Quyết định số 1578/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
4
download

Quyết định số 1578/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1578/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1578/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN QU N GÒ c l p – T do – H nh phúc V P ------- ----- S : 1578/Q -UBND Gò V p, ngày 28 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V THÀNH L P VĂN PHÒNG H I NG NHÂN DÂN VÀ Y BAN NHÂN DÂN TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N Y BAN NHÂN DÂN QU N GÒ V P Căn c i u 124 Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph Quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n – qu n, th xã thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n – huy n; Căn c bi u quy t k t lu n cu c h p UBND qu n Gò V p ngày 26/5/2008; Căn c Quy t nh s 03/2008/Q -UBND ngày 27 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v t ch c s p x p l i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n Gò V p; Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thu c y ban nhân dân qu n Gò V p; Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c ti p t c s d ng con d u hi n hành, ư c c p kinh phí ho t ng, là ơn v d toán thu c Ngân sách nhà nư c qu n, k toán ơn v là công ch c kiêm nhi m ư c b nhi m theo qui nh v phân c p qu n lý cán b hi n hành; Tr s Văn phòng t t i s 19 Quang Trung, phư ng 10, qu n Gò V p. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n th c hi n ch c năng: tham mưu t ng h p cho y ban nhân dân v ho t ng c a y ban nhân dân; tham mưu, giúp y ban nhân dân Qu n v công tác ti p công dân; tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân v ch o, i u hành c a Ch t ch y ban nhân dân; cung c p thông tin ph c v qu n lý và ho t ng c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân và các cơ
  2. quan nhà nư c a phương; m b o cơ s v t ch t, k thu t cho ho t ng c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n. Ch c năng, nhi m v ư c qu n b sung: Công tác ti p công dân. i u 2. Biên ch c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n do y ban nhân dân qu n phân b trên cơ s ch tiêu biên ch ư c y ban nhân dân thành ph duy t hàng năm. Lãnh o Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n g m có Chánh Văn phòng ph trách chung ch u trách nhi m toàn b ho t ng c a ơn v trư c Ch t ch UBND và UBND qu n; Văn phòng có t m t n ba Phó Chánh Văn phòng giúp vi c cho Chánh Văn phòng. Lãnh o Văn phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n b nhi m theo quy trình và phân c p qu n lý cán b . i u 3. Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân và hư ng d n c a Th trư ng c a S - Ngành thành ph liên quan, Chánh Văn phòng xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a ơn v trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét phê duy t; Căn c ch c năng nhi m v , quy ch t ch c ho t ng, biên ch và nhân s ư c giao Chánh Văn phòng có trách nhi m phân công công vi c cho công ch c phù h p trình chuyên môn nghi p v m b o hoàn thành t t nhi m v c a ơn v ; Công ch c ư c phân công ch u trách nhi m công vi c trư c Chánh Văn phòng. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 02/6/2008. Ch m d t hi u l c thi hành Quy t nh s 03/2005/Q -UBND ngày 24 tháng 2 năm 2005 c a UBND qu n v vi c s p x p l i t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND qu n. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân, Trư ng phòng Tài chính – K ho ch, Th trư ng các cơ quan có liên quan có trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH TNCH -Như i u 5; -S N i v ( báo cáo); -Thư ng tr c QU,H ND,UBND qu n ( báo cáo); -Ban T ch c Qu n y ( báo cáo); -Lưu: VT,PNV. Trương Văn Non
Đồng bộ tài khoản