Quyết định số 144/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 144/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 144/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch về kiểm soát và sử dụng nước lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn từ nay đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 144/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 144/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 6 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 144/1999/Q -TTG NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 1999 PHÊ DUY T QUY HO CH V KI M SOÁT VÀ S D NG NƯ C LŨ VÙNG NG B NG SÔNG C U LONG GIAI O N T NAY N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i công văn s 328 BNN/KH ngày 25 tháng 01 năm 1999 và ngh c a Ch t ch H i ng Th m nh Nhà nư c v các d án u tư t i công văn s 73/T NN ngày 04 tháng 6 năm 1999, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t quy ho ch v ki m soát và s d ng nư c lũ vùng ng b ng sông C u Long giai o n t nay n năm 2010 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu: m b o an toàn tính m ng v ngư i, tài s n c a Nhà nư c và nhân dân, phát tri n cơ s h t ng, n nh i s ng nhân dân, m b o an ninh qu c phòng, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i c a vùng ng b ng sông C u Long theo hư ng công nghi p hóa và hi n i hóa. a) i v i vùng ng p nông (có m c ng p dư i 1 m): Th c hi n vi c ki m soát lũ c năm m b o ch ng và n nh s n xu t nh m Ny nhanh t c tăng trư ng kinh t - xã h i và phát tri n nông thôn. b) i v i vùng ng p sâu (có m c ng p trên 1 m): - Ki m soát và s d ng nư c lũ nh m h n ch nư c lũ ít phù sa tràn t Campuchia vào ng Tháp Mư i và T Giác Long Xuyên; i u ti t m t ph n lũ tràn qua biên gi i thoát qua sông Vàm C và ra bi n Tây v a có tác d ng gi m chi u sâu ng p lũ, ng th i l y nư c lũ nhi u phù sa t sông Ti n, sông H u tăng phì nhiêu cho t. - Ch ng ki m soát lũ theo th i gian ngăn lũ u v , t o i u ki n cơ gi i hóa khâu thu ho ch, m b o an toàn vi c thu ho ch lúa v Hè thu; tăng kh năng thoát lũ, gi m sâu ng p l t lũ chính v , ng th i ngăn lũ cu i v xu ng gi ng ông xuân k p th i v , m b o s n xu t n nh 2 v ông xuân và Hè thu.
  2. 2. Nh ng gi i pháp ch y u: Th c hi n vi c u tư xây d ng h th ng công trình ng b , g n th y l i v i giao thông và xây d ng dân cư nh m ch ng ki m soát lũ c năm i v i vùng ng p nông. Ki m soát lũ theo th i gian cho vùng ng p sâu m b o cu c s ng an toàn và n nh cho nhân dân trong vùng ng b ng sông C u Long, ng th i t o i u ki n t t cho vi c phát tri n kinh t - xã h i, phát tri n nông thôn, c i t o và b o v môi trư ng sinh thái. - Vùng T Giác Long Xuyên: Xây d ng h th ng công trình ki m soát lũ tràn biên gi i và t sông H u vào. Th c hi n hai tuy n thoát lũ chính là kênh Vĩnh T và kênh Trà Sư - Tri Tôn. Xây d ng h th ng công trình ngăn m n, gi ng t, c p nư c ven bi n Tây. C i t o và xây d ng h th ng kênh thoát lũ k t h p v i vi c c p nư c và tiêu nư c n i ng. - Vùng ng Tháp Mư i: Xây d ng h th ng ki m soát lũ tràn biên gi i Tân Thành - Lò G ch, c i t o và xây d ng h th ng kênh thoát lũ ra sông Ti n và sông Vàm C . - Vùng Tây sông H u: Th c hi n vi c ki m soát lũ c năm cho vùng Tây sông H u bao g m: + Xây d ng h th ng công trình ki m soát lũ t vùng T Giác Long Xuyên và t sông H u vào. + C i t o các kênh thoát lũ và xây d ng h th ng công trình ngăn m n, gi ng t ven sông Cái L n. - Vùng gi a sông Ti n và sông H u: Th c hi n vi c ki m soát lũ c năm cho vùng gi a sông Ti n và sông H u, tr khu v c phía B c kênh Vĩnh An. Xây d ng h th ng công trình ki m soát lũ, l y phù sa k t h p v i c p nư c và c i t o ng ru ng. i u 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là cơ quan ch qu n quy ho ch, có trách nhi m ti p t c theo dõi, nghiên c u i u ch nh n i dung quy ho ch cho phù h p, m b o các m c tiêu ra; có k ho ch t ch c và ch o vi c th c hi n quy ho ch v ki m soát và s d ng nư c lũ ng b ng sông C u Long có hi u qu . i u 3. Vi c th c hi n Quy ho ch v ki m soát và s d ng nư c lũ vùng ng b ng sông C u Long giai o n t nay n năm 2010 ph i m b o s th ng nh t v i n i dung c a Quy t nh s 99/TTg ngày 09 tháng 02 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v nh hư ng dài h n và k ho ch 5 năm 1996 - 2000 i v i vi c phát tri n th y l i, giao thông và xây d ng nông thôn vùng ng b ng sông C u Long; quy ho ch c a các ngành, các lĩnh v c và ph i phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng ng b ng sông C u Long giai o n t nay t i năm 2010 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Ki m soát lũ ph i k t h p v i các nhi m v ngăn m n, gi ng t, tiêu chua, c i t o ng ru ng, t o ngu n nư c ph c v s n xu t và dân sinh. Các B , ngành có liên quan và U ban nhân dân các t nh ng b ng sông C u Long, căn c vào ch c năng, nhi m v ư c giao theo thNm quy n có trách nhi m ph i h p ch t ch v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trong quá trình th c hi n quy ho ch này.
  3. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh ng b ng sông C u Long ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Công T n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản