Quyết định số 159/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 159/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 159/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương đối với các vùng kinh tế trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 159/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ********* ******** S : 159/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH PH I H P GI A CÁC B , NGÀNH, Đ A PHƯƠNG Đ I V I CÁC VÙNG KINH T TR NG ĐI M TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a Ban Ch o i u ph i phát tri n các vùng kinh t tr ng i m và B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ph i h p gi a các B , ngành, a phương iv i các vùng kinh t tr ng i m. i u 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ; Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là c p t nh) trong các vùng kinh t tr ng i m ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ban Ch o i u ph i phát tri n các vùng kinh t tr ng i m ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và B K ho ch và u tư có trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Quy ch , nh kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph Nguy n T n Dũng tr c thu c Trung ương trong Vùng KTT : Hà N i, H Chí Minh, à N ng, H i Phòng, Qu ng Ninh, H i Dương, Hưng Yên, B c Ninh, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, ng Nai, Bà R a - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phư c, Tây Ninh, Long An, Ti n Giang; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Các thành viên Ban Ch o; - Các T i u ph i c a các B , ngành, a phương trong các vùng KTT ; - Văn phòng i u ph i (Vi n CLPT, B KH& T); - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website CP, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P (5b). Trang QUY CH PH I H P GI A CÁC B , NGÀNH, NA PHƯƠNG I V I CÁC VÙNG KINH T TR NG I M
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 159/2007/Q -TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích Quy ch này quy nh s ph i h p gi a các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương i v i các vùng kinh t tr ng i m (sau ây vi t t t là vùng KTT ) nh m t o ra s th ng nh t, ng b t ư c hi u qu cao trong phát tri n kinh t , xã h i, b o v môi trư ng và b o m qu c phòng, an ninh c a các vùng KTT , th c hi n thành công nh hư ng phát tri n c a các vùng KTT ư c xác nh trong Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i; ch trương, chính sách, ư ng l i phát tri n kinh t - xã h i c a ng và Nhà nư c v phát tri n ba vùng KTT nư c ta. i u 2. Ph m vi, i tư ng và lĩnh v c ph i h p 1. Ph m vi ph i h p: a) Vùng KTT B c B g m: thành ph Hà N i, thành ph H i Phòng và các t nh: B c Ninh, Hà Tây, H i Dương, Hưng Yên, Qu ng Ninh, Vĩnh Phúc; b) Vùng KTT mi n Trung g m: thành ph à N ng và các t nh: Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh; c) Vùng KTT phía Nam g m: thành ph H Chí Minh và các t nh: Bà R a -Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phư c, ng Nai, Long An, Tây Ninh, Ti n Giang; (Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c a các vùng KTT sau ây g i chung là t nh). 2. i tư ng ph i h p: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong các vùng KTT . 3. Lĩnh v c ph i h p: Ph i h p trong t t c các lĩnh v c kinh t , xã h i, môi trư ng, qu c phòng, an ninh. i u 3. Nguyên t c ph i h p phát tri n trong các vùng KTT 1. Tuân th ch trương, ư ng l i ã ghi trong Ngh quy t i h i ng l n th X, Ngh quy t c a B Chính tr và quy nh c a pháp lu t v ch trương phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh các vùng KTT . 2. Th c hi n ph i h p b o m nguyên t c ng thu n gi a các B , ngành; gi a các B , ngành v i các a phương và gi a các a phương v i nhau trong các vùng kinh t tr ng i m. 3. Vi c ch trì t ch c th c hi n công tác ph i h p s ư c giao cho B , ngành, a phương nào có ch c năng, nhi m v , quy n h n liên quan nhi u nh t n lĩnh v c ho c nhi m v c n ph i h p ó. 4. Ho t ng ph i h p ư c th c hi n thông qua H i ngh c a các T Thư ng tr c i u ph i phát tri n các vùng KTT . Trên cơ s n i dung chuNn b c a các B , ngành và a phương so n th o, ưa ra các B , ngành, a phương bàn b c, th o lu n t i các H i ngh th a thu n và th ng nh t. Văn phòng Ban Ch o i u ph i phát tri n các vùng KTT l p t trình báo cáo k t qu các v n ph i h p trình Th tư ng Chính ph ra quy t nh phê duy t. Các B , ngành và a phương trong Vùng KTT tri n khai th c hi n. 5. Nh ng v n không t ư cs ng thu n c a các B , ngành và a phương trong Vùng KTT thì Văn phòng Ban Ch o t ng h p ý ki n, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Chương 2 : N I DUNG VÀ PHƯƠNG TH C PH I H P i u 4. V Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng KTT 1. Căn c t ch c ph i h p i v i vi c xây d ng m i, rà soát, i u ch nh, b sung và t ch c th c hi n quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, bao g m:
  3. a) Các Quy t nh: s 113/2005/Q -TTg ngày 20 tháng 5 năm 2005, s 123/2006/Q -TTg ngày 29 tháng 5 năm 2006, s 191/2006/Q -TTg ngày 17 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph tri n khai th c hi n các Ngh quy t: s 39-NQ/TW ngày 16 tháng 8 năm 2004, s 53-NQ/TW ngày 29 tháng 8 năm 2005, s 54-NQ/TW ngày 14 tháng 9 năm 2005 c a B Chính tr v phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh c a vùng B c Trung B và duyên h i mi n Trung n năm 2010; vùng ông Nam b và Vùng kinh t tr ng i m phía Nam, vùng ng b ng sông H ng n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; b) Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; c) Các Quy t nh: s 145/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004, s 148/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004, s 146/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v phương hư ng ch y u phát tri n kinh t - xã h i vùng kinh t tr ng i m B c B , vùng kinh t tr ng i m mi n Trung và vùng kinh t tr ng i m phía Nam n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020; d) Các văn b n pháp lu t liên quan v hư ng d n n i dung, trình t l p, thNm nh và qu n lý các d án quy ho ch. 2. Nh ng v n c n ph i h p: a) Vi c xây d ng và th c hi n các quy ho ch ngành trong các vùng KTT ph i ư c ph i h p b o m tính ng b v các n i dung ch y u sau: phát tri n k t c u h t ng; gi a phát tri n k t c u h t ng v i s n xu t và m r ng th trư ng; gi a phát tri n s n xu t và ngu n l c; gi a phát tri n kinh t và s c ch a c a vùng; gi a phát tri n kinh t - xã h i v i b o v , khai thác i u ki n t nhiên và gi gìn, c i thi n môi trư ng c a vùng; gi a phát tri n kinh t v i b o m qu c phòng, an ninh; b) Ph i h p gi a n i dung c a quy ho ch các t nh trong Vùng v i nhau b o m s th ng nh t trên ph m vi lãnh th vùng, tránh ch ng chéo, lãng phí; c) Ph i h p trong vi c t ch c th c hi n quy ho ch; d) Ph i h p trong th c hi n ti n u tư các d án. 3. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương trong vi c th c hi n các ho t ng ph i h p v các lĩnh v c trên, theo phương th c: a) Xây d ng d n cho quy ho ch vùng các B , ngành, a phương tham gia ý ki n; sau khi th ng nh t cương i v i quy ho ch vùng, các B , ngành, a phương l y ó làm cơ s tri n khai quy ho ch ngành và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; b) xu t v i các B , ngành và a phương theo các lĩnh v c c th c n tham gia vào quy ho ch phát tri n Vùng; c) T ch c các h i ngh , h i th o xin ý ki n các nhà khoa h c, các nhà qu n lý, hi p h i doanh nghi p, � các t p oàn kinh t , các t ch c chính tr - xã h i góp ý cho quy ho ch vùng; d) T ng h p, trình Th tư ng Chính ph quy t nh nh ng v n c n ph i h p mà chưa có s ng thu n; ) Ti p thu ý ki n thNm nh, trình Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch vùng. 4. Sau khi án quy ho ch vùng (rà soát, i u ch nh, b sung ho c l p m i) ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, cơ quan ch trì l p, qu n lý quy ho ch ph i công khai trên các phương ti n thông tin i chúng và thông báo cho các a phương trong Vùng; các cơ quan liên quan ph i c th hóa các n i dung c a quy ho ch vào các k ho ch, chương trình, d án u tư. i u 5. V quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a các a phương trong vùng KTT 1. Trên cơ s quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng KTT , quy ho ch ngành ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, y ban nhân dân các t nh, thành ph trong vùng KTT ch u trách nhi m c th hoá các n i dung quy ho ch vùng KTT và quy ho ch phát tri n ngành (nh t là quy ho ch k t c u h t ng, các ngành, s n phNm ch y u), ti n hành xây d ng, rà soát, b sung quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a a phương ( c bi t là quy ho ch xây d ng) và quy ho ch không gian cho t ng lĩnh v c c th .
  4. Sau khi án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, các a phương ph i ti n hành c th hoá các n i dung c a quy ho ch vào các k ho ch, chương trình, d án u tư và thông báo k p th i cho các t nh lân c n ph i h p. 2. N i dung ph i h p: a) Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i nhau trong các khâu l p, thNm nh, qu n lý và t ch c th c hi n quy ho ch phát tri n nh m tránh s ch ng chéo, không phù h p v i nh hư ng chung c a Vùng; b) Các a phương c n ph i h p ch t ch v i nhau trong các lĩnh v c như: k t n i h th ng giao thông; h t ng thông tin; h th ng cung c p và s d ng ngu n nư c; x lý nư c th i, ch t th i r n, ch t th i nguy h i; s n xu t s n phNm ch y u; phát tri n ngu n nhân l c; cơ s d y ngh ; ào t o cao ng, i h c; các cơ s nghiên c u khoa h c; các b nh vi n và h th ng ô th ; c) Khi xây d ng Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a a phương c n l y ý ki n tham gia c a Ban Ch o i u ph i phát tri n các vùng KTT ; các B , ngành liên quan. 3. Văn phòng Ban Ch o i u ph i phát tri n các vùng KTT ch trì các t nh ph i h p, theo phương th c: a) T ch c h i ngh , h i th o các t nh liên quan theo nh ng v n c n ph i h p nêu trên có s ng thu n trong quy ho ch theo lãnh th ; b) T ng h p nh ng v n chưa ng thu n, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 6. V quy ho ch phát tri n các lĩnh v c k t c u h t ng, quy ho ch ngành, quy ho ch s n ph m ch y u 1. Các B , ngành, a phương liên quan ph i b o m tính ng b trong quy ho ch phát tri n n năm 2020 trên a bàn các vùng KTT (B Qu c phòng có quy ho ch riêng), nh m t o ra “khung k t c u h t ng” ng b , hi n i. Theo ch c năng, các B , ngành xây d ng quy ho ch chung cho toàn vùng và c th hóa trên a bàn các t nh. C p t nh căn c vào quy ho ch c a các B , ngành Trung ương c th hóa và ng b hóa trên a bàn t nh mình. 2. Các B , ngành xây d ng quy ho ch ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u, xin ý ki n các a phương trong Vùng, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Sau khi Th tư ng Chính ph ã quy t nh, k p th i ph i h p v i các a phương c th hóa trên a bàn t nh. Các B , ngành có ch c năng xây d ng quy ho ch ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u ph i hư ng d n, giúp các a phương xây d ng quy ho ch ngành, s n phNm ch y u trên a bàn t nh. Quy ho ch ngành, s n phNm ch y u c a các a phương, sau khi ư c phê duy t, ph i thông báo k p th i cho các a phương khác có liên quan. i u 7. V huy ng v n u tư phát tri n 1. Trên cơ s quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a các vùng KTT ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương trong Vùng t ch c H i ngh xúc ti n u tư, huy ng v n u tư t nư c ngoài (v n FDI, ODA), huy ng v n u tư t các thành ph n kinh t trong nư c tham gia u tư t i các a phương trong Vùng. 2. Ph i h p trong vi c xây d ng và ban hành chính sách phù h p v i các quy nh c a pháp lu t huy ng v n u tư và trong vi c ki m tra, giám sát vi c huy ng v n cho u tư phát tri n; tránh tình tr ng ch ng chéo, gây c n tr trong quá trình phát tri n gi a các a phương. i u 8. V u tư phát tri n 1. Ph i h p trong u tư phát tri n i v i nh ng công trình, d án có liên quan n nhi u a phương thu c các lĩnh v c ch y u như: x lý nư c th i, ch t th i r n (nh t là ch t th i r n nguy h i); phát tri n c ng bi n, sân bay; xây d ng h th ng ư ng giao thông k t n i, liên t nh, ư ng cao t c; h t ng thông tin; phát tri n công nghi p, các khu công nghi p ph n m m, i n t , tin h c; các khu công ngh ; xây d ng và phát tri n trung tâm ào t o ch t lư ng cao, h th ng m ng lư i trư ng d y ngh ; h th ng thông tin liên l c, h th ng cơ s d li u; phát tri n h th ng các trung tâm y t ch t lư ng cao, trung tâm y t Vùng; phát tri n và xây d ng các h th y l i, các công trình th y i n và b o v ngu n nư c m t. Vi c xây d ng các công trình, d án x lý ô nhi m và b o v môi trư ng ph i phù h p v i quy ho ch c a các a phương lân c n và ph i m b o s ng b v i tri n khai các d án có liên quan.
  5. 2. i v i các d án ã có trong quy ho ch ngành, quy ho ch Vùng KTT , quy ho ch c a a phương trong vùng KTT và ã kh ng nh ngu n v n u tư thì các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các a phương, các t ch c kinh t sau khi quy t nh u tư c n ti p t c ph i h p tri n khai th c hi n. 3. Nh ng d án ã có trong các quy ho ch nhưng chưa kh ng nh ngu n v n u tư: a) i v i các d án ư c u tư b ng ngu n v n nhà nư c, các B , ngành và a phương tuân th quy ho ch vùng tránh u tư ch ng chéo; b) i v i các d án u tư b ng ngu n v n c a các thành ph n kinh t khác, các B , ngành và a phương c n công b công khai quy ho ch và cơ ch cung c p thông tin nh hư ng u tư. 4. i v i các d án u tư phát sinh do nhu c u th c t phát tri n: a) i v i các d án ch có trong quy ho ch phát tri n ngành, không có trong quy ho ch phát tri n vùng KTT , không có trong quy ho ch a phương thì các B , ngành ph i l y ý ki n các a phương th ng nh t trư c khi quy t nh u tư và tri n khai th c hi n; b) i v i các d án ch có trong quy ho ch a phương mà không có trong quy ho ch ngành, quy ho ch vùng KTT thì y ban nhân dân c p t nh ph i th ng nh t v i các B , ngành liên quan trư c khi trình Th tư ng Chính ph cho phép u tư quy t nh u tư và tri n khai th c hi n. i u 9. V phát tri n ào t o và s d ng lao ng 1. Ph i h p trong vi c xây d ng các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, các trư ng d y ngh ào t o lao ng cho các t nh trong Vùng, nh m phát huy th m nh c a m i trư ng và tránh s trùng l p, kém hi u qu . 2. Ph i h p trong s d ng lao ng, nh t là lao ng di chuy n, lao ng khu v c chuy n i m c ích s d ng t nông nghi p trong các khu công nghi p, khu kinh t và nh hư ng, hư ng d n, ph i h p h tr gi i thi u vi c làm, h p tác b trí lao ng, x lý tranh ch p lao ng khi c n thi t. Ph i h p trong vi c xây d ng và b trí nhà , các công trình thi t y u cho ngư i lao ng. Ph i h p trong gi i quy t các t n n xã h i, qu n lý các i tư ng hình s . 3. Bàn b c th ng nh t trên cơ s ng thu n gi a các a phương trong các lĩnh v c trên. Văn phòng Ban Ch o t ng h p, báo cáo nh ng v n chưa ng thu n gi a các a phương, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 10. V vi c rà soát, s a i, b sung và ban hành th c hi n cơ ch , chính sách tài chính, u tư 1. Vi c xây d ng và xu t các cơ ch , chính sách chung cho toàn Vùng th c hi n úng Ch th s 07/2001/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c b o m tính th ng nh t trong các quy nh v thu , u tư, ngân sách nhà nư c, lao ng trong các văn b n quy ph m pháp lu t; b o m tính kh thi, hi u qu và phù h p v i các cam k t qu c t . Các B , ngành theo ch c năng qu n lý c a mình ti n hành xây d ng và xu t nh ng cơ ch , chính sách liên quan n ngành mình, trình Th tư ng Chính ph phê duy t áp d ng cho vùng KTT . 2. Rà soát, s a i và b sung các quy nh v cơ ch , chính sách ưu ãi và h tr theo Lu t u tư, Lu t Ngân sách nhà nư c phù h p v i c thù c a vùng KTT : a) B sung t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương; th c hi n cơ ch xây d ng d toán ngân sách a phương m t cách công khai, minh b ch; b) Cơ ch tài chính h tr phát tri n khu công ngh , s n phNm công ngh cao, phát tri n khu nông nghi p công ngh cao, nghiên c u khoa h c và công ngh tr c ti p s n xu t; c) H tr ào t o ngh b c cao, chính sách thu hút nhân tài. 3. Ngoài chính sách chung cho toàn vùng KTT , các a phương có th c th hoá chính sách chung phù h p v i a phương mình, song ph i phù h p v i quy nh hi n hành và b o m s th ng nh t trong toàn vùng. Khi có s thay i cơ ch , chính sách, các B , ngành, các a phương ph i thông báo cho nhau bi t ph i h p. 4. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan rà soát, b sung cơ ch cho vùng KTT trong các lĩnh v c trên, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 11. V vi c thi t l p h th ng thông tin và cung c p thông tin vùng
