Quyết định số 1537/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 1537/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1537/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1537/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 1537/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C GIAO NHI M V ÀO T O TH C S VÀ TI N S CHO H C VI N BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUY N THU C H C VI N CHÍNH TRN - HÀNH CHÍNH QU C GIA H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i công văn s 6977/BGD T- GD H ngày 04 tháng 8 năm 2008 v vi c giao nhi m v ào t o trình ti n s , th c s cho H c vi n Báo chí và Tuyên truy n và ý ki n t i công văn s 82/HVCT-HCQG- VP ngày 15 tháng 01 năm 2008 c a H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia H Chí Minh, QUY T NNH: i u 1. Giao nhi m v ào t o trình th c s và ti n s cho H c vi n Báo chí và Tuyên truy n thu c H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia H Chí Minh. i u 2. B Giáo d c và ào t o quy nh các chuyên ngành ào t o c th cho H c vi n Báo chí và Tuyên truy n. i m 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Giám c H c vi n Báo chí và Tuyên truy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n Thi n Nhân - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i;
  2. - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Báo chí và Tuyên truy n; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản