Quyết định số 164-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
7
download

Quyết định số 164-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 164-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước thực hiện dự án nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất do Thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 164-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 164/1997/Q -Tg Hà N i, ngày 19 tháng 3 năm 1997 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O NHÀ NƯ C TH CHI N D ÁN NHÀ GA QU C T SÂN BAY N I BÀI VÀ SÂN BAY TÂN SƠN NH T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l Qu n lý u tư xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996c a chính ph ; Theo ngh c a Ch t ch H i ng Th m nh Nhà nư c v các d án u tư, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban ch o Nhà nư cth c hiên d án nhà ga qu c t sân bay N i bài và sân bay Tân Sơn Nh t (g i t t là Ban ch o). i u 2. Nhi m v c a Ban ch o: - Giúp Th tư ng Chính ph tr c ti p ch o các ho t ngc a Ch u tư trong quá trình chuNn b và tri n khai th c hi n d án theo úng các quy nh pháp lu t và các ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i các văn b n liên quan. - Ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan xem xét,gi i quy t các ngh c a Ch u tư v nh ng v n liên quan t i d án theothNm quy n; trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh nh ng v n vư t quá thNm quy n. - ôn c, ki m tra, giám sát các ho t ng c a Ch u tư trong vi c t ch c th c hi n d án, m b o d án ư c tri n khai, ưa vào khai thác s d ng úng ti n , qu n lý ch t ch ngu n v n u tư theo úng quy ch tài chính hi n hành. - T ch c giao ban thư ng kỳ hàng tháng; n i dung giao ban do Trư ng Ban quy nh. i u 3. Thành ph n ch o g m: 1. Trư ng Ban: Ch t ch H i ng thNm nh Nhà nư c v cácd án u tư Qu c Sam. 2. Các U viên
  2. - Th trư ng B Xây d ng Nguy n T n V n, - Th trư ng B Tài chính Lê Th Băng Tâm, - Phó c c trư ng C c HKDDVN ào M nh Nhương, - T ng giám c C ng v hàng không khu v c mi n B c Nguy n Xuân Hi n ( i v i d án nhà ga T1 N i Bài), - T ng giám c c ng v hàng không khu v c mi n Nam Tr n Minh Châu ( iv id án nhà ga Qu c t sân bay Tân Sơn Nh t). i u 4. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Trư ng ban ch o, các U viên Ban ch o, các B trư ng,Th trư ng cơ quan ngang B , Th tru ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban Nhân dân Thành ph Hà N i, Ch t ch U ban Nhân dân thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Tr n c Lương ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản