Quyết định số 149-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 149-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 149-HĐBT về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Thạnh hưng, Châu thành và Hồng ngự thuộc tỉnh Đồng tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 149-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 149-H BT Hà N i, ngày 27 tháng 9 năm 1988 QUY T NNH V VI C PHÂN V CH L I NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ, THN TR N C A CÁC HUY N TH NH HƯNG, CHÂU THÀNH VÀ H NG NG THU C T NH NG THÁP H I NG B TRƯ NG Căn c Quy t nh s 64B-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh ng Tháp và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay phân v ch l i a gi i hành chính m t s xã, th tr n c a các huy n Th nh Hưng, Châu Thành và H ng Ng thu c t nh ng Tháp như sau: A. HUY N TH NH HƯNG 1. Chia xã M An Hưng thành hai xã l y tên là xã M An Hưng A và xã M An Hưng B: - Xã M An Hưng A có 1.232 hécta di n tích t nhiên và 9.720 nhân khNu. a gi i xã M An Hưng A phía ông và ông nam giáp xã M An Hưng B; phía tây và phía tây nam giáp các xã H i An ông và Bình Th nh Trung; phía tây b c giáp huy n Ch M i thu c t nh An Giang; phía b c và ông b c giáp sông Ti n Giang và th xã Cao Lãnh. - Xã An M Hưng B có 1.730 hécta di n tích t nhiên và 11.053 nhân khNu. a gi i xã An M Hưng B phía ông giáp xã Tân M ; phía tây và phía tây b c giáp các xã Bình Th nh Trung và M An Hưng A; phía tây nam giáp xã Vĩnh Th nh; phía b c giáp sông Ti n Giang và th xã Cao Lãnh. 2. Chia xã Phư c Thành thành 2 xã l y tên là xã Tân Phư c và xã Tân Thành: - Xã Tân Phư c có 1.561 hécta di n tích t nhiên và 11.362 nhân khNu. a gi i xã Tân Phư c phía ông giáp xã Long H u; phía tây giáp xã nh Yên; phía nam giáp xã Tân Thành; phía b c giáp xã Vĩnh Th nh.
  2. - Xã Tân Thành có 1.850 hécta di n tích t nhiên và 13.853 nhân khNu. a gi i xã Tân Thành phía ông giáp xã Long H u; phía tây và phía tây nam giáp sông H u Giang; phía b c giáp xã Tân Phư c. B. HUY N CHÂU THÀNH. Tách p Phú Hi p, p Phú Hoà và 1/2 p Phú M Lương c a xã Phú H u v i 260 hécta di n tích t nhiên và 9.142 nhân khNu thành l p th tr n Cái Tàu H (th tr n huy n l ). a gi i th tr n Cái Tàu H phía ông giáp xã Tân Hoà B c c a huy n Long H thu c t nh C u Long; phía tây giáp xã An Nhơn; phía nam giáp xã Phú H u (m i) theo r ch X o Tr u ch y ngang qua hai ngã ba c a r ch Cái Tàu H n i ti p theo r ch xóm Cư i L n; phía b c giáp sông Ti n Giang. Sau khi phân r ch a gi i hành chính, xã Phú H u (m i) có p Phú Th nh, p Phú Long Bình, p Phú Hưng và 1/2 còn l i c a p Phú M Lương v i 1.252 hécta di n tích t nhiên và 8.156 nhân khNu. a gi i xã Phú H u (m i) phía ông và ông nam giáp các xã An Phú Thu n và Tân Hoà B c c a huy n Long H thu c t nh C u Long; phía tây và phía tây b c giáp các xã An Nhơn và Tân Nhu n ông; phía nam giáp xã An Khánh; phía b c giáp th tr n Cái Tàu H . C. HUY N H NG NG . Chia xã An Bình thành hai xã l y tên là xã An Phư c và xã An Bình: Xã An Phư c có 3.100 hécta di n tích t nhiên và 4.626 nhân khNu. a gi i xã An Phư c phía ông giáp xã Tân Công Chí; phía tây giáp xã An Bình (m i); phía nam giáp huy n Tam Nông; phía b c giáp xã Bình Th nh. Xã An Bình (m i có) 3.462 hécta di n tích t nhiên và 9.832 nhân khNu. a gi i xã An Bình (m i) phía ông giáp xã An Phư c; phía tây giáp sông Ti n Giang; phía nam giáp huy n Tam Nông; phía b c giáp th tr n H ng Ng . i u 2. U ban nhân dân t nh ng Tháp và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản