Quyết định số 1609/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 1609/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1609/QĐ-BKHCN về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1609/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1609/Q -BKHCN Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C CH NNH T CH C CH NG NH N H P QUY B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Ngh nh s 127/2007/N -CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Quy t nh s 24/2007/Q -BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh v vi c ban hành Quy nh v ch ng nh n h p chu n, ch ng nh n h p quy, công b h p chu n, công b h p quy; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng, QUY T NNH i u 1. Ch nh các t ch c ch ng nh n dư i ây th c hi n vi c ch ng nh n h p quy: 1. Trung tâm K thu t Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng 1 (QUATEST 1) a ch : s 8 Hoàng Qu c Vi t – Qu n C u Gi y - Hà N i. 2. Trung tâm K thu t Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng 3 (QUATEST 3) a ch : s 49 Pasteur – Qu n 1 – TP. H Chí Minh. 3. Trung tâm Ch ng nh n phù h p tiêu chu n (QUACERT) a ch : s 8 Hoàng Qu c Vi t – Qu n C u Gi y – Hà N i. i u 2. Lĩnh v c, i tư ng ư c ch ng nh n h p quy: Mũ b o hi m cho ngư i i mô tô, xe máy phù h p quy chuNn k thu t qu c gia QCVN 02:2008/BKHCN ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2008/Q -BKHCN ngày 28/4/2008 c a B Khoa h c và Công ngh . i u 3. Các t ch c có tên i i u 1 và các cơ quan, t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 1; - T ng c c T C; - Lưu: VP, V T C. Tr n Qu c Th ng
Đồng bộ tài khoản