Quyết định số 1529/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 1529/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1529/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực V thuộc Cục tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1529/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRUY N THÔNG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 1529/Q -BTTTT Hà N i, ngày 14 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM T N S VÔ TUY N I N KHU V C V THU C C C T N S VÔ TUY N I N B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Quy t nh s 88/2008/Q -TTg ngày 04 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c T n s vô tuy n i n thu c B Thông tin và Truy n thông; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c T n s vô tuy n i n, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng Trung tâm T n s vô tuy n i n khu v c V là ơn v thu c C c T n s vô tuy n i n th c hi n ch c năng giúp C c trư ng th c thi nhi m v qu n lý nhà nư c chuyên ngành v t n s vô tuy n i n trên a bàn 6 t nh, thành ph : H i Dương, H i Phòng, Hưng Yên, Nam nh, Qu ng Ninh và Thái Bình. Trung tâm T n s vô tuy n i n khu v c V có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng giao d ch theo quy nh c a pháp lu t, tr s t t i thành ph H i Phòng. i u 2. Nhi m v và quy n h n Trung tâm T n s vô tuy n i n khu v c V th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n sau: 1. Hư ng d n nghi p v và ph i h p v i các S Thông tin và Truy n thông và các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan trên a bàn qu n lý c a Trung tâm th c hi n công tác qu n lý t n s vô tuy n i n; 2. Ki m tra, hư ng d n các t ch c, cá nhân s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n trên a bàn qu n lý c a Trung tâm v vi c ch p hành pháp lu t, quy nh qu n lý t n s c a Nhà nư c;
  2. 3. Ti p nh n, hư ng d n hoàn thi n th t c, h sơ xin c p gi y phép t n s vô tuy n i n, th c hi n m t s nhi m v v n nh t n s và c p gi y phép theo phân công, phân c p c a C c T n s vô tuy n i n; 4. Ki m soát trên a bàn qu n lý c a Trung tâm vi c phát sóng vô tuy n i n c a các ài phát trong nư c, các ài nư c ngoài phát sóng n Vi t Nam thu c các nghi p v thông tin vô tuy n i n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên; 5. o các thông s k thu t c a các ài phát sóng thu c các nghi p v vô tuy n i n và các ngu n phát sóng vô tuy n i n khác. T ng h p s li u ki m soát và s li u o ư c ph c v cho công tác qu n lý t n s ; 6. Ki m tra ho t ng và các lo i gi y phép, ch ng ch có liên quan i v i các thi t b phát sóng vô tuy n i n t trên tàu bay, tàu bi n và các phương ti n giao thông khác c a nư c ngoài vào, trú u t i các c ng hàng không, c ng bi n, b n bãi trên a bàn qu n lý c a Trung tâm; 7. Tham gia các chương trình ki m soát phát sóng vô tuy n i n qu c t và các ho t ng v k thu t nghi p v c a Liên minh Vi n thông qu c t (ITU) và các t ch c qu c t liên quan khác theo quy nh c a C c T n s vô tuy n i n; 8. Phát hi n các hành vi vi ph m pháp lu t v t n s vô tuy n i n và x lý theo quy nh c a pháp lu t trên a bàn qu n lý c a Trung tâm; 9. i u tra, xác nh các ngu n nhi u và x lý can nhi u vô tuy n i n có h i theo quy nh c a pháp lu t; t m th i ình ch ho t ng c a máy phát vô tuy n i n c a các t ch c, cá nhân vi ph m quy nh s d ng t n s vô tuy n i n, gây can nhi u có h i theo phân c p c a C c T n s vô tuy n i n; l p h sơ C c T n s vô tuy n i n khi u n i các can nhi u do nư c ngoài gây ra cho các nghi p v vô tuy n i n c a Vi t Nam ho t ng trên a bàn qu n lý c a Trung tâm theo quy nh qu c t ; 10. Tham gia nghiên c u xây d ng, s a i, b sung các văn b n quy nh v qu n lý t n s vô tuy n i n; 11. Th c hi n thu các kho n phí, l phí t n s vô tuy n i n và các kho n thu khác theo phân công c a C c T n s vô tuy n i n; 12. Qu n lý v t ch c, cán b , công ch c, viên ch c, tài s n, h sơ, tài li u c a Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t, c a B Thông tin và Truy n thông và phân c p c a C c T n s vô tuy n i n; 13. Th c hi n các nhi m v và quy n h n khác do C c trư ng C c T n s vô tuy n i n giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1- ài Ki m soát vô tuy n i n 2- Phòng Ki m tra - X lý
  3. 3- Phòng Nghi p v 4- Phòng Hành chính - T ng h p Trung tâm T n s vô tuy n i n khu v c V có Giám c, Phó Giám c và b máy giúp vi c. Giám c Trung tâm T n s vô tuy n i n khu v c V ch u trách nhi m trư c C c trư ng C c T n s vô tuy n i n và trư c pháp lu t v k t qu th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n quy nh t i Quy t nh này. Phó Giám c giúp Giám c và ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v ph n vi c ư c phân công. Ch c năng, nhi m v và m i quan h công tác c a các ơn v thu c Trung tâm do Giám c xây d ng trình C c trư ng C c T n s vô tuy n i n quy t nh. S lư ng công ch c, viên ch c, lao ng c a Trung tâm do Giám c xây d ng trình C c trư ng quy t nh trên cơ s ch tiêu biên ch c a C c ư c B trư ng B Thông tin và Truy n thông giao. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 5. Trách nhi m thi hành C c trư ng C c T n s vô tuy n i n, Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c Trung tâm T n s vô tuy n i n khu v c V ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B trư ng và các Th trư ng; - B Công an; - B Qu c phòng; -UBND, Công an, S TTTT các t nh, thành ph thu c Lê Doãn H p a bàn qu n lý; - S N i v Thành ph H i Phòng; - Ngân hàng NN thành ph H i Phòng; - Kho b c NN thành ph H i Phòng; - Lưu: VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản