Quyết định số 162-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
72
lượt xem
3
download

Quyết định số 162-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 162-HĐBT về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 162-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 162-H BT Hà N i, ngày 18 tháng 10 năm 1988 QUY T NNH V M T S CHÍNH SÁCH DÂN S VÀ K HO CH HOÁ GIA ÌNH Công tác k ho ch hoá dân s có t m quan tr ng r t l n i v i s nghi p phát tri n kinh t xã h i c a t nư c và nâng cao i s ng c a nhân dân. gi m nhanh t c tăng dân s nư c ta, trư c m t t t l tăng dân s t nhiên vào năm 1990 là 1,7% như Ngh quy t i h i l n th VI c a ng C ng s n Vi t Nam và Ngh quy t c a Qu c h i khoá VIII, kỳ h p th 2 ã ghi, H i ng B trư ng quy t nh m t s v n c th sau ây v chính sách dân s và k ho ch hoá gia ình: i u 1. Th c hi n Công tác k ho ch hoá dân s là trách nhi m c a toàn xã h i, c a nam n công dân, trư c tiên là trách nhi m v ch o thư ng xuyên c a các B , U ban Nhân dân các c p. i u 2. S con c a m i c p v ch ng a) Nh ng i tư ng và nh ng ngư i vùng dân cư sau ây ư c sinh t i a là 2 con: - Cán b , công nhân, viên ch c các cơ quan c a ng, Nhà nư c, các oàn th nhân dân, cán b chi n s l c lư ng vũ trang. - Gia ình thành ph , th xã, khu kinh t t p trung. - Gia ình vùng ng b ng sông H ng, ng b ng sông C u Long, ng b ng các t nh ven bi n mi n trung, vùng trung du. b) Gia ình các dân t c các t nh mi n núi phía B c, Tây Nguyên, Tây Nam m i c p v ch ng cũng ch ư c sinh t i a ba con c) Nh ng c p v ch ng tái hôn n u c v ch ng ã có con riêng hay m t ngư i ã có con riêng nay mu n có con chung thì cũng ch ư c sinh 1 con. d) Các trư ng h p sinh l n th nh t mà sinh ôi, sinh 3 thì không ư c sinh n a, các trư ng h p ã có 1 con, sinh l n th 2 sinh ôi, sinh 3 u không coi là quá quy nh. e) Ngư i ã có 2 con nhưng 2 con u b d t t thì ư c con th 3. g) Gia ình cán b , l c lư ng vũ trang, công nhân, viên ch c nói ây là c v ch ng là cán b , công nhân, viên ch c ho c ch m t ngư i là cán b , công nhân, viên ch c
  2. hay tham gia l c lư ng vũ trang. Gia ình thành ph , th xã, khu kinh t t p trung là căn c theo ch c a ngư i m . i u 3. Tu i sinh và kho ng cách sinh : a) i v i các gia ình thành ph , th xã khu kinh t t p trung, các c p v ch ng là cán b , l c lư ng vũ trang, công nhân, viên ch c thì tu i sinh c a n là 22 tu i tr lên, nam là 24 tu i tr lên; các vùng khác n là 19 tu i tr lên, nam là 21 tu i tr lên. b) N u sinh con th 2 thì ph i sau con th nh t t 3 n 5 năm. Trư ng h p ngư i ph n sinh con mu n sau 30 tu i tr i thì kho ng cách có th t 2 n 3 năm. i u 4. Th c hi n ăng ký và qu n lý sinh : a) Các c p v ch ng ã có con (tr nh ng c p v ch ng ã thôi ) và các c p v ch ng m i k t hôn u ph i ăng ký v i chính quy n a phương và cam k t th c hi n úng k ho ch hoá gia ình theo quy nh i u 2 và 3 trên ây. Cán b , công nhân, viên ch c, chi n s l c lư ng v trang ăng ký t i cơ quan, ơn v , nhân dân ăng ký t i U ban Nhân dân xã, phư ng, th tr n. b) Các cơ quan, ơn v , các U ban Nhân dân xã, phư ng, th tr n ph i thư ng xuyên n m c th tình hình th c hi n các bi n pháp tránh thai, tình hình sinh c a t ng c p v ch ng trong cơ quan, ơn v , a phương mình. c) Các cơ quan, ơn v óng a phương ph i báo cáo tình hình k ho ch hoá gia ình c a cơ quan, ơn v mình, ch u s theo dõi, ki m tra c a U ban Nhân dân cơ s và Ban ch o dân s và k ho ch hoá gia ình c a qu n, huy n, th xã, a phương ó. i u 5. Các bi n pháp Ny m nh công tác dân s và k ho ch hoá gia ình: a) Tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c sâu r ng b ng m i hình th c m c ích, ý nghĩa v dân s và k ho ch hoá gia ình, làm cho m i ngư i hi u rõ l i ích và trách nhi m c a mình t giác th c hi n. Chú tr ng vùng nông thôn; th c hi n giáo d c dân s trong các trư ng ph thông, trư ng i h c và chuyên nghi p và các trư ng ào t o, b i dư ng cán b . b) Ki n toàn h th ng t ch c làm công tác dân s và k ho ch hoá gia ình các c p có cán b chuyên trách và bán chuyên trách; m i cơ quan, ơn v ph i phân công cán b ph trách công tác dân s và k ho ch hoá gia ình. c) ChuNn b các phương ti n, d ng c , thu c men và cán b chuyên môn y t áp ng k p th i yêu c u khám, ch a b nh ph khoa, d ch v các bi n pháp k thu t tránh thai, tránh . T ch c các cơ s d ch v y t thu n ti n cho nhân dân, hư ng d n các bi n pháp và các phương pháp tránh thai thích h p v i t p quán c a m i vùng và thích h p v i t ng ngư i b o m an toàn và hi u qu v chuyên môn k thu t. d) B Tài chính, U ban k ho ch Nhà nư c, các t ch c kinh t , U ban Nhân dân các t nh, thành ph , c khu, qu n, huy n, th xã c n b trí kinh phí thích áng cho U
  3. ban dân s c p tương ương có i u ki n làm t t nhi m v v dân s và k ho ch hoá gia ình. i u 6. Nh ng chính sách ch khuy n khích th c hi n công tác dân s và k ho ch hoá gia ình: 1. T nay m t trong nh ng tiêu chuNn xét c p t làm nhà và phân ph i nhà là gia ình có 2 con. Gia ình ch có m t con cũng ư c hư ng tiêu chuNn như gia ình 2 con. Gia ình có s con quá quy nh (k c s con ã sinh t trư c) ph i tr ti n thuê nhà, thuê t theo giá cao trên di n tích xin c p thêm. 2. T nay không cho các gia ình ã có 3 con tr lên nh p vào cư trú các n i thành, n i th và khu công nghi p t p trung. 3. Nh ng gia ình sinh con ngoài s quy nh ph i óng góp kinh phí b o tr xã h i, bao g m vi c h c và ch a b nh và tăng m c óng góp v lao ng công ích xã h i. 4. Nhà nư c c p, không ph i tr ti n các phương ti n tránh thai, vòng, bao cao su, thu c, cũng như các d ch v y t t vòng, n o phá thai, hút i u hoà kinh nguy t cho các i tư ng là cán b , công nhân, viên ch c, l c lư ng vũ trang, các i tư ng thu c chính sách ưu tiên và dân nghèo có ăng ký th c hi n k ho ch hoá gia ình. 5. Cho phép bán r ng rãi các d ng c tránh thai thu n ti n cho m i i tư ng c n s d ng. 6. Ngư i vô sinh n u có nguy n v ng, ư c ch a b nh có con. 7. Nhà nư c có ch khen thư ng khuy n khích vi c thôi b ng th t ng d n tinh và th t ng d n tr ng. 8. i v i cơ quan nhà nư c cũng như ơn v s n xu t kinh doanh, khi xem xét k t qu th c hi n k ho ch, ph i xét m t tiêu chuNn là hoàn thành các ch tiêu v dân s và k ho ch hoá gia ình . 9. i v i nh ng c p v ch ng không th c hi n các i u quy nh v s con, các cơ quan qu n lý tr c ti p có hình th c x ph t thích áng phù h p v i pháp lu t hi n hành. i u 7. Nh ng quy nh ghi trong Quy t nh này có hi u l c sau 3 tháng k t ngày Ch t ch H i ng B trư ng ký ban hành. U ban Qu c gia dân s và k ho ch hoá gia ình, các B , U ban nhân dân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương d a trên b n Quy t nh này hư ng d n thi hành c th trong ph m vi trách nhi m c a mình.
  4. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản