Quyết định số 144/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 144/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 144/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 144/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------ S : 144/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i (T trình s 8470/TTr-BGTVT, T trình s 8472/TTr-BGTVT và T trình s 8535/TTr-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương (T trình s 106/TTr- BT KT ngày 16 tháng 01 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 11 cá nhân thu c B Giao thông v n t i (có danh sách kèm theo), ã có nhi u thành tích trong công tác t năm 2002 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. B trư ng B Giao thông v n t i, Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương và các cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - B Giao thông v n t i; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - BTCN VPCP; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, TCCB (3b) Nguy n T n Dũng DANH SÁCH
  2. Ư C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 144/Q -TTg ngày 01/02/2008 c a Th tư ng Chính ph ) 01. Ông Nguy n ình Công, Phó Giám c Trung tâm Qu n lý bay mi n B c thu c Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam, C c Hàng không Vi t Nam, B Giao thông v n t i; 02. Ông Lê M nh Ti n, Chánh Văn phòng ng oàn, Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam, C c Hàng không Vi t Nam, B Giao thông v n t i; 03. Ông Lê M nh Hùng, Phó T ng Giám c C m C ng Hàng không mi n B c, C c Hàng không Vi t Nam, B Giao thông v n t i; 04. Ông Nguy n Huy Luân, Trư ng phòng Phòng K ho ch C m C ng Hàng không mi n B c, C c Hàng không Vi t Nam, B Giao thông v n t i; 05. Ông Nguy n Văn Quát, Trư ng phòng C ng v , C m C ng Hàng không mi n Nam, C c Hàng không Vi t Nam, B Giao thông v n t i; 06. Ông Nguy n Công Hoàn, Phó Trư ng phòng Phòng K ho ch, C m C ng Hàng không mi n Nam, C c Hàng không Vi t Nam, B Giao thông v n t i; 07. Ông Nguy n M nh Hòa, Trư ng phòng Phòng Khoa h c-Công ngh , C m C ng Hàng không mi n Nam, C c Hàng không Vi t Nam, B Giao thông v n t i; 08. Ông Lê H u L p, Phó Giám c Công ty C ph n Xi măng Chi ng Sinh, T ng Công ty Xây d ng công trình giao thông 1, B Giao thông v n t i; 09. Ông Vũ Công May, Giám c Chi nhánh t i Long An, Công ty C ph n u tư và Xây d ng công trình 135, T ng Công ty Xây d ng công trình giao thông 1, B Giao thông v n t i; 10. Ông Nguy n Trí Dũng, Phó T ng Giám c Công ty C ph n Xu t khNu lao ng Thương m i và Du l ch, T ng Công ty Công nghi p ôtô Vi t Nam, B Giao thông v n t i; 11. Ông Hoàng Văn Hùng, Phó T ng Giám c Công ty C ph n Xu t khNu lao ng Thương m i và Du l ch, T ng Công ty Công nghi p ôtô Vi t Nam, B Giao thông v n t i./.
Đồng bộ tài khoản