  6. Các B , ngành, a phương có trách nhi m cung c p thông tin v các lĩnh v c liên quan n n i dung, cơ ch ph i h p phát tri n trong các vùng KTT cho Văn phòng Ban Ch o i u ph i phát tri n các vùng KTT . Các n i dung thông tin c n cung c p g m: các d án u tư, cơ ch chính sách, d báo th trư ng, ti n b công ngh và tình hình th c hi n hàng năm và 5 năm v các ch tiêu kinh t t ng h p, các ch tiêu v u tư nư c ngoài, các ch tiêu v u tư t ngoài t nh, các ch tiêu v xã h i và môi trư ng. Văn phòng Ban Ch o i u ph i phát tri n các vùng KTT (Vi n Chi n lư c phát tri n thu c B K ho ch và u tư) s c p nh t thông tin, x lý, t ng h p và cung c p thông tin cho các B , ngành và các a phương. Vi c s d ng và qu n lý thông tin i v i các B , ngành, các a phương ph i m b o quy nh v b o m t qu c gia. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 12. V ch o, i u hành c a Chính ph 1. Th tư ng Chính ph giao Ban Ch o t ch c i u ph i phát tri n các vùng KTT tr c ti p ch o và i u hành các ho t ng v s ph i h p trong các vùng KTT . Văn phòng Ban Ch o là cơ quan thư ng tr c giúp Ban Ch o trong vi c ph i h p ch o, i u hành. 2. Các thành viên Ban Ch o thu c các B , ngành Trung ương và các a phương trong các vùng KTT th c hi n nhi m v i u ph i phát tri n theo các ch c năng, nhi m v ư c quy nh t i Quy t nh s 20/2004/Q -TTg ngày 18 tháng 2 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p T ch c i u ph i phát tri n các vùng kinh t tr ng i m, Quy t nh s 1022/Q -TTg ngày 28 tháng 9 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o t ch c i u ph i phát tri n các Vùng kinh t tr ng i m. i u 13. Trách nhi m c a các B , ngành Các B , ngành ch ng xu t n i dung và ch ng ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan, ng th i th c hi n ph i h p theo ch c năng. 1. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p trong các lĩnh v c: a) Xây d ng, rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các vùng KTT ; theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n quy ho ch phát tri n các vùng KTT . Trong quá trình th c hi n, n u phát hi n nh ng vi c không theo quy ho ch ho c không h p lý có quy n yêu c u ch u tư ho c các B , ngành, các a phương liên quan i u ch nh ho c ki n ngh Th tư ng Chính ph i u ch nh ho c hu b vi c th c hi n; b) Nghiên c u, xu t các cơ ch , chính sách ưu ãi áp d ng cho các khu kinh t thu c ba vùng KTT ; c) Nghiên c u, xu t các cơ ch , chính sách v huy ng v n u tư, h tr xúc ti n u tư, h tr nghiên c u xây d ng d án; d) Xây d ng khung cơ s d li u thông tin (n i dung thông tin, th i gian và phương th c cung c p, ph c v cho công tác d báo phát tri n và qu n lý vùng); ) Ch trì vi c hư ng d n các a phương trong t ng vùng KTT rà soát, s a i, b sung và ban hành cơ ch , chính sách ưu ãi u tư vào các khu công nghi p, khu công ngh , khu nông nghi p công ngh cao c a các a phương tránh c nh tranh không lành m nh gi a các a phương. 2. B Xây d ng ch trì, ph i h p trong các lĩnh v c: a) L p quy ho ch xây d ng các cơ s qu n lý ch t th i r n, ch t th i nguy h i. Xây d ng k ho ch, chương trình, danh m c d án u tư xây d ng v qu n lý ch t th i r n, ch t th i nguy h i; b) Thí i m áp d ng các công ngh x lý ch t th i r n, ch t th i nguy h i, tri n khai th c hi n m t s d án u tư xây d ng khu x lý ch t th i r n có tính ch t liên vùng; c) Ph i h p l p quy ho ch phát tri n các ô th trong các vùng KTT , các quy ho ch phát tri n vùng ô th và qu n lý quá trình u tư xây d ng ô th theo quy ho ch ã ư c duy t. 3. B Tài chính ch trì, ph i h p trong các lĩnh v c: a) Rà soát, i u ch nh, b sung v chính sách tài chính th ng nh t thu hút u tư, cơ ch , chính sách tài chính h tr xúc ti n u tư và xúc ti n thương m i phù h p i v i các vùng KTT ;
  7. b) Xây d ng cơ ch , chính sách tài chính h tr phát tri n khu công ngh , s n phNm công ngh cao, phát tri n khu nông nghi p công ngh cao, nghiên c u khoa h c và công ngh tr c ti p s n xu t. 4. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p trong các lĩnh v c: a) L p k ho ch, th t ưu tiên, l trình xây d ng h th ng sân bay, h th ng c ng bi n, c ng sông, tuy n ư ng s t, h th ng ư ng cao t c, ư ng qu c l , ư ng vành ai, ư ng giao thông k t n i, liên t nh, ư c xu t trong các Quy t nh s : 145/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004, s 148/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004, s 146/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 theo các kỳ k ho ch 2006 - 2010, 2011 - 2015, 2016 - 2020; b) xu t cơ ch ph i h p gi a các ngành và gi a các a phương th c hi n các k ho ch trên. 5. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p trong các lĩnh v c: a) Xây d ng k ho ch tri n khai, cung c p thông tin thư ng xuyên v phát tri n công ngh m i, c th i v i t ng vùng KTT ; trong ó, chú tr ng các công ngh òi h i c p bách trong t ng giai o n như: x lý ch t th i r n, ch t th i nguy h i, công ngh sinh h c, công ngh b o qu n, ch bi n sau thu ho ch; b) Xây d ng cơ ch , chính sách khuy n khích u tư xây d ng k t c u h t ng k thu t tr c ti p ph c v s n xu t. Nghiên c u cơ ch , chính sách khuy n khích xây d ng các khu công ngh , “khu sinh dư ng công nghi p”; c) Xây d ng l trình phát tri n và kh năng ng d ng công ngh m i trong các ngành, lĩnh v c phù h p v i l trình chung c a qu c gia. 6. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p trong các lĩnh v c: a) Xây d ng ng b h th ng các văn b n quy ph m pháp lu t và hư ng d n áp d ng các tiêu chuNn môi trư ng trong lĩnh v c qu n lý ch t th i r n, ch t th i nguy h i; xây d ng quy ch ph i h p trong b o v và s d ng ngu n nư c; b) Xây d ng quy ch ph i h p gi a các t ch c thanh tra môi trư ng và thanh tra xây d ng. Cung c p thông tin i u tra cơ b n v tài nguyên môi trư ng trong Vùng; xu t các chính sách, bi n pháp, xây d ng các chương trình, d án ph i h p b o v tài nguyên, môi trư ng cho các vùng. 7. B Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p trong các lĩnh v c: a) L p k ho ch, th t ưu tiên, l trình xây d ng h th ng m ng vi n thông hi n i g n v i vi c phát tri n công ngh thông tin c a các vùng KTT , nh t là các khu công nghi p, các khu kinh t trong Vùng; b) xu t k ho ch, th t ưu tiên, l trình xây d ng các khu công ngh ph n m m, i n t tin h c các vùng KTT . 8. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p trong các lĩnh v c: a) L p k ho ch, th t ưu tiên, l trình xây d ng h th ng trung tâm ào t o ch t lư ng cao ư c xu t trong các Quy t nh s 145/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004, s : 148/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004, s 146/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 và Quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c ã ư c phê duy t theo các kỳ k ho ch 2006 - 2010, 2011 - 2015, 2016 - 2020; b) xu t cơ ch ph i h p gi a các ngành và gi a các a phương th c hi n các k ho ch trên. 9. B Y t ch trì, ph i h p trong các lĩnh v c: a) L p k ho ch, th t ưu tiên, l trình xây d ng h th ng trung tâm y t ch t lư ng cao, các trung tâm y t chuyên sâu, trung tâm y t vùng, m ng lư i y t trên a bàn các t nh ư c xu t trong các Quy t nh s : 145/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004, s 148/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004, s 146/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004, ch trương c a Chính ph và Quy ho ch ã ư c phê duy t theo các kỳ k ho ch 2006 - 2010, 2011 - 2015, 2016 - 2020, theo nguyên t c cùng u tư trên cơ s k ho ch c th c a các B , ngành ch qu n thông qua th a thu n, h p tác và ph i h p gi a các B , ngành và các a phương trong Vùng KTT ; b) Ph i h p trong vi c phòng b nh, khám, ch a b nh và ngăn ng a các d ch b nh lây lan trên ngư i và gia súc, gia c m trong Vùng; c) xu t cơ ch ph i h p gi a các ngành và gi a các a phương th c hi n các k ho ch trên.
  8. 10. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p trong các lĩnh v c: a) Xây d ng cơ ch , chính sách qu n lý và ph i h p trong s d ng lao ng, nh t là lao ng di chuy n, lao ng khu v c chuy n i m c ích s d ng t nông nghi p trong các khu công nghi p, khu kinh t và nh hư ng, hư ng d n các a phương trong ph i h p h tr gi i thi u vi c làm, h p tác b trí lao ng, xu t khNu lao ng và ào t o ngh ; b) L p k ho ch, th t ưu tiên, l trình xây d ng h th ng trung tâm ào t o ngh trình cao ư c xu t trong các Quy t nh s : 145/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004, s 146/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004, s 148/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 và Quy ho ch ã ư c phê duy t theo các kỳ k ho ch 2006 - 2010, 2011 - 2015, 2016 - 2020; xu t cơ ch ph i h p gi a các ngành và gi a các a phương th c hi n các k ho ch trên. 11. B Công thương ch trì, ph i h p trong các lĩnh v c: a) L p k ho ch, th t ưu tiên, l trình xây d ng quy ho ch phát tri n các c m công nghi p, phát tri n các s n phNm công nghi p ch y u và phát tri n h th ng i n l c trong vùng ư c xu t trong các Quy t nh s : 145/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004, s 148/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004, s 146/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004, ch trương c a Chính ph và Quy ho ch ã ư c phê duy t theo các kỳ k ho ch 2006 - 2010, 2011 - 2015, 2016 - 2020; b) T ch c xu t khNu s n phNm và xúc ti n thương m i; t ch c h i ch , h i th o, tri n lãm, qu ng bá thương hi u, m r ng th trư ng. 12. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p trong các lĩnh v c: a) Xây d ng quy ho ch nông nghi p công ngh cao; r ng phòng h , r ng c d ng, r ng kinh t góp ph n b o v môi trư ng; h th ng th y l i ph c v kinh t và i s ng nhân dân các t nh trong Vùng; h th ng ê sông, ê bi n; h th ng phòng h và gi m nh thiên tai cho các vùng tr ng i m; b) Ph i h p v i các B : Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng chính sách nông dân góp c ph n b ng qu t tham gia vào khu công nghi p, khu công ngh , khu kinh t khi chuy n i m c ích s d ng t nông nghi p; c) Xây d ng cơ ch ph i h p gi a các B , ngành và các a phương trong vùng th c hi n vi c xây d ng k ho ch, chương trình, danh m c d án, th t ưu tiên u tư khu neo u tránh trú bão, c ng cá, b n cá, cơ s h u c n d ch v ngh cá, cơ s ào t o ngh , vùng nuôi th y s n t p trung, vùng gi ng th y s n, cơ s ch bi n và thương m i th y s n; d) Nghiên c u, xu t cơ ch , chính sách chuy n i cơ c u ngh nghi p, khuy n khích phát tri n nuôi tr ng, khai thác, ch bi n và thương m i th y s n. 13. B Qu c phòng ch trì, ph i h p trong các lĩnh v c: a) Xây d ng kinh t k t h p v i c ng c h th ng phòng th , góp ph n gi v ng tr t t an ninh; tham gia vi c xây d ng n i dung, chương trình phát tri n kinh t - xã h i t i các vùng KTT ; b) xu t cơ ch ph i h p th c hi n theo ch c năng ư c giao. 14. B Công an ch trì, ph i h p trong các lĩnh v c: a) Xây d ng cơ, ch chính sách qu n lý và ph i h p gi i quy t các v n liên quan n an ninh, tr t t và an toàn xã h i trong các vùng KTT . Tham gia vi c xây d ng n i dung, chương trình phát tri n kinh t - xã h i t i các vùng KTT ; b) xu t cơ ch ph i h p th c hi n theo ch c năng ư c giao. 15. Ngoài các B ã ư c giao nhi m v trên; các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph căn c ch c năng, nhi m v ư c giao ch trì, ph i h p: a) Nghiên c u, xu t cơ ch , chính sách thu c lĩnh v c mình qu n lý nh m t o i u ki n thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i các vùng KTT ; b) Ch ng ph i h p v i các a phương trong vùng KTT xây d ng k ho ch hàng năm, 5 năm th c hi n quy ho ch c a t ng Vùng. i u 14. Trách nhi m c a các a phương trong Vùng KTT Các a phương ch ng xu t n i dung và th c hi n ph i h p v i các B , ngành và các a phương khác trong Vùng v nh ng công vi c sau:
  9. 1. Xây d ng quy ho ch vùng, quy ho ch phát tri n các lĩnh v c k t c u h t ng kinh t - xã h i, các ngành, s n phNm ch y u và các án v cơ ch , chính sách ph i h p phát tri n các ngành và lĩnh v c c a các B , ngành; 2. Ch trì xây d ng, rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a a phương mình trên cơ s ph i h p v i các B , ngành và a phương khác; 3. Nghiên c u, xu t các cơ ch , chính sách riêng phù h p, không trái v i các quy nh hi n hành, m b o s th ng nh t trong toàn Vùng. T p trung làm rõ: cơ ch , chính sách n bù gi i phóng m t b ng, s d ng tài nguyên nư c, b o v môi trư ng, ào t o và s d ng lao ng; 4. Xây d ng cơ ch , chính sách ph i h p trong h p tác, h tr cung c p nguyên li u, th c phNm, h tr công ngh và ào t o trình cao; 5. Xây d ng d li u thông tin, c p nh t và trao i thông tin v i các B , ngành và các a phương. i u 15. i u kho n thi hành 1. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh trong các vùng KTT có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này. nh kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình th c hi n và xu t nh ng khó khăn, vư ng m c c n tháo g g i Ban Ch o i u ph i phát tri n các vùng KTT , báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. Giao Ban Ch o i u ph i phát tri n các vùng KTT ôn c vi c th c hi n Quy ch ph i h p c a các B , ngành, các a phương và t ng h p tình hình, xu t c a các cơ quan quy nh t i kho n 1 i u 15, báo cáo Th tư ng Chính ph ./.
Đồng bộ tài khoản