Quyết định số 1583/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 1583/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1583/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp do Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1583/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN QU N GÒ c l p – T do – H nh phúc V P ------- ----- S : 1583/Q -UBND Gò V p, ngày 28 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V THÀNH L P THANH TRA TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N Y BAN NHÂN DÂN QU N GÒ V P Căn c i u 124 Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph Quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n – qu n, th xã thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n – huy n; Căn c bi u quy t k t lu n cu c h p UBND qu n Gò V p ngày 26/5/2008; Căn c Quy t nh s 03/2008/Q -UBND ngày 27 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v t ch c s p x p l i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n Gò V p; Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Thanh tra tr c thu c y ban Nhân dân qu n Gò V p; Thanh tra qu n là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c ti p t c s d ng con d u hi n hành, ư c c p kinh phí ho t ng, là ơn v d toán thu c Ngân sách nhà nư c qu n, k toán ơn v là công ch c kiêm nhi m ư c b nhi m theo qui nh v phân c p qu n lý cán b hi n hành; Tr s ơn v t t i s 1A Quang Trung, phư ng 10, qu n Gò V p; Thanh tra qu n th c hi n ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a y ban nhân dân qu n; th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t; Ch c năng, nhi m v ư c qu n b sung: Thanh tra công v .
  2. i u 2. Biên ch c a Thanh tra qu n do y ban nhân dân qu n phân b trên cơ s ch tiêu biên ch ư c y ban nhân dân thành ph duy t hàng năm; Lãnh o Thanh tra qu n g m có Chánh Thanh tra ph trách chung ch u trách nhi m toàn b ho t ng c a ơn v trư c Ch t ch UBND và UBND qu n; ơn v có t m t n ba Phó Chánh Thanh tra giúp vi c cho Chánh Thanh tra. Lãnh o Thanh tra qu n do Ch t ch y ban nhân dân qu n b nhi m theo quy trình và phân c p qu n lý cán b (sau khi th ng nh t v i Thanh tra thành ph ). i u 3. Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân và hư ng d n c a Th trư ng c a S - Ngành thành ph liên quan, Chánh Thanh tra qu n xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a ơn v trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét phê duy t; Căn c ch c năng nhi m v , quy ch t ch c ho t ng, biên ch và nhân s ư c giao Chánh Thanh tra qu n có trách nhi m phân công công vi c cho công ch c phù h p trình chuyên môn nghi p v m b o hoàn thành t t nhi m v c a ơn v ; Công ch c ư c phân công ch u trách nhi m công vi c trư c Chánh Thanh tra. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 02/6/2008. Ch m d t hi u l c thi hành Quy t nh s 03/2005/Q -UBND ngày 24 tháng 02 năm 2005 c a UBND qu n v vi c s p x p l i t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND qu n. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân, Trư ng phòng Tài chính – K ho ch, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Chánh Thanh tra qu n có trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH TNCH -Như i u 5; -S N i v ; -Thanh tra TP ( báo cáo); -Thư ng tr c QU,H ND,UBND qu n ( báo cáo); -Ban T ch c Qu n y ( báo cáo); -Lưu: VT,PNV. Trương Văn Non
Đồng bộ tài khoản