Quyết định số 1511/2001/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 1511/2001/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1511/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1511/2001/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1511/2001/Q -NHNN Hà N i, ngày 30 tháng 11 năm 2001 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 1511/2001/Q - NHNN NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH CH BÁO CÁO TÀI CHÍNH C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Theo ngh c a V trư ng V K toán - Tài chính, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Ch báo cáo tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V K toán - Tài chính, C c trư ng C c Công ngh Tin h c Ngân hàng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Th Kim Ph ng ( ã ký) CH BÁO CÁO TÀI CHÍNH C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1511/2001/Q -NHNN ngày 30 tháng 11 năm 2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1 QUY NNH CHUNG
 2. i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng Ch này quy nh v báo cáo tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c, bao g m: h th ng báo cáo tài chính, n i dung, trách nhi m, th i h n l p và g i báo cáo tài chính áp d ng i v i các ơn v k toán thu c Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. Gi i thích thu t ng Trong ch này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Báo cáo tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c (Báo cáo tài chính): Là Báo cáo k toán, t ng h p và thuy t minh các ch tiêu tài chính, ti n t ch y u c a Ngân hàng Nhà nư c, ư c l p theo chuNn m c và ch k toán hi n hành áp d ng i v i Ngân hàng Nhà nư c. 2. ơn v k toán thu c Ngân hàng Nhà nư c: Là các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c; C c qu n tr Ngân hàng Nhà nư c; C c Công ngh tin h c Ngân hàng; Chi C c công ngh tin h c Ngân hàng; Văn phòng i di n Ngân hàng Nhà nư c t i thành ph H Chí Minh; Ban qu n lý các d án tín d ng qu c t ; Th i báo Ngân hàng; T p chí Ngân hàng (sau ây g i chung là ơn v báo cáo) và V K toán - Tài chính Ngân hàng Nhà nư c (g i là ơn v nh n báo cáo). i u 3. Căn c và nguyên t c l p báo cáo tài chính 1. Báo cáo tài chính ư c l p trên cơ s s li u các tài kho n trong và ngoài B ng cân i k toán theo úng tính ch t, n i dung c a tài kho n quy nh t i h th ng tài kho n k toán c a Ngân hàng Nhà nư c hi n hành. 2. Báo cáo tài chính ph i ph n ánh k p th i, y , chính xác, trung th c và khách quan s li u v các ho t ng c a ơn v báo cáo. i v i m t s bi u m u báo cáo tài chính có kèm thuy t minh thì ph i gi i trình rõ ràng, y v n c n thuy t minh. 3. Th trư ng ơn v báo cáo ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, y và trung th c trong n i dung báo cáo tài chính c a ơn v mình. i u 4. Hình th c báo cáo tài chính Báo cáo tài chính ư c th hi n dư i hình th c b ng văn b n và file (t p) d li u trên v t mang tin (băng, ĩa t ...) ho c truy n qua m ng máy vi tính. Báo cáo b ng văn b n và file d li u trên v t mang tin ho c truy n qua m ng máy tính ph i kh p úng v i nhau. i u 5. 1. Vi c công b báo cáo tài chính ho c cung c p s li u t báo cáo tài chính ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. i v i các s li u thu c ph m vi bí m t Nhà nư c trong ngành Ngân hàng ph i th c hi n theo úng các quy nh c a pháp lu t hi n hành v bí m t Nhà nư c.
 3. 2. Các ơn v k toán thu c Ngân hàng Nhà nư c ph i lưu tr và b o qu n báo cáo tài chính b ng văn b n theo úng quy nh hi n hành v th i h n b o qu n h sơ, tài li u lưu tr trong ngành Ngân hàng. Chương 2 CÁC QUY NNH C TH i u 6. N i dung báo cáo tài chính 1. H th ng báo cáo tài chính g m có 04 (b n) bi u m u sau ây: TT Tên bi u m u 01 B ng cân i tài kho n k toán 02 B ng cân i k toán 03 Báo cáo th c hi n k ho ch thu nh p, chi phí 04 Thuy t minh báo cáo tài chính 2. N i dung, phương pháp tính toán và hình th c trình bày các ch tiêu trong t ng bi u m u báo cáo tài chính ư c th c hi n theo quy nh t i các ph l c ban hành kèm theo Ch này và ư c áp d ng th ng nh t cho các ơn v k toán Ngân hàng Nhà nư c có liên quan. i u 7. Th i h n l p và g i báo cáo tài chính Các ơn v k toán thu c Ngân hàng Nhà nư c ph i tuân th quy nh v th i h n l p và g i báo cáo tài chính (có quy nh c th trên t ng ph l c kèm theo); N u ngày cu i cùng c a th i h n g i báo cáo tài chính là ngày ngh l , ngh T t ho c ngày ngh cu i tu n, thì ngày g i báo cáo tài chính là ngày làm vi c ti p theo ngay sau ngày ngh l , ngh T t ho c ngày ngh cu i tu n ó. i u 8. Trách nhi m c a ơn v báo cáo 1. Theo nh kỳ quy nh, ơn v báo cáo (Phòng K toán - Thanh toán) ph i l p và g i các bi u m u báo cáo tài chính có liên quan theo quy nh c a Ch này. 2. i v i Báo cáo tài chính dư i hình th c b ng văn b n ph i l p thành 2 b n ( g i V K toán - Tài chính và lưu t i ơn v báo cáo) và ph i có y ch ký và d u c a ơn v theo úng quy nh. 3. i v i Báo cáo tài chính dư i hình th c file (t p) d li u trên v t mang tin ho c ho c truy n qua m ng máy vi tính ph i ư c mã hoá, b o m t và x lý truy n (g i) i theo úng quy nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c v truy n, nh n thông tin, báo cáo quan m ng ho c băng, ĩa t . 4. Khi nh n ư c tra soát báo cáo tài chính có sai sót c a ơn v nh n báo cáo, ph i rà soát ki m tra l i và n u có sai sót thì ph i i u ch nh l i ngay b ng cách hu b b n có
 4. sai sót và l p b n úng g i l i ơn v nh n báo cáo, kèm theo tr l i tra soát có ghi " ã i u ch nh sai sót"; Trư ng h p ơn v t phát hi n báo cáo tài chính c a mình có sai sót ph i ch ng i u ch nh như ã hư ng d n trên ây. i u 9. Trách nhi m c a V K toán - Tài chính. 1. Hư ng d n vi c th c hi n ch báo cáo tài chính cho các ơn v k toán Ngân hàng Nhà nư c; Qu n lý các s li u và lưu tr báo cáo tài chính b ng văn b n c a h th ng Ngân hàng Nhà nư c theo ch c năng, nhi m v ư c giao. 2. Ti p nh n và ki m soát ch t ch các báo cáo tài chính do các ơn v báo cáo g i n. Khi phát hi n Báo cáo tài chính có sai sót, ph i tra soát ngay ơn v báo cáo (l p thư tra soát i v i báo cáo tài chính b ng văn b n ho c i n tra soát i v i báo cáo dư i hình th c file d li u truy n qua m ng máy vi tính), trong thư ho c i n tra soát ph i ghi rõ n i dung sai sót và cách i u ch nh; Thư tra soát ph i có y ch ký c a ngư l p tra soát và c a ngư i ki m soát. 3. Th c hi n y các công vi c có liên quan theo trách nhi m quy nh iv i ơn v báo cáo. 4. T ng h p báo cáo tài chính c a toàn h th ng Ngân hàng Nhà nư c. 5. G i báo cáo tài chính b ng văn b n c a toàn h th ng Ngân hàng Nhà nư c cho các cơ quan, ơn v trong và ngoài ngành sau ây: a. Ngân hàng Nhà nư c: - V chính sách ti n t ; B ng cân i tài kho n tháng trư c; và B ng cân i tài kho n và doanh s quy t toán năm trư c. - V T ng Ki m soát: B ng cân i tài kho n tháng trư c; và Báo cáo tài chính quý, năm. b. B Tài chính: Báo cáo tài chính quý, năm. c. Ki m toán Nhà nư c: Báo cáo tài chính năm d. Ngoài quy nh c th nêu t i i m (a), (b) và (c) trên ây, vi c g i báo cáo tài chính ho c cung c p s li u t báo cáo tài chính cho các t ch c và cá nhân khác trong và ngoài ngành ư c th c hi n theo quy nh hi n hành ho c phê duy t c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. i u 10. Trách nhi m c a C c Công ngh Tin h c Ngân hàng 1. Là u m i trung gian, t ch c vi c ti p nh n báo cáo tài chính do các ơn v báo cáo truy n qua m ng máy tính, t ng h p, x lý và truy n ti p cho V K toán - Tài chính Ngân hàng Nhà nư c theo các quy nh c th sau: a. Khi ti p nh n báo cáo tài chính do các ơn v báo cáo truy n qua m ng máy tính ph i ki m tra tính chính xác v s h c c a báo cáo tài chính, riêng i v i B ng cân
 5. i tài kho n k toán còn ph i i chi u s dư u kỳ báo cáo v i s dư cu i kỳ trư c m b o s kh p úng; b. Sau khi ã ti p nh n, ki m tra và i chi u báo cáo tài chính theo quy nh; n u không có sai soát gì, ph i x lý truy n ti p ngay cho ơn v nh n báo cáo, n u phát hi n có sai sót ph i yêu c u ơn v báo cáo ki m tra, i u ch nh và truy n l i x lý truy n ti p theo quy nh. c. T ch c lưu tr d li u báo cáo tài chính an toàn và b o m t. 2. Hư ng d n các ơn v k toán thu c Ngân hàng Nhà nư c, k c V ch c năng thu c Ngân hàng Nhà nư c ư c phép ti p c n báo cáo tài chính, s d ng các máy móc, trang thi t b , các ng d ng công ngh tin h c th c hi n vi c l p, g i, nh n, ki m soát, t ng h p, khai thác thông tin báo cáo tài chính tr c ti p trên m ng máy vi tính theo úng quy nh. 3. m b o truy n d n thông tin thông su t, k p th i, chính xác, an toàn và b o m t. Chương 3 I U KHO N THI HÀNH i u 11. Vi c s a i, b sung Ch này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. H TH NG BI U M U BÁO CÁO TÀI CHÍNH C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VÀ CÁCH L P CÁC BÁO CÁO NGÂN HÀNG NHÀ Bi u s : F01.A/NHNN NƯ C VI T NAM - ơn v l p báo cáo: Các Chi nhánh NHNN t nh, TP, ơn v ............. S giao d ch NHNN, C c Qu n tr , C c CNTHNH, Chi c c CNTHNH. Ban Qu n lý các DATDQT, Văn phòng i di n NHNN t i tp.HCM, t p chí NH, Th i báo NH, V KT-TC. - ơn v nh n báo cáo: NHNN (V KT-TC) - Th i h n g i: Ch m nh t ngày 2 tháng năm k ti p - Hình th c g i: B ng văn b n, truy n file B NG CÂN I TÀI KHO N K TOÁN Tháng....... năm........ A- CÁC TÀI KHO N TRONG B NG CÂN I K TOÁN
 6. ơn v : ng Tên Tài S hi u tài S dư u kỳ Doanh s trong kỳ S dư cu i kỳ kho n kho n N Có N Có N Có 1 2 3 4 5 6 7 8 T ng c ng B- CÁC TÀI KHO N NGOÀI B NG CÂN I K TOÁN Tên tài S hi u tài S dư u kỳ Doanh s trong kỳ S dư cu i kỳ kho n kho n Nh p Xu t 1 2 3 4 5 6 T ng c ng ..., ngày.... tháng.... năm..... L p b ng TP K toán Ki m soát Giám c (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, óng d u) NGÂN HÀNG NHÀ Bi u s : F01.B/NHNN NƯ C VI T NAM - ơn v l p báo cáo: Các Chi nhánh NHNN t nh, TP, ơn v ............. S giao d ch NHNN, C c Qu n tr , C c CNTHNH, Chi c c CNTHNH, Ban Qu n lý các DATDQT, Văn phòng i di n NHNN t i tp.HCM, t p chí NH, Th i báo NH, V KT-TC. - ơn v nh n báo cáo: NHNN (V KT-TC) - Th i h n g i: Ch m nh t ngày 5/1 năm k ti p - Hình th c g i: B ng văn b n, truy n file B NG CÂN I TÀI KHO N K TOÁN & DOANH S QUY T TOÁN Năm........ A- CÁC TÀI KHO N TRONG B NG CÂN I K TOÁN
