Quyết định số 1462/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 1462/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1462/QĐ-TTg về việc xuất hạt giống lúa dự trữ quốc gia cho các tỉnh để hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và lũ lụt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1462/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1462/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C XU T H T GI NG LÚA D TR QU C GIA CHO CÁC T NH H TR NÔNG DÂN KHÔI PH C S N XU T, KH C PH C H U QU CƠN BÃO S 5 VÀ LŨ L T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 2984/BNN-KH ngày 29 tháng 10 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xu t không thu ti n 470 t n (b n trăm b y mươi t n) lúa gi ng t ngu n d tr qu c gia do B ang qu n lý cho các t nh: Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Nam, Th a Thiên Hu , Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Th , Sơn La h tr nông dân khôi ph c s n xu t, kh c ph c h u qu cơn bão s 5 và lũ l t. M c h tr c th v s lư ng, ch ng lo i h t gi ng lúa cho các a phương do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh phù h p v i tình hình thi t h i c a t ng a phương. y ban nhân dân các t nh: Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Nam, Th a Thiên Hu , Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Th , Sơn La ti p nh n, phân b và s d ng úng i tư ng, úng m c ích s lư ng gi ng lúa trên, ph c v k p th i v , nhanh chóng kh c ph c h u qu bão, lũ và n nh i s ng nhân dân. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Nam, Th a Thiên Hu , Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Th , Sơn La ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng, các PTTgCP; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Tr ng Lý,Nguy n Qu c Huy, Website CP, các V : KTTH, P, TH;
  2. - Lưu: VT, NN (3) Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản