Quyết định số 1512/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 1512/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1512/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điểm trúng tuyển, kỳ thi tuyển công chức, công chức dự bị tháng 4 năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1512/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc --------- ---------- S : 1512/QĐ-BNN-TCCB Hà N i, ngày 28 tháng 5 năm 2009 QUY T Đ NH PHÊ DUY T DANH SÁCH THÍ SINH Đ ĐI M TRÚNG TUY N, KỲ THI TUY N CÔNG CH C, CÔNG CH C D B THÁNG 4 NĂM 2009 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph qui đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v ch đ công ch c d b và Ngh đ nh s 08/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 c a Chính ph S a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 115/2003/NĐ-CP; Ngh đ nh s Ngh đ nh s 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c các cơ quan Nhà nư c và Ngh đ nh s 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 c a Chính ph S a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 117/2003/NĐ-CP; Xét báo cáo v k t qu kỳ thi tuy n công ch c, công ch c d b ngày 16 - 18/ 4/2009 c a H i đ ng tuy n d ng công ch c; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t danh sách g m 68 thí sinh đ đi m trúng tuy n, kỳ thi tuy n công ch c, công ch c d b tháng 4/2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (có danh sách kèm theo Quy t đ nh này). Đi u 2. Giao V trư ng V T ch c cán b : căn c quy đ nh hi n hành v tuy n d ng công ch c đ hư ng d n các đơn v g i gi y báo và yêu c u thí sinh đ đi m trúng tuy n hoàn ch nh h sơ d tuy n; trình B xem xét, quy t đ nh tuy n d ng ngư i trúng tuy n vào công ch c, công ch c d b theo quy đ nh. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , th trư ng các đơn v có liên quan thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như đi u 3; - TT. Tin h c &TK và Vp B (th/báo trên Website); - Lưu VT, TCCB Bùi Bá B ng FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Danh sach
Đồng bộ tài khoản