 7. ơn v : ng Tên Tài S hi u tài S dư u năm Doanh s 12 tháng S dư cu i năm kho n kho n N Có N Có N Có 1 2 3 4 5 6 7 8 T ng c ng B- CÁC TÀI KHO N NGOÀI B NG CÂN I K TOÁN Tên tài S hi u tài S dư u năm Doanh s 12 tháng S dư cu i năm kho n kho n Nh p Xu t 1 2 3 4 5 6 T ng c ng ..., ngày.... tháng.... năm..... L p b ng TP K toán Ki m soát Giám c (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, óng d u) C- B NG DOANH S QUY T TOÁN NĂM ơn v : ng Tên tài kho n S hi u tài kho n Doanh s quy t toán N Có 1 2 3 4 T ng c ng ..., ngày.... tháng.... năm..... L p b ng TP K toán Ki m soát Giám c (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, óng d u) CÁCH L P B NG CÂN I TÀI KHO N K TOÁN
 8. 1. B n ch t và m c ích c a B ng cân i tài kho n k toán: B ng cân i tài kho n k toán ph n nh doanh s ho t ng và s dư u kỳ, s dư cu i kỳ c a t c c các tài kho n t c p III n tài kho n c p I trong m t chu kỳ k toán. 2. B ng cân i tài kho n k toán ư c l p cho các tài kho n trong b ng và các tài kho n ngoài b ng cân i k toán. Căn c vào b ng k t h p tài kho n tháng (ho c năm) l p b ng cân i tài kho n k toán n c p III. 3. Cách l p b ng cân i tài kho n k toán tháng: Khi l p b ng cân i tài kho n k toán tháng c n th c hi n theo quy nh sau: - Nh ng tài kho n c p III có 2 s dư thì trên B ng cân i tài kho n k toán ph i nguyên 2 s dư, không ư c bù tr cho nhau. - T ng doanh s N trong tháng ph i b ng t ng doanh s Có trong tháng; T ng dư N u tháng ph i b ng t ng dư Có u tháng; T ng dư N cu i tháng ph i b ng t ng dư Có cu i tháng. - S dư n , s dư có u tháng sau ph i b ng s dư n , s dư có cu i tháng trư c. 4. Cách l p b ng cân i tài kho n k toán và doanh s quy t toán năm: Khi l p b ng cân i tài kho n k toán và doanh s quy t toán năm c n th c hi n theo quy nh sau: - Nh ng tài kho n c p III có 2 s dư thì trên B ng cân i tài kho n k toán ph i nguyên 2 s dư, không ư c bù tr cho nhau. - T ng doanh s trên B ng cân i tài kho n k toán năm c a Ngân hàng Nhà nư c c t: Doanh s 12 tháng ph i b ng doanh s c a 12 b ng cân i c a 12 tháng c ng l i. - Ph n doanh s quy t toán năm ph n ánh t t c các tài kho n thu nh p, chi phí ã phát sinh trong năn tài chính và vi c th c hi n chuy n tiêu các tài kho n này vào tài kho n chênh l ch thu - chi cu i năm tài chính. - T ng doanh s quy t toán ph n Doanh s quy t toán năm ph i b ng doanh s chuy n tiêu các tài kho n "Thu nh p", "Chi phí" và chênh l ch thu - chi c ng l i. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Bi u s F02/NHNN VI T NAM - ơn v l p: V K toán - Tài chính B NG CÂN I K TOÁN Quý/Năm....... ơn v : ng TÀI S N CÓ CÁCH L Y S LI U T
 9. BC TKKT I- HO T NG NGÂN QU 1- Ti n m t ơn v ph thu c Dư n TK 103 2- Nguyên t , vàng, kim lo i quý, á quý Dư n TK 121, 122, 131, 138, 139 II- HO T NG U TƯ VÀ TÍN D NG A- Ti n g i, cho vay, u tư và các quy n òi n nư c ngoài 1- Ti n g i, cho vay và thanh toán v i các NH nư c ngoài - Ti n g i ngo i t t i nư c ngoài Dư n TK 201 - Cho nư c ngoài vay b ng ngo i t D n TK 202, 203 - Thanh toán v i NH nư c ngoài và các T Chênh l ch dư n TK 207 (N u dư ch c tài chính ti n t qu c t n có ch tiêu trong d u ngo c (***)) 2- u tư và các quy n òi n nư c ngoài Dư n TK 211, 214, 216, 217 B- Ho t ng nghi p v th trư ng m D n TK 221, 222, 223 C- Cho các Ngân hàng ho t ng Vi t Nam Dư n TK 24, 26, 29 vay 1- Tái c p v n b ng ng Vi t Nam Dư n TK24 2- Cho vay b ng ngo i t Dư n TK 26 3- N quá h n cho vay Dư n TK 29 D- Nghi p v tín d ng khác 1- Các kho n tr thay T ch c tín d ng v Dư n TK 271 nghi p v b o lãnh III- THANH TOÁN V I NHÀ NƯ C VÀ Dư n TK 23 NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C IV - TÀI S N A- Tài s n c nh 1- Nguyên giá TSC T ng dư n TK 301, 302 2- Hao mòn TSC (***) T ng dư có TK 3051, 3052 B- Tài s n khác Dư n TK 31 V- TÀI S N CÓ KHÁC 1- Các kho n ph i thu khách hàng D n TK 361, 362
 10. 2- Các kho n ph i thu n i b D n TK 363 3- Tài s n có khác Dư n các TK 32, 365, 366, 369, Chênh l ch D n TK lo i 5 4- Chênh l ch Chi > Thu kỳ này Dư n TK 692, Dư n các TK l i 8 tr dư có các TK lo i 7 n u dư n > dư có T NG C NG TÀI S N CÓ TÀI S N N I- TI N M T VÀ NPTT NGOÀI H TH NG NHNN 1. Ti n ã phát hành ngoài NHNN Dư có TK 401 tr Dư N các TK 101, 102 2- Ngân phi u thanh toán ã phát hành ngoài Dư có TK 402 tr Dư n TK 111 NHNN II- CÁC KHO N N C A NHNN 1- Các cam k t tr n c a NHNN Dư có TK 411, 412 2- Các kho n n i v i nư c ngoài - B ng ngo i t Dư có TK 421, 422, 423, 426 - B ng ng Vi t Nam Dư có TK 431, 434 3- Ti n g i c a các t ch c tài chính, t ch c Dư có TK 45 tín d ng ho t ng t i Vi t Nam - B ng ngo i t Dư có TK 4512, 455 - B ng ng Vi t Nam Dư có TK 4511, 453 III- THANH TOÁN V I B TÀI CHÍNH VÀ Dư có TK 44 CHÍNH PH IV- V N VÀ QU C A NGÂN HÀNG 1. V n c a ngân hàng - V n pháp nh Dư có TK 601 -V n u tư XDCB và mua s m TSC Dư có TK 602 Trong ó v n b ng ti n hi n còn chưa s d ng Dư có TK 602 tr (-) t ng dư n TK 301, 302 c ng (+) T ng dư có TK 5051, 3052 tr (-) T ng dư n TK 321, 3231 - V n do ánh giá l i tài s n và v n khác Dư có TK 603, 609
 11. 2- V n ư c c p theo các m c ích ch nh Dư có TK 61 3- Qu và d phòng Dư có TK 62 V- TÀI S N N KHÁC 1- Các kho n ph i tr khách hàng Dư có TK 461, 462 2- Các kho n ph i tr n i b Dư có TK 463 3- Chênh l ch t giá ngo i t Dư có TK 631, n u dư n thì ch tiêu trong d u ngo c (***) 4- Tài s n khác Dư có TK 464, 465, 466, 468, 469, 489, Dư có TK 485 (N u dư n thì ch tiêu trong d u ngo c (***), Chênh l ch dư có TK lo i 5) 5- Chênh l ch Thu > Chi kỳ này Dư có TK 692, Dư có các TK lo i 7 tr dư n các TK lo i 8, n u dư có > dư n T ng c ng tài s n n ....., ngày.... tháng.... năm..... L p b ng PT K toán Th trư ng ơn v (ký tên, h tên) (ký tên, h tên) (ký, h tên, óng d u) Ghi chú: Nh ng ch tiêu có ánh d u sao (***) s li u ư c th hi n dư i d ng s âm (-). CÁCH L P B NG CÂN I K TOÁN 1- B n ch t và m c ích c a B ng cân i k toán: B ng cân i k toán c a Ngân hàng Nhà nư c là báo cáo tài chính t ng h p, ph n ánh t ng quát toàn b giá tr tài s n hi n có và ngu n hình thành tài s n ó t i m t th i i m nh t nh. S li u trên B ng cân i k toán cho bi t toàn b giá tr tài s n hi n có c a Ngân hàng Nhà nư c theo cơ c u tài s n, ngu n v n cũng như cơ c u và ngu n hình thành các tài s n ó. Qua ó có th nh n xét, ánh giá khái quát tình hình tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c t i th i i m báo cáo. 2- K t c u c a B ng cân i k toán: B ng cân i k toán chia làm 2 ph n: Ph n tài s n Có và ph n tài s n N và ngu n v n.
 12. Ph n tài s n Có: Ph n ánh toàn b giá tr tài s n hi n có c a Ngân hàng Nhà nư c t i th i i m báo cáo theo cơ c u tài s n và hình th c t n t i trong quá trình ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c. ư c phân chia 5 ph n: I- Ho t ng ngân qu II- Ho t ng u tư và tín d ng III- Thanh toán v i nhà nư c và ngân sách nhà nư c IV- Tài s n c nh và tài s n khác V- Tài s n có khác Ph n tài s n n và ngu n v n: Ph n ánh ngu n hình thành tài s n hi n có c a Ngân hàng Nhà nư c t i th i i m báo cáo. Tài s n n và ngu n v n chia ra 5 ph n: I- Ti n m t và ngân phi u thanh toán ngoài h th ng NHNH II- Các kho n n c a Ngân hàng Nhà nư c III- Thanh toán v i B Tài chính và Chính ph IV- V n và qu c a Ngân hàng V- Tài s n n khác 3- Cơ s s li u l p B ng cân i k toán: - Căn c vào s li u trên các s k toán chi ti t và k toán t ng h p; - Căn c vào B ng cân i tài kho n k toán kỳ trư c và kỳ này. 4- N i dung và phương pháp tính, ghi các ch tiêu trong B ng cân i k toán theo m u ã quy nh. NGÂN HÀNG NHÀ Bi u s : F03/NHNN NƯ C VI T NAM - ơn v l p báo cáo: Các Chi nhánh NHNN t nh, ơn v ............. S giao d ch NHNN, C c Qu n tr NHNN, C c CNTHNH, Chi c c CNTHNH, Ban Qu n lý các DATDQT, Văn phòng i di n NHNN t i tp.HCM, t p chí NH, Th i báo NH, V KT-TC. - ơn v nh n báo cáo: NHNN (V KT-TC) - Th i h n g i: Ch m nh t ngày 2 tháng u quý k ti p ( i v i báo cáo quý); ch m nh t ngày 5/1 năm k ti p ( i v i báo cáo năm)
 13. - Hình th c g i: B ng văn b n, truy n file BÁO CÁO TH C HI N K HO CH THU NH P - CHI PHÍ Quý/năm.... ơn v : ng S hi u Các ch tiêu D toán Th c Lu k t T l % th c hi n tài ư c du êt hi n quý u năm so v i k ho ch kho n c năm này n quý này (c t 5 so v i c t3) 1 2 3 4 5 6 A- Ph n thu ...................... B- Ph n chi ................... C- Chênh l ch + Thu > Chi + Chi > Thu ..., ngày....... tháng.... năm...... L p b ng TP K toán Ki m soát Giám c (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, óng d u) CÁCH L P BÁO CÁO TH C HI N K HO CH THU NH P - CHI PHÍ 1- Báo cáo thu nh p chi phí là báo cáo tài chính t ng h p, ph n ánh t ng quát tình hình và k t qu ho t ng trong m t chu kỳ k toán, là cơ s ki m tra, theo dõi tình hình th c hi n k ho ch thu chi tài chính c a ơn v báo cáo. 2- K t c u c a báo cáo thu nh p chi phí: Báo cáo thu nh p chi phí c a Ngân hàng Nhà nư c g m 3 ph n: Ph n A: T ng thu Ph n B: T ng chi Ph n C: Chênh l ch thu, chi
 14. 3- Cơ s s li u l p báo cáo: Căn c vào s dư Có cu i kỳ báo cáo trên s k toán c a các tài kho n thu c lo i 7 "Các kho n thu" và s dư N cu i kỳ báo cáo trên s k toán c a các tài kho n thu c lo i 8 "Các kho n chi". 4- N i dung và phương pháp l p các ch tiêu trong báo cáo thu nh p chi phí: s li u ghi vào c t 5 (Lu k t u năm) ư c căn c vào s li u ghi c t 4 (Th c hi n quý này) c ng (+) v i s li u ghi c t 5 "Lu k t u năm n quý này" c a báo cáo này kỳ trư c theo t ng ch tiêu phù h p. Bi u s : F04/NHNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM ------------- ơn v .:- ơn v l p báo cáo: Các Chi nhánh NHNN t nh, TP, S giao d ch NHNN, C c qu n tr , C c CNTHNH, Chi c c CNTHNH, Ban