Quyết định số 15/2003/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
76
lượt xem
8
download

Quyết định số 15/2003/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2003/QĐ-BXD về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 301: 2003 "Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2003/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ***** S : 15/2003/QĐ-BXD Hà N i, ngày 24 tháng 6 năm 2003 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B XÂY D NGV VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXD VN 301: 2003 '' Đ T XÂY D NG - PHƯƠNG PHÁP PHÓNG X XÁC Đ NH Đ M VÀ Đ CH T C A Đ T T I HI N TRƯ NG '' B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 36/ 2003/ NĐ - CP ngày 04 / 04 / 2003 c a Chính Ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c biên b n s 123/ BXD -KHCN ngày 17 / 9 / 2002 c a H i đ ng Khoa h c Công ngh chuyên ngành nghi m thu tiêu chu n '' Đ t xây d ng - Phương pháp phóng x xác đ nh đ m và đ ch t c a đ t t i hi n trư ng '' Xét đ ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Vi n trư ng Vi n Khoa h c công ngh Xây d ng. QUY T Đ NH: Đi u 1 : Ban hành kèm theo quy t đ nh này 01 Tiêu chu n Xây d ng Vi t Nam TCXD VN 301: 2003 '' Đ t xây d ng - Phương pháp phóng x xác đ nh đ m và đ ch t c a đ t t i hi n trư ng '' Đi u 2 : Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký . Đi u 3 : Các Ông : Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , Vi n trư ng Vi n Khoa h c công ngh Xây d ng và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. KT/B TRƯ NG B XÂY D NG Nơi nh n : TH TRƯ NG - Như đi u 3 - T ng C c TCĐLCL - Lưu VP&V KHCN PGS,TSKH Nguy n Văn Liên FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Kem theo 1
Đồng bộ tài khoản