu n luy n và c p ch ng ch hu n luy n v C c Hàng h i Vi t Nam. Chương 5: QUY NNH V THI VÀ C P GI Y CH NG NH N KH NĂNG CHUYÊN MÔN CHO THUY N VIÊN
 15. i u 19. C c Hàng h i Vi t Nam là cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v hàng h i, ư c B trư ng B Giao thông V n t i giao trách nhi m ch o và hư ng d n vi c b i dư ng, thi và c p, i gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn cho thuy n viên làm vi c trên tàu bi n Vi t Nam. i u 20.- Hàng năm, C c Hàng h i Vi t Nam ch o vi c m khoá b i dư ng và t ch c các kỳ thi c p gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn cho thuy n viên là c p trư ng, sĩ quan hàng h i, thu th trư ng, th máy chính, thu th tr c ca và th máy tr c ca (Tr sĩ quan Vô tuy n i n). i u 21. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam ra quy t nh thành l p H i ng thi cho m i kỳ thi tuỳ thu c vào n i dung và quy mô c a t ng khoá hu n luy n. H i ng thi g m các thành viên: Ch t ch H i ng là ngư i ư c C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam u quy n, các u viên là i di n Ban ch c năng c a C c, Th trư ng cơ s hu n luy n, i di n cơ quan qu n lý ào t o c p B và Trư ng Ban giám kh o kỳ thi. Thành viên Ban giám kh o chuyên môn là thuy n trư ng, máy trư ng và giáo viên có trình , kinh nghi m tương ng v i trình và kh năng chuyên môn theo yêu c u c a các khoá thi. i u 22. H i ng thi c p gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn cho thuy n viên có nhi m v làm tư v n cho C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam v t ch c ch o, giám sát các kỳ thi ch c danh hàng h i, c th là: 1. Xét duy t danh sách thí sinh c a các khoá thi theo các i u ki n ư c quy nh t i chương III c a Quy ch này. 2. ChuNn b các thi; 3. i u hành và ki m tra các kỳ thi; 4. X lý các v vi c x y ra trong các kỳ thi (n u có); 5. T ch c ch m thi; 6. T ng h p k t qu c a kỳ thi, báo cáo C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam phê duy t. i u 23. 23.1. Căn c biên b n c a H i ng thi, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam ra quy t nh công nh n trúng tuy n c p, i gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn cho thuy n viên.
 16. 23.2. Thuy n viên d thi t yêu c u t t c các môn thi theo quy nh ( t i m 5 tr lên trên thang i m 10) thì ư c công nh n trúng tuy n kỳ thi và i u ki n ti n hành vi c th c t p trên tàu theo quy nh c a b n Quy ch này. 23.3. Trư ng h p thuy n viên ch có 1/2 s môn t yêu c u thì k t qu các môn này s ư c b o lưu trong th i gian m t năm. i u 24. 24.1. T t c các gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn c p cho thuy n trư ng, máy trư ng, các sĩ quan hàng h i và thuy n viên khác và gi y ch ng nh n hu n luy n c bi t ch có giá tr s d ng trong 5 năm k t ngày c p. 24.2. Khi h t h n s d ng, mu n ư c gia h n (Xác nh n l i) ho c i, xin c p m i ph i có hai i u ki n sau: 24.2.1. Tu i và s c kho phù h p v i quy nh t i kho n 6.1. i u 6 c a Quy ch này; 24.2.2. ã m nhi m ch c danh phù h p v i Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn ư c c p t ng c ng 12 tháng tr lên trong vòng 5 năm ho c ã t p s 3 tháng tr lên theo ch c danh c a Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn trên cùng lo i tàu. 24.3. Ngư i có Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn h t h n s d ng ã áp ng tiêu chuNn quy nh t i m c 24.2.1 ( i u 24) nhưng chưa áp ng ư c tiêu chuNn quy nh t i m c 24.2.2. ( i u 24) mu n ư c c p, xác nh n l i s d ng ph i qua kỳ thi và t yêu c u theo quy nh c a Quy ch này. 24.4. Trư ng h p thuy n viên có sai ph m v chuyên môn nghi p v ho c vi ph m pháp lu t, gây h u qu thì tuỳ theo m c vi ph m, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam có quy n t m thu ho c thu h i Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn ã c p cho thuy n viên ó. 24.5. i v i thuy n viên nư c ngoài mu n ư c làm vi c trên tàu bi u treo c Vi t Nam thì C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam căn c Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn ã có xét i sang Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn tương ng c a Vi t Nam theo quy nh c a Công ư c STCW 78/95. Chương 6: B TRÍ CH C DANH TRÊN TÀU BI N VI T NAM i u 25. 25.1. Ch tàu là ngư i ch u trách nhi m b trí thuy n viên cho tàu theo úng quy nh c a Công ư c STCW 78/95 và các quy nh c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam v nh biên các thuy n b .
 17. 25.2. i v i tài dư i 500 GT không tham gia vào hành trình g n b ph i b trí thuy n viên có Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn phù h p như i v i tàu t 500 GT tr lên. 25.3. Vi c b trí nh biên trên tàu bi n Vi t Nam ph i ư c Cơ quan ăng ký tàu bi n và Thuy n viên có thNm quy n ghi và xác nh n trong S danh b thuy n viên. 25.4. Quy nh v mi n tr Trư ng h p c bi t khi B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh ho c trong trư ng h p b t kh kháng thuy n trư ng, máy trư ng không còn kh năng m nhi m ch c danh c a mình thì ch tàu có th b trí i phó, sĩ quan máy hai thay th , nhưng ch hoàn thành n t chuy n i v n C ng Vi t Nam u tiên. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 26. Các lo i Ch ng ch chuyên môn ã c p ư c s d ng i ng v i các quy nh c a Quy ch này, th c hi n theo b n Ph l c 1 kèm theo Quy ch này. i u 27. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m t ch c hư ng d n, ch o và ki m tra th c hi n Quy ch này. PH L C 1 TH I KỲ CHUY N TI P 1. T nay n ngày 01/02/2002, các B ng và Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn Hàng h i ư c c p theo quy nh c a i u l ban hành theo các Quy t nh 1240 Q /TCCB-L ngày 10/07/1989 và 1299 Q /TCCB-L ngày 29/6/1993 c a B trư ng B Giao thông v n t i v n ti p th c có giá tr theo quy nh t i Quy t nh s 1674 Q /TCCB-L ngày 27/06/1996 c a B trư ng B Giao thông v n t i. 2. Sau ngày 01/02/2002, các B ng và Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn nói t i i m 1 trên ây s h t hi u l c. 3. Nh ng thuy n viên ã ư c c p Gi y ch ng nh n hu n luy n v c u ho , sơ c u, c u sinh theo Quy t nh s 1601/TCCB-L ngày 24/05/1993 c a B trư ng B Giao thông v n t i nay ã h t h n nhưng ã làm vi c trên tàu t i thi u 12 tháng ư c tr v cơ s ào t o cũ d i thành Gi y ch ng nh n hu n lư ng cơ b n. 4. Căn c i u ki n th c t b o m an toàn khai thác, ho t ng cho tàu, ch tàu có th ti p t c b trí ch c danh sĩ quan i n và th i n cho tàu c a mình. 5. T ngày 01/08/1998, thuy n viên sau khi ã ư c ào t o, hu n luy n ho c b i dư ng c p nh t thì ư c c p Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn theo tiêu chuNn c a STCW 95. PH L C II
 18. TRANG THI T BN C N THI T C A CÁC KHOÁ HU N LUY N THEO YÊU C U C A B LU T STCW 95 I. KHOÁ HU N LUY N K THU T C U SINH (H c viên: 20 ngư i). S TT Danh m c ơn v tính S lư ng 01 Phao bè 10 ngư i cái 01 02 Phao bè 20 ngư i cái 01 03 C u phao bè cái 01 04 Giá xu ng CS cái 01 05 B Davit nâng h xu ng CS cái 01 06 Xu ng CS (t 15 - 20 ch ng i) cái 01 07 Phao áo CS cái 20 08 Qu n áo bơi gi nhi t 01 09 Thi t b ch ng m t nhi t cái 02 10 Máy VT xách tay dùng cho phương ti n CS cái 01 11 Pháo hi u, u c hi u, pháo hi u khói 06 12 EPIRB cái 01 13 Dây c u sinh dùng ưa ngư i lên may bay cái 01 14 Gi c u sinh cái 01 15 Thi t b phóng dây cái 01 16 Tivi- u video & băng hu n luy n c u sinh b 01 17 C n năng h phao bè t th i cái 02 18 C u nhN y 01 cao 2,5 ho c 4,5m II. KHOÁ HU N LUY N SƠ C U (H c viên: 20 ngư i) 1. Trang thi t b STT Tên y c ơn v S lư ng 1 Bông hút nư c gói 20 2 G c các c m 30
 19. 3 Băng cu n cu n 50 4 Băng dính cu c - 2 5 Băng dính cá nhân - 20 6 Kim tiêm có m u cái 2 7 Kéo c t băng - 2 8 B ti u ph u b 1 9 Xoong 2 lít (tiêm) cái 1 10 Nhi t k - 5 11 Huy t áp - 5 12 KhN u trang - 5 13 Găng ph u thu t ôi 5 14 Kim + ch khâu da b 2 15 Bơm tiêm nh a cái 50 16 Thông ái nam - 2 17 Bô ái nam - 2 18 Túi chư m nóng - 2 19 Băng tam giác v i 90 x 90 - 10 20 N p gãy xương các lo i b 5 21 Phông èn chi u cái 1 22 B ng phoóc-mi-ca - 1 23 Bút xoá - 1 24 Ch u - 2 Xô - 2 Khăn m t - 2 25 Khăn tr i bàn - 3 26 Bàn gh phòng h c cho 30 h c viên b trí v a h c lý thuy t v a th c hành t i ch 27 Qu t và chi u sáng phòng h c 28 Các tranh nh ph c v gi ng d y theo tiêu chuN n STCW 95 29 Giư ng cá nhân (0,9m) chi c 01
 20. 30 Chi u tr i giư ng - 2 31 G i - 2 32 Garô c m máu b 5 33 Túi y t cơ ng túi 2 34 Cáng Neil-Robertson (Ho c cáng bóng á) cáng 1 35 T thu c và y c 1 36 T tài li u 1 37 Túi chư m l nh cái 2 38 Khay vuông, ch nh t - 2 2. Trang b thu c STT Tên thu c D ng thu c Hàm lư ng S lư ng 1 Aspirin viên 0,3 - 0,5 100 2 Paracetamon - 0,3 - 0,5 100 3 Cao sao vàng h p 10 4 Mocphin HCL ng 0.01 5 5 C n xoa bóp l 5 6 Promethzin viên 25mg 30 7 Ampixilin - 0,25 - 0,5g 100 8 Ampixilin l 1g 10 9 Nư c c t ng 2ml 20 10 Gentamyxin ng 80mg 20 11 Bixep tol 480 viên 480mg 50 12 Tetraxiclin - 0,25g 50 13 Cloroquin - 0,25g 50 14 Diazepam - 5mg 20 15 Orezol gói 10 16 Ntroglyxerin viên 0,5mg 20 17 Hypothiazid viên 25mg 20 18 Propranolol - 40mg 20 19 Cimetidine - 250mg 50
Đồng bộ tài khoản