Qu n lý các DATDQT, Th i báo NH, T p chí NH, Văn Phòng i di n NHNN t i TPHCM, V KT-TC - ơn v nh n báo cáo: V KT-TC - Th i h n g i: Ch m nh t ngày 2 tháng u quý ti p ( i v i báo cáo quý); Ch m nh t ngày 5/1 năm k ti p ( i v i báo cáo năm) - Hình th c g i: B ng văn b n THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý/năm.......... I- TÌNH HÌNH TĂNG, GI M TÀI S N C NNH: Theo t ng nhóm TSC , m i lo i TSC trình bày trên m t bi u riêng: ơn v : ng Ch tiêu t Nhà c a, v t ki n trúc ..................... T ng c ng 1 2 3 4 5 I. Nguyên giá TSC 1. S dư u kỳ 2. S tăng trong kỳ
 15. Trong ó: - Mua s m m i - Xây d ng m i 3. S gi m trong kỳ Trong ó: - Thanh lý - Như ng bán 4. S cu i kỳ Trong ó: - Chưa s d ng - ã kh u hao h t - Ch thanh lý II. Giá tr hao mòn 1. Dư u kỳ 2. Tăng trong kỳ 3. Gi m trong kỳ 4. S cu i kỳ III. Giá tr còn l i 1. u kỳ 2. Cu i kỳ Lý do tăng, gi m:........................................... II- V PH N THU NH P: T ng thu th c hi n:............... tri u ng, t............% k ho ch, g m: 1- Thu v nghi p v tín d ng: ........... Tri u ng, t ........ % k ho ch
 16. Trong ó: - Thu lãi ti n g i: - Thu lãi ti n vay: - Thu v nghi p v chi t kh u: - Thu khác v ho t ng tín d ng: - Thu v ho t ng TT m : 2- Thu v ho t ng ngo i h i:.......... tri u ng, t............% k ho ch (Thu v mua bán ngo i t ) 3- Thu d ch v :..................... tri u ng, t..............% k ho ch 4- Thu phí và l phí: ............ tri u ng, t..............% k ho ch 5- Các kho n thu khác:......... tri u ng, t.............% k ho ch Gi i trình vi c tăng, gi m so v i k ho ch các ch tiêu v thu: III- V ph n chi phí: T ng chi th c hi n:............. tri u ng, t...............% k ho ch, g m: 1. Chi ho t ng nghi p v và d ch v Ngân hàng:........tri u ng, t........% k ho ch Trong ó: - Tr lãi ti n g i: - Tr lãi ti n vay: - Chi v ho t ng th trư ng m : - Chi v ho t ng ngo i h i: - Chi v nghi p v thanh toán: - Chi n p thu , phí và l phí: 2- Chi phí in úc, b o qu n, v n chuy n và phương ti n TTTT:.......... tri u ng, t...........% k ho ch 3- Chi cho cán b , công ch c, nhân viên h p ng:...... tri u ng, t......% k ho ch 4- Chi cho ho t ng qu n lý và công v :........ tri u ng, t......... % k ho ch
 17. 5- Chi v tài s n:............................................... tri u ng, t..........% k ho ch Trong ó: Chi B o dư ng và s a i tài s n:.................... tri u ng, t........% k ho ch Chi xây d ng nh :................. tri u ng, t .........% k ho ch Chi công c lao ng: .......... tri u ng, t.......... % k ho ch 6- Các kho n cho khác: ........ tri u ng, t...........% k ho ch 7- Chi l p qu d phòng: ...........Tri u ng, t......% k ho ch Gi i trình v vi c tăng, gi m các ch tiêu v chi phí so v i k ho ch ư c duy t: IV- Chênh l ch thu chi: ...........Tri u ng, t........% k ho ch V- Gi i thích và thuy t minh m t s tình hình và k t qu ho t ng: (Ph n t trình bày c a ơn v ). VI- Các ki n ngh c a ơn v : ....., ngày.... tháng.... năm..... L p b ng TP K toán Th trư ng ơn v (ký tên, h tên) (ký tên, h tên) (ký, h